Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Praha, k.ú. Braník, okres Praha

Spisová značka
030 EX 14692/13
Nejnižší podání
1.600.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Budova č.p. 426 na pozemku parc. č. 1631 je využívaná jako rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům. Dům má obytná dvě nadzemní podlaží a volný půdní prostor. Půdorys domu je nepravidelný. Zastavěná plocha domu je cca 150 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je valbová s vikýři. Střešní krytina je z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dvoukřídlé dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, vhodný k rekonstrukci a modernizaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Pozemek parc. č. 1631 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 426. Na stavebním pozemku se také nachází garáž. Jedná se o přízemní, samostatně stojící stavbu. Konstrukce garáže je zděná, střecha je pultová s krytinou z lepenky, vrata garáže jsou plechová. Garáž je v horším stavu. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1632, který je využíván jako zahrada. Pozemky mají obdélníkový tvar, jsou středně svažité k jihu a jsou oplocené dřevěným plotem s kamennou podezdívkou a zděnými sloupy. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Zahrada je travnatá a neudržovaná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2951/1 ve vlastnictví hlavního města Prahy.

S oceňovanou nemovitou věcí je spojeno věcné břemeno bydlení a užívání suterénního bytu sestávajícího z kuchyně, dvou pokojů, chodby, koupelny a WC pro paní Alenu Šťastnou s povinností k budově č.p. 426 Braník.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Řehlovice, k.ú. Stadice, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 37109/13
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Řehlovice
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatný, přízemní rekreační objekt. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Na objektu jsou viditelné známky započaté rekonstrukce. Fasáda chaty je částečně zateplená. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny.

Chata je postavena na pozemku jiného vlastníka - p.č. St. 238, zapsaného na LV 286.

 

 

Fotogalerie

 

Stavba (stodola) v obci Postoloprty, okres Louny

Spisová značka
030 EX 36798/13
Nejnižší podání
45.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Postoloprty
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící přízemní obdélníkovou stavbu bez č.p./č.e., která je využívaná jako stodola. Stavebně-technický stav odpovídá běžné údržbě. Budova není zateplená, bez oken a je v původním stavu.

Fotogalerie

 

1/4 pozemku v obci Přerov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 735/11
Nejnižší podání
28.050 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Přerov
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek veřejné plochy, převážná část je zpevněná a nachází se zde těleso pozemní komunikace ulice Sokolská a přilehlý chodník pro pěší. Část pozemku je nezpevněná a nachází se zde veřejná zeleň. Rovinatý charakter pozemku. Dle ÚP je evidován v plochách Bytového bydlení – BB. Přístup možný z veřejné pozemní  komunikace na pozemku p.č. 4293/1 (ostatní plocha, zeleň) ve vlastnictví Statutárního města Přerov. Na pozemku se nachází několik trvalých porostů (listnaté stromy – lípy), stáři cca 40 až 50 let.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

4/96 rodinného domu v obci Zbožíčko, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 21108/13
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zbožíčko
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 00:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je v probíhající rekonstrukci a je neobývaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 98 stojí stavba rodinného domu č.p. 54. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 232 m2. Pozemek je malý, rovinatý a travnatý. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, garáž s plechovými vraty a hospodářské budovy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 281/2 ve vlastnickém právu obce Zbožíčko. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Budyně nad Ohří, k.ú. Nížebohy, okres Litoměřice

Spisová značka
0 EX 28144/13
Nejnižší podání
13.333 Kč
Výše jistoty
1.300 Kč
Město
Budyně nad Ohří
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 73/15 - orná půda o výměře 1070 m2 leží ve vlastním území Města Budyně nad Ohří, v nesídelní části Nížebohy mimo souvisle zastavěné území. Na části tohoto pozemku jsou vzrostlé náletové dřeviny (akáty) a zbývající část je využívána zemědělským způsobem.

Podle Územního plánu rozvoje Města Budyně nad Ohří je tento pozemek zahrnut do ploch s přípustným využitím pro obytnou zástavbu venkovského typu. Přístup k pozemku je prvotně po nezpevněné polní cestě, dále k jeho hranici však přes pozemky jiného vlastníka, v tomto případě spoluvlastníka dotčeného pozemku. V místě není možnost napojení na inženýrské sítě.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Železný Brod, k.ú. Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou (další spoluvlastnický podíl id. 1/3 bude dražen v řízení 030 EX 32218/14)

Spisová značka
030 EX 34663/13
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Železný Brod
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/3 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 32218/14.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části obce Bzí. Jedná se o dva nesousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 9 431 m2. Pozemek parc. č. 1127 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací a spolu s pozemkem parc. č. 1087 je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 1127 se nachází smrkový lesní porost s příměsí borovice, budu a buku, starý cca 140 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je velmi svažitý k západní straně. Na pozemku parc. č. 1087 se nachází smíšený lesní porost (borovice, buk, smrk) starý cca 120 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 1127 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1097, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Železný Brod, k.ú. Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou (další spoluvlastnický podíl id. 1/3 bude dražen v řízení 030 EX 34663/13)

Spisová značka
030 EX 32218/14
Nejnižší podání
36.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Železný Brod
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/3 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 34663/13.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části obce Bzí. Jedná se o dva nesousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 9 431 m2. Pozemek parc. č. 1127 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací a spolu s pozemkem parc. č. 1087 je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 1127 se nachází smrkový lesní porost s příměsí borovice, budu a buku, starý cca 140 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je velmi svažitý k západní straně. Na pozemku parc. č. 1087 se nachází smíšený lesní porost (borovice, buk, smrk) starý cca 120 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 1127 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1097, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/48 pozemků v obci Čilec, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 21108/13
Nejnižší podání
3.600 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Čilec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 251/16 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 14 822 m2. Na pozemek navazuje pozemek parc. č. 288/3. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 288/3 je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 8 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 288/4 ve vlastnickém právu obce Čilec.

Pozemek parc. č. 266/93 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1 673 m2. Na pozemek navazuje pozemek parc. č. 266/92. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 266/92 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3 158 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 266/99 ve vlastnickém právu obce Kostamlaty nad Labem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu se zahradou v obci Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 22610/16
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Krásná Hora nad Vltavou
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Dům je v původním stavu. Fasáda je nezateplená, štítová strana domu je bez omítky. Omítka nese známky opotřebení. Střecha budovy je valbová a sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše je komín. Stáří budovy je cca 97 let. V domě jsou 2 místnosti. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné ve špatném stavu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, obklady jsou keramické. WC je samostatné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Dispozice: pokoj 10.30 m2, kuchyň 15.10 m2, 4.10 m2, vchod 2.77 m2. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny - 380 V, vodovodu, kanalizace. Na pozemku je studna. Vytápění je lokální. K ohřevu vody slouží bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 54/7 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 141 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 382 m2. Pozemek parc. č. St. 141 má výměru 383 m2. Pozemky mají lichoběžníkový tvar. Na stavebním pozemku je postaven zděný rodinný dům a stodola. Stodola je zděná ve špatném stavu a má sedlovou střechu. Soubor pozemků je oplocený, rovinatý a udržovaný. Soubor pozemků je přístupný z pozemku parc. č. 1254/15.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001