Milostivé léto 2 - postup, vzor žádosti

15.08.2022

Pro uplatnění tzv. „milostivého léta 2“ dle zákona č. 214/2022 Sb. účinného od 1.9.2022 je třeba splnit zejména následující podmínky:

 • exekuční řízení musí být zahájeno před 28.10.2021 (rozhodný je den podání exekučního návrhu)

 • povinným musí být fyzická osoba

 • exekuční řízení je vedeno pro veřejnoprávního oprávněného dle ust. § 1 odst. 2 zákona č. 214/2022 Sb.

 • proti povinnému není vedeno insolvenční řízení

 • do 30.11.2022 povinný požádá o sdělení výše částky, která má být uhrazena ke splnění „milostivého léta 2“; popřípadě o sdělení, zda byly podmínky "milostivého léta 2" již splněny

 • soudní exekutor odpoví na žádost do 15 dnů, obsahuje-li exekuční spis podklady potřebné pro řádnou odpověď

 • vyčíslenou částku je třeba uhradit v období od 1.9.2022 do 30.11.2022

 • pokud žádost povinný zašle do 15.11.2022, lhůta k úhradě se prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor překročil lhůtu 15 dnů na odpověď a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla povinnému doručena odpověď soudního exekutora

 • doporučujeme žádost zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či datové schránky

 • žádost lze zaslat také e-mailem, na který Vám bude odpovězeno

 • upozorňujeme, že žádost musí zaslat přímo povinný; třetí osoby tak mohou učinit pouze pokud doloží plnou moc v řádné podobě [1) v případě dodání ve fyzické podobě opatřená podpisem zmocnitele, dodána v originále či jako úředně ověřená kopie, 2) v případě dodání v elektronické podobě opatřená podpisem zmocnitele a konverzí]

 

Žádáme, aby se účastníci obraceli na soudního exekutora od 1.9.2022, kdy nabude účinnosti zákon č. 214/2022 Sb. Pro žádost o uplatnění „milostivého léta 2“ lze využít následující formulář.

pdf Vzor žádosti

Zpět

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh