Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/5 pozemku v obci Stříbrná Skalice, k.ú. Kostelní Střimelice, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 6616/13
Město
Stříbrná Skalice
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku p.č. 225/14 (orná půda), v obci Stříbrná Skalice, zapsaný na listu vlastnictví č. 1729, k.ú. Kostelní Střimelice, okres Praha-východ.

Oceňovaný pozemek parc. č. 225/14 se nachází cca 1,1 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Kostelní Střímelice. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 7 831 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

 

 

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/5 pozemků v obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 6616/13
Město
Stříbrná Skalice
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/5 na pozemcích p.č. 1125 a p.č. 1126/2 v obci Stříbrná Sklalice, zapsané na listu vlastnictví č. 1351 k.ú. Stříbrná Skalice, okres Praha-východ.

 

Oceňované pozemky parc. č. 1125 a parc. č. 1126/2 se nacházejí cca 1 km západně od okraje zastavěné části obce Stříbrná Skalice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 9 927 m2. Pozemky jsou na západní a východní straně ohraničené porosty. Pozemky jsou svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1707/2, který je ve vlastnictví obce Stříbrná Skalice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.
 

 

Fotogalerie

 

1/16 rodinného domu se zahradou v obci Podivín, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 1939/05
Město
Podivín
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/16 pozemku p.č. 124 (jehož součástí je stavba Podivín, č.p. 687, bydlení) a pozemku p.č. 125 (zahrada) v obci Podivín, evidovaných na listu vlastnictví č. 1274, v katastrálním území Podivín, okres Břeclav.

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka s připojeným zádveřím. Přístup do nemovitosti nebyl umožněn, dle vnějšího ohledání se v domě nachází jedna bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím a sklepními prostory v PP.
Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací nebo s izolacemi již strávenými, nosné zdivo je cihelné, stropy nespalné a polospalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu - neúplné, vnitřní omítky se předpokládají standardní vápenné, vnější břízolitové zčásti opadané. Okna jsou dřevěná dvojitá, vstupní dveře dřevěné prosklené. Vnitřní provedení a vybavení se předpokládá standardní až podstandardní bez rekonstrukcí se zanedbanou údržbou.
Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem se jedná o rodinný dům postavený v 50. Letech minulého století bez větších stavebních úprav.
Technický stav rodinného domu je dle vnějšího ohledání zhoršený. Je patrné, že se zde v posledních letech neprováděla ani nezbytná údržba. U rodinného domu se předpokládá provedení kompletní rekonstrukce.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 17561/13
Město
Rtyně v Podkrkonoší
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/12 na pozemcích p.č. 2139/2, p.č. 2241/2 a p.č. 2241/8 v obci Rtyně v Podkrkonoší, zapsané na listu vlastnictví č. 209 k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov.

Pozemky se nacházejí cca 800 m severně od centra obce a cca 200 m východně od okraje zástavby hornického sídliště. Tvar pozemku má tvar obdélníka se členitou stranou na jižním okraji. Jedná se o zemědělské pozemky, ornou půdu a trvalý travní porost. Pozemky jsou v mírném sklonu k jihu. Využití pozemků je k pěstování zemědělských plodin.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/3 pozemků v obci Nový Malín, k.ú. Mladoňov u Oskavy, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 2966/06
Město
Nový Malín
Okres
Šumperk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/3 na pozemcích p.č. 804/1 a p.č. 807/2 v obci Nový Malín, zapsané na listu vlastnictví č. 79 k.ú. Mladoňov u Oskavy, okres Šumperk.

Pozemek p.č. 804/1 - Jedná se o pozemek situovaný cca 4,5 km JZ od centra obce Nový Malín, v lokalitě „Na Samotě“, při silnici mezi Novým Malínem a místní částí Mladoňovem. Pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter pozemku. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán). Na jižním okraji pozemku se nachází několik trvalých porostů (stromy různého druhu a stáří). Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1330 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje).

Pozemek p.č. 807/2 - Jedná se o pozemek situovaný cca 4,5 km JZ od centra obce Nový Malín, v lokalitě „Na Samotě“, při silnici mezi Novým Malínem a místní částí Mladoňovem. Pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru (převážně javory a osiky, stáří cca 50 let). Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1330 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje).

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků se stavbami tvořící areál bývalého mlýna v obci Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6996/16
Město
Dolní Libochová
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/4 pozemku p.č. St. 45, jehož součástí je stavba Dolní Libochová, č.p. 1, jiná st., pozemku p.č. St. 46/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem.stav., pozemku p.č. St. 46/2, pozemku p.č. St. 47 jehož součástí je stavba bez čp/če, zem.stav., pozemku p.č. 61/1, pozemku p.č. 61/2, pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/2, pozemku p.č. 64/1, pozemku p.č. 354/36, pozemku p.č. 365, pozemku p.č. 367/4, pozemku p.č. 368/4 a pozemku p.č. 368/5, v obci Dolní Libochová, zapsané na listu vlastnictví č. 62, k.ú. Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou.

Pozemky se stavbami tvořící areál bývalého mlýna včetně pozemků navazujících, mezi silnicí a říčkou Libochovkou.

a) Bývalý mlýn s obytnou částí na pozemku p.č. st. 46/1: Objekt je situován pod hrází Dolnolibochovského rybníka v jihovýchodní části obce, po pravé straně silnice z Dolní Libochové ve směru na obec Meziboří. Od silnice vedoucí po hrázi je objekt situován s odstupem cca 20 m a od silnice ve směru na obec Meziboří s odstupem cca 10 m. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu se suterénem (přední strana k silnici v celé výšce pod terénem, zadní strana v úrovni terénu), jedním nadzemním podlažím a nevyužitým půdním prostorem pod vysokou sedlovou střechou s polovalbami. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 15 znaleckého posudku.

b) Zadní hospodářská část na pozemku p.č. st. 46/2: Objekt cca svou 1/2 navazuje na zadní stěnu objektu bývalého mlýna, ze kterého je i přístupný. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu, která má v části za objektem bývalého mlýna jedno podlaží a pultovou střechu a v části vystupující vlevo vedle objektu bývalého mlýna dvě podlaží a sedlovou střechu. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 17 znaleckého posudku.

c) Bývalá strojovna vodního kola na pozemcích p.č. st. 45 a p.č. 422/2: Objekt navazuje na levou štítovou zeď budovy bývalého mlýna a cca 2/3 své zadní stěny přiléhá k objektu zadní hospodářské části. Spodní část, kde bylo dříve zřejmě umístěno zařízení navazující na vodní kolo je přístupná z terénu ze zadní strany, vrchní část je přístupná rovněž z terénu z přední strany. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu umístěnou na spodní zděné a betonové konstrukci. Stavba je tedy dvoupodlažní a je vybudována na obdélníkového půdorysu. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 18 znaleckého posudku.

Další pozemky jsou blíže popsány na str. 20 a 21 znaleckého posudku.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/4 pozemků v obci Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6996/16
Město
Dolní Libochová
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemcích p.č. 64/2 a p.č. 64/4 v obci Dolní Libochová, zapsané na listu vlastnictví č. 217 k.ú. Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou.

Jedná se o dva pozemky p.č. 64/2 a p.č. 64/4, které jsou v podstatě obklopené pozemky oceněnými ve znaleckém posudku a vedenými na LV č. 8. Jsou tedy rovněž situovány pod hrází Dolnolibochovského rybníka v jihovýchodní části obce, po pravé straně silnice z Dolní Libochové ve směru na obec Meziboří. Tyto pozemky historicky zřejmě tvořily součást areálu bývalého vodního mlýna, ovšem v současné době mají jinou strukturu spoluvlastníků.
Z nemovitostí vedených na LV č. 8 je mezi ně vklíněn pozemek p.č. st. 47 jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če – stodola. Do této stodoly je přístup a vjezd veden přes pozemek p.č. 64/4 a současně je přes tento pozemek přístup i na pozemek p.č. 64/2, na kterém je umístěna mobilní buňka sloužící jako zahradní chata nebo k provizornímu bydlení.
Vzhledem k uvedené úzké návaznosti a možnostem přístupu, kdy předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl id ? ve vlastnictví paní Evy Koukolové jak na pozemku p.č. st. 47, tak i na pozemcích p.č. 64/2 a p.č. 64/4, budou tyto pozemky včetně stavby stodoly řešeny jako funkční soubor.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

11/168 pozemků se stavbami rozestavěného rodinného domu a chatky v obci Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6996/16
Město
Dolní Libochová
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 11/168 pozemku p.č. St. 4, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem.stav., pozemku p.č. St. 10, pozemku p.č. 11/1, pozemku p.č. 11/2, pozemku p.č. 345/5, pozemku p.č. 354/13, pozemku p.č. 354/36, pozemku p.č. 365, pozemku p.č. 367/4, pozemku p.č. 368/4 a pozemku p.č. 368/5, v obci Dolní Libochová, zapsané na listu vlastnictví č. 62, k.ú. Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou.

Jedná se o dva soubory nemovitostí různého charakteru, z nichž každý je situován v jiné části katastrálního území.
 
a) Soubor pozemků se stavbami, který leží téměř na začátku zastavěného území obce v jihozápadní části katastrálního území, a to po pravé straně silnice ve směru od obce Horní Libochová:
- pozemek p.č. st. 10, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 212 m2na kterém je ovšem situována již delší dobu rozestavěná stavba rodinného domu ve stádiu hrubé stavby,
- pozemek p.č. 11/1, zahrada o výměře 132 m2, na kterém je situována malá zděná stavba charakteru chatky ve zhoršeném stavu,
- pozemek p.č. 11/2, zahrada o výměře 25 m2,
- pozemek p.č. st. 4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če – stodola (tento pozemek se stavbou odděluje od ostatních třech výše uvedených nezpevněná účelová komunikace).
Stavby na pozemcích p.č. st. 10 a p.č. 11/1 nejsou zapsány v katastru nemovitostí ani zakresleny v katastrální mapě. Přístup k pozemkům je možný z cest na pozemku p.č. 390/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Dolní Libochová.
 
b) Soubor zemědělských pozemků, který leží mimo zastavěnou část obce, cca km od jejího centra, na východním okraji katastrálního území v rámci většího zemědělského lánu lemovaného lesním porostem:
- pozemek p.č. 345/5, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 42 m2,
- pozemek p.č. 354/13, orná půda o výměře 6.497 m2,
- pozemek p.č. 354/36, orná půda o výměře 192 m2,
- pozemek p.č. 365, trvalý travní porost o výměře 820 m2,
- pozemek p.č. 367/4, trvalý travní porost o výměře 29 m2,
- pozemek p.č. 368/4, trvalý travní porost o výměře 1.586 m2,
- pozemek p.č. 368/5, trvalý travní porost o výměře 20.546 m2.
 
Všechny uvedené pozemky, respektive spoluvlastnické podíly, má v nájmu akciová společnost Agros Vysočina. Část pozemků je užívána jako orná půda – převážná část p.č. 354/13, p.č. 354/36, p.č. 367/4, menší jihozápadní část p.č. 368/4 a téměř celá západní polovina p.č. 368/5. Zbývající pozemky nebo části pozemků slouží jako trvalý travní porost. S ohledem na charakter, využití a začlenění pozemků v zemědělském lánu jsou pozemky přístupné po polních cestách a přes obdobné pozemky jiných vlastníků. Konkrétní návaznosti pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Pšovlky, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 1535/03
Město
Pšovlky
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1776, pozemku p.č. 1790, pozemku p.č. 1794 a pozemku p.č. 1911 v obci Pšovlky, evidovaných na listu vlastnictví č. 305, v katastrálním území Pšovlky, okres Rakovník.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 800 m severozápadně až 1,1 km severně od okraje zastavěné části obce Pšovlky. Jedná se o soubor nesousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky a orná půda o výměře 19 741 m2.

Rovinný pozemek parc. č. 1911 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází listnatý lesní porost (dub, bříza, jeřáb) starý cca 10 let.

Pozemek parc. č. 1790 je na severní a západní straně ohraničený lesním porostem, na jižní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Je svažitý k jižní straně.

Na mírně svažitých pozemcích parc. č. 1776 a parc. č. 1794 se nachází smíšený lesní porost (olše, jasan, vrba, javor) starý cca 65 let.

V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 1780 a parc. č. 1916, které jsou ve vlastnictví obce Pšovlky.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Vratislávka, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 1535/03
Město
Vratislávka
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 627/1, v obci Vratislávka, zapsaného na listu vlastnictví č. 147, k.ú. Vratislávka, okres Brno-venkov. 

Pozemek se nachází mimo vlastní zastavěné území obce Vratislávka, v severní okrajové části katastrálního území. Od zastavěného území obce je pozemek vzdálen cca 1 200 m. Ze všech stran je pozemek obklopen lesními pozemky případně pozemky užívanými jako pole ve vlastnictví různých fyzických osob. Převážnou část pozemku zaujímá lesní porost, pouze jeho jižní okraj vybíhá do přilehlého zemědělského lánu. Kromě tří vzrostlých smrků na jižním okraji lesního porostu, tvoří porost na zbývající ploše převážně mladší dřeviny (jehličnaté i listnaté) jejichž původ se jeví spíše jako vzniklý přirozeným náletem a bez následné pěstební činnosti. Přístup k oceňovanému pozemku je možný pouze po polní cestě, která vede po různých soukromých pozemcích, což ovšem není v případě pozemků tohoto charakteru neobvyklé.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001