Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 rekreační chaty v obci Ostrá, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 36592/13
Město
Ostrá
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku p.č. 489/16, jehož součástí je stavba č.e. 288 a pozemku p.č. 489/7 (ostatní plocha), v obci Ostrá, zapsané na listu vlastnictví č. 279, k.ú. Ostrá, okres Nymburk.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rekreační chatu č.e. 288. Rekreační chata má obytné přízemí a podkroví. Půdorys chaty je nepravidelný. Zastavěná plocha je cca 71 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zřejmě zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rekreační chata není zateplená. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. K chatě patří oplocená zahrada. Rekreační chata je v dobrém, udržovaném stavu, využívaná. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Voda je zřejmě z vlastní studny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. 489/16 je zastavěnou plochou pod rekreační chatou. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 71 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 489/7 a tvoří s ním jednotný celek využívaný jako zahrada. Pozemek je vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 328 m2. Pozemky mají obdélníkový tvar, jsou rovinaté a jsou oplocené kovovým plotem. Na zahradě se nacházejí zpevněné plochy, porosty, studna, zahradní jezírko, dvě pergoly (jedna s dřevěnou kolnou) a samostatně stojící, dřevěná garáž. Zahrada je travnatá a udržovaná. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 489/1, který je ve vlastnictví obce Ostrá.V územním plánu obce Ostrá jsou pozemky navrženy jako plochy staveb pro rodinnou rekreaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 22953/16
Město
Sviadnov
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 4875/1  a p.č. 4875/2, v obci Sviadnov, zapsané na listu vlastnictví č. 260, k.ú. Sviadnov, okres Frýdek-Místek.

Pozemek p.č. 4875/1
Jedná se o zemědělský pozemek, který se nachází cca 500 m jižně přes silnici D56 od  zastavěného území obce Sviadnov. Pozemek je pravidelně obhospodařován v rámci většího zemědělského celku, v den místního šetření byla na pozemku zasetá plodina. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného nepravidelného tvaru. Přes část pozemku je vedeno vysoké elektrické napětí 22 kV a plynovod VTL. Na části pozemku se také nachází trvalé a náletové porosty. Pozemek je v KN evidován jako trvalý travní porost, avšak jeho skutečné využití je orná půda, což bude zohledněno i při výpočtu obvyklé ceny. Dle zjištěných informací z veřejného registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován zemědělskou společností ZEMPSOL Sviadnov s.r.o., přičemž společnost nemá s povinným podepsanou žádnou nájemní/pachtovní smlouvu. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky p.č. 4894/51 (orná půda, ostatní plocha, p.č. 4896/7 (jiná plocha, ostatní plocha), p.č. 4872 (koryto vodního toku, vodní plocha), p.č. 4894/2 (jiná plocha, ostatní plocha), vše ve vlastnictví obce Sviadnov, Na drahách 119, 73925 Sviadnov. Jedná se o přístupy z části přes pole či les, které jsou v takovýchto případech zcela běžné.
 
Pozemek p.č. 4875/2
Jedná se o velmi malý zemědělský pozemek, který je obhospodařován v rámci většího zemědělského lánu. Pozemek se nachází cca 500 m jižně přes silnici D56 od zastavěného území obce Sviadnov a je pravidelně obhospodařován. V den místního šetření byla na pozemku zasetá plodina. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného trojúhelníkového tvaru. Dle zjištěných informací z veřejného registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován zemědělskou společností ZEMPSOL Sviadnov s.r.o., přičemž společnost nemá s povinným podepsanou žádnou nájemní/pachtovní smlouvu. Pozemek je v KN evidován jako trvalý travní porost, avšak jeho skutečné využití je orná půda, což bude zohledněno i při výpočtu obvyklé ceny. Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes pozemky ve vlastnictví jiných fyzických a právnických osob. Po právní stránce není přístup k pozemku tedy zajištěn, což je však u takovýchto pozemků poměrně běžné.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 4058/07
Město
Osvětimany
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 2747 (orná půda) a p.č. 3257/43 (ostatní plocha), v obci Osvětimany, zapsané na listu vlastnictví č. 1304, k.ú. Osvětimany, okres Uherské Hradiště.

Jedná se o dva navazující pozemky, které se nachází mimo zastavěné území obce Osvětimany, při západní hranici katastrálního území, a to cca 1 km západně od okraje zástavby, částečně pod silnicí a po její levé straně směrem na Vřesovice. Konfigurace terénu v místě je poměrně rovinatá. Pozemek p.č. 2747 má protáhlý lichoběžníkový tvar, a je začleněn do rozsáhlého zemědělského lánu (v době místního šetření se na pozemku nacházelo strniště po sklizené řepce). Menší pozemek p.č. 3257/43 vedený jako ostatní plocha, silnice přiléhá ze západní strany k pozemku p.č. 2747, kde je  zemědělský lán lemován silnicí s částečným stromořadím. Na tomto menším pozemku se nachází zřejmě přímo část silnice a silniční zeleň (stromořadí). Silnice je ve vlastnictví Zlínského kraje, a to vzhledem k vlastnictví většiny pozemků dotčených silnicí v okolí rovněž Zlínským krajem.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Vintířov, k.ú. Vintířov u Sokolova, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 19805/13
Město
Vintířov
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 372/42 (ostatní plocha) na němž stojí stavba (garáž), neevidovaná v katastru nemovitostí (stavba povolena na základě stavebního povolení)v obci Vintířov, zapsané na listu vlastnictví č. 514, k.ú. Vintířov u Sokolova, okres Sokolov.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou a přízemní garáž zděné konstrukce, pravděpodobně založenou na základových roštech. Střecha garáže je pultová s krytinou IPA. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o žlaby a svody. Vrata do garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Fasáda budovy není zateplená. Velká část vnějších omítek je opadaná. Garáž je v původním stavu a nevyužívaná, vhodná k modernizaci. Přístup je po nezpevněné komunikaci. Nemovitá věc není napojena na žádné inženýrské sítě. Přípojky nebylo možné ověřit.

Oceňovaná garáž se nachází se na pozemku parc. č. 372/42 o velikosti 18 m2. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha. Pozemek je přístupný přes pozemek č. 372/1, který je ve vlastnictví obce Vintířov.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Hřivice, k.ú. Touchovice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 28104/13
Město
Hřivice
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 54 jehož součástí je stavba č.p. 46 (rodinný dům) v obci Hřivice, zapsané na listu vlastnictví č. 233, k.ú. Touchovice, okres Louny.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je valbová s krytinou z živičných šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny. Okna domu jsou plastová. Vstupní branka je ocelová, vjezdová vrata jsou ocelová v kombinaci se dřevem. Interiér je dle sdělení po rekonstrukci. K domu patří oplocená dvůr. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu. Vodovod a kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části stavebního pozemku parc. č. St. 54 stojí stavba rodinného domu č.p. 46. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 460 m2. Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a hosp. stavení. Pozemek je oplocen zděným plotem. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 533/2, který je ve vlastnictví obce Hřivice.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Obora, k.ú. Obora u Loun, okres Louny

Spisová značka
030 EX 27880/13
Město
Obora
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/8 pozemků p.č. 305/41, p.č. 305/62, p.č. 305/124 a p.č. 542/10, v obci Obora, zapsané na listu vlastnictví č. 531, k.ú. Obora u Loun, okres Louny.

Oceňované pozemky parc. č. 305/124 a parc. č. 542/10 se nacházejí cca 50 m jižně od okraje zastavěné části obce Obora. Jedná se o zemědělské pozemky obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 3 215 m2. Mezi zemědělskými pozemky vede železniční trať, na severní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinaté pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 305/78, který je ve vlastnictví obce Obora. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská/ orná půda.

Oceňované pozemky parc. č. 305/41 a parc. č. 305/62 se nacházejí na jižním okraji místního zemědělského družstva. Jedná se o rovinné pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 386 m2. Na jižní straně jsou pozemky ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 305/41 se nachází zpevněná plocha. Na pozemku parc. č. 305/62 se nachází trvalý travní porost. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 305/78, který je ve vlastnictví obce Obora.Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Ostrava, k.ú. Poruba, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 21943/13
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 stavby bez čp/če (garáž) stojící na pozemku p.č. 723 (LV 1919), v obci Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 1852, k.ú. Poruba, okres Ostrava-město.

Jedná se o řadovou vnitřní garáž, přízemní, zděnou z CPP, která je zastřešena pultovou střechou. Střešní krytina je z osinkocementové vlnité tašky, na které se ještě nachází vyrovnávací betonová vrstva a IPA. Garáž není napojena na žádné inženýrské sítě. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné, vnější omítky břizolitové, klempířské konstrukce chybí, podlaha uvažována betonová ve zhoršeném stavu. Pro vjezd slouží plechová skládací garážová vrata. Na objektu garáže pravděpodobně neproběhla žádná větší rekonstrukce či modernizace. Přesné stáří objektu se nepodařilo zjistit, dle nám dostupných informací je stáří odhadováno na 1. pol. 70. let 20. stol. Technický stav objektu je průměrný, resp. odpovídající stáří a patrné absenci zásadnějších oprav nebo modernizací.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Ostrov, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 8232/13
Město
Ostrov
Okres
Karlovy Vary

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 659/2 v bytovém domě č.p. 658, 659 (LV 6726) na pozemcích p.č. St. 774/1 a p.č. St. 774/2 (LV 6726), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 410/9440, v obci Ostrov, zapsané na listu vlastnictví č. 6921, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o svody a žlaby. Stavebně - technický stav objektu je dobrý, fasáda není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, které jsou částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.

Oceňovaná jednotka č. 659/2 se nachází v budově č.p. 659 v 1. NP, její dispozice je 1+1. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře v jednotce jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Bytové jádro je zděné. V koupelně se nachází vana a je její součástí je i WC. Podlahy jsou z PVC a v kuchyni jsou keramické obklady. Užitná plocha bytu činí 41,00 m2 a byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spisová značka
blizsi info

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 659/2 v bytovém domě č.p. 658, 659 (LV 6726) na pozemcích p.č. St. 774/1 a p.č. St. 774/2 (LV 6726), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 410/9440, v obci Ostrov, zapsané na listu vlastnictví č. 6921, k.ú. Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary.

Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše se nachází komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu a jedná se o svody a žlaby. Stavebně - technický stav objektu je dobrý, fasáda není zateplená. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, které jsou částečně prosklené. Okna domu jsou plastová.

 

Oceňovaná jednotka č. 659/2 se nachází v budově č.p. 659 v 1. NP, její dispozice je 1+1. Jednotka má hlavní místnost orientovanou na západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře v jednotce jsou plné dřevěné osazené v ocelové zárubni. Bytové jádro je zděné. V koupelně se nachází vana a je její součástí je i WC. Podlahy jsou z PVC a v kuchyni jsou keramické obklady. 

Užitná plocha bytu činí 41,00 m2 a byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

 

 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt v obci Brno, k.ú. Královo Pole, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1831/15
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - bytové jednotky č. 80/1 v bytovém domě č.p. 80, 83, 2745 (LV 10477) na pozemcích p.č. 1845, 1846, 1847 (LV 2476), vč. podílu na společných částech domu o velikosti 6788/232137, v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 10833, k.ú. Královo Pole, okres Brno-město.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné kontrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně zložen a základových pásech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 43 jednotek. V budově č.p. 80 je celkem 17 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy  je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová s parapety. Vchodové dveře jsou kovové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 80/1 se nachází v budově č.p. 80 ve 1. NP a její dispozice je 3+kk. Jednotka sestává z pokoje s kuchyňským koutem, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny s vanou, WC a komory. Okna bytu jsou plastová s parapety. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Na podlahách v místnostech je PVC, plovoucí podlaha nebo keramická dlažba. Obklady jsou keramické. Jádro bytu je zděné. Byt je po kompletní rekonstrukci z roku 2000. K bytu patří sklepní kóje č. 80/1 (2,30 m2), která se nachází v 1.PP bytového domu. Plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 67.88 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001