Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemku v obci Karlín a Nenkovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 6459/07
Město
Karlín, Nenkovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemku p.č. 1357 v obci Karlín, zapsané na listu vlastnictví č. 366 k.ú. Karlín na Moravě, okres Hodonín a spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemku p.č. 6744 v obci Nenkovice,  zapsané na listu vlastnictví č. 545, k.ú. Nenkovice, okres Hodonín.

Pozemek p.č. 6744 Jedná se o pozemek situovaný cca 3,0 km JZ od centra obce Nenkovice a cca 1,5 km SV od obce Karlín, v lokalitě „Krátké Losky“. Jedná se o pozemek podlouhlého pravidelného tvaru, mírně svažitý charakter. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Pozemek je pronajat společnosti ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

Pozemek p.č. 1357 - Jedná se o pozemek situovaný cca 0,9 km SV od obce Karlín, v lokalitě „Přední Louky“. Jedná se o pozemek pravidelného tvaru, mírně svažitý charakter. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez trvalých porostů a příslušenství. Přístup k pozemku je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Pozemek je pronajat společnosti ZEMAS, a.s. k zemědělské výrobě.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Krnov, k.ú. Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 13102/16
Město
Krnov
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby bez pč/če (garáž) stojící na p.č. 5984 (vedeno na LV 2088)v obci Krnov, zapsané na listu vlastnictví č. 234, k.ú. Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál.

Předmětná garáž je situovaná jako řadová, vnitřní v rámci tzv. garážového dvora, kde je situováno několik desítek obdobných garáží ve více řadách. Jedná se o lokalitu na severovýchodním okraji města Krnov, při ulici Hlubčická za zahrádkářskou osadou Rybník. Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný z ulice Hlubčická, tj. z komunikace na pozemku p.č. 1290/1, ostatní plocha, silnice ve vlastnictví města Krnov přes pozemky p.č. 1318/1, ostatní plocha, manipulační plocha a p.č. 1272/1, ostatní plocha, neplodná půda oba rovněž ve vlastnictví města Krnov. Manipulační plocha mezi garážemi je pouze částečně zpevněná štěrkem s příměsí cihelné drtě. Zpevnění je ovšem nedostatečné, na řadě míst je pouze hlína a prohlubně, což způsobuje při dešti tvorbu bláta a kaluží.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39839/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na na pozemcích p.č. 3473/1,  p.č. 3473/2 a p.č. 3547/48 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 839 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemek p.č. 3547/48 je již mimo oplocení v místě kde je rozšířen břeh toku Leskava, je zatravněn.
Pozemek p.č. 3547/48 o marginální výměře, je v ploše zeleně ZO.
 
Pozemky p.č. 2473/1 a p.č. 2473/2 - Pozemky se nachází mimo zastavěné území v západní části katastrálního území na okraji přírodní rezervace Bosonožský hájek za Starou dálnicí a poblíž hranice území obce Popůvky.
Společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar o délce přes 40 m a šířce přes 9 m, z něhož vybíhají části pozemku 3473/2. Terén je v místě svažitý. Na pozemku p.č. 3473/2 se nachází torzo menší, zděné dvoupodlažní, stavby, která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 3473/1 je porostlý neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). V bezprostředním okolí jsou situovány jednak další podobné pozemky s lesním porostem a pozemky vedené v KN jako orná půda. Na severovýchodním okraji sousedí pozemek p.č. 3473/1 s pozemkem p.č. 4178, který je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna, ale ve skutečnosti se jedná o pozemek, jenž byl rozorán a začleněn do zemědělského lánu. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39839/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemcích p.č. 3408,  p.č. 3409 a p.č. 3415/1 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 838 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemky se nachází v podstatě v lesním porostu na okraji zahrádkářské osady. Společně tvoří pozemky nepravidelný útvar v mírně svažitém terénu, jsou neudržované a zcela pokryté neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). Na pozemcích se nenachází žádné stavby ani jiné příslušenství a nejsou oplocené. Pozemky nemají přístup z veřejné komunikace na městském pozemku, neboť jsou obklopeny z větší části pozemky  soukromých vlastníků, případně sousedí i s pozemky ve vlastnictví města Brna, ovšem vedenými jako lesní pozemky nebo ostatní plocha, dobývací prostor. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci. Jedná se tedy o nestavební plochy, na kterých nelze stavět novostavby objektů, mimo kůlny na nářadí o max. zastavěné ploše 4 m2.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Kutná Hora, k.ú. Kaňk, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 11410/15
Město
Kutná Hora
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemku p.č. 159 (součástí je stavba Kaňk, č.p. 98, bydlení) a pozemku p.č. 160 (zahrada) v obci Kutná Hora, zapsané na listu vlastnictví č. 4389, k.ú. Kaňk, okres Kutná Hora.

Rodinný dům č.p. 98 Kaňk

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z betonových tašek. Střecha domu je opatřena žlaby se svody a komínem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená s parapetními deskami. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Nemovitá věc je napojena na inženýrské sítě: elektřinu, vodovod a kanalizaci. Plynovod vede v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 159 stojí stavba č.p. 98. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 252 m2. Pozemek je mírně svažitý, udržovaný a nachází se na něm zpevněné plochy a zděná kolna. Oplocení je drátěné a dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 738/1, který je ve vlastnickém právu města Kutná Hora. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Pozemek parc. č. 160

Pozemek parc. č. 160 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 872 m2. Pozemek je využíván jako zahrada u rodinného domu č.p. 98 Kaňk. Pozemek nemá pravidelný tvar, je mírně svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 738/1, který je ve vlastnickém právu města Kutná Hora. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty, zahradní jezírko.

 

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Zvěstov, k.ú. Libouň, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 12856/16
Město
Zvěstov
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 59, p.č. 79, p.č. 366, p.č. 590, p.č. 653, p.č. 665, p.č. 715, p.č. 764, p.č. 773, p.č. 913, p.č. 932 a p.č. 994, v obci Zvěstov, zapsané na listu vlastnictví č. 304, k.ú. Libouň, okres Benešov.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 30 - 800 m severně až severozápadně od okraje zastavěné části obce Libouň. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských a travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 16 679 m2. Pozemky jsou převážně svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích parc. č. 912, parc. č. 913, parc. č. 59 a parc. č. 653 se nacházejí listnaté porosty. Nejedná se o hospodářské lesy. Pozemek parc. č. 665 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou a spolu s ostatními pozemky se nachází v lánu. V době oceňování byla část pozemků udržovaná a zemědělsky využívaná. K pozemku parc. č. 665 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 690/12, který je ve vlastnictví obce Zvěstov.

Pozemky parc. č. 366, parc. č. 590, parc. č. 653, parc. č. 665, parc. č. 715, parc. č. 764, parc č. 773 a parc. č. 994 se nacházejí v CHKO Blaník.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/18 pozemků v obci Milotice nad Opavou, k.ú. Jelení u Bruntálu, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 53179/13
Město
Milotice nad Opavou
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/18 na na pozemcích p.č. 839/5, p.č. 845/1, p.č. 845/2, p.č. 845/3, p.č. 845/4, p.č. 845/6, p.č. 845/10, p.č. 913/7, p.č. 1485/7, p.č. 2153/2, p.č. 2153/12, p.č. 2153/16 a p.č. 2242 v obci Milotice nad Opavou, zapsané na listu vlastnictví č. 150 k.ú. Jelení u Bruntálu, okres Bruntál.

Pozemek p.č. 839/5 - Pozemek se nachází odděleně od ostatních v ploše tvořeném obloukem silnice č. 11. Jeho tvar je přibližně trojúhelníkový a konfigurace středně svažitá. Převážnou část plochy pozemku zaujímá trvalý travní porost, užíván je zřejmě pro pěstování píce. Pouze místy v malé míře se na pozemku nachází trvalé porosty (výběžky remízů). 

Pozemky p.č. 845/1, p.č. 845/2, p.č. 845/3, p.č. 845/4, p.č. 845/6, p.č. 845/10, p.č. 913/7, p.č. 2153/2, p.č. 2153/12, p.č. 2153/16 - Soubor pozemků, které spolu buď přímo sousedí, nebo je odděluje pouze úzký pozemek stejného charakteru ve vlastnictví obce (zřejmě pozůstatek historických polních cest). Západní okraj sousedí se silnicí č. 11, severozápadní okraj pak přiléhá k dále uvedenému pozemku p.č. 2242. Pozemky jsou součástí rozlehlého lánu, který je užíván jako pastvina pro skot vymezená ohradníkem. Celou jejich plchu tedy pokrývá trvalý travní porost. Konfigurace terénu v místě je mírně až středně svažitá.

Pozemek p.č. 1485/7 - Jedná se o pozemek, který je rovněž součástí rozsáhlé pastviny uvedené výše. Situován je však odděleně od dalších oceňovaných pozemků (cca 120 m severovýchodně) mezi pozemky stejného charakteru ale jiných vlastníků. Tvar pozemku je přibližně lichoběžníkový.

Pozemek p.č. 2242 - Pozemek přiléhá k silnici č. 11 a odbočce z této silnice směrem do obce Milotice, má přibližně lichoběžníkový tvar a rovinatý až mírně svažitý charakter. Na jeho části se nachází zpevněná plocha nepravidelného tvaru se dvěma nájezdy ze silnice, na další části se nachází hromada se stavební sutí, převážnou část ovšem zaujímá travnatá plocha a plocha s trvalým porostem vzrostlých listnatých stromů. Část pozemku byla v době místního šetření ohradníkem připojena k navazující pastvině. Podél jihovýchodní hranice pak nad pozemkem prochází elektrické vedení.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemků v obci Leština u Světlé, k.ú. Štěpánov u Leštiny, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 33181/13
Město
Leština u Světlé
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/14 na na pozemcích p.č. 148, p.č. 306/1, p.č. 308/4, p.č. 439, p.č. 443, p.č. 462, p.č. 551, p.č. 555, p.č. 558, p.č. 561 a p.č. 570 v obci Leština u Světlé, zapsané na listu vlastnictví č. 485 k.ú. Štěpánov u Leštiny, okres Havlíčkův Brod.

Pozemek p.č. 148 - Pozemek se nachází v severní zastavěné části místní části Štěpánov, má nepravidelný tvar a je situován v rovinatém terénu. Vpředu sousedí s pozemkem p.č. 394/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Leština u Světlé, vlevo sousedí s rodinným domem a zahradami a vpravo pak s pozemkem porostlým listnatou zelení. Na pozemku se nachází několik listnatých keřů, levá část je připlocena k sousednímu rodinnému domu jako zahrada a výběh pro drůbež, jinak je zatravněn. V pravé části přes pozemek kolmo na komunikaci prochází strouha od rybníku ležícího nad pozemkem. Dle telefonické konzultace se starostou obce Leština u Světlé a emailového sdělení z odboru stavebního úřadu a územ. plánování MěÚ Světlá nad Sázavou není územní plán pro místní část Štěpánov zpracován a s ohledem na jeho polohu v zástavbě je tento pozemek ze stavebně-právního hlediska zastavitelný, což může být ovšem ztíženo z hlediska technického, neboť je poměrně podmáčený.

Pozemek p.č. 439 a p.č. 443 - Pozemky se nachází na jihozápadním okraji k.ú. Štěpánov a vyplňují území mezi obytnou zástavbou a areálem podniku ZIS a.s. Leština. Tvar pozemků je nepravidelný a jsou situovány v rovinatém až mírně svažitém terénu. Pozemek p.č. 439 je užívá v souladu se svým určením jako orná půda, v době místního šetření na něm bylo pěstována kukuřice. Pozemek p.č. 443, na němž se nachází remíz, zabíhá do pozemku p.č. 439 a je jím tedy z větší části obklopen. Ze dvou stran je pozemek p.č. 439 lemován pozemkem p.č. 599 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Leština u Světlé, jinak sousedí s pozemky různého druhu (orná půda, trvalý travní porost, zahrady u rodinných domů) jiných vlastníků.

Pozemek p.č. 462 -  Pozemek se nachází na jižním okraji k.ú. Štěpánov a je součástí větší pastviny, která je lemována tokem říčky Sázavky. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar a je situován v rovinatém terénu. Ze třech stran je pozemek obklopen pozemky soukromých vlastníků, jihozápadní krátkou stranou přiléhá k pozemku p.č. 594 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Leština u Světlé. V době místního šetření byla lokalita obehnána ohradníkem jako pastvina pro volně se pasoucí skot. 

Pozemek p.č. 551, p.č. 555, p.č. 558, p.č. 561 a p.č. 570 - Pozemky se nachází společně v jedné lokalitě na jihovýchodním okraji k.ú. Štěpánov. V souhrnu se jedná o území nepravidelného tvaru, kdy dva největší pozemky vedené jako orná půda v podstatě obklopují ostatní zde situované oceňované pozemky spolu s dalšími pěti pozemky jiných vlastníků. Jeden z těchto pozemků je p.č. 590 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Leština u Světlé, který lokalitu protíná. Konfigurace terénu v místě je rovinatá. Pozemky p.č. 551 a p.č. 570 jsou užívány v souladu se svým určením jako orná půda, v době místního šetření na nich probíhaly polní práce po sklizni pravděpodobně obilí. Na pozemcích p.č. 555 a p.č. 561 se nachází převážně mladší jehličnatý porost a pozemek p.č. 558 je zatravněn. Ze severozápadu je lokality s oceňovanými pozemky lemována polní cestou na pozemku p.č. 598 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Leština u Světlé, jinak sousedí s pozemky různého druhu jiných vlastníků.

Pozemek p.č. 308/4 a p.č. 306/1 - Pozemky se nachází na severozápadním okraji k.ú. Štěpánov. Pozemek p.č. 308/4 má protáhlý pásový tvar, leží na okraji a částečně i zabíhá do lesního porostu. Pozemek p.č. 306/1, který má nepravidelný tvar je situován poblíž, uvnitř lesního porostu. Konfigurace terénu v místě je mírně zvlněná. Pozemky jsou obklopeny soukromými parcelami orné půdy a převážně lesních pozemků. Lesní porost v místě tvoří převážně olše s místy rostoucími jehličnany.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemku v obci Litobratřice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 14786/15
Město
Litobratřice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 3/4 na pozemku p.č. 3319 v obci Litobratřice, zapsané na listu vlastnictví č. 107, k.ú. Litobratřice, okres Znojmo.

Jedná se o menší lesní pozemek, který se nachází 600 m jihovýchodně od obce Litobratřice. Na pozemku se nachází porostní skupina náletové dřeviny trnovníku akátu a dalším náletových keřů. Pozemek je mírně svažitého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 3145 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 3304 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba ve vlastnictví obce Litobratřice, č. p. 187, 67178 Litobratřice.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemku v obci Litobratřice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 14786/15
Město
Litobratřice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 3/4 na pozemku p.č. 329 v obci Litobratřice, zapsané na listu vlastnictví č. 107, k.ú. Litobratřice, okres Znojmo.

Oceňovaný pozemek p.č. 329 se nachází v zastavěném území obce Litobratřice, při hlavní komunikaci silnice II/415 spojující obec Litobratřice s městem Hrušovany nad Jevišovkou. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a přilehlé zahrady a pole. Jedná se o pozemek, který je rovinatého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru. Dle platného územního plánu je oceňovaný pozemek veden v návrhové ploše pro bydlení s označení BV, a tudíž se na pozemek pohlíží jako na stavební, resp. určený k výstavbě. Příslušenství pozemkového zázemí tvoří starý pletivový plot, trvalé porosty a torzo staré zděné stěny (stavby). Přístup a příjezd k pozemku je možný přes pozemek p.č. 4957 (ostatní plocha, ostatní komunikace), pozemek p.č. 4515 (ostatní plocha, silnice) oba ve vlastnictví Jihomoravského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, a dále přes pozemek p.č. 347/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), pozemek p.č. 3059 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba ve vlastnictví Obce Litobratřice.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001