Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/12 pozemků v obci Malšovice, k.ú. Stará Bohyně, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 42005/13
Město
Malšovice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemků p.č. St. 15/2, p.č. St. 91, p.č. 44/1, p.č. 44/7, p.č. 44/8, p.č. 44/11, p.č. 45, p.č. 46/1, p.č. 46/2, p.č. 47 a p.č. 171/9, v obci Malšovice, zapsané na listu vlastnictví č. 18, k.ú. Stará Bohyně, okres Děčín.

Oceňované pozemky parc. č. St. 15/2, parc. č. St. 91, parc. č. 44/1, parc. č. 44/7, parc. č. 44/8, parc. č. 44/11, parc. č. 45, parc. č. 46/1, parc. č. 46/2, parc. č. 47 a parc. č. 171/9 se nacházejí na západním okraji zastavěné části obce Stará Bohyně. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 3 643 m2. Na severní straně je soubor pozemků ohraničený zpevněnou komunikací a je součástí okolního porostu. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích se nacházejí náletové listnaté porosty (dub, jilm, javor) starý cca 50 - 100 let. Nejedná se o hospodářský les. Přes soubor pozemků vede nadzemní vedení VN a teče potok Račí. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 348, který je ve vlastnictví obce Malšovice.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek parc. č. 47 vedený jako plocha smíšeně obytná, ostatní pozemky jsou vedené jako krajinná zeleň.

Pozemky se nacházejí v CHKO České středohoří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Malšovice, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 42005/13
Město
Malšovice
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemků p.č. St. 51, p.č. 730/1, p.č. 730/3, p.č. 731, p.č. 745/1, p.č. 763/1, p.č. 780/2, p.č. 844 a p.č. 846, v obci Malšovice, zapsané na listu vlastnictví č. 18, k.ú. Malšovice, okres Děčín.

Oceňované pozemky parc. č. St. 51, parc. č. 730/1, parc. č. 730/3, parc. č. 731, parc. č. 745/1, parc. č. 763/1, parc. č. 780/2, parc. č. 844 a parc. č. 846 se nacházejí cca 500 m jižně od okraje zastavěné části obce Malšovice. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří, lesní pozemek a ostatní plocha o výměře 62 955 m2. Na východní straně je soubor ohraničený zpevněnou komunikací, na západní a severní straně listnatými porosty. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. Přes pozemky vede nadzemní vedení VN. Na pozemcích parc. č. 745/1 a parc. č. 780/2 a části pozemků parc. č. 730/3, 763/1 se nachází listnatý lesní porost. Na pozemku parc. č. 844 se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 842, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním lánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, trvalý travní porost a krajinná zeleň.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Báňovice, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 545/15
Město
Báňovice
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. 500 a p.č. 509, v obci Báňovice, zapsané na listu vlastnictví č. 66, k.ú. Báňovice, okres Jindřichův Hradec.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Báňovice. Jedná se o soubor pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 5 447 m2. Mezi pozemky vede zpevněná komunikace. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. Přes pozemek parc. č. 500 vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1297, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 rodinného domu v obci Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 3005/13
Město
Jindřichův Hradec
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/7 pozemku p.č. 1889 (na parcele stojí stavba č.p. 465), v obci Jindřichův Hradec, zapsaného na listu vlastnictví č. 848, k.ú. Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec.

Rodinný dům č.p. 465 se nachází na levé straně ulice Claudiusova ve směru od rybníku Vajgar, cca 600 m severovýchodně od náměstí Míru. Jedná se o zděný, řadový vnitřní rodinný dům, z větší části podsklepený, který je řešen v části do ulice jako přízemní s vikýřem v šikmé střeše a v části do zahrady jako dvoupodlažní s pultovou střechou. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce ve znaleckém posudku na str. 6.
 
Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, ovšem dle ztvárnění průčelí se pravděpodobně jedná o meziválečnou výstavbu. Dle současného stavu domu v zadní části a provedení některých konstrukcí, zejména v interiéru, došlo odhadem počátkem 80-tých let 20. století k jeho celkové rekonstrukci spojené s nástavbou částečného patra v zadní části. Při této stavební úpravě byly zjevně provedeny i úpravy části původní (pravděpodobně oprava střechy s výměnou krytiny, výměna nebo oprava oken, výměna dveří, podlah, vytápění, instalací apod.). Přesný rozsah a datovaní prováděných oprav, rekonstrukcí a modernizací není ovšem zřejmý. Dům není nyní užíván a udržován. V současné době lze stavebně-technický stav domu, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, zjevné je zejména morální opotřebení většiny prvků krátkodobé životnosti.
 
Předmětem ocenění je pozemek p.č. 1889, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho součástí je stavba č.p. 465. Předmětnou stavbou rodinného domu je zastavěná část pozemku od hranice s chodníkem a zbývající část za domem slouží jako dvorek a malá zahrada a dále je zde umístěna vedlejší stavba a další příslušenství včetně a trvalých porostů. Pozemek má obdélníkový tvar a rovinatý charakter.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 rodiného domu se zahradou v obci Česká Lípa, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 11853/12
Město
Česká Lípa
Okres
Česká Lípa

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/20 pozemků p.č. 3802 (na parcele stojí stavba č.p. 1105), p.č. 3803 (zahrada) a p.č. 3804/1 (zahrada), v obci Česká Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 1038, k.ú. Česká Lípa, okres Česká Lípa.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 1105 Česká Lípa. Rodinný dům má obyvatelné přízemí a volný půdní prostor. V pravé části domu je vestavěná garáž. Půdorys domu je obdélníkový, zastavěná plocha je cca 116 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Garážová vrata jsou dvoukřídlá dřevěná. K domu patří oplocená zahrada. Rodinný dům je v dobrém, udržovaném stavu, obývaný. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. V ulici se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 3802 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 1105. Pozemek je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 226 m2. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 3803 a parc. č. 3804/1 a tvoří s ním jednotný funkční celek. Pozemky jsou vedené jako zahrada o celkové ploše 196 m2 a 325 m2. Pozemky mají lichoběžníkový tvar, jsou rovinaté a jsou oplocené dřevěným plotem. Na pozemcích se nacházejí zpevněné plochy, porosty, skleník. Pozemky jsou travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 3875/1, který je ve vlastnictví města Česká Lípa.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Žandov, k.ú. Žandov u České Lípy, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 11853/12
Město
Žandov
Okres
Česká Lípa

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 274 jehož součástí je stavba č.p. 114 (rodinný dům) a pozemku p.č. 276 (zahrada) v obci Žandov, zapsané na listu vlastnictví č. 233, k.ú. Žandov u České Lípy, okres Česká Lípa.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 114 Žandov. K domu patří oplocená zahrada. Rodinný dům má obytné přízemí, volný půdní prostor a je částečně podsklepený. Půdorys domu je obdélníkový. Zastavěná plocha je cca 108 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s vikýřem. Střešní krytina je plechová. Na střeše jsou žlaby se svody v horším stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná špaletová. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou kryté PVC, keramickou dlažbou a koberci. Rodinný dům je v původním stavu, vhodný k rekonstrukci a modernizaci.

Vnitřní dispozici přízemí tvoří chodba, tři místnosti (jedna s koupelnou) a uhelna. V podzemním podlaží je sklep a kotelna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. V ulici se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 274 je zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 114. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 132 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 276 a tvoří s ním jednotný funkční celek. Pozemek je vedený jako zahrada o celkové ploše 276 m2. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a mírně svažité a jsou oplocené drátěným plotem. Zahrada je travnatá a udržovaná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 233/1, který je ve vlastnictví města Žandov.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Jirkov, k.ú. Jindřišská, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 5503/13
Město
Jirkov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 1/1, p.č. 1/2, p.č. 1/3 a p.č. 1338, v obci Jirkov, zapsané na listu vlastnictví č. 2487, k.ú. Jindřišská, okres Chomutov.

Oceňované pozemky parc. č. 1/1, parc. č. 1/2, parc. č. 1/3 a parc. č. 1338 se nacházejí na severním okraji zastavěné části obce Jindřišská. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky jsou v Katastru nemovitostí vedené jako zahrada a ostatní plocha o výměře 2 120 m2. Pozemky jsou ze všech stran ohraničené dřevěným oplocením. Pozemky jsou mírně svažité k východní straně. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1255/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako bydlení venkovského typu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Jirkov, k.ú. Jindřišská, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 5503/13
Město
Jirkov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků p.č. 53/2, p.č. 670/22, p.č. 736/3, p.č. 740/2, p.č. 740/4, p.č. 743/2, p.č. 823/19, p.č. 828/3, p.č. 837/3, p.č. 839/1, p.č. 843, p.č. 844/2, p.č 845/1, p.č. 845/2 a p.č. 866/1, v obci Jirkov, zapsané na listu vlastnictví č. 2487, k.ú. Jindřišská, okres Chomutov.

Oceňované pozemky parc. č. 53/2, parc. č. 823/19, parc. č. 828/3, parc. č. 837/3, parc. č. 839/1, parc. č. 843, parc. č. 844/2, parc. č. 845/1, parc. č. 845/2 a parc. č. 866/1 se nacházejí cca 500 m jižně od okraje zastavěné části obce Jindřišská. Jedná se o soubor travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, lesní pozemek a ostatní plocha o výměře 28 072 m2. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený lesním porostem a na východní straně nezpevněnou cestou. Soubor je svažitý k výhodní straně. Na pozemcích parc. č. 837/3, parc. č. 845/1, parc. č. 845/2, parc. č. 828/3 a parc. č. 844/2 se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byly pozemky udržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1272/1, který je ve vlastnictví města Jirkov.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní zeleň a lesní půda.

Oceňované pozemky parc. č. 670/22, parc. č. 736/3, parc. č. 740/2 , parc. č. 740/4 a parc. č. 743/2 se nacházejí cca 250 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Jindřišská. Jedná se o soubor travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 9 973 m2. Na severní a východní straně je soubor ohraničený listnatými porosty. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Přes soubor pozemkům vede nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 763, který je ve vlastnictví České republiky.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a ostatní zeleň.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černovice, k.ú. Benešov, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 22736/15
Město
Černovice
Okres
Pelhřimov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. St 56 (na parcele stojí stavba č.p. 8), p.č. 1509/2 (zahrada), v obci Černovice, zapsané na listu vlastnictví č. 4, k.ú. Benešov, okres Pelhřimov.

Objekt č.p. 8 se nachází na severozápadním okraji zastavěné části Benešova, po levé straně místní komunikace ve směru z obce ke křižovatce se silnicí č. 409 směřující do města Černovice. Jedná se o přízemní rodinný domek, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovou střechou nad hlavní částí a pultovou střechou nad vstupní částí. Příslušenství objektu zjištěné při místním šetření tvoří vedlejší stavba (zděná kolna přistavěná k zadní štítové stěně domku), studna, venkovní úpravy na pozemcích kolem domku (přední oplocení z ocelových rámů na kamenné podezdívce včetně vstupní branky a vjezdové brány, boční oplocení z pletiva na ocelových sloupcích, opěrná zídka zděná z kamene v zahradě, plochy dlážděné ze zámkové dlažby, ocelový sušák na prádlo, zděný sloupek pro přípojku elektro a zřejmě i plyn, přípojky IS) a trvalé porosty (několik okrasných jehličnanů a keřů).
 
Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1509/1 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví města Černovice.
 
Pokud jde o zákres objektu č.p. 8 v KN, tento nesouhlasí se stavem zjištěným při místním šetření. Půdorys domu není obdélníkový, neboť z něho vystupuje zřejmě novější přístavba se vstupem. Dále je z ortofoto na podkladu katastrální mapy zřejmé, že kolna přistavěná k zadní štítové stěně domu zasahuje částí na cizí sousední pozemky p.č. st. 65 a p.č. 753/1 a k oceňovanému pozemku p.č. 1509/2 je připlocena i část sousedního pozemku p.č. st. 65, odkud je přístup do této kolny.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Průmyslová hala v obci Dolní Loučky, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 751/15
Město
Dolní Loučky
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - stavby č.p. 194 (průmyslový objekt), zapsané na listu vlastnictví č. 612, pro k.ú. Dolní Loučky, obec Dolní Loučky, okres Brno-venkov.

Jedná se o jednopodlažní, trojlodní halu dřevěné konstrukce, se zvýšenou střední lodí, která se nachází v jihozápadní části zastavěného území obce Dolní Loučky, na levém břehu říčky Libochovka. Dle cedule umístěné na štítu vedle vrat se jednalo o „zemědělský, zásobovací a nákupní sklad“. V současné době se nejeví, že by byl objekt nějak intenzívněji užíván a dle přiložené fotodokumentace jsou v něm uskladněny věci různorodého charakteru. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno zjistit při místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Objekt haly je postaven na dvou pozemcích jiných vlastníků.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001