Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/5 pozemků v obci Žlutava, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 4105/15
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Žlutava
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1267/24 - převážná část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na malé části trvalé porosty – okraj lesa, část pouze náletové porosty bez údržby. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1267/31 - pozemek je vyžíván k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1269/2 - jedná se o pozemek s trvalými porosty lesního charakteru (duby, buky, habry, apod.). Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1276/27 - Část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na zbývající části trvalý travní porost. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 zahrady v obci Cvikov, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 15682/16
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Cvikov
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v jihozápadní zastavěné části města Cvikov v zahrádkářské oblasti. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 615 m2. Je svažitý k jižní straně. Na jižní straně je pozemek ohraničený ocelovými sloupky bez pletiva. Na pozemku se nacházejí porosty a dvě dřevěné chatky ve velmi špatném stavu. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3628/3, který je ve vlastnictví města Cvikov. Mezi pozemkem parc. č. 1352/22 a nezpevněnou cestou se nachází pozemek parc. č. 1352/44, který je ve vlastnictví města Cvikov.

Přípojka el. proudu je v dosahu.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

16/28 pozemků v obci Želešice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 4149/09
Nejnižší podání
250.400 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Želešice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1551/13 - pozemek je využíván jako příjezdová (polní) cesta k okolním zemědělským pozemkům. Pozemek je rovinatého charakteru, půdorysného obdélníkového tvaru. Pozemek je nezpevněný a z části se na něm nachází náletový porost. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1557 a p.č. 1287, ve vlastnictví Obec Želešice, pozemky p.č. 1278 a p.č. 1273 ve vlastnictví obce Hajany, a dále přes pozemky (orné půdy) ve vlastnictví více fyzických osob.

Pozemek p.č. 1552/26 - jedná se o zemědělský pozemek, které se nachází cca 3 km jihovýchodně od obce Želešice, mimo zastavěné území obce. Pozemek je pravidelně obhospodařován, v den místního šetření byla na pozemku zasetá plodina, pravděpodobně kukuřice. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného tvaru připomínající protáhlý obdélník. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1557 a p.č. 1287, ve vlastnictví Obec Želešice, pozemky p.č. 1278 a p.č. 1273 ve vlastnictví obce Hajany, a dále přes pozemky (orné půdy) ve vlastnictví více fyzických osob.

Pozemek p.č. 1553/16 - jedná se o zemědělský pozemek, které se nachází cca 3 km jihovýchodně od obce Želešice, mimo zastavěné území obce, přičemž je tento pozemek zemědělsky obhospodařován v rámci většího zemědělského celku. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se v den místního šetření nacházela zasetá plodina, pravděpodobně obiloviny. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 1557 a p.č. 1287, ve vlastnictví Obec Želešice, pozemky p.č. 1278 a p.č. 1273 ve vlastnictví obce Hajany, a dále pořes pozemky (orné půdy) ve vlastnictví více fyzických osob.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 13552/15
Nejnižší podání
65.940 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Veverská Bítýška
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělský pozemek, který je situovaný cca 2,5 km jižně od městyse Veverská Bítyška. Pozemek je pravidelně zemědělsky obhospodařován v rámci většího zemědělského lánu. V den místního šetření se na pozemku nenacházela žádná zasetá plodina, pozemek však byl zemědělsky připravený. Pozemek je rovinatého charakteru, až mírně svažitého charakteru, půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se nenachází žádné příslušenství ani náletové či trvalé porosty. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 2333 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, a dále přes pozemky (orné půdy) ve vlastnictví více fyzických osob.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemky v obci Česká, okres Brno - venkov

Spisová značka
030 EX 23685/16
Nejnižší podání
2.013.600 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Česká
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.07.2017 v 13:00 hod.
Odročeno na
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v blízkosti zástavby rodinných domů s přilehlými zahradami a bytového domu. Jedná se o pozemky, které jsou rovinatého charakteru a dohromady tvoří přibližně obdélník.
Dle platného územního plánu obce Česká jsou oceňované pozemky vedeny v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech). Pro tyto pozemky nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí ani stavební povolení. Obsluha území (příjezd, inženýrské sítě) je plánovaná pokračováním ze stávajících komunikací na západním okraji p.č. 120/1.

p.č. 120/1 - pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v její západní části. Jedná se o rovinatý pozemek přibližně ve tvaru obdélníku. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech), a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. V den místního šetření se na pozemku nacházely trvalé porosty ve formě převážně náletových dřevin a dále travní porost. Přes část pozemku vede vyježděná nezpevněná cesta. Na západní hraně pozemku se nachází sloup VN.

p.č. 120/2 - pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v její západní části. Jedná se o rovinatý pozemek ve tvaru obdélníku. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech), a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. V den místního šetření se na pozemku nacházely trvalé porosty a dále travní porost. Přes část pozemku vede vyježděná nezpevněná cesta. Na části pozemku se nachází oplocená skládka dřevěného stavebního odpadu a je zde také stavební buňka.

p.č. 120/3 - pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce Česká, v její západní části. Jedná se o rovinatý pozemek ve tvaru obdélníku. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v zastavitelné ploše bydlení, ozn. Br. (hlavní funkční využití – bydlení v rodinných domech), a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. V den místního šetření se na pozemku nacházely trvalé porosty a dále travní porost. Přes část pozemku vede vyježděná nezpevněná cesta. Na části pozemku se nachází část oplocené skládky dřevěného stavebního odpadu.

 

 

Fotogalerie

 

1/15 pozemků v obci Vilémov, k.ú. Vilémov u Kadaně, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 7279/13
Nejnižší podání
21.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Vilémov
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 - 1400 m jihovýchodně až jihozápadně od okraje zastavěné části obce Vilémov. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 120 357 m2. Část pozemků je rovinná a část je svažitá k severní straně.

Pozemek parc. č. 703/8 je na severní a západní straně ohraničený keřovými porosty, na jižní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu.

Soubor pozemků parc. č. 703/25 a parc. č. 703/43 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu.

Pozemek parc. č. 662/10 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na jižní straně keřovými porosty a nachází se v lánu.

Pozemek parc. č. 662/3 je na severní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu.

Pozemek parc. č. 646/10 je na severní straně ohraničený železniční tratí a nachází se v lánu.

V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Nepomyšl, okres Louny

Spisová značka
030 EX 34199/13
Nejnižší podání
43.500 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Nepomyšl
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. Je oplocený, mírně svažitý, neudržovaný a nevyužívaný. Na pozemku se nachází dřevník, přístřešek a porosty. K pozemku vede nezpevněná cesta ve vlastnictví obce Nepomyšl.

 

Fotogalerie

 

1/3 rodinného domu v obci Kraslice, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 9003/13
Nejnižší podání
82.500 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Kraslice
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.08.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálený cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající horší údržbě. Střecha budovy je mansardová částečně s plechovou krytinou a částečně s osinkocementovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna budovy jsou z části dřevěná dvojitá a z části plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnější omítky jsou opadané. Fasáda domu není zateplená. K domu patří malá oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením.

Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. V části budovy je vytápění lokální plynové. Příslušenstvím  nemovité věci je kůlna a oplocení.

 

Fotogalerie

 

Stavba bez čp/če s pozemkem v obci Brno, k.ú. Židenice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 15615/14
Nejnižší podání
766.667 Kč
Výše jistoty
75.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepenou, dřevěnou stavbu, bez podkroví, se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou. Stavba je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří stavby je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele cca 40 roků. Vytápění stavby je uvažováno jako standardní. V průběhu životnosti stavba zřejmě procházela pouze běžnou údržbou prvků  krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbána. Stavba slouží jako ubytovna pro sociálně slabé. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem opotřebení při staří stavby 40 roků a odhadnutého opotřebení stavby 70%. Celkový stavebně-technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako mírně zhoršený. Údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako podprůměrnou.

Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (parkoviště v blízkosti stavby). Stavba bez čp/če - jiná st. je z části situována na vlastním pozemku (p.č. 7482/22), z části na pozemcích města (p.č. 7482/21 a p.č. 7482/22) a z části na cizím pozemku (p.č. 7551/52), tyto pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou  přístupné po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 7551/51 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu, právně není přístup zajištěn.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 979/07
Nejnižší podání
5.600 Kč
Výše jistoty
600 Kč
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.09.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 450 m jižně od okraje zastavěné části obce Bratčice. Jedná se o rovinný zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 8 403 m2. Na severozápadní straně je pozemek ohraničený listnatým porostem, na jihovýchodní straně zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1284, který je ve vlastnictví obce Bratčice.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001