Obdrželi jste výzvu k přistavení vozidla?

13.01.2014

Níže uvádíme nejčastější dotazy, se kterými se na exekutorský úřad obracíte poté, co se dozvíte, že Vaše vozidlo bylo pojato do soupisu movitých věcí.


Auto již nevlastním, jaké mám doložit dokumenty?

Údaje o vozidlech získáváme z registru vozidel, který v některých případech obsahuje neaktuální údaje. K sepsání vozidla patrně došlo z důvodu, že jste Vy nebo nabyvatel vozidla převod nenahlásili.

Nastane-li takováto situace, informujte osobu, která je v současnosti vlastníkem vozidla, aby podala na exekutorský úřad návrh na vyškrtnutí vozidla ze soupisu. Na podání návrhu má vlastník vozidla lhůtu 30 dnů od okamžiku, kdy se o sepsání vozidla dozvěděl. Pokud návrh na vyškrtnutí podáte Vy, nebude o něm rozhodováno. Může jej podat pouze osoba, která tvrdí, že je vlastníkem. V případě, že by návrhu na vyškrtnutí vozidla ze soupisu nebylo vyhověno, může navrhovatel podat žalobu na vyloučení věci k exekučnímu soudu, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora.

V případě, že k převodu auta došlo v průběhu exekuce, je tento převod stejně neplatný a na auto se hledí, jakoby bylo stále Vaše. Sdělte nám, kdo je nabyvatelem vozidla, a nabyvateli předejte výzvu k přistavení vozidla. Jestliže bylo vozidlo převedeno v době, kdy dlužník už věděl o nařízení exekuce, může být jednání dlužníka (případně i jednání osob zůčastněných na převodu vozidla) stíháno jako trestný čin.


Jak postupovat v případě, kdy je majitelem vozu nezletilé dítě?

Za nezletilé dítě jednají jeho zákonní zástupci, kterými jsou obvykle jeho rodiče. Rodiče pak mohou jménem dítěte podat návrh na vyškrtnutí automobilu z exekuce.


Co když jsem zdravotně postižený a na zakoupení automobilu jsem dostal příspěvek od obecního úřadu?

V registru vozidel není tato informace vedena, proto nemohla být při sepisování vozidla zohledněna. Není naším cílem omezovat mobilitu zdravotně postižených osob, proto se případy tohoto typu snažíme posuzovat individuálně a citlivě. Zašlete nám kopii rozhodnutí, kterým Vám byl přiznán příspěvek na zakoupení vozidla a požádejte o vyškrtnutí vozidla ze soupisu.

Tuto žádost musí podat osoba, které vozidlo patří, nebo její zástupce.


Je možné zabavit automobil u něhož se splácí leasing?

O sepsání vozidla informujte leasingovou společnost. Je na ní, zda podá návrh na vyškrtnutí věci z exekuce. Informaci leasingové společnosti raději zašlete doporučeným dopisem.

 

 

 

 

Zpět

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh