Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemku v obci Petrovice I, k.ú. Hološiny, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 8687/16
Město
Petrovice I
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku p.č. 922/7 (zahrada) v obci Petrovice I, zapsaného na listu vlastnictví č. 10038 k.ú. Hološiny, okres Kutná Hora.

Oceňovaný pozemek parc. č. 922/7 se nachází na západním okraji zastavěné části obce Hološiny. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 228 m2. Pozemek je na severní a východní straně ohraničený plotem sousedního vlastníka a na západní straně nezpevněnou cestou. V době oceňování byl pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1030/5, který je ve vlastnictví obce Petrovice I. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je část pozemku vedená jako plocha bydlení.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu v obci Praha, k.ú. Liboc, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 5582/17
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/6 bytové jednotky č. 516/11 v budově Liboc č.p. 516 (bytový dům, LV 1313) na pozemku parc. č. 973/40 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 601/10735 v kat. území Liboc, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 2341.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 16 jednotek (8 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou plastové částečně prosklené. Fasáda domu je částečně zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 516/11 se nachází v budově č.p. 516 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, komory, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. 

K bytu patří sklepní kóje č. 11 (4,6 m2) a sklepní kóje č. 11A (5,5 m2). Podlahová plocha sklepních kójí se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 60,1 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka. 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39839/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na na pozemcích p.č. 3473/1,  p.č. 3473/2 a p.č. 3547/48 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 839 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemek p.č. 3547/48 je již mimo oplocení v místě kde je rozšířen břeh toku Leskava, je zatravněn.
Pozemek p.č. 3547/48 o marginální výměře, je v ploše zeleně ZO.
 
Pozemky p.č. 2473/1 a p.č. 2473/2 - Pozemky se nachází mimo zastavěné území v západní části katastrálního území na okraji přírodní rezervace Bosonožský hájek za Starou dálnicí a poblíž hranice území obce Popůvky.
Společně tvoří přibližně lichoběžníkový útvar o délce přes 40 m a šířce přes 9 m, z něhož vybíhají části pozemku 3473/2. Terén je v místě svažitý. Na pozemku p.č. 3473/2 se nachází torzo menší, zděné dvoupodlažní, stavby, která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 3473/1 je porostlý neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). V bezprostředním okolí jsou situovány jednak další podobné pozemky s lesním porostem a pozemky vedené v KN jako orná půda. Na severovýchodním okraji sousedí pozemek p.č. 3473/1 s pozemkem p.č. 4178, který je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna, ale ve skutečnosti se jedná o pozemek, jenž byl rozorán a začleněn do zemědělského lánu. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 39839/07
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnický podíl id. 1/4 na pozemcích p.č. 3408,  p.č. 3409 a p.č. 3415/1 v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 838 k.ú. Bosonohy, okres Brno-město.

Pozemky se nachází v podstatě v lesním porostu na okraji zahrádkářské osady. Společně tvoří pozemky nepravidelný útvar v mírně svažitém terénu, jsou neudržované a zcela pokryté neudržovaným dřevinným porostem (stromy a keře). Na pozemcích se nenachází žádné stavby ani jiné příslušenství a nejsou oplocené. Pozemky nemají přístup z veřejné komunikace na městském pozemku, neboť jsou obklopeny z větší části pozemky  soukromých vlastníků, případně sousedí i s pozemky ve vlastnictví města Brna, ovšem vedenými jako lesní pozemky nebo ostatní plocha, dobývací prostor. Dle platného územního plánu města Brna se pozemky nachází ve stabilizované ploše nestavební – volné s funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci. Jedná se tedy o nestavební plochy, na kterých nelze stavět novostavby objektů, mimo kůlny na nářadí o max. zastavěné ploše 4 m2.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rodinného domu s garáží a zahradou v obci Malá Veleň, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 32557/13
Město
Malá Veleň
Okres
Děčín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemků p.č. St. 135, jehož součástí je stavba Soutěsky, č.p. 33 (bydlení), p.č. St 137/2 jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž) a p.č. 783/2 (zahrada) v obci Malá Veleň, zapsané na listu vlastnictví č. 98, v katastrálním území Malá Veleň, okres Děčín.

Rodinný dům s pozemky

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená, je z břízolitu. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V 1. NP se nachází 4 místnosti a ve 2. NP jsou 4 malé místnosti. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické. Dům během 10 let prošel postupnou rekonstrukcí. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 135 stojí rodinný dům č.p. 33. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 295 m2. Pozemek parc. č. 783/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 135 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 27 m2. Pozemky jsou mírně svažité k jihozápadu, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a dřevěná kolna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1499 ve vlastnickém právu obce Malá Veleň.

Garáž s pozemkem

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu garáže bez č.p./č.e. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda garáže není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha garáže je plochá s krytinou z plechu. Na střeše nejsou žlaby se svody. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá s přídavným bezpečnostním zámkem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 137/2 stojí stavba garáže bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 29 m2. Pozemek má obdélníkový tvar a je celý zastavený stavbou garáže. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 956/12 ve vlastnickém právu obce Malá Veleň.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu s pozemky v obci Předín, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 19066/08
Město
Předín
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/24 pozemků p.č. St. 82, jehož součástí je stavba Předín, č.p. 81 (bydlení), p.č. 79, p. č. 122, p.č. 268/2, p.č. 490, p.č. 508/2, p.č. 509/2, p.č. 733/3, p.č. 770, p.č. 984/2, p.č. 985/1, p.č. 985/5, p.č. 1234/34, p.č. 1234/70, p.č. 1267, p.č. 1334, p.č. 2098/13, p.č. 2224/1, p.č. 2240/18, p.č. 2384/2, p.č. 2414 a p.č. 2502/32 v obci Předín, zapsané na listu vlastnictví č. 238, v katastrálním území Předín, okres Třebíč.

Objekt byldlení č.p. 81 - Jedná se o zděnou přízemní stavbu, pravděpodobně nepodsklepenou, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou, která je pokryta keramickými taškami. K objektu náleží i vedlejší stavba stodoly. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno ve znaleckém posudku v tabulce na str. 6. Přesné stáří rodinného domu se nepodařilo zjistit, námi odhadovanou výstavby spatřujeme kolem 1. poloviny 20 století. Z důvodu místního šetření provedeného pouze z exteriéru není možné popsat vnitřní stav, vybavení a dispozici oceňované nemovitosti. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě nebyla v posledních letech provedena žádná větší rekonstrukce či modernizace, která by byla viditelná z exteriéru. Celkově je objekt při pohledu z exteriéru ve špatném stavebně technickém stavu. Okenní výplně vykazují značné  potřebení, dochází k odpadání venkovních omítek, střešní krytina již také vykazuje značné morální opotřebení, a je viditelný pokles dřevěného krovu či zvlněných střešních latí. Stavebně technický stav objektu se jeví jako špatný, bez jakékoli prováděné rekonstrukce či modernizace, které by byly patrné z exteriéru.
 
Pozemek p.č. St. 82 - Jedná se o stavební pozemek, který je z větší části zastavěn objekt pro bydlení č.p. 81 a vedlejší stavbou stodoly. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného nepravidelného tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je možný přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 79Pozemek přímo navazuje na pozemek p.č.St. 82, který tvoří zbylé volné pozemkové zázemí vedle objektu č.p. 81. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného čtvercového tvaru. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je bezproblémový přes pozemek p.č. 2525/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p. 243, 67527 Předín.
Pozemek p.č. 122 - Jedná se o pozemek, který se nachází za rodinným domem č.p. 251 a slouží jako zahrada. N pozemku se nenachází žádné příslušenství, nýbrž pouze náletový travní porost. Pozemek je rovinatého charakteru a půdorysného protáhlého obdélníku. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněném pozemku p.č. 2497/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Předín, č.p.
243, 67527 Předín.
Další informace o pozemcích naleznete ve znaleckém posudku od str. 9.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rozestavěný rodinný dům s pozemky v obci Vojkovice, k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3040/17
Město
Vojkovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 533/6, jehož součástí je rozestav. stavba, pozemku parc.č. 533/3 (orná půda) a parc. č. 545/2 (ostatní plocha) v obci Vojkovice, zapsané na listu vlastnictví č. 1123, v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov.

Oceňovaná nemovitost je tvořena rozestavěným rodinným domem, zděným skladem nářadí, základními venkovními úpravami a pozemky. Objekt je veden na LV 1123 jako rozestavěná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 533/6, funkční celek tvoří pozemky parc.č. 533/3 (orná půda), parc.č. 533/6 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 545/2 (ostatní plocha).

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je jednopodlažní s obytným podkrovím, s valbovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku.
Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V 1.NP se nachází zádveří, hala se schodištěm do podkroví, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, pracovna, ložnice, dvě koupelny, WC, šatna, technická místnost, místnost se zapuštěným bazénem a garáž. V obytném podkroví se nachází hala, čtyři obytné pokoje, pracovna, tři šatny a koupelna s WC.
Základy jsou betonové izolované, nosné zdivo provedeno systémem ztraceného bednění Velox, příčky jsou zděné nebo sádrokartonové. Stropy jsou betonové Velox se sádrokartonovým podhledem, střecha sklonitá valbová s ocelovou konstrukcí a betonovou taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou plastové (neúplné), vnitřní omítky vápenné štukové a nátěry sádrokartonů, fasáda není provedena. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelnách, na WC a v kuchyni. Okna v 1.NP jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, v podkroví střešní plastová s ochrannou folií (místy poškozenou a poničeným ostěním), vnitřní dveře chybí (jsou osazeny pouze obložkové zárubně). Schodiště je betonové s keramickým obkladem bez zábradlí. Podlahy jsou laminátové plovoucí a z keramických dlažeb. Vytápění je podlahové za pomoci tepelného čerpadla, které však není nainstalováno – vytápění je nefunkční. Jsou zde elektro rozvody 220/380 V (neúplné a částečně poškozené), rozvody vody jsou provedeny v plastu s ohřevem TUV v elektrickém bojleru. Z vybavení kuchyně jsou zde pouze úložné skřínky, ostatní vybavení zde chybí. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou, dvěma sprchovými kouty, umývadly, dvěma pisoáry a WC a jedním bidetem. Ostatní vybavení tvoří vnitřní bazén, hydromasážní vířivka, krb a centrální vysavač.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004, ale do dnešního dne nebyla výstavba dokončena a rodinný dům zkolaudován. Dle dostupných informací byl současný stav rozestavěnosti stejný již v r. 2008. Od té doby stavba nepokročila, naopak některé konstrukce byly odstraněny nebo nedostatečnou údržbou poškozeny a znehodnoceny.
Není dokončena kuchyň, elektroinstalace vyžaduje revizi - je nekompletní a jsou odmontována koncová zařízení (zásuvky, vypínače, nekompletní rozvaděče apod.). Vytápění vč. rekuperace je nefunkční, chybí venkovní jednotka tepelného čerpadla a vnitřní s jednotkou rekuperace – dle sdělení jednoho ze spoluvlastníků nebylo možné provedením podlahovým vytápěním přízemí domu vytopit. Chybí interiérové dveře, jsou osazeny pouze obložkové zárubně, část zařizovacích předmětu ZTI chybí nebo nejsou kompletní, není provedena fasádní omítka a venkovní úpravy jsou nedokončené, Celková rozestavěnost rodinného domu je stanovena odborným odhadem na 80%, na dokončení do provozuschopného stavu je nutno uvažovat s náklady ve výši cca 1,5 mil. Kč.
Výstavba rodinného domu byla zahájena v r. 2004 a dle dostupných informací je v současném stavu již od r. 2008. Naopak se jeho technický stav vlivem nedostatečné a zanedbané údržby zhoršuje. Původně se mělo jednat o nadstandardně řešený rodinný dům. V současnosti je jeho technický stav zanedbaný. Celková rozestavěnost činí ke dni ocenění cca 80 %.
 
Zastavěná plocha: 273 m?.
Podlahová plocha: Započitatelná obytná podlahová plocha 353 m?.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Slabce, k. ú. Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 21858/16
Město
Slabce
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků p.č. 42 a p.č. 43/1, v obci Slabce, zapsané na listu vlastnictví č. 161, k.ú. Rousínov u Rakovníka, okres Rakovník.

Oceňované pozemky parc. č. 42 a parc. č. 43/1 se nacházejí v severní zastavěné části obce Rousínov. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 1 486 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemku parc. č. 43/1 se nachází malá vodní nádrž, dřevěné oplocení, studna, skleník, kolna, přístřešek a porosty. Přes pozemky vede koryto Rousínovského potoka. Pozemek parc. č. 43/1 je podmáčený. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1707/1, který je ve vlastnictví městyse Slabce. Přípojky IS jsou v dosahu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Slabce, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 21858/16
Město
Slabce
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 421/84 (ostatní plocha), v obci Slabce, zapsané na listu vlastnictví č. 475, k.ú. Slabce, okres Rakovník.

Oceňovaný pozemek parc. č. 421/84 se nachází na severním okraji zastavěné části městyse Slabce. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1 667 m2. Na severní a západní straně je pozemek ohraničený plotem sousedních vlastníků, na jižní straně nezpevněnou cestou. Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 421/4, který je ve vlastnictví městyse Slabce.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

3/32 pozemků v obci Plzeň, k.ú. Lobzy, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 8292/16
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 3/32 pozemků p.č. 168/1, p.č. 169, p.č. 174, p.č. 186 a p.č. 193, v obci Plzeň, zapsané na listu vlastnictví č. 282, k.ú. Lobzy, okres Plzeň-město.

Oceňované pozemky parc. č. 168/1, parc. č. 169, parc. č. 174, parc. č. 186 a parc. č. 193 se nacházejí na jihovýchodním okraji zastavěné části města Lobzy. Jedná se o nesousedící zemědělské a travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 32 856 m2.

Pozemek parc. č. 193 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Je mírně svažitý k západní straně.

Pozemek parc. č. 186 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je svažitý k jižní straně. Na pozemku se nacházejí keřové porosty.

Nesousedící, rovinné a zemědělské pozemky parc. č. 174, parc. č. 168/1 a parc. č. 169 jsou na západní straně ohraničené porosty a nacházejí se v lánu.

V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemku parc. č. 186 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 871/1, který je ve vlastnictví města Plzeň.

V územním plánu jsou pozemky parc. č. 168/1, parc. č. 169, parc. č. 174 a parc. č. 193 vedené jako plocha zemědělského využití a pozemek parc. č. 186 je vedený jako návrh na plochu ostatní krajinná zeleň.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001