Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/24 rodinného domu s pozemky v obci Předín, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 19066/08
Město
Předín
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/24 pozemků p.č. St. 82, jehož součástí je stavba Předín, č.p. 81 (bydlení), p.č. 79, p. č. 122, p.č. 268/2, p.č. 490, p.č. 508/2, p.č. 509/2, p.č. 733/3, p.č. 770, p.č. 984/2, p.č. 985/1, p.č. 985/5, p.č. 1234/34, p.č. 1234/70, p.č. 1267, p.č. 1334, p.č. 2098/13, p.č. 2224/1, p.č. 2240/18, p.č. 2384/2, p.č. 2414 a p.č. 2502/32 v obci Předín, zapsané na listu vlastnictví č. 238, v katastrálním území Předín, okres Třebíč.

Objekt byldlení č.p. 81 - Jedná se o zděnou přízemní stavbu, pravděpodobně nepodsklepenou, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou, která je pokryta keramickými taškami. K objektu náleží i vedlejší stavba stodoly. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku v tabulce na str. 6. Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, námi odhadovanou výstavby spatřujeme kolem 1. poloviny 20 století. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě nebyla v posledních letech provedena žádná větší rekonstrukce či modernizace, která by byla viditelná z exteriéru. Celkově je objekt při pohledu z exteriéru ve špatném stavebně technickém stavu. Okenní výplně vykazují značné  potřebení, dochází k odpadání venkovních omítek, střešní krytina již také vykazuje značné morální opotřebení, a je viditelný pokles dřevěného krovu či zvlněných střešních latí. Stavebně technický stav objektu se jeví jako špatný, bez jakékoli prováděné rekonstrukce či modernizace, které by byly patrné z exteriéru.
 
Pozemek p.č. St. 82 - Jedná se o stavební pozemek, který je z větší části zastavěn objekt pro bydlení č.p. 81 a vedlejší stavbou stodoly. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného nepravidelného tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je možný přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 79Pozemek přímo navazuje na pozemek p.č.St. 82, který tvoří zbylé volné pozemkové zázemí vedle objektu č.p. 81. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného čtvercového tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je bezproblémový přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 122 - Jedná se o pozemek, který se nachází za rodinným domem č.p. 251 a slouží jako zahrada. N pozemku se nenachází žádné příslušenství, nýbrž pouze náletový travní porost. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného protáhlého obdélníku. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněném pozemku p.č. 2497/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p.
243, 67527 Předín.
Další informace o pozemcích naleznete ve znaleckém posudku od str. 9.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Karlovy Vary, k.ú. Počerny, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 3334/13
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemků p.č. 194/2, p.č. 194/3, p.č. 194/4, p.č. 203, p.č. 246/2, p.č. 350/2, p.č. 350/3, p.č. 788/4, p.č. 788/6, p.č. 788/7, p.č. 876/7, p.č. 876/8 a p.č. 1436/2, v obci Karlovy Vary, zapsané na listu vlastnictví č. 1511, k.ú. Počerny, okres Karlovy Vary.

Oceňované pozemky parc. č. 246/2, parc. č. 350/2, parc. č. 350/3, parc. č. 788/4, parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7, parc. č. 876/8 a parc. č. 1436/2 se nacházejí cca 80 - 800 m severně a cca 150 - 600 jihozápadně od okraje zastavěné části obce Počerny. Jedná se o soubor nesousedících, mírně svažitých zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost o výměře 106 464 m2. Pozemek parc. č. 350/2 je na severní straně ohraničený lesním porostem. Mezi pozemky parc. č. 350/3 a parc. č. 246/2 vede nezpevněná komunikace. Na pozemku parc. č. 1436/2 se nachází nezpevněná cesta. Pozemky parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7 jsou na severní straně ohraničené zpevněnou komunikací a na jižní straně lesním porostem. Všechny pozemky se nacházejí v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 1421/1, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje a na pozemku parc. č. 331/21, který je ve vlastnictví České republiky.

Oceňované pozemky parc. č. 194/2, parc. č. 194/3, parc. č. 194/4 a parc. č. 203 se nacházejí v severní zastavěné části obce Počerny. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 11 827 m2. Soubor pozemků je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní straně ploty sousedních vlastníků. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1436/2, který je předmětem ocenění.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 12636/16
Město
Ostrov nad Oslavou
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemku p.č. 2040/1 (orná půda), v obci Ostrov nad Oslavou, zapsané na listu vlastnictví č. 86, k.ú. Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou.

Oceňovanou nemovitostí je pozemek parc.č. 2040/1 – orná půda, včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, k datu 28.9.2017.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 86 v k.ú. Ostrov nad Oslavou u KÚ pro Vysočinu, KP Žďár nad Oslavou.
Pozemek je mimo zastavěné území obce Ostrov nad Oslavou, není v terénu vyznačen, východní hranice vymezena areálem Správy železniční dopravní cesty a dále železniční tratí, severní hranicí je pak silnice III.třídy, pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Přístup je ze zpevněné komunikace silnice III. třídy spojující obce Obyčtov a Sazomín. Případná nájemní smlouva k pozemku nebyla objednavatelem předložena.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradami v obci Určice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 27662/07
Město
Určice
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 279, jehož součástí je stavba Určice č.p. 227 (bydlení), pozemku parc.č. 280 (zahrada) a parc. č. 281 (zahrada) v obci Určice, zapsané na listu vlastnictví č. 488, v katastrálním území Určice, okres Prostějov.

Objekt č.p. 227 se nachází cca 250 m severovýchodně od centra obce Určice v řadové zástavbě obdobných domů. Jedná se o patrový objekt s uliční a dvorní částí, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovými střechami. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení, ovšem je pravděpodobné, že řada prvků v interiéru byla demontována nebo zničena, což nebylo možno ověřit.
Dispoziční řešení nebylo možno blíže zjistit. Z pohledu z ulice je ovšem zřejmé, že dům nesloužil v minulosti pouze jako obytný, ale byl zde i obchodní prostor a zřejmě i další hospodářské prostory. Lze předpokládat, že obytné bylo zejména patro domu.
Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle sdělení sousedky při místním šetření je zástavba v místě stará minimálně kolem 100 let, přičemž v místě se historicky vyskytoval rybník. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence opravován a modernizován, nicméně v současné době je ve špatném stavu včetně narušení vlhkostí, s kterou je v místě zvýšený problém. Dle sdělení sousedky při místním šetření není dům již několik let obýván a je ve velmi špatném stavu, neboť řada konstrukcí a vybavení z interiéru stavby byla údajně demontována a odvezena,
případně zničena. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při místním šetření, tvoří vedlejší stavby v dezolátním stavu ve dvoře, některé venkovní úpravy ve dvoře, rovněž v dezolátním stavu, oplocení zahrady a přípojky na IS.
 
Předmětem ocenění jsou tři pozemky, a to p.č. 279, p.č. 280 a p.č. 281. Pozemek p.č. 279 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 227. Pozemky p.č. 280 a p.č. 281 jsou v KN vedeny jako zahrady. Pozemek p.č. 279 není v celém rozsahu zastavěn a jeho část sloužila jako dvůr. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, ovšem mezi pozemky p.č. 280 a p.č. 281 prochází koryto vodního toku na pozemku p.č. 15 ve vlastnictví obce Určice. Na pozemcích se nachází uvedené příslušenství a trvalé porosty.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu v obci Frýdek-Místek, k.ú. Místek, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 46040/13
Město
Frýdek-Místek
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 bytové jednotky č. 808/11 v budově Mistek č.p. 808 (bytový dům, LV 8149) na pozemku parc. č. 1989/4 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5737/67060 v kat. území Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, zapsáno na LV 8447.

Bytový dům
Dům je situován jako řadový, koncový, neboť se jedná o 1/3 bytového bloku, který je situován s odstupem kolmo k ulici Pionýrů. Má celkem 5 podlaží, přičemž nejnižší podlaží, které je pouze částečně zapuštěno pod terén, je technické. V domě je situováno celkem 11 bytů. Pozemek p.č. 1989/4 je zcela zastavěn bytovým
domem č.p. 808. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy s nátěrem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Schodiště betonové s keramickou dlažbou. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Výtah v domě není. Do domu je zaveden plyn. Vytápění je centrální dálkové. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 70. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, v rámci které bylo provedeno zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken za plastová, nové vstupní dveře do domu, modernizace společných prostor a pravděpodobně alespoň částečná rekonstrukce střešního pláště. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.
 
Jednotka č. 808/11 (byt)
Vzhledem k absenci místního šetření přímo v bytové jednotce, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se oceňované bytové jednotky. Při zpracování tohoto znaleckého posudku je tak vycházeno z dostupných podkladů. Dle informací z KN se k předmětné bytové jednotce váže podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 5737/67060. Dle tohoto údaje by měla podlahová plocha bytové jednotky činit 57,37 m2. Předpokládané dispoziční řešení je 2+1. Stavebně technický stav bytové jednotky uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno v nejvyšším podlaží (dle jeho čísla 11 a sdělení uživatelky jiného bytu z téhož vchodu při místním šetření). Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - vana, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon. Rozvod plynu proveden. Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje, bez balkonu nebo lodžie. Podlahová plocha bytu bude uvažována, jak je výše uvedeno, o velikosti
celkem 57,37 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada v obci Bohumín, k.ú. Vrbice nad Odrou, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 24122/15
Město
Bohumín
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  pozemku p.č. 69, zapsaného na listu vlastnictví č. 284, k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, okres Karviná.

Jedná se o pozemek v křižovatce dvou ulic, a to Ostravská a K Vodě, který byl užíván jako zahrada v souvislosti s rodinným domem na jeho levé hranici při ulici Ostravská. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar, ovšem se zalomenou levou stranou, kde v přední části přiléhá k uvedenému rodinnému domu, za kterým je mírně rozšířená zahrada oproti jeho uliční šířce. Na třech stranách (při ulici Ostravská, při ulici K Vodě a na zadní hranici) je pozemek oplocen plotem ze strojového pletiva na ocelových sloupcích s betonovým prahem mezi sloupky. Od ulice Ostravská, jejíž chodník je nad úrovní pozemku mírně vyvýšen, se pozemek směrem dozadu velmi mírně svažuje. Výškový rozdíl vyrovnává betonová podezdívka plotu. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm nepravidelně rozmístěné trvalé porosty, a to tři vzrostlé smrky, jedna vzrostlá borovice, několik okrasných keřů a dále několik ovocných stromů a keřů. Ovocné stromy jsou přestárlé a neudržované. Z ulice Ostravská na pozemku p.č. 522/3 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje je vedle sousedního rodinného domu zřízen vjezd a vstup přes ocelovou bránu a branku. Nad levou částí pozemku je umístěno elektrické vedení, přičemž jeden sloup je umístěn na pozemku přibližně uprostřed u oplocení. Na pravém okraji u oplocení, téměř v rohu, je pak umístěn sloup telefonního vedení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 6378/14
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 2014/21 a p.č. 2014/58, v obci Moravský Krumlov, zapsané na listu vlastnictví č. 1256, k.ú. Moravský Krumlov, okres Znojmo 

a dále spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 353/1 a p.č. 354/2, v obci Moravský Krumlov, zapsané na listu vlastnictví č. 1256, k.ú. Rokytná, okres Znojmo.

Oceňované pozemky v k.ú. Moravský Krumlov se nacházejí severovýchodně od města, mimo jeho souvisle zastavěnou část, západně od železniční trati a nádraží. Pozemky jsou součástí zemědělské plochy. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházejí v plochách určených k zemědělskému hospodaření.
 
Oceňované pozemky v k.ú. Rokytná se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část města Rokytná, západně od této části města, na okraji lesa. K.ú. Rokytná je odloučená část města Moravský Krumlov, nachází se cca 4 km severně od města. Dle platného územního plánu města Moravský Krumlov se oceňované pozemky nacházející se v k.ú. Rokytná nacházejí v plochách krajinné zeleně.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Nemotice, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 1177/03
Město
Nemotice
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  pozemku p.č. 88/2, zapsaného na listu vlastnictví č. 108, k.ú. Nemotice, obec Nemotice, okres Vyškov.

Předmětem ocenění je pouze pozemek p.č. st. 88/2. Stavba č.p. 110, která se na pozemku dříve nacházela a je dosud evidována v katastru nemovitostí již neexistuje. Dle ohledání místa při místním šetření lze konstatovat, že k zániku stavby došlo již před mnoha lety, a to vlivem jejího neřešeného špatného stavu. Na pozemku se nyní nachází zbytky zdiva, suť ze zříceného domku a náletová vegetace. Pozemek má téměř čtvercový tvar, tvoří proluku mezi dvěma staršími rodinnými domy, přičemž jeho uliční šíře je cca 7,7 m. Od silnice směrem dozadu se pozemek mírně svažuje. Žádné příslušenství k pozemku nenáleží.
 
Pozemek p.č. st. 88/2 se nachází v centru obce po pravé straně silnice č. 429 procházející obcí ve směru na Koryčany, a to cca 50 m od budovy obecního úřadu. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný se silnice č. 429 umístěné před objektem na pozemku p.č. 1405/2 vedeném v KN jako ostatní plocha, silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Dle územního plánu obce Nemotice se pozemek p.č. st. 88/2 nachází ve stabilizované ploše označené Bo – Bydlení a občanská vybavenost. 
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rozestavěný rodinný dům s pozemky v obci Vojkovice, k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3040/17
Město
Vojkovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 533/6, jehož součástí je rozestav. stavba, pozemku parc.č. 533/3 (orná půda) a parc. č. 545/2 (ostatní plocha) v obci Vojkovice, zapsané na listu vlastnictví č. 1123, v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rozestavěným rodinným domem, zděným skladem nářadí, základními venkovními úpravami a pozemky. Objekt je veden na LV 1123 jako rozestavěná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 533/6, funkční celek tvoří pozemky parc.č. 533/3 (orná půda), parc.č. 533/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 545/2 (ostatní plocha).

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je jednopodlažní s obytným podkrovím, s valbovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V 1.NP se nachází zádveří, hala se schodištěm do podkroví, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, pracovna, ložnice, dvě koupelny, WC, šatna, technická místnost, místnost se zapuštěným bazénem a garáž. V obytném podkroví se nachází hala, čtyři obytné pokoje, pracovna, tři šatny a koupelna s WC.
Základy jsou betonové izolované, nosné zdivo provedeno systémem ztraceného bednění Velox, příčky jsou zděné nebo sádrokartonové. Stropy jsou betonové Velox se sádrokartonovým podhledem, střecha sklonitá valbová s ocelovou konstrukcí a betonovou taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou plastové (neúplné), vnitřní omítky vápenné štukové a nátěry sádrokartonů, fasáda není provedena. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelnách, na WC a v kuchyni. Okna v 1.NP jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, v podkroví střešní plastová s ochrannou folií (místy poškozenou a poničeným ostěním), vnitřní dveře chybí (jsou osazeny pouze obložkové zárubně). Schodiště je betonové s keramickým obkladem bez zábradlí. Podlahy jsou laminátové plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je podlahové za pomoci tepelného čerpadla, které však není nainstalováno – vytápění je nefunkční. Jsou zde elektro rozvody 220/380 V (neúplné a částečně poškozené), rozvody vody jsou provedeny v plastu s ohřevem TUV v elektrickém bojleru. Z vybavení kuchyně jsou zde pouze úložné skřínky, ostatní vybavení zde chybí. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, dvěma sprchovými kouty, umývadly, dvěma pisoáry a WC a jedním bidetem. Ostatní vybavení tvoří vnitřní bazén, hydromasážní vířivka, krb a centrální vysavač.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004, ale do dnešního dne nebyla výstavba dokončena a rodinný dům zkolaudován. Dle dostupných informací byl současný stav rozestavěnosti stejný již v r. 2008. Od té doby stavba nepokročila, naopak některé konstrukce byly odstraněny nebo nedostatečnou údržbou poškozeny a znehodnoceny.
Není dokončena kuchyň, elektroinstalace vyžaduje revizi - je nekompletní a jsou odmontována koncová zařízení (zásuvky, vypínače, nekompletní rozvaděče apod.). Vytápění vč. rekuperace je nefunkční, chybí venkovní jednotka tepelného čerpadla a vnitřní s jednotkou rekuperace – dle sdělení jednoho ze spoluvlastníků nebylo možné provedením podlahovým vytápěním přízemí domu vytopit. Chybí interiérové dveře, jsou osazeny pouze obložkové zárubně, část zařizovacích předmětu ZTI chybí nebo nejsou kompletní, není provedena fasádní omítka a venkovní úpravy jsou nedokončené, Celková rozestavěnost rodinného domu je stanovena odborným odhadem na 80%, na dokončení do provozuschopného stavu je nutno uvažovat s náklady ve výši cca 1,5 mil. Kč.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004 a dle dostupných informací je v současném stavu již od r. 2008. Naopak se jeho technický stav vlivem nedostatečné a zanedbané údržby zhoršuje. Původně se mělo jednat o nadstandardně řešený rodinný dům. V současnosti je jeho technický stav zanedbaný. Celková rozestavěnost činí ke dni ocenění cca 80 %.
 
Zastavěná plocha: 273 m?.
Podlahová plocha: Započitatelná obytná podlahová plocha 353 m?.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Garáž v obci Brno, k.ú. Slatina, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 13666/14
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby bez pč/če (garáž) stojící na p.č. 2295/20 (ve vlastnictví Statutárního města Brna vedeno na LV 10001)v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 2262, k.ú. Slatina, okres Brno-město.

Oceňovaná nemovitost je tvořena garáží bez č.p./č.e. Pozemek parc.č. 2295/20, na kterém se garáž nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Garáž je začleněna do zástavby řadových garáží jako řadová vnitřní. Základy jsou betonové izolované, nosné konstrukce zděné, střecha s dřevěnými trámy, pultová s mírným spádem, střešní krytinu tvoří eternitové vlnovky, vnitřní omítky vápenocementové, vnější břízolitové (na zadní stěně opadané), vrata plechová. Stáří oceňované garáže není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 40 let. Technický stav oceňované garáže je zhoršený, běžná údržba je zanedbaná.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001