Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemky v obcích Kounice a Chrást, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33285/13
Město
Kounice a Chrást
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 931/99, p.č. 973/51 a p.č. 982/7, v obci Kounice, zapsané na listu vlastnictví č. 253, k.ú. Kounice, okres Nymburk 

a dále nemovitých věcí - pozemků p.č. 429/25, p.č. 432/13 a p.č. 433/8, v obci Chrást, zapsané na listu vlastnictví č. 150, k.ú. Chrást u Poříčan, okres Nymburk.

Oceňované pozemky parc. č. 429/25, parc. č. 432/13 a parc. č. 433/8 se nacházejí cca 1,4 km jižně od okraje zastavěné části obce Chrást. Jedná se o soubor sousedících pozemků obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 2 517 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemcích parc. č. 432/13 a parc. č. 433/8 jsou porosty vykácené z důvodu ochranného pásma okolo nadzemního vedení VN, které přes pozemky vede. Na pozemku parc. č. 433/8 se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Oceňované pozemky parc. č. 931/99, parc. č. 973/51 a parc. č. 982/7 se nacházejí cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části městyse Kounice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 7 106 m2. Pozemek parc. č. 973/51 je na severní a jižní straně ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 982/7 se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Velenka, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 33285/13
Město
Velenka
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 346, p.č. 361/2, p.č. 362/1 a p.č. 362/2, v obci Velenka, zapsané na listu vlastnictví č. 3, k.ú. Velenka, okres Nymburk.

Oceňované pozemky parc. č. 346, parc. č. 361/2, parc. č. 362/1 a parc. č. 362/2 se nacházejí cca 2 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Velenka. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící úzký pás. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ovocný sad, vodní plocha a ostatní plocha o výměře 99 060 m2. Soubor pozemků je na severní a jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na pozemku parc. č. 361/2 se nachází část malé vodní nádrže. Na pozemku parc. č. 362/2 se nachází část nezpevněné cesty. Na ostatních travnatých pozemcích se nacházejí keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité až rovinné. Přes pozemek parc. č. 362/1 vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky částečně využívané a neudržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 463/2, který je ve vlastnictví obce Chrást.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako smíšené plochy nezastavěného území - zemědělské a přírodní a část jako plochy vodní a vodohospodářské.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Žďárek, k.ú. Žďárek u Sychrova, okres Liberec

Spisová značka
030 EX 251/06
Město
Žďárek
Okres
Liberec

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 1/3 nemovité věci - pozemku parc. č. 1063 (trvalý travní porost) evidovaného na listu vlastnictví č. 493, v k.ú. Žďárek u Sychrova, obec Žďárek, okres Liberec.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 300 m severně od okraje zastavěné části obce Ždárek. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 8.635 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený listnatými porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Věcné břemeno pro uložení vodovodního řádu, vstupu k provedení oprav s povinností k pozemku parc. č. 1063 ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Slavičín, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 31943/16
Město
Slavičín
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 4585/4 (orná půda) v katastrálním území Slavičín, evidovaného na listu vlastnictví 2582, v obci Slavičín, okres Zlín.

Pozemek je umístěn ve městě Slavičín, východně vedle sídliště bytových domů Mír, v lokalitě Malé pole. Jedná se o neudržovaný mírně svažitý nezastavěný travnatý pozemek se svahem k jihovýchodu, s trvalými porosty. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace. V místě je možnost napojení na inženýrské sítě obce. Vzdálenost od nejbližší zastávky veřejné dopravy je cca 610m. Pozemek je částečně pozemkem zemědělským a částečně pozemkem určeným územním plánem k zastavění stavbou hromadného bydlení.

Dle územního plánu Slavičín se pozemek nachází zčásti v návrhové ploše pro bydlení BH - plochy bydlení - bydlení hromadné - Návrh, Identifikátor plochy: 83 (cca 400 m2) a z části na ploše Z - plochy zemědělské - Stav (cca 137 m2).

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Domažlic, okres Domažlice

Spisová značka
030 EX 19102/15
Město
Zahořany
Okres
Domažlice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemků p.č. 375 a p.č. 377 (lesní pozemek) v obci Zahořany, zapsané na listu vlastnictví č. 698 k.ú. Zahořany u Domažlic, okres Domažlice.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zahořany. Jedná se o nesousedící lesní pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 2 846 m2.

Pozemek parc. č. 375 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází smrkový lesní porost starý cca 40 let a 57 let.

Pozemek parc. č. 377 není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního prostu. Na pozemku se nachází smrkový lesní porost starý cca 57 let.

Pozemky jsou svažité k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1525, který je ve vlastnictví obce Zahořany.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Vrcovice, okres Písek

Spisová značka
030 EX 6790/15
Město
Vrcovice
Okres
Písek

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovité věci - pozemku parc. č. 266 (trvalý travní porost) evidovaného na listu vlastnictví č. 242, v k.ú. Vrcovice, obec Vrcovice, okres Písek.

Oceňovaná nemovitá věc, zapsaná na LV 242 se nachází severně od středu obce, v lokalitě Za Hubáčkovými. Jedná se o neoplocený pozemek v honu, užívaný jako pole. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby, ani trvalé porosty.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 pozemků v obci Stráž nad Ohří, k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 6866/13
Město
Stráž nad Ohří
Okres
Karlovy Vary

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 pozemků p.č. 2/1, p.č. 18/7, p.č. 18/14, p.č. 18/15, p.č. 21/2, p..č. 156, p.č. 157/3, p.č. 158/1, p.č. 158/2, p.č. 159/2 v obci Stráž nad Ohří, evidovaných na listu vlastnictví č. 240, v katastrálním území Korunní, okres Karlovy Vary.

Zemědělské pozemky

Pozemek 18/14 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 17 329 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Pozemky parc. č. 18/15, parc. č. 18/7 a parc. č. 21/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a orná půda. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělské. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Pozemek parc. č. 159/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 4 083 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemek parc. č. 158/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 737 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 565/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemek parc. č. 2/1 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1 648 m2. Pozemek nemá pravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 565/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Pozemky parc. č. 157/3, parc. č. 156 a parc. č. 158/1 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochyzemědělské. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 565/1 a parc. č. 566/1 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 rodinného domu s pozemky v obci Stráž nad Ohří, k.ú. Korunní, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 6866/13
Město
Stráž nad Ohří
Okres
Karlovy Vary

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 pozemku p.č. St. 11 (na pozemku stojí stavba Kamenec, č.p. 8, rod.dům), p.č. 138/2 (zahrada), p.č. 138/4 (ostatní plocha) a p.č. 138/5 (ostatní plocha) v obci Stráž nad Ohří, evidovaných na listu vlastnictví č. 240, v katastrálním území Korunní, okres Karlovy Vary.

Rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Dům je dispozičně řešen jako 4+1. V 1. NP je řešen jako 2+1 a ve 2. NP se nachází 2 pokoje. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické. V roce 2004 proběhla rekonstrukce koupelny. Dům je určen k modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu (odpojeno), studny a septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje karma.

Na pozemku parc. č. St. 11 stojí stavba rodinného domu č.p. 8. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 120 m2. Pozemky parc. č. 138/2 a parc. č. 138/5 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 11 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a zahrada. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy bydlení venkovského typu. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty a stodola. Stodola navazuje na rodinný dům. Konstrukce stodoly je zděná. Střecha stodoly je sedlová. Vrata stodoly jsou dřevěná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 567/6 ve vlastnickém právu obce Stráž nad Ohří.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stodola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Pozemek parc. č. 138/4

Pozemek parc. č. 138/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 42 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha bydlení venkovského typu. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 575 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Inženýrské sítě jsou v dosahu. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/3 rodinného domu v obci Rosovice, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 13370/16
Město
Rosovice
Okres
Příbram

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/3 pozemku p.č. St. 198 (jehož součástí je stavba Rosovice, č.p. 167, bydlení) v obci Rosovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 851, v katastrálním území Rosovice, okres Příbram.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva - zděná a kamenná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek Krov střechy je dřevěný bez izolace. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena žaluziemi. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Na dům navazuje zděná hospodářská budova, která není předmětem ocenění. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Dispoziční řešení domu je 3+1. V 1. NP se nachází 3 pokoje, kuchyň, chodba, koupelna s vanou a WC, schodiště na půdu a kotelna, která je přístupná ze dvora. V podkroví jsou volné půdní prostory. Podlahy jsou pokryty koberci nebo keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Zdrojem vody je kopaná studna o hloubce cca 25 m. Vytápění domu je ústřední kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 198, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 340 m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří zahrada. Zahrada je rovinatá až mírně svažitá, travnatá, udržovaná a částečně oplocená drátěným pletivem. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce a kraje. K RD je užíván pozemek parc. č. 1380/3, který je v podílovém vlastnictví spoluvlastnice pí Víchové. Tento pozemek není předmětem ocenění. Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 bytu v obci Hradec Králové, k.ú. Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 3022/12
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/10 bytové jednotky č. 34 v budově Nový Hradec Králové č.p. 1389 (bytový dům, LV 22051) na pozemku parc. č. St. 2756 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 117/13948 v kat. území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 24100.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 11 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 80 jednotek (40 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající průměrné údržbě. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 1389/34 se nachází v budově č.p. 1389 v 10. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny s vanou a WC a komory. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Na podlahách v místnostech je PVC a koberce. Obklady jsou keramické. Jádro bytu je původní umakartové. Byt je v původním stavu. Orientace bytu je na jihovýchodní světovou stranu. K bytu patří sklep. Plocha sklepa není započtena do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 45,28 m2. Užitná plocha bytu byla vypočtena z vlastního měření při ohledání.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001