Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/4 pozemků v obci Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 38245/13
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí ve východní zastavěné městské části Krásné Březno. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ovocný sad a trvalý travní porost o výměře 3 205 m2. Na jihozápadní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou cestou a na východní straně nezpevněnou cestou. Na pozemcích se nacházejí listnaté porosty (dub, javor, keře). Pozemky jsou velmi svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 757, který je ve vlastnictví města Ústí nad Labem. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšené nezastavěného území - lesnické. Přes pozemky vede nadzemní vedení NN.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Hrušovany, k.ú. Hrušovany u Chomutova, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51187/13
Nejnižší podání
570.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Hrušovany
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům č.p. 20 Hrušovany. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Dům je vhodný k modernizaci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s plechovou krytinou. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 31 se nachází stavba rodinného domu č.p. 20. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 1531 m2. Pozemek je oplocen, rovinatý, travnatý, udržovaný. Na pozemku se dále nachází altán, pergola a hospodářské budovy z kterých zůstaly pouze obvodové zdi. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 597/1.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Dolní Kounice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 1251/10
Nejnižší podání
23.583 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Dolní Kounice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 4125 - Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce ve vzdálenosti cca 1km severozápadně od města Dolní Kounice. Pozemek je zemědělsky využíván a slouží jako vinice. Dle sdělení je stáří vinice odhadováno na více jak 40 let, přičemž se na pozemku nachází 300 ks hlav, což znamená, že na pozemku chybí 80% hlav. Pozemek je rovinatého až mírně svažitého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru.
Oceňovaný pozemek p.č. 4125 je dle Veřejného registru půdy – LPIS (zdroj: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/) užíván subjektem: VKT Agro s.r.o., Trboušany, IČ: 28311655. Bližší údaje o nájmu/pachtu jsou uvedeny ve znaleckém posudku. Přístup k oceňovanému pozemku je možný a bezproblémový přes pozemky p.č. 4118 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 4189 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše ve vlastnictví města Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 66/2, 66464 Dolní Kounice.

Pozemek p.č. 4317 - Jedná se o pozemek, který se nachází mimo zastavěné území obce ve vzdálenosti cca 1km severozápadně od města Dolní Kounice. Na pozemku se nachází trvalé a náletové porosty (keře), a tudíž není pozemek nijak zemědělsky využíván. Pozemek je mírně svažitého charakteru a obdélníkového je půdorysného tvaru. Přístup a příjezd k pozemku je možný a bezproblémový přes pozemek p.č. 4215 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice.

Pozemek p.č. 5132 - Jedná se o pozemek, který se nachází mimo zastavěné území obce ve vzdálenosti cca 500 m jihovýchodně od města Dolní Kounice. Pozemek je v KN veden jako vinice, přičemž jeho evidence v KN nesouhlasí se skutečností. Na pozemku se nachází trvalé a náletové porosty (keře), a tudíž není pozemek nijak zemědělsky využíván. Pozemek se nachází ve svažitější části a je půdorysného tvaru připomínající trojúhelník. Přístup a příjezd k pozemku je možný a bezproblémový přes pozemky p.č. 5130 (ostatní plocha, ostatní  komunikace), p.č. 5269 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše ve vlastnictví města Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 66/2, 66464 Dolní Kounice.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Brno, k.ú. Horní Heršpice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 28256/07
Nejnižší podání
19.800 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek situovaný v městské části Brna – Horní Heršpice. Pozemek nepravidelného půdorysu, rovinatého charakteru. Pozemek je využíván jako zpevněná, veřejně přístupná, parkovací plocha. Přístup k pozemku je možný přes pozemek p.č. 86/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Statutárního města Brna. Pozemek je veden v pasportu místních komunikací. K pozemku se nevztahuje žádné příslušenství.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Zásmuky, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 33230/13
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Zásmuky
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části města Zásmuky. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěné plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 602 m2. Pozemek parc. č. 168/8 je na severní východní a jižní straně ohraničený zděným oplocením. Jedná se o rovinný travnatý pozemek. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy. Na pozemku parc. č. St. 613 se nachází zděný bytový dům, který není předmětem ocenění. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 944, která je ve vlastnictví města. Přípojky IS jsou v dosahu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 26841/13
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní a přízemní garáž. Garáž je v Katastru nemovitostí vedena jako budova s číslem evidenčním a je bez LV. Zastavěná plocha garáže je 18 m2. Půdorys garáže je obdélníkový. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně- technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je plochá, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou ocelová dvoukřídlá. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 2332/26 stojí jiná stavba (garáž). Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 18 m2. Pozemek je celý zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 2332/3 ve vlastnictví města Ústí nad Labem.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Lukavice, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 38448/13
Nejnižší podání
346.000 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Lukavice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Lukavice. Jedná se o travnaté sousedící pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a orná půda o výměře 1 215 m2. Pozemek je mírně svažitý k severní straně. Je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými a betonovými sloupky. Na travnatém pozemku se nachází studna, dřevěná kolna a porosty. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 953, který je ve vlastnictví obce Lukavice. Přípojky IS jsou v dosahu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty se zahradou v obci Tanvald, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 20580/16
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Tanvald
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chalupu s podkrovím a půdou. Budova je  pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná/dřevěná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je užívaná k rekreaci. Krov je dřevěný. Střecha budovy  polovalbová osazena IPOU. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo  částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou nebo PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Stavba je rekreačně využívaná ve špatném stavebně technickém stavu.V přízemí domu je kuchyně (20,15m2), chodba (20,66 m2), sklep, chlév, pokoj (11,21 m2), WC (0,90 m2). V podkroví budovy jsou dva menší pokoje. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 322 se nachází stavba č.e. 90. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 140 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 312/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 294 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, středně svažité, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází chlév, dřevník a sklep, které jsou součástí domu. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 1926/1, 1840/2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Loučeň, k.ú. Patřín, okres Nymburk (další spoluvlastník podílu ideální 1/4 má zájem svůj podíl prodat)

Spisová značka
030 EX 29678/13
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Loučeň
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastník podílu ideální 1/4 má zájem tento svůj podíl prodat. Kontaktní údaje na spoluvlastníka budou vydražiteli předány.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou z tašek v horším stavu. Do budovy pravděpodobně zatéká. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Dům je využívaný, neudržovaný, ve špatném stavebně technickém stavu. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 69 se nachází stavba rodinného domu č.p. 58. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 743 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 373/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 396 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté, neudržované. Na pozemku se dále nachází zděná dílna ve špatném stavu, dvě zděné kolny s pultovou střechou ve špatném stavu. Na pozemku se také nachází studna s pozůstatkem ručního čerpadla. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 474/1.

 

Fotogalerie

 

Stavba v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35735/13
Nejnižší podání
190.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Povrly
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2017 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 127/2 se nachází stavba č.e. 526. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 120 m2. Na pozemku se dále nachází oplocení a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 127/1.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001