Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 pozemků v obci Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 9086/16
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Jehnědí
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Jehnědí. Jedná se o sousedící lesní pozemky obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 13 397 m2. Pozemek je na jižní a západní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Pozemek je mírně svažitý k západní straně. Na pozemku parc. č. 234/8 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice, modřín s příměsí břízy) starý cca 24 až 85 let. Jedná se o hospodářský les. Porost na pozemku parc. č. 234/9 je vykácený. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 233, který je ve vlastnictví pana Miloše Brokeše a paní Věry Brokešové.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 12636/16
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Ostrov nad Oslavou
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovanou nemovitostí je pozemek parc.č. 2040/1 – orná půda, včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, k datu 28.9.2017.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 86 v k.ú. Ostrov nad Oslavou u KÚ pro Vysočinu, KP Žďár nad Oslavou.
Pozemek je mimo zastavěné území obce Ostrov nad Oslavou, není v terénu vyznačen, východní hranice vymezena areálem Správy železniční dopravní cesty a dále železniční tratí, severní hranicí je pak silnice III.třídy, pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Přístup je ze zpevněné komunikace silnice III. třídy spojující obce Obyčtov a Sazomín. Případná nájemní smlouva k pozemku nebyla objednavatelem předložena.
 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu s pozemky v obci Nová Ves, k.ú. Vepřek, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30386/13
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a sklepem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena vikýřem a dvěma komíny. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plně či prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Přízemí domu je tvořeno třemi místnostmi, chodbou, WC a koupelnou. V podkroví jsou tři místnosti, chodba a WC. V suterénu budovy se nachází kotelna a sklep.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu, vodovod a plyn. K domu náleží studna a septik. Studna má hloubku cca 11 m. Vytápění domu je ústřední. Ohřev teplé vody je bojlerem. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 79 stojí stavba rodinného domu č.p. 30. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 440 m2. Pozemek parc. č. 19/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 79. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 360 m2. Na tento pozemek dále navazuje pozemek parc. č. 18/3, který je veden jako zahrada o celkové výměře 204 m2 a pozemek parc. č. 18/5, který je veden jako orná půda o celkové výměře 155 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek, jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž a kolna. Konstrukce garáže je zděná, střecha je pultová s pálenou střešní krytinou, vrata jsou dřevěná. Kolna je dřevěná. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 236/4, který je ve vlastnictví obce Nová Ves. Přístup je po zpevněné komunikaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu a pozemku v obci Vícenice, k.ú. Vícenice u Dolních Lažan, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 17899/07
Nejnižší podání
12.500 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vícenice
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/12 ve vlastnictví Josefa Macků bude dražen prostřednictvím dražebního portáluwww.exdrazby.cz v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 27545/07 dne 8.3.2018 a spoluvlastnický podíl ideální 1/12 ve vlastnictví Martina Macků bude dražen soudním exekutorem Mgr. Alanem Havlicem pod sp.zn. 197 EX 61628/13, a to dne 14.2.2018 na www.drazby-exekutori.cz.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s nedokončenou nástavbou 2.NP s částečným podsklepením. Dle zjištěných skutečností je technický stav domu na první pohled neslučitelný s trvalým obýváním. Dům má zcela zanedbanou údržbu a částečně chybí klempířské konstrukce. Je zatížen enormní vlhkostí z důvodu dlouhodobého zatékání.

Příslušenství pozemků a rodinného domu tvoří vedlejší stavba primitivního přístřešku a oplocení, oboje v dezolátním stavu.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu a pozemku v obci Vícenice, k.ú. Vícenice u Dolních Lažan, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 27545/07
Nejnižší podání
12.500 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vícenice
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/12 ve vlastnictví Petry Vašinové bude dražen prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz v řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 17899/07 dne 8.3.2018 a spoluvlastnický podíl ideální 1/12 ve vlastnictví Martina Macků bude dražen soudním exekutorem Mgr. Alanem Havlicem pod sp.zn. 197 EX 61628/13, a to dne 14.2.2018 na www.drazby-exekutori.cz.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s nedokončenou nástavbou 2.NP s částečným podsklepením. Dle zjištěných skutečností je technický stav domu na první pohled neslučitelný s trvalým obýváním. Dům má zcela zanedbanou údržbu a částečně chybí klempířské konstrukce. Je zatížen enormní vlhkostí z důvodu dlouhodobého zatékání.

Příslušenství pozemků a rodinného domu tvoří vedlejší stavba primitivního přístřešku a oplocení, oboje v dezolátním stavu.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Tlumačov, k.ú. Tlumačov na Moravě, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 2744/06
Nejnižší podání
166.250 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Tlumačov
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní samostatně stojící rodinný dům s podkrovím. Dům byl nejspíš dříve rozdělen na dvě části proto má 2 čísla popisné, nyní je však spojen v jeden celek. Dům je zděný se sedlovou střechou. Příslušenství rodinného domu tvoří přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy. Příslušenství pozemků parc. č. St. 293 a parc. č. St. 294 tvoří zděná udírna, dřevěný přístřešek pro parkování vozidla, bouda pro psa a plechový přístřešek.

Pozemky p. č. St. 284 o výměře 40 m2 a p. č. St. 285 o výměře 62 m2 jsou zcela zastavěny stavbou rodinného domu č.p 118 a č.p. 235. Na pozemcích p. č. St. 293 o výměře 64m2  a p. č. St. 294 o výměře 66 m2 se nachází zděná udírna, dřevěný přístřešek pro parkování vozidla, bouda pro psa a plechový přístřešek. Pozemky jsou rovinatého charakteru.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Kozlovice, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 11759/16
Nejnižší podání
6.650 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Kozlovice
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělský pozemek (travní porost), který je situovány v rámci většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitého až svažitého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru. Pozemek se nachází přibližně 250 m od zastavěného území obce Kozlovice. Dle zjištěných informací z veřejného registru půdy LPIS je pozemek užíván fyzickou osobou a to panem Pavlem Sýkorou, Kozlovice č.p. 678. Žádné jiné informace ohledně nájmu/pachtu nebyly zjištěny. Přístup k pozemku je možný přes pozemek p.č. 2532/3 (zahrada) a p.č. 2534 (trvalý travní porost), vše ve vlastnictví jiných fyzických osob. Z právního hlediska není tedy přístup k pozemku zajištěn. Přístup k pozemku je možný přes okolní pozemky (travní porosty) p.č. 2540/4, p.č. 2540/3 a p.č. 4026/1, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických osob. Z právního hlediska není tedy přístup k pozemku zajištěn.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Ratíškovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 30552/16
Nejnižší podání
2.333 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Ratíškovice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 2633/162Pozemek se nachází cca 2,3 km SZ od centra obce Ratíškovice, cca 900 m SZ od Dolu Tomáš, v lokalitě Hrubé Pole. Pozemek je užíván jako orná půda (zemědělský pozemek) v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Malá část je zemědělsky nevyužívaná – rozhraní mezi ornou půdou a sousední vinicí. Část oplocení vinice (betonové sloupky, strojové pletivo). Bez trvalých porostů a vyjma části opocení bez dalšího příslušenství. Přístup k pozemku je možný po zpevněné účelové komunikaci na pozemku p.č. 2633/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Obce Ratíškovice. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS je oceňovaný pozemek užíván společností ZERA, a.s. Dle sdělení zástupce společnosti ZERA a.s., pana Tomana, není nájemní smlouva k podílu povinné uzavřena, povinné je jednostranně placen nájem na účet. Žádné nájemní smlouvy nebyly ke zpracování posudku předloženy.
 
Pozemky p.č. 3194/383, p.č. 3194/428, p.č. 3212/27 - Jedná se o soubor tří na sebe navazujících pozemků, přičemž převážná většina výměry pozemků je užívána k zemědělské činnosti, pouze pozemek p.č. 3112/27 tvoří předěl mezi ornou půdou a přilehlým areálem drůbežárny. Pozemky se nachází cca 1 km S od centra Ratíškovic, v lokalitě „Díly“ v blízkosti drůbežárny. Pozemky p.č. 3194/383 a p.č. 3194/428 jsou užívány k zemědělské činnosti, obhospodařovány v rámci většího celku (lánu). Bez příslušenství. Na pozemku p.č. 3212/27 se nachází několik náletových trvalých porostů, převážně bez a akát, bez pěstební údržby. Přístup k pozemkům je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS jsou oceňované pozemky užívány společností RK Náklo, s.r.o., žádné nájemní smlouvy nebyly ke zpracování posudku předloženy.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obcích Sudoměřice a Ratiškovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 30552/16
Nejnižší podání
45.267 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Sudoměřice a Ratíškovice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 2258 (zapsaný na LV č. 1081 pro k.ú. Sudoměřice, okr. Hodonín) - Jedná se o pozemek situovaný cca 2,5 km SZ od centra obce Sudoměřice a cca 1,5 km JV od obce Rohatec-Kolonie, v lokalitě „Podmoravský les“. Jedná se o pozemek pravidelného tvaru, rovinatý charakter. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS je pozemek užíván společností SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o. Ke zpracování posudku byla předložena nájemní smlouva, na základě které povinná předmětný pozemek pronajímá společnosti ZERA, a.s. Bližší informace k nájemním vztahům nebyly zjištěny.
 
Pozemky p.č. 2630/94 a p. č. 2633/123 (zapsané na LV č. 1097 pro k.ú. Ratíškovice, okr. Hodonín) - Pozemky jsou situovány cca 2,3 km SZ od centra obce Ratíškovice, cca 900 m SZ od Dolu Tomáš, v lokalitě Hrubé Pole. Pozemky jsou užívány jako vinice, jsou od sebe vzdáleny cca 250m. Mírně svažitý až rovinatý charakter pozemků, na pozemcích se nachází opěrná konstrukce vinice (drátěnka), porost vinné révy. Na malé části pozemku p.č. 2630/94 se nachází nezpevněná polní cesta a okraj pole. Přístup k pozemkům je možný po zpevněné účelové komunikaci na pozemku p.č. 2633/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Obce Ratíškovice, dále pak přes nezpevněné polní cesty rovněž ve vlastnictví obce a případně přes sousední pozemky vinic v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS jsou oceňované pozemky užívány společností B/V vinařství a.s. Paní Grufíkovou ze společnosti B/V vinařství a.s. bylo sděleno, že spoluvlastnický podíl na pozemcích pronajímá povinná společnosti ZERA a.s., která postoupila nájemní právo společnosti B/V vinařství a.s.. Byla poskytnuta část nájemní smlouvy.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Ohaře, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 32064/13
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Ohaře
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 68 Ohraře s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda je nezateplená, omítka břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace. Voda je získána ze studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 79 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o ploše 607 m2. Na pozemku se nachází zděný rodinný dům. Pozemek má nepravidelný tvar, je oplocen dřevěným oplocením se zděnými sloupky. Dále je pozemek rovinatý, travnatý, udržovaný. Na pozemku se nachází stodola a zděná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1051/3, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001