Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

3/40 pozemků v obci Polná, okres Jihlava

Spisová značka
030 EX 21811/07
Město
Polná
Okres
Jihlava

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 3/40 na pozemcích p.č. 971, p.č. 973, p.č. 988, p.č. 1137, p.č. 1138, p.č. 1163/5, p.č. 1163/6, p.č. 1165/36 a p.č. 1165/37 v obci Polná, zapsané na listu vlastnictví č. 123 k.ú. Polná, okres Jihlava.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 - 1000 m severně od okraje zastavěné části města Polná. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 70 612 m2.

Soubor pozemků parc. č. 971, parc. č. 973 a parc. č. 988 je na severní a jižní straně ohraničený listnatým porostem nacházející se i na pozemcích parc. č. 973 a parc. č. 988 a nachází se v lánu. Soubor je mírně svažitý k západní straně.

Soubor pozemků parc. č. 1137, parc. č. 1138, parc. č. 1163/5, parc. č. 1163/6, parc. č. 1165/36 a parc. č. 1165/37 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Přes soubor pozemků vede nadzemní vedení VN. Soubor pozemků je převážně rovinný.

V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2450/3, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.


V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Areál s rodinným domem, zázemím pro chov koní a jezdectví včetně pozemků v obci Olšany, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 1/17
Město
Olšany
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 230, pozemku parc. č. St. 394, stavby bez čp/če na pozemku St. 396, pozemku parc.č. St. 396, pozemků parc.č. 203, 206, 215 a 240/1, vše evidované na listu vlastnictví č. 1443, v katastrálním území Olšany, obec Olšany, okres Vyškov.

Jedná se o areál tvořený obytným domem (rodinnou vilou) a zázemím pro chov koní a jezdectví včetně pozemků. Hlavní část domu orientovaná podélnou osou rovnoběžně s ulici je částečně podsklepená s přízemím a podkrovím v sedlové střeše, z této hlavní části uprostřed vybíhá rozšířené přízemí, jehož střechu tvoří terasa, vpravo dozadu pak navazuje spojovací křídlo, které je podsklepené s přízemím a plochou střechou. Na spojovací křídlo pak vzadu navazuje objekt stájí, která má přízemí a podkroví pod pultovou střechou.

Příslušenství hlavních objektů a pozemků má různý charakter a je poměrně rozsáhlé, což odpovídá rozsahu areálu a charakteru a velikosti hlavních staveb (větší rodinná vila s navazující hospodářskou budovou pro chov koní a venkovní jízdárnou). Celý areál dotváří na nezastavěných a nezpevněných částech travnaté plochy s okrasnými stromy a keři.

Předmětné nemovitosti (areál tvořený obytným domem a zázemím pro chov koní a jezdectví včetně pozemků) se nachází na jižním okraji zastavěného území obce Olšany jako poslední po pravé straně místní komunikace směřující dále z obce jižním až jihovýchodním směrem do obce Habrovany. Zástavba v bezprostředním okolí oceňovaného majetku je tvořena rodinnými domy (volně stojící domy, dále pak i řadové domy) po obou stranách ulice. Vlevo od areálu se nachází pastvina v níž jsou začleněny i oceňované pozemky p.č. 215 a p.č. 240/1, za areálem je pak pás pozemků široký cca 30 až 40 m rovněž s travním porostem, za kterým následuje les.

Přístup a příjezd je zajištěn z místní veřejné komunikace umístěné na pozemku p.č. 735/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), ve vlastnictví obce Olšany.

Dle dostupných informací a podkladů došlo při budování oplocení k odchýlení jeho linie od hranice pozemku p.č. 203 a byla zaplocena i část sousedního obecního pozemku. Dle aktuálního stavu v katastrální mapě se jedná o část pozemku p.č. 260/84, nikoliv o část pozemku p.č. 260/21 jak je uvedeno ve sdělení obce Olšany ze dne 7.3.2018.

Dle platného územního plánu obce Olšany se pozemky p.č. st. 394, p.č. st. 396, p.č. 203 a p.č. 206 nachází ve stabilizované ploše bydlení s označením BIv – bydlení individuální – venkovského charakteru. Pozemek p.č. 215 se nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením Zl – trvalé travní porosty a pozemek p.č. 240/1 se pak nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením Zd – orná půda v drobné držbě.

Podrobnější popis nemovitých věcí je uveden v přiloženém znaleckém posudku.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Vykáň, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33349/13
Město
Vykáň
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 244/10 (orná půda), v obci Vykáň, zapsaný na listu vlastnictví č. 313, k.ú. Vykáň, okres Nymburk.

Obec Vykáň se nachází cca 5 km severozápadně od města Český Brod, cca 10 km jihozápadně od města Lysá nad Labem a cca 5 km jihovýchodně od města Čelákovice. 

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 500 - 1000 m západně od okraje zastavěné části obce Vykáň. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 26.289 m2

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

 

Byt v obci Jirkov, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 4813/17
Město
Jirkov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.2, v bytovém domě č.p. 1047 (LV 3908), na pozemku parc.č. St. 2503, vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 210/12527, v obci Jirkov, zapsané na listu vlastnictví č. 3927 k.ú. Jirkov, okres Chomutov.

Jedná se o řadový krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše je bleskosvod a komín. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v původním udržovaném stavu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu není zateplená.

Oceňovaná jednotka č. 1047/2 se nachází v budově č.p. 1347 v 1. NP, její dispozice je 1+kk. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na jihovýchodní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Jádro bytu je zděné se sprchovým koutem a WC.

K bytu patří sklepní kóje (1,6 m2). Plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 21,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci u domu.

Na pozemku parc. č. 2504 stojí bytový dům s č.p. 1047. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 197 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnictví města.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Jimlín, okres Louny

Spisová značka
030 EX 7035/09
Město
Jimlín
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/5 na pozemcích p.č. 463/11 a p.č. 497/37 v obci Jimlín, zapsané na listu vlastnictví č. 493 k.ú. Jimlín, okres Louny.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 - 1000 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Jimlín. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 19 130 m2. Pozemek parc. č. 497/37 je na severní a jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 463/11 je na východní straně ohraničený listnatými doprovodnými porosty a nachází se v lánu. Pozemky jsou převážně rovinné. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 497/61, který je ve vlastnictví obce Jimlín a parc. č. 857/1, který je ve vlastnictví obce Jimlín.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39840/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemcích p.č. 3408,  p.č. 3409 a p.č. 3415/1 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 838 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemky se nachází v podstatě v lesním porostu na okraji zahrádkářské osady. Společně tvoří pozemky nepravidelný útvar v mírně svažitém terénu, jsou neudržované a zcela pokryté neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). Na pozemcích se nenachází žádné stavby ani jiné příslušenství a nejsou oplocené. Pozemky nemají přístup z veřejné komunikace na městském pozemku, neboť jsou obklopeny z větší části pozemky  soukromých vlastníků, případně sousedí i s pozemky ve vlastnictví města Brna, ovšem vedenými jako lesní pozemky nebo ostatní plocha, dobývací prostor. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci. Jedná se tedy o nestavební plochy, na kterých nelze stavět novostavby objektů, mimo kůlny na nářadí o max. zastavěné ploše 4 m2.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39840/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na na pozemcích p.č. 3473/1,  p.č. 3473/2 a p.č. 3547/48 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 839 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemek p.č. 3547/48 je již mimo oplocení v místě kde je rozšířen břeh toku Leskava, je zatravněn.
Pozemek p.č. 3547/48 o marginální výměře, je v ploše zeleně ZO.
 
Pozemky p.č. 2473/1 a p.č. 2473/2 - Pozemky se nachází mimo zastavěné území v západní části katastrálního území na okraji přírodní rezervace Bosonožský hájek za Starou dálnicí a poblíž hranice území obce Popůvky.
Společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar o délce přes 40 m a šířce přes 9 m, z něhož vybíhají části pozemku 3473/2. Terén je v místě svažitý. Na pozemku p.č. 3473/2 se nachází torzo menší, zděné dvoupodlažní, stavby, která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 3473/1 je porostlý neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). V bezprostředním okolí jsou situovány jednak další podobné pozemky s lesním porostem a pozemky vedené v KN jako orná půda. Na severovýchodním okraji sousedí pozemek p.č. 3473/1 s pozemkem p.č. 4178, který je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna, ale ve skutečnosti se jedná o pozemek, jenž byl rozorán a začleněn do zemědělského lánu. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Hostěnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 11151/15
Město
Hostěnice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 23 (jehož součástí je stavba Hostěnice, č.p. 13, rod.dům) a pozemku p.č. St 86 (jehož součástí je stavba bez čp/če, rod.dům) v obci Hostěnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 613, v katastrálním území Hostěnice, okres Brno-venkov.

Objekt je vedený na LV 613 jako rodinný dům č.p. 13, který je součástí pozemku parc.č. st. 23 a rodinný dům bez č.p./č.e., který je součástí pozemku parc.č. st. 86, funkční celek tvoří pozemky parc.č. st.23 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. st. 86 (zastavěná plocha a nádvoří).
Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s valbou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného T. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka 3+1 s koupelnou a samostatným WC.
Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová s valbou, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější břízolitové. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelně a kuchyni. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy z PVC, plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je pouze krbovými kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro (v současnosti odpojeny). Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a WC.
Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem byla původní stavba postavena počátkem 20.století. Kolem roku 1950 zde byla údajně provedena celková rekonstrukce. Dle sdělení spoluvlastníka byla před 15 lety provedena částečná rekonstrukce interiéru – koupelny, kuchyně, část podlah.
Technický stav rodinného domu je zhoršený. Poslední rekonstrukce se týkala pouze interiéru, konstrukce dlouhodobé životnosti jsou již dožívající. V posledních letech nebyla prováděna ani nezbytná údržba. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Suchdol, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 37086/13
Město
Suchdol
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1465,  v obci Suchdol, zapsaný na listu vlastnictví č. 10187, k.ú. Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 750 m západně od okraje zastavěné části městyse Suchdol. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 10 414 m2. Na severní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1187, který je ve vlastnictví městyse Suchdol.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Svojetín, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 25405/13
Město
Svojetín
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1724/7,  v obci Svojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 385, k.ú. Svojetín, okres Rakovník.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Svojetín. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) o výměře 1 883 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na severní straně plotem sousedního pozemku a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1727, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda a jako koridor silnice II. třídy. Dle informace z Obecního úřadu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda, a tudíž na ni nelze stavět žádný rodinný nebo bytový dům apod.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001