Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Nový Bor, k.ú. Janov u Nového Boru, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 25899/15
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Nový Bor
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s lepenkou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Původně stavba byla využívána jako dílna (přepažena na tři místnosti).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, v ulici jsou přípojky vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 453 se nachází stavba č.p. 163. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 101 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 614/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 356 m2. Nicméně tvoří ke stavbě zahradu. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, travnaté, neudržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází dřevník. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1781 ve vlastnictví města.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

5/56 bytového domu v obci Pěnčín, k.ú. Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 3080/09
Nejnižší podání
160.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Pěnčín
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další ze spoluvlastníků má zájem o prodej svého spoluvlastnického podílu id. 5/56.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům se dvěma nadzemními podlažími, obytným podkrovím a sklepem. Dům se skládá ze šesti bytů. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýře a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka není zateplená. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapetními deskami. Vstupní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovitým věcem je po místní zpevněné komunikaci.

Dispozice bytu je 3+1 a skládá se z chodby (8,42 m2), kuchyně (7,70 m2), koupelny (4,25 m2), pokoje (14,88 m2) a dvou pokojů (15,76 m2, 12,98 m2) oddělených dřevěnou příčkou. Celková užitná plocha bytu je 63,99 m2. Byt se nachází ve 2. NP budovy. V koupelně je vana s WC. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou opatřeny PVC, keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné v ocelových zárubních. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Užitná plocha bytu byla změřena při místním šetření.

Oceňovaný podíl o velikosti 5/56 odpovídá užívání poloviny bytu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění objektu je ústřední kotlem na plyn.

Na části stavebního pozemku parc. č. St. 257 stojí rodinný dům s č.p. 257. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 782/6 ve vlastnickém právu Libereckého kraje. Pozemek parc. č. St. 257 není předmětem ocenění.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6223/09
Nejnižší podání
9.524 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Vítkov
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/14 je možný odkoupit za symbolickou cenu od dalšího spoluvlastníka nemovité věci.

Objekt č.p. 559 je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez obytného podkroví, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou eternitovými šablony. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 3+1. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
Původní stáří objektu je odhadováno kolem roku 1930, přičemž od té doby nebyly na objektu prováděné žádné větší rekonstrukce či modernizace, a tudíž je objekt v původním stavu, což je patrné i na jeho velmi špatném stavebně technickém stavu. Vnitřní omítky jsou již na konci své životnosti, v interiéru je patrné lokální vzlínání vlhkosti, na stropní konstrukci jsou stopy po zatečení, na zdech se vyskytují svislé trhliny. V objektu chybí hygienické vybavení (bez umyvadla, sprchy nebo vany). Ve skladové místnosti došlo vlivem neodborného bourání sousední nemovitosti k propadnutí části stropu, a tím k poničení střešní krytiny, čímž do objektu zatéká. Dřevěná okna jsou značně opotřebená a některá poničená, fasádní omítka odpadává a střešní krytina je rovněž za hranicí své životnosti. Celkově interiér domu vykazuje značné molární opotřebení. Celkový stavebně technický stav objektu je velmi špatný a bez výrazných vložených investic je prakticky trvale neobytný.
 
Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 251 a p.č. 252. Pozemek p.č. 251, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2 je přibližně z 1/2 zastavěn objektem č.p. 559. Dále se na pozemku nachází starší zděný sklad. Pozemek p.č. 251 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 118 m2 a rovněž slouží jako volné pozemkové zázemí vedle posuzovaného domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 36161/13
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na těchto nemovitých věcech proběhne dne 12.4.2018 v 13:00 na dražebním portálu www.e-drazby.cz pod sp.zn. 195 EX 2211/16 (Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice).

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4714 - zahrada, v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, který je situován v okrajové, zastavěné části města Ústí nad Labem, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 4562/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem.

Dle informací ČSÚ ve městě Ústí nad Labem je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Ústí nad Labem (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území: „bydlení v rodinných domech městské a příměstské.“
Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu v obci Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 40426/07
Nejnižší podání
350.000 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 227 je nepodsklepený, má celkem 2 nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. Základy jsou pravděpodobně betonové s kamenem, dodatečně je vložena izolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce domu jsou z cihel plných pálených, stropy dřevěné trámové, střecha je plochá a pokrytá živičnými pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenocementové hladké, fasáda z části vápenocementová s nátěrem a z části vápenná, schodiště ŽB s keramickým nášlapem. Okna jsou plastová a dřevěná jednoduchá, vstupní dveře do domu jsou také plastové. Podlahy společných prostor jsou z keramické dlažby, výtah není. Bytový dům je napojen na všechny IS.
Bytový dům byl dle sdělení postaven kolem roku 1920. V roce 2014 proběhla na bytovém domě částečná rekonstrukce, přičemž byla provedena nová fasáda z přední strany, osazeny nové plastové okna, provedeno nové obložení venkovního schodiště a a dále byly osazeny nové klempířské konstrukce (svody, okapy). V současné době probíhají na bytovém domě další rekonstrukce, nové omítky z boční strany budovy. Celkový stavebnětechnický stav je průměrný, na domě je prováděna průběžná údržba.


Byt č. 227/7
Jedná se o byt umístěný ve 2.NP bytového domu, který je dispozičního řešení 2+1. Přístup do 2.NP a k posuzovanému bytu je možný přes venkovní kryté betonové schodiště, které navazuje na společnou chodbu. Jelikož byt nebyl při místním šetření zpřístupněn vycházíme z údajů sdělených paní Vrbovou a také z již vypracovaných znaleckých posudků. Vnitřní omítky vápenné hladké, strop dřevěný trámový s rovným podhledem, vnitřní keramické obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah nezjištěny, vytápění ústřední plynový kotel, vnitřní dveře dřevěné plné, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprchový kout, umyvadlo, WC. Vytápění je ústřední plynovým kotlem, ohřev TUV je pravděpodobně elektrickým bojlerem. V bytě je proveden rozvod elektřiny, vody, kanalizace i plynu. K bytové jednotce č. 7 nenáleží žádná vlastní sklepní kóje či komora. Byt dle sdělení prošel částečnou rekonstrukcí v roce 2000, kde byla provedena nová koupelna, osazen nový plynový kotel a elektrický bojler. Byt je v současné době využíván k bydlení spoluvlastníkem nemovité věci.
Byt je o velikosti cca 70,0 m2 (dle spol. podílu 6971/48722). Bytová jednotka nebyla zpřístupněna, dle půdorysu z dohody o narovnání a kupní smlouvy má byt průměrnou dispozici 2+1, skládá se ze vstupní chodby, koupelny, WC, spíže, kuchyně a dvou obytných pokojů. Převažující orientace je na západ směrem na železnici, jedno okno je také orientováno na sever.

Oceňovaná nemovitost se nachází na okraji obce Hrušovany u Brna, při ulici Jízdárenská. Konkrétně se jedná o severozápadní konec slepé ulice Jízdárenská v těsné blízkosti železniční trati (výrazný hluk) a místního fotbalového hřiště (200 m východním směrem). Okolní zástavba je tvořena průmyslovými a skladových objekty, v obci převažuje zástavba původních či nových rodinných domů.

Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je po technické a právní stránce bezproblémový, a to z veřejné komunikace na pozemku p.č. 752/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a dále přes pozemky p.č. 579 (zahrada) a p.č. 577/1 (ostatní plocha, jiná plocha) vše ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna.

 

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu se zahradou v obci Nová Ves, k.ú. Víska u Strakonic, okres Strakonice

Spisová značka
030 EX 22663/15
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Nová Ves
Okres
Strakonice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 13 Víska s podkrovní částí. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a vikýř. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí se v levé části nachází 1 obyvatelná místnost a koupelna. Podkroví je nedokončené rozestavěné.

Příslušenství budovy tvoří:

- stodola, která navazuje na chlévy. Jedná se o budovu zděné konstrukce z kamene se sedlovou střechou krytou osinkocementovou šablonou. Vrata do stodoly jsou dřevěná. Stavba je ve špatném stavu.

- hospodářské budovy - chlévy, které navazují na stodolu. Jedná se o budovu zděné konstrukce z kamene se sedlovou střechou krytou osinkocementovou šablonou. Na střeše je vikýř. Stavba je ve špatném stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána ze studny. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění je lokální na tuhá paliva.

Pozemek p. č. St. 3 - na pozemku se nachází stavba rodinného domu č.p. 13 Víska. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 870 m2.

Pozemek p. č. 6 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 3 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o ploše 1914 m2. Pozemky jsou travnaté, středně svažité k východní světové straně. Na pozemcích jsou zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes pozemek parc. č. 764/1, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 


 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 pozemků v obci Most, k.ú. Most II, okres Most

Spisová značka
030 EX 51410/13
Nejnižší podání
22.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Most
Okres
Most
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 4990/3 se nachází na východním okraji zastavěné části města Most. Jedná se o lesní pozemek lichoběžníkového tvaru. V terénu není blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek je velmi svažitý k severní straně. Na pozemku se nachází listnatý porost (dub, jasan,..) starý cca 30 - 60 let. Nejedná se o hospodářský les.

Pozemek p.č. 4954/45 se nachází na jižní zastavěné části města Most. Jedná se o travnatý a rovinatý pozemek nepravidelného tvaru. Na severní straně je pozemek ohraničen zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku se nacházejí náletové keřové porosty. Pozemek je neudržovaný a nevyužívaný. V územním plánu je pozemek vedený částečně jako plocha parků a veřejného prostranství a částečně jako plocha bydlení v nízkopodlažní zástavbě.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Toužetín, k.ú. Donín, okres Louny

Spisová značka
030 EX 37817/13
Nejnižší podání
202.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Toužetín
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Stavebně-technický stav odpovídá velmi  zanedbané údržbě. Městský úřad Louny rozhodl, že na stavbě musí být provedeny zabezpečovací práce. Část domu je hospodářská. K domu patří oplocená, neudržovaná zahrada, na které se nachází obvodové zdivo dalších staveb a porosty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemky tvoří spolu jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené. V územní plánu obce jsou pozemky vedeny jako smíšené plochy obytné.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
26.097 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 1.879 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 pozemku v obci Šlapanice, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6886/13
Nejnižší podání
31.486 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Šlapanice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.04.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako orná půda o výměře 2.267 m2. Pozemek je z většiny zemědělsky obhospodařován, přístup k pozemku je po nezpevněné cestě na pozemcích jiných vlastníků. Pozemek je bez příslušenství a trvalých porostů.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001