Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemků v obci Hýsly, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 29503/14
Město
Hýsly
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků p.č. 693/1, p.č. 694/1 a p.č. 695/1, v obci Hýsly, zapsané na listu vlastnictví č. 162, k.ú. Hýsly, okres Hodonín.

Jedná se o soubor tří zemědělských pozemků, situovaných cca 500 m SZ od centra obce. Pozemky se nachází mimo zastavěné území obce, nedaleko víceúčelového hřiště, v lokalitě „Díly nad loukami“. Pozemky mají protáhlý tvar, přibližně obdélníkový půdorys, prakticky navzájem sousedící (odděleny pouze úzkými pásy obecních pozemků). Mírně svažitý až svažitý charakter pozemků. Pozemky jsou užívány k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Přístup a příjezd je možný přes sousední zemědělské pozemky, mimo jiné na parcelách p.č. 661/29 (orná půda) a p.č. 661/31 (orná půda), oba ve vlastnictví Obce Hýsly. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS je většina oceňovaných pozemků užívána společností PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. , část pozemku p.č. 693/1 užívá společnost AGRO Žádovice s.r.o., žádné nájemní smlouvy nebyly ke zpracování posudku předloženy.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt v obci Krupka, k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 7478/13
Město
Krupka
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v bytovém družstvu s nímž je spojeno právo užívat bytovou jednotku č. 4601-0115 na pozemku p.č. St. 409, v obci Krupka, zapsané na listu vlastnictví č. 3236 k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 72 jednotek (18 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice je spojen s užíváním bytu č. 4601-0115. Byt č. 4601-0115 se nachází v budově č.p. 263 v 5. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie. Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,99 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie nájemní smlouvy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 409 stojí bytový dům s č.p. 263, 264, 265, 266. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 907 m2. Pozemek je ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Teplice a soukromého vlastníka. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 689/10 ve vlastnickém právu města Krupka.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Hnátnice, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 7019/16
Město
Hnátnice
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků p.č. St 92 (na parcele stojí stavba č.p. 197), p.č. 197 (ostatní plocha) a p.č. 81 (zahrada), v obci Hnátnice, zapsané na listu vlastnictví č. 311, k.ú. Hnátnice, okres Ústí nad Labem.

Objekt č.p. 197 se nachází přibližně uprostřed obce Hnátnice, v podstatě naproti budově Obecního úřadu Hnátnice přes silnici procházející obcí, a to po její levé straně ve směru od obce Lanšperk na České Libchavy. Jedná se o rodinný dům tvořený starší a novější částí, který je přízemní, nepodsklepený, zděný z pálených cihel a tvárnic a zastřešený sedlovými střechami bez využitého podkroví. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku na str. 5.
Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit. Dle informací sdělených při místním šetření je původní část stará přibližně 140 let a novější část byla vybudována v roce 1940. Při výstavbě novější části byly zjevně provedeny i úpravy části původní (pravděpodobně oprava střechy s výměnou krytiny, výměna oken, podlah apod.). V pozdější době pak proběhly zjevně některé opravy a modernizace v interiéru (povrchy podlah, elektroinstalace, zřízení WC, rozvod studené vody, výměna kamen, modernizace kuchyně, klempířské konstrukce, fasáda na části domu apod.). Přesný rozsah a datovaní prováděných oprav, rekonstrukcí a modernizací není ovšem zřejmý. V současné době lze stavebně-technický stav domu, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako podprůměrný, zjevné je zejména morální opotřebení většiny prvků krátkodobé životnosti. Z hlediska současných standardů bydlení je podprůměrné a nedostatečné i jeho vybavení (chybí koupelna, respektive je zde pouze prádelna, vytápění kamny na tuhá paliva, podlahy v některých místnostech pouze betonové apod.
 
Předmětem ocenění jsou tři pozemky, a to p.č. st. 92, p.č. 197 a p.č. 207. Pozemek p.č. st. 92 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 197. Pozemek p.č. 197 je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek p.č. 207 je v KN veden jako zahrada. Jako zahrada ovšem slouží oba tyto pozemky a nachází se na nich uvedené příslušenství a trvalé porosty. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a rovinatého charakteru.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemků v obci Ostrava, k.ú. Lhotka u Ostravy, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 1242/08
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/4 pozemků p.č. 594 a p.č. 606, v obci Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 273, k.ú. Lhotka u Ostravy, okres Ostrava-město.

Pozemek p.č. 594 - Pozemek se nachází cca 200 m severovýchodně od zastavěného území městské části Lhotka u Ostravy. Pozemek je v současné době zemědělsky obhospodařován v rámci většího zemědělského lánu.
V den místního šetření se na pozemku nacházela zasetá plodina pravděpodobně obiloviny. Pozemek je rovinatého  mírně svažitého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru. Oceňovaný pozemek p.č. 594 je dle Veřejného registru půdy – LPIS (zdroj: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/) užíván fyzickou osobou: Ing. Alfons Laňka, Hlučín, Pionýrská 1232, IČ: 42043921. Bližší údaje o nájmu jsou uvedeny dále v ocenění. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek p.č. 883 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Lhotka.
 
Pozemek p.č. 606 - Jedná se o pozemek, který se nachází v těsné blízkosti pozemku p.č. 594. Pozemek se nachází rovněž 200 m severovýchodně od zastavěného území městské části Lhotka u Ostravy a je opět zemědělsky obhospodařován v rámci většího zemědělského lánu. V den místního šetření se na pozemku nacházela zasetá plodina pravděpodobně obiloviny. Pozemek je rovinatého až mírně svažitého charakteru a obdélníkového půdorysného tvaru. Oceňovaný pozemek p.č. 594 je dle Veřejného registru půdy – LPIS (zdroj:
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/) užíván fyzickou osobou: Ing. Alfons Laňka, Hlučín, Pionýrská 1232, IČ: 42043921. Bližší údaje o nájmu jsou uvedeny dále v ocenění. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemek na ulici Příkrá p.č. 884/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Lhotka, a dále přes pozemek p.č. 685/68 (orná půda), který je ve vlastnictví spoluvlastníka nemovitosti pana Alfonse Laňky. Z právního hlediska není tedy přístup k pozemku zajištěn.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Litoměřice

Spisová značka
030 EX 26819/16
Město
Litoměřice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - garáž bez čp/če, na pozemku parc.č. 1820/10, v k.ú. a obci Litoměřice, zapsané na LV č. 12254, okres Litoměřice.

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní garáž označenou č. 584. Konstrukce budovy je zděná a její stavební-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvouřídlá. Přístup je po místní zpevněné komunikaci. Garáž stojí na pozemku parc. č. 1820/10 o celkové výměře 23 m2.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Litoměřice

Spisová značka
030 EX 26819/16
Město
Litoměřice
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - byt č.19, v bytovém domě č.p. 231 (LV 4882), na pozemku parc.č. 3014, vč. podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 212/9079, v k.ú. a obci Litoměřice, zapsané na LV 5913, okres Litoměřice.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce, budova má 9 nadzemních podlaží a 50 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště, v budově je výtah. Okna budovy jsou plastová, vchodové dveře hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Parkování je omezené v okolí domu.

Jednotka č. 231/19 se nachází v 7. NP a její dispozice je 3+1. Skládá se z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny s vanou, WC, šatny a komory. Plocha jednotky s příslušenstvím je 63,6 m2. K bytu patří lodžie o výměře 3,4 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Velký Újezd, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 32412/16
Město
Velký Újezd
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 2802 (orná půda), v obci Velký Újezd, zapsané na listu vlastnictví č. 382, k.ú. Velký Újezd, okres Olomouc.

Pozemek se nachází v rozsáhlejším zemědělském lánu v jihozápadní části katastru, mimo zastavěné území, a to cca 1,5 km od centra městyse a cca 700 m od dálnice D 35. Konfigurace terénu v místě je téměř rovinatá. Pozemek má tvar protáhlého lichoběžníku o délce cca 125 m a šířce cca 8 až 9 m. Severozápadní úzkou stranou přiléhá k polní cestě na pozemku p.č. 2948, ostatní plocha, silnice ve vlastnictví ČR, právo hospodaření po ÚZSVM. Další tři strany pozemku pak sousedí s parcelami vedenými jako orná půda ve vlastnictví fyzických osob a městyse Velký Újezd. V době místního šetření byl lán s pozemkem oset ječmenem.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Olomouc, k.ú. Nová Ulice, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 32412/16
Město
Olomouc
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků p.č. 907/13, p.č. 913/46, p.č. 913/50 a p.č. 913/63, v obci Olomouc, zapsané na listu vlastnictví č. 1527, k.ú. Nová Ulice, okres Olomouc.

Pozemky se nachází v křižovatce ulic Horní lán a Čajkovského a dále podél ulice Čajkovského, a to pod komunikací, chodníkem a uliční veřejnou zelení. Pozemky mají nepravidelné tvary. Konfigurace terénu v místě je téměř rovinatá.
Druh pozemků vedený v KN – orná půda neodpovídá skutečnému způsobu využití. Na pozemku p.č. 907/13 se nachází veřejný chodník, veřejná zeleň (trávník a stromy) a vjezd do areálu firmy Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Na pozemku p.č. 913/46 se z větší části nachází přímo křižovatka ulic Horní lán a Čajkovského, dále částečně chodník a veřejná zeleň – trávníky kolem komunikací. Na pozemku p.č. 913/50 je částečně veřejný chodník, veřejná zeleň (trávník a stromy) a další vjezd do areálu a na parkoviště firmy Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Na pozemku p.č. 913/63 se nachází veřejný chodník a veřejná zeleň – trávník.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Týnec nad Labem, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 29987/13
Město
Týnec nad Labem
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 78/1 (na parcele stojí stavba č.p. 69) a p.č. 81 (zahrada), v obci Týnec nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 1359, k.ú. Týnec nad Labem, okres Kolín.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Dům je v podprůměrném stavebně technickém stavu. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace (v ulici). Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 78/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 69. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 223 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 81, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 182 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté, udržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází hosp. budovy. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 78/2 a 367.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 garáže v obci Milovice, k.ú. Milovice nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36592/13
Město
Milovice
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/6 stavby bez čp/če (garáž) stojící na pozemku p.č. 739/29, v obci Milovice, zapsané na listu vlastnictví č. 484, k.ú. Milovice nad Labem, okres Nymburk.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž. Půdorys garáže je obdélníkový. Zastavěná plocha je 22 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Garážová vrata jsou plechová. Garáž je v původním, udržovaném stavu, jeví se užívaná.

Přípojky inženýrských sítí nebyly zjištěny. Ve městě se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 739/29 je zastavěnou plochou pod garáží. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 22 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 743/1, který je ve vlastnictví města Milovice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001