Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

6/16 rodinného domu v obci Velatice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16307/13
Nejnižší podání
350.000 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Velatice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 130 se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Velatice, cca 300 m od jejího centra, po levé straně silnice ve směru k dálnici D1, a to v řadové zástavbě obdobných domů. Jedná se o koncový, řadový přízemní dům s průjezdem na dvůr, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v následující tabulce. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení. Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Lze předpokládat, že původní stáří domu bude minimálně 80 let. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence opravován a modernizován. V současné době je ovšem dům ve zhoršeném stavu, zjevně není delší dobu obydlen a není udržován. Další využití pro bydlení bude vyžadovat kompletní rekonstrukci a modernizaci.
 
Předmětem ocenění jsou dva pozemky, a to p.č. 149 a p.č. 150. Pozemek p.č. 149 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 130. Pozemek p.č. 150 je v KN veden jako zahrada. Pozemek p.č. 149 není v celém rozsahu zastavěn rodinným domem, na jeho části stojí ještě vedlejší stavba a zbývající část pak zaujímá menší dvůr. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek přibližně obdélníkového tvaru. Terén v místě je rovinatý. Zahrada na pozemku p.č. 150 je zjevně delší dobu neudržovaná, kromě jednoho vzrostlého smrku je porostlá náletovou vegetací a dle ortofotomapy se na ní nachází menší vedlejší stavba. Zadní strana zahrady sousedí s pozemkem p.č. 2019/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) ve vlastnictví obce Velatice, přičemž přes tento potok byla zřízena lávka od branky v oplocení zahrady jako přístup na nezpevněnou cestu na pozemku p.č. 163 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Velatice.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 zahrady v obci Bohumín, k.ú. Vrbice nad Odrou, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 24122/15
Nejnižší podání
64.467 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Bohumín
Okres
Karviná
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek v křižovatce dvou ulic, a to Ostravská a K Vodě, který byl užíván jako zahrada v souvislosti s rodinným domem na jeho levé hranici při ulici Ostravská. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar, ovšem se zalomenou levou stranou, kde v přední části přiléhá k uvedenému rodinnému domu, za kterým je mírně rozšířená zahrada oproti jeho uliční šířce. Na třech stranách (při ulici Ostravská, při ulici K Vodě a na zadní hranici) je pozemek oplocen plotem ze strojového pletiva na ocelových sloupcích s betonovým prahem mezi sloupky. Od ulice Ostravská, jejíž chodník je nad úrovní pozemku mírně vyvýšen, se pozemek směrem dozadu velmi mírně svažuje. Výškový rozdíl vyrovnává betonová podezdívka plotu. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm nepravidelně rozmístěné trvalé porosty, a to tři vzrostlé smrky, jedna vzrostlá borovice, několik okrasných keřů a dále několik ovocných stromů a keřů. Ovocné stromy jsou přestárlé a neudržované. Z ulice Ostravská na pozemku p.č. 522/3 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje je vedle sousedního rodinného domu zřízen vjezd a vstup přes ocelovou bránu a branku. Nad levou částí pozemku je umístěno elektrické vedení, přičemž jeden sloup je umístěn na pozemku přibližně uprostřed u oplocení. Na pravém okraji u oplocení, téměř v rohu, je pak umístěn sloup telefonního vedení.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 6378/14
Nejnižší podání
93.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky v k.ú. Moravský Krumlov se nacházejí severovýchodně od města, mimo jeho souvisle zastavěnou část, západně od železniční trati a nádraží. Pozemky jsou součástí zemědělské plochy. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházejí v plochách určených k zemědělskému hospodaření.
 
Oceňované pozemky v k.ú. Rokytná se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část města Rokytná, západně od této části města, na okraji lesa. K.ú. Rokytná je odloučená část města Moravský Krumlov, nachází se cca 4 km severně od města. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházející se v k.ú. Rokytná nacházejí v plochách krajinné zeleně.
 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Kadov, k.ú. Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 1319/09
Nejnižší podání
42.887 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Kadov
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 203/48 a p.č. 211/21 - Pozemky leží cca 700 m jihovýchodním směrem od centra obce a jsou začleněny do většího půdního celku, který leží po levé straně silnice z obce Kadov směrem na Nové Město na Moravě. Pozemky mají společně tvar protáhlého pásu o délce téměř 200 m a šířce cca 20 m. Konfigurace terénu v místě je mírně svažitá až svažitá. V současné době je lán s předmětnými pozemky užíván jako pastvina hovězího dobytka. Oceňované pozemky nemají přímý přístup z komunikace, neboť jsou ze tří stran obklopeny dalšími pozemky vedenými jako orná půda ve vlastnictví AGRO Měřín, a.s. a na severovýchodní straně přiléhá pozemek 515/2, vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.

Pozemky p.č. 442/18 a p.č. 442/22 - Pozemky leží cca 1 km severozápadním směrem od centra obce a jsou, každý samostatně, začleněny do většího půdního celku, který leží po levé straně silnice z obce Kadov směrem na obec Herálec. Oba pozemky mají tvar protáhlého lichoběžníku, p.č. 442/18 o délce přes 150 m a šířce cca 13 až 31 m, p. č. 442/22 o délce cca 140 m a šířce cca 21 m. Konfigurace terénu v místě je rovinatá až mírně svažitá. V současné době je lán s předmětnými pozemky osetý pšenicí. Oceňované pozemky nemají přímý přístup z komunikace, neboť jsou ze všech stran obklopeny dalšími pozemky vedenými jako orná půda nebo trvalý travní porost ve vlastnictví různých fyzických osob nebo společnosti Agrovysočina, a.s.

 

 

Fotogalerie

 

Zemědělské stavby v obci Ploskovice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 28535/13
Nejnižší podání
1.009.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Ploskovice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o soubor řadových zemědělských staveb. Část je tvořena chlévem, který je využívaný. Konstrukce budov je převážně zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Objekty jsou celkově ve špatné technickém stavu. Jedná se o přízemní objekty bez podsklepení. Fasáda staveb není zateplená. Střecha budov je sedlová a valbová s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek či vlnovek. Střecha je opatřena vikýři, komíny a bleskosvodem. Část střešní konstrukce je spadlá a na části chybí střešní krytina. Okna jsou dřevěná a ocelová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. K zemědělským stavbám patří pozemek, který slouží jako manipulační plocha. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nemovitá věc není napojena na inženýrské sítě. V ulici se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plyn. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 8/18 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 98 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/19 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 432 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/20 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 524 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/21 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 139 m2. Na tyto pozemky navazuje pozemek parc. č. St. 8/25, který je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2739 m2. Pozemek je částečně zatravněn a nachází se na něm zpevněné plochy, porosty a betonová sila. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek a jsou rovinaté. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 260/1, který je ve vlastnictví obce Ploskovice.

Přístup je po zpevněné komunikaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 28535/13
Nejnižší podání
38.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Třebušín
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 1/2 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1 893 m2. Dle územního plánu je pozemek zařazen do smíšených obytných ploch. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu, je využívaný a travnatý. Oplocení pozemku je dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 851/3 ve vlastnickém právu obce Třebušín. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Havlíčkova Borová, okr. Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 53551/13
Nejnižší podání
493.333 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Havlíčkova Borová
Okres
Havlíčkův Brod
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o nemovitost nacházející se v zastavěné ve střední části obce. Dům je volně stojící, jednopodlažní, částečně podsklepený s půdním prostorem a podkrovní mísností. Stavba je zděná z cihel a kamene, stropy jsou s rovným podhledem dřevěné s rákosovým podhledem a v časti klenba, zastřešení krovem sedlovým, krytina eternitové šablony, okna dřevěná obyčejná dvojitá, dveře dřevěné hladké plné, fasáda vápenná, vnitřní omítky vápenné štukové, podlaha dřevěná prkenná. Vytápění centrální na pevná paliva. Dům byl postaven asi v roce 1905. Technický stav odpovídá stáří domu, údržba běžná. Součást rodinného domu je dílna, venkovní úpravy (vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, el. přípojka, plot, vrata, vrátka, zpevněné plochy), pozemky.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Krupka, k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 7478/13
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Krupka
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 72 jednotek (18 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice je spojen s užíváním bytu č. 4601-0115. Byt č. 4601-0115 se nachází v budově č.p. 263 v 5. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie. Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,99 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie nájemní smlouvy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 409 stojí bytový dům s č.p. 263, 264, 265, 266. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 907 m2. Pozemek je ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Teplice a soukromého vlastníka. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 689/10 ve vlastnickém právu města Krupka.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Nejnižší podání
16.500 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 1 356 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/13 pozemků v obci Karlovy Vary, k.ú. Rosnice u Staré Role, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 8766/16
Nejnižší podání
242.115 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 28/2 je situován v okrajové, zastavěné části města Karlovy Vary. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 304 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary a přes pozemek p.č. 305 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.
Pozemky p.č. 32/3 a p.č. 40/8 jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Karlovy Vary. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 304 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary.
Pozemek p.č. 110/1 je situován v severozápadní části katastrálního území a je přístupný pozpevněné komunikaci na pozemku p.č. 304 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemky p.č. 188/1, p.č. 188/2, p.č. 188/3, p.č. 188/6 a p.č. 192/24 jsou situovány severozápadní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 693/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001