Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 rodinného domu s pozemky v obci Ledce, k.ú. Ledce u Židlochovic, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2794/12
Město
Ledce
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 pozemků p.č. 328/1, p.č. 328/2, p.č. 328/3, p.č. 328/3, p.č. 328/4, p.č. 329/7, p.č. 329/8, p.č. 333 (jehož součástí je stavba Ledce, č.p. 58, rodinný dům), p.č. 334, p.č. 335/1, p.č. 335/2, p.č. 335/4, p.č. 335/5, p.č. 335/6, p.č. 335/7 a p.č. 335/8 v obci Ledce, evidovaných na listu vlastnictví č. 131, v katastrálním území Ledce u Židlochovic, okres Brno-venkov.

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Ledce, mimo souvisle zastavěnou část, po levé straně silnice ve směru na Rajhrad, od které je vzdálen cca 70 m. Hlavní část rodinného domu je zděná, dvoupodlažní, nepodsklepená a zastřešená plochou střechou. Dále má dům v levé části menší přístavbu, která je rovněž zděná a bez podsklepení, ale pouze přízemní a zastřešená sedlovou střechou. Patro domu je přístupné samostatně po krytém schodišti umístěném v přístavbě. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 14 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření pochází původní část domu, tj. převážná část přízemí z roku 1968. Následně došlo cca před 20 lety k rozšíření přízemí v levé zadní části přístavbou (sklad) a k vybudování nástavby patra se související přístavbou schodiště v zadní části. Nedokončená zůstala fasáda a některé další prvky, např. povrch schodiště, část podhledu v patře apod. Objekt byl původně vytápěn ústředním topením s kotlem na tuhá paliva. V současné době je ústřední topení nefunkční (chybí kotel) a vytápění j řešeno náhradním způsobem – lokální kamna na tuhá paliva, ovšem pouze v některých místnostech. Stav objektu lze hodnotit jako zanedbaný. Dům působí dojmem stavby ve špatném stavu, i když hlavní dlouhodobé konstrukce poruchy nevykazují, což je dáno zejména zanedbanou údržbou a značným opotřebením interiérových prvků. K pozemku p.č. 333, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 58 je na LV č. 514 dále zapsáno věcné břemeno bytu a užívání pro paní Františku Krčálovou.
 
Jedná se o soubor sousedících a navazujících pozemků o celkové výměře 14.819 m2, které společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar. Přibližně uprostřed je umístěn výše uvedený rodinný dům č.p. 58, jenž je součástí pozemku p.č. 333. Pozemky jsou situovány po levé straně silnice ve směru na Rajhrad, ve středně svažitém terénu, který se zvedá od této silnice severozápadním směrem. Od okolních pozemků jsou předmětné pozemky převážně odděleny oplocením z pletiva. Lokalita je přístupná z uvedené silnice, která leží v místě na pozemku p.č. 384/1 (ostatní plocha, silice) ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to odbočující prašnou cestou vedoucí přes pozemek p.č. 384/2 (ostatní plocha, silice), u kterého je v KN zapsáno duplicitní vlastnictví Jihomoravského kraje a fyzické osoby, a dále již pokračující po oceňovaných pozemcích.
 
Bližší popis pozemků je uveden na str. 16 až 18 znaleckého posudku.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Lužná, k.ú. Lužná u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 948/04
Město
Lužná
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1166/14 a pozemku p.č. 1167/11 v obci Lužná, evidovaných na listu vlastnictví č. 1062, v katastrálním území Lužná u Rakovníka, okres Rakovník.

Oceňované pozemky parc. č. 1166/14 a parc. č. 1167/11 se nacházejí cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Lužná. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 941 m2. Na pozemku parc. č. 1166/14 se nachází nezpevněná cesta. Pozemek parc. č. 1167/11 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na východní straně nezpevněnou cestou. Pozemky jsou mírně svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3775, který je ve vlastnictví společnosti SUTAKE s.r.o. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha výroby a skladování - lehký průmysl.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Lužná, k.ú. Lužná u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 948/04
Město
Lužná
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1165 v obci Lužná, evidovaného na listu vlastnictví č. 1039, v katastrálním území Lužná u Rakovníka, okres Rakovník.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1165 se nachází cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Lužná. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 031 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a nezpevněná cesta. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3775, který je ve vlastnictví společnosti SUTAKE s.r.o.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zeleně přírodního charakteru.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Velká Buková, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 948/04
Město
Velká Buková
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemků p.č. 438/7, p.č. 1106 a p.č. 1281 v obci Velká Buková, evidovaných na listu vlastnictví č. 19, v katastrálním území Velká Buková, okres Rakovník.

Oceňované pozemky parc. č. 438/7, parc. č. 1106 a parc. č. 1281 se nacházejí cca 30 m jižně a cca 800 m západně od okraje zastavěné části obce Velká Buková. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 22 424 m2. Pozemek parc. č. 1106 je na západní straně ohraničený lesním porostem, na jižní straně zpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 1201 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 438/7 je na severní, jižní a východní straně ohraničený zastavěnou části obce. Na východní části pozemku se nacházejí porosty a oplocení. Pozemky jsou svažité k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1290, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1278, který je ve vlastnictví obce Velká Buková.

Pozemky se nacházejí v CHKO Křivoklátsko. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha trvalých travních porostů a orná půda.

Pozemky parc. č. 1106 a parc. č. 1281 jsou pronajímané pánovi Václavovi Matějovskému na dobu neurčitou.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Ohaře, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 32064/13
Město
Ohaře
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemku p.č. St. 79 jehož součástí je stavba Ohaře, č.p. 68 (bydlení) v obci Ohaře, zapsaného na listu vlastnictví č. 31, v katastrálním území Ohaře, okres Kolín.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 68 Ohraře s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda je nezateplená, omítka břízolitová. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace. Voda je získána ze studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 79 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o ploše 607 m2. Na pozemku se nachází zděný rodinný dům. Pozemek má nepravidelný tvar, je oplocen dřevěným oplocením se zděnými sloupky. Dále je pozemek rovinatý, travnatý, udržovaný. Na pozemku se nachází stodola a zděná kolna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1051/3, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 17486/14
Město
Konice
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 na stavbě Runářov, č.p. 18 (rod.dům) stojící na parc. č. St. 142 (LV 10002) v obci Konice, zapsané na listu vlastnictví č. 220, v katastrálním území Runářov, okres Prostějov.

Rodinný dům č.p. 18, který se nachází na pozemku p.č. st. 142 je samostatně stojící, zastřešený sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím. Půdorysný tvar domu je přibližně ve tvaru písmene „L“. Rodinný dům je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Pozemek p.č. st. 142, na kterém se oceňovaný rodinný dům nachází, je majetkem České republiky. Konstrukční provedení a vybavení tak, jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném pouze z exteriéru, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, odhadem pochází dům ze čtyřicátých let dvacátého století. Dle skutečností zjištěných při místním šetření dne 28.2.2016 je technický stav domu velmi špatný. Dům má velmi zanedbanou údržbu, fasádní omítka je lokálně poškozená, klempířské konstrukce jsou na hranici životnosti, rovněž tak i okna.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/22 rodinného domu se zahradou v obci Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 5812/13
Město
Vysoké Mýto
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/22 pozemku p.č. 2393 (součástí je stavba Pražské Předměstí, č.p. 306, rod. dům) a pozemku p.č. 404 (zahrada) v obci Vysoké Mýto, zapsané na listu vlastnictví č. 1739, k.ú. Vysoké Mýto, okres Ústí nad Labem.

Oceňovaná stavební parcela č. 2393 a p.č. 2394 a rodinný dům se nachází v Pražském Předměstí v Hradecké ulici. Dům je postaven jako levá polovina dvojdomku. Hradeckou ulicí prochází silnice I/35, která zatěžuje své okolí (hluk, otřesy, zplodiny). Z jedné strany obklopují nemovitost rodinné domy a za strany přes silnici areál výrobní firmy IVECO, a.s. výrobce autobusů. Rodinný dům má jedno P.P. a dvě N.P. a stavebně neupravené podkroví. Dům je zděný s valbovou střechou. Parcela je přístupná z veřejné zpevněné komunikace. Nemovitost je možno napojit na všechny inženýrské sítě ve městě. Nemovitost je mimo záplavové území. V obci Vysoké Mýto se nachází pošta, základní škola, učiliště, střední školy, obchody a služby. V městě se nachází poliklinika s nemocnicí a lékárna. Dále museum, divadlo, restaurace, hotely, sportovní zařízení, výstavní síň, plavecký bazén, obecní úřad s přenesenou pravomocí, banky, policie a veřejná sportoviště. Ve městě je automobilový průmysl, stavební firmy, zemědělské firmy, obchodní firmy a soukromí podnikatelé. V obci je veřejná kanalizace, vodovod a plynofikace. Vysoké Mýto leží na železniční trati Choceň - Litomyšl a je zde autobusové spojení do krajských a okresních měst. Obec Vysoké Mýto nemá pro toto území vypracovanou cenovou mapu pozemků.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Březí, k.ú. Ondrušky, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 25684/16
Město
Březí
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  pozemku p.č. 107 (orná půda), zapsaného na listu vlastnictví č. 152, k.ú. Ondrušky, obec Březí, okres Žďár nad Sázavou.

Oceňovaný pozemek se nachází jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Ondrušky. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře10.589 m2.  Pozemek je rovinnatý. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 9086/16
Město
Jehnědí
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků parc. č. 234/8 a 234/9 (lesní pozemek) v obci Jehnědí, evidované na listu vlastnictví č. 185, v katastrálním území Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Jehnědí. Jedná se o sousedící lesní pozemky obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 13 397 m2. Pozemek je na jižní a západní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Pozemek je mírně svažitý k západní straně. Na pozemku parc. č. 234/8 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice, modřín s příměsí břízy) starý cca 24 až 85 let. Jedná se o hospodářský les. Porost na pozemku parc. č. 234/9 je vykácený. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 233, který je ve vlastnictví pana Miloše Brokeše a paní Věry Brokešové.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Broumov, okres Náchod

Spisová značka
030 EX 1411/08
Město
Broumov
Okres
Náchod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 504 jehož součástí je stavba Olivětín, č.p. 57 (bydlení) a pozemku p.č. 737/3 (ostatní plocha) v obci Broumov, zapsané na listu vlastnictví č. 310, v katastrálním území Broumov, okres Náchod.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní modernizaci. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech chybí. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Nemovitá věc je napojena na elektřinu. V dosahu se nachází vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části stavebního pozemku parc. č. St. 504 stojí stavba pro bydlení č.p. 57. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 300 m2. Pozemek parc. č. 737/3 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 504 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 109 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny zděným a drátěným plotem. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 737/20, který je ve vlastnickém právu města Broumov. Součásti nemovité věci jsou IS. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001