Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 pozemku v obci Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 30926/14
Nejnižší podání
34.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Bílovice nad Svitavou
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č.85/16 je v KN veden jako orná půda o výměře 5.110 m2 a je z větší části součástí velkého zemědělsky obdělávaného lánu společností ZEPO Bořitov, družstvo a z menší části slouží jako nezpevněná příjezdová cesta k okolním rekreačním objektům.
Dle písemného sdělení paní Ivany Janíčkové ze společnosti ZEPO Bořitov, družstvo, nemá družstvo s panem Vladimírem Srbou uzavřenu žádnou nájemní smlouvu. Pan Vladimír Srba také nedoložil žádnou nájemní nebo pachtovní smlouvu na pronájem spoluvlastnického podílu na tomto pozemku.
Přes oceňovaný pozemek vede nadzemní vedení el.energie. Pozemek je svažitějšího charakteru a nevztahuje se k němu žádné příslušenství, pouze pár trvalých porostů.
Ve sdělení k pozemku p.č.85/16 k.ú. Bílovice nad Svitavou vydané dne 19.8.2015 OÚ Bílovice nad Svitavou pod č.j.1435/2015/BNS/SÚ je uvedeno, že pozemek p.č.85/16 je dle územního plánu obce veden v ploše ZO – orná půda, v nezastavitelném území.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/45 pozemků v obci Sukorady, k.ú. Sukorady u Hořic, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 21108/14
Nejnižší podání
1.047 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Sukorady
Okres
Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 167/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - Účelová komunikace, nezpevněná v nezastavěném území. Situovaná na severním okraji lesního pozemku. Možnost kontaminace pozemku z provozu zemědělské techniky.

Pozemek p.č. 168/10 - lesní pozemek - Úzký parcelní phuh v souboru lesních pozemků situovaných na jih od obce Sukorady. Pozemek s porostní skupibou ozn. jako kmenovina.

Pozemek p.č. 174/59 - orná půda - Úzký parcelní pruh přístupný pouze ze sousedících zemědělských pozemků.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Hnátnice, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 7019/16
Nejnižší podání
75.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Hnátnice
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 197 se nachází přibližně uprostřed obce Hnátnice, v podstatě naproti budově Obecního úřadu Hnátnice přes silnici procházející obcí, a to po její levé straně ve směru od obce Lanšperk na České Libchavy. Jedná se o rodinný dům tvořený starší a novější částí, který je přízemní, nepodsklepený, zděný z pálených cihel a tvárnic a zastřešený sedlovými střechami bez využitého podkroví. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku na str. 5.
 
Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit. Dle informací sdělených při místním šetření je původní část stará přibližně 140 let a novější část byla vybudována v roce 1940. Při výstavbě novější části byly zjevně provedeny i úpravy části původní (pravděpodobně oprava střechy s výměnou krytiny, výměna oken, podlah apod.). V pozdější době pak proběhly zjevně některé opravy a modernizace v interiéru (povrchy podlah, elektroinstalace, zřízení WC, rozvod studené vody, výměna kamen, modernizace kuchyně, klempířské konstrukce, fasáda na části domu apod.). Přesný rozsah a datovaní prováděných oprav, rekonstrukcí a modernizací není ovšem zřejmý. V současné době lze stavebně-technický stav domu, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako podprůměrný, zjevné je zejména morální opotřebení většiny prvků krátkodobé životnosti. Z hlediska současných standardů bydlení je podprůměrné a nedostatečné i jeho vybavení (chybí koupelna, respektive je zde pouze prádelna, vytápění kamny na tuhá paliva, podlahy v některých místnostech pouze betonové apod.
 
Předmětem ocenění jsou tři pozemky, a to p.č. st. 92, p.č. 197 a p.č. 207. Pozemek p.č. st. 92 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 197. Pozemek p.č. 197 je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek p.č. 207 je v KN veden jako zahrada. Jako zahrada ovšem slouží oba tyto pozemky a nachází se na nich uvedené příslušenství a trvalé porosty. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.
 

 

Fotogalerie

 

Základová betonová deska a zpevněné plochy pod obloukovou halou v obci Valašské Meziříčí, k.ú. Křivé, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 32936/14
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Valašské Meziříčí
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 
1. Základová betonová deska na st. pozemku p.č. 1411/3
Na tomto pozemku se v současnosti nachází stavba bez č.p. vedena na LV. jako jiná stavba , která tvoří součást vlastnictví současného vlastníka.této stavby.Původní stavebně jednoduché plechové stavby byly dle zjištění a upřesňujících informacích demontovány VOD- Podlesí a odprodány. Dle požadavku objednavatele je provedeno pouze vlastní ocenění části základové původní betonové základové konstrukce,Dle zjištění a stáří se stanovuje okolo 24 let. Výměra k ocenění byla zjištěna v návaznosti na stav k roku 1994.
 
2. Zpevněná plocha na st. poz. p.č. 1411/4
Jedná se o zpevněnou plochu v části pozemku p.č. 1411/4, kde se původně nacházel objekt skladovací obloukové haly , která byla zničena požárem. S ohledem na původní malou svažitost terénu je jedna podélná strana pozemku opatřena betonovou opěrnou zdí. Daná oceňovaná plocha na které se byl původně postaven stavebně jednoduchý skladovací objekt se nachází ve špatném - dlouhodobém neudržovaném stavu.
 
3. Opěrná zeď u st. poz. p.č. 1411/4
S ohledem na mírně svažitý pozemek je po podélné jedné straně st. pozemku p.č. 1411/4 provedena opěrná bet. zítka tvořící součást zpevněné plochy v rámci vyhořené skladovací haly, která se na výše uvedeném pozemku nacházela.. Jde o dlouhodobě neudržovanou opěrnou zeď.
 
4. Zpevněná plocha na st. poz. p.č. 1406/6
Na tomto částečně zpevněném pozemku se nachází stavba obloukové skladovací haly. Jedná se o jednoduchou provedenou zpevněnou prašnou plochu s nedostatečnou údržbou. Vlastní skladovací hala není dle požadavku oceňovaná - jiného vlastníka.
 
5. Betonová zeď u st. poz. p.č. 1406/6
Rovněž v rámci vyrovnáni terénu je u haly provedena příslušná betonová opěrná zeď , která vyřešila možnost vyrovnáni jak terénu pro skladovací halu, tak její osazení.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Mšené-lázně, k.ú. Vrbice u Mšeného-lázní, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 26016/13
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Mšené-lázně
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
17.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,7 km jižně od okraje zastavěné části obce Vrbice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci o výměře 3 122 m2. Na západní straně je pozemek ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 721, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu v obci Veltruby, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 37274/13
Nejnižší podání
170.000 Kč
Výše jistoty
17.000 Kč
Město
Veltruby
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, koberci nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy je částečně zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Dům byl v době ohledání ve stavu rekonstrukce. V přízemí domu se nachází kuchyně, pokoj, pokoj, koupelna se sprchovým koutem a samostatným WC. V podkroví jsou 3 místnosti. Celková dispozice budovy je 5+1. Podlahy jsou kryté plovoucí podlahou, koberci nebo dlažbou. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Voda je získána z vlastního zdroje - studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. V dosahu je vodovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 129 se nachází stavba rodinného domu č.p. 134. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 226 m2. Pozemek je oplocen a je rovinatý. Na pozemku jsou zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 555/4 ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu s pozemky v obci Stránecká Zhoř, k.ú. Frankův Zhořec, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 30071/14
Nejnižší podání
313.133 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Stránecká Zhoř
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětné nemovitosti, tj. pozemek p.č. st. 48, jehož součástí je stavba č.p. 31 (bydlení), a okolní pozemky p.č. 136/2, p.č. 138, p.č. 139/1 a p.č. 139/2, evidované na LV č. 275, pro k.ú. Frankův Zhořec, jsou situovány mimo souvisle zastavěnou část osady v její východní části a to po levé straně silnice vedoucí do Frankova Zhořce od Svařenova. V nejbližším okolí se nacházejí dva rodinné domy a areál truhlářství, lesní porosty a pole. Vlastní zastavěné území osady je vzdáleno cca 250 m jihozápadním směrem.
 
Stavba č.p. 31 je starší, zděný rodinný dům, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a stanovou střechou, který má rozšířené přízemí o přístavek vstupu zastřešený plochou střechou. Rodinný dům zaujímá celou plochu pozemku p.č. st. 48, který je obklopen pozemkem p.č. 139/2 tvořícím zahradu s příslušenstvím.
 
Pozemek p.č. 139/2 pak ze tří strany obklopují části členitého pozemku p.č. 139/1, jehož malá přední část podél silnice je součástí zahrady, na levé části se nachází zbořeniště a část kolny, na rozsáhlejší části za domem pokračuje zatravněná zahrada a na jeho zadní a vpravo vybočující části se nachází neudržovaný travní porost. Zbývající dva pozemky p.č. 136/2 a p.č. 138 jsou součástí malého lesíku situovaného vlevo od domu.
 
Příslušenství domu a okolních pozemků, které bylo zjištěno pří místní šetření, tvoří kolna nezapsaná v KN, která je situována vlevo od domu převážně na pozemku p.č. 139/2, ale z části i na pozemku p.č. 139/1, dále skleník (ve špatném stavu) za domem na pozemku p.č. 139/1, oplocení z dřevěných latěk a vláknocementových vlnitých desek na betonové podezdívce s vjezdovou bránou a chodník z betonových dlaždic ke vstupu. Dále tvoří příslušenství přípojka elektro a zřejmě přípojka vody. Přístup a příjezd je řešen sjezdem ze silnice na pozemku p.č. 406/1 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví kraje Vysočina.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Stránecká Zhoř a Uhřínov a 1/3 pozemků v obci Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 30071/14
Nejnižší podání
11.327 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Stránecká Zhoř, Uhřínov
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 255 a p.č. 256 vedené na LV č. 134 pro k.ú. Frankův Zhořec - Jedná se o pozemky situované mimo zastavěné území, a to poblíž jižní hranice katastrálního území Frankův Zhořec ve svahu orientovaném k severu, který se zvedá z údolí řeky Balinky. Nejbližší stavení je situováno cca 40 m severně, soustředěnější zástavba osady začíná ve vzdálenosti cca 130m. Pozemky jsou příkře svažité s porostem převážně náletových stromů a keřů různého druhu, pouze s ojedinělými vzrostlejšími stromy. Oceňované pozemky od sebe odděluje pozemek p.č. 409 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Stránecká Zhoř, na němž je po úroveň nejbližšího stavení situována zpevněná komunikace, dále se pak něm nachází již jen travní porost a v místě oceňovaných pozemků je zarostlý náletovou vegetací.

Pozemky vedené na LV č. 109 pro k.ú. Šeborov - pozemky jsou situovány mimo zastavěné území, a to u severní a západní hranice katastrálního území Šeborov, při hranicích s katastrálními územími Frankův Zhořec a Otín u Měřína. V místě je zvlněný terén s poměrně příkrou svažitostí a pozemky jsou součástí remízů na okraji zemědělského lánu. Dle platného územního plánu obce Uhřínov, části Šeborov se pozemky p.č. 1052 a p.č. 1053 nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením ZT – plochy zemědělské – trvalé travní porosty, pozemky p.č. 1051 a p.č. 1054 nachází ve stabilizované ploše lesní s označením LP – plochy lesů a pozemek p.č. 1055 se nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením ZO – plochy zemědělské – orná půda.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemkem v obci Tanvald, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 10492/16
Nejnižší podání
585.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Tanvald
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, půdou a podsklepením. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Budova vyžaduje provedení modernizace. Fasáda domu je z břizolitu a není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je mansardová s krytinou z plechu a osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 551 stojí stavba rodinného domu č.p. 388. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 392 m2. Pozemek parc. č. 680/3 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 551 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 348 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděná patrová kolna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1926/2, který je ve vlastnickém právu města Tanvald.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 garáže v obci Hvozdná, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 1713/15
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hvozdná
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.05.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž č.e. 76 na pozemku parc.č. 962 se nachází nedaleko bytového domu č.p. 264, severovýchodním směrem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001