Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 bytu 3+1 a spoluvlastnických podílů id. 767/81258 na pozemcích v obci Praha, k.ú. Nusle a Podolí

Spisová značka
030 EX 20735/17
Město
Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí -

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce s č.p. 917. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 2 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 26 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 917/3 se nachází v budově č.p. 917 v 1. NP a její dispozice je 3+1.

K bytu patří lodžie (3,40 m2). Plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky s příslušenstvím je 76,7 m2. Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. K bytu patří podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 767/40629.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 227 (LV 879) stojí bytový dům s č.p. 917 a na pozemku parc. č. 229 (LV 879) stojí bytový dům č.p. 918. V Katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 630 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Na výše uvedené pozemky navazují pozemky parc. č. 228 (LV 4439), parc. č. 231 (LV 4439) a parc. č. 1678/4 (LV 6972). Pozemky jsou v Katastru vedeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek (767/81258). Pozemky jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/20 pozemků (orná půda) v obci Brno, k.ú. Komín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8364/12
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/20 na pozemcích parcelní č. 2732/35, 5214,  5863, 5984, 6111 a 6194 v k.ú. Komín, obec Brno, okres Brno-město, LV č. 1720.

Pozemek parcelní č. 5214 je situován na severním okraji katastrálního území Komín, v přírodním parku Baba. Pozemek o výměře 921 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je jen mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22901. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 9,58 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 59. Jedná se o méně produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek z větší části obhospodařován. Uživatelem je Petr Juránek, U památníku 176/20, Kníničky, 63500 Brno.

Pozemek parcelní č. 5984 je situován v severní části katastrálního území Komín, v blízkosti Letiště Medlánky. Pozemek o výměře 1 626 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Menší část pozemku (o výměře 519 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810 a větší část pozemku (o výměře 1107 m2) má označení 22911. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.10 legislativně spadá do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 11,78 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 63. Jedná se o méně produkční půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.11 legislativně spadá do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 8,18 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 52. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 6111 o výměře 2 246 m2 je situován jihozápadně od pozemku parcelní č. 5984 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a neudržované ovocné stromy a keře a k datu ocenění není zemědělsky obhospodařován. Pozemek je svažitý. Menší část pozemku (o výměře 23 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22911 a větší část pozemku (o výměře 2 223 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.51 legislativně spadá dle do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 6,97 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 40. Jedná se o velmi málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Pozemek parcelní č. 6194 o výměře 2 700 m2 je situován západně od pozemku parcelní č. 6111 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a je svažitý. Část pozemku (o výměře 767 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810, část pozemku (o výměře 641 m2) má označení 20840, část pozemku (o výměře 750 m2) má označení 22911 a část (o výměře 542 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.40 legislativně spadá do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 9,44 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 51. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 5863 o výměře 1 889 m2 je situován východně od pozemku parcelní č. 6111 v těsné blízkosti veřejného Letiště Medlánky (západně od něj). Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 21000. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.10.00 legislativně spadá do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 15,82 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 85. Jedná se o velmi produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem většiny půdy je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

 

Pozemek parcelní č. 2732/35 o výměře 149 m2 se nachází jihozápadně od pozemku parc. č. 5885 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je svažitý, obtížně využitelný a není součástí zemědělského celku. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20850. Jedná se o málo produkční půdu. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Dle platného územního plánu města Brna jsou všechny oceňované pozemky z převážné části součástí zemědělského půdního fondu jako plocha stabilizovaná nestavební. Pozemek parcelní č. 6111 je na nestavební stabilizované ploše s funkcí krajinné zeleně.

Bylo zjištěno věcné břemeno, které neomezuje možnost využití pozemku parcelní č. 5984 a nemá proto vliv na cenu obvyklou tohoto pozemku.

Fotogalerie

 

1/4 pozemku (trvalý travní porost) v obci Zlín, k.ú. Kostelec u Zlína, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 6725/16
Město
Zlín
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 303/2 (trvalý travní porost) v kat. území Kostelec u Zlína, obec Zlín, okres Zlín, zapsáno na LV 1102.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Kostelec. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 1 756 m2. Pozemek je ohraničený dřevěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná zahradní chatka se sedlovou střechou, nezapsaná v KN a vedlejší stavba. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 220/2, který je ve vlastnictví města Zlín.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu smíšeně obytnou.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zahradní chatka. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a vedlejší stavba. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno užívání s povinností k pozemku parc. č. 303/2 ve prospěch pana Jaroslava Velikovského. Dle Registru obyvatel oprávněný z věcného břemene zemřel.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 domu se zahradou v obci Čáslav, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 15717/13
Město
Čáslav
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. St. 336/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 90 Čáslav-Nové Město, způsob využití: bydlení a na pozemku parc. č. 179 (zahrada), vše v kat. území Čáslav, obec Čáslav, část obce Čáslav-Nové Město, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 775.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu s č.p. 90. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je pultová s vlnitou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavby je opatřena komínem. Okna stavby jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. Dveře stavby jsou plechové dvoukřídlé. Ke stavbě patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Podlahy jsou betonové. Před cca 30 lety byla stavba přestavěna na kolnu. Přístup k nemovité věci je přes pozemek soukromého vlastníka.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojka vodovodu a kanalizace je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění stavby je lokální na tuhá paliva, kamny.

Na pozemku parc. č. St. 336/2 stojí stavba č.p. 90. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 179 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 336/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 168 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a dřevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. St. 336/1 ve vlastnickém právu soukromého vlastníka.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a dřevník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 pozemků (orná půda) v obci Březno, k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 6259/15
Město
Březno
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na pozemcích parc. č. 476/62 a 543/38, vše v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, obci Březno, okres Mladá Boleslav (LV č. 417).

Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Mladá Bolesalv, východě od souvisle zastavěného území městyse Březno, v lánu pole. Na pozemcích se nechazí žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jená s o zemědělské pozemky.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v boci Brno, k.ú. Husovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 21391/13
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby č.p. 1426 Husovice, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství, která stojí na pozemku parc. č. 2245 (LV 10001) v kat. území Husovice, obec Brno, část obce Husovice, okres Brno-město, zapsáno na LV 1851.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná zdvojená s parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Okolo domu je oplocená zahrada, která není předmětem ocenění. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Rodinný dům č.p. 1426 stojí na pozemku parc. č. 2245. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 154 m2. Pozemek je zapsaný na LV 10001, je ve vlastnictví města Brno a proto není předmětem ocenění. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2233/1, který je ve vlastnictví města Brno.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 jiné stavby (kolna) v obci Valtice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 18050/08
Město
Valtice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na pozemku parc. č. 1056/6 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: jiná st. v kat. území Valtice, obec Valtice, část obce Valtice, okres Břeclav, zapsáno na LV 3005.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní stavbu kolny. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1056/6 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 85 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1056/1.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 rodinného domu s pozemky v obci Břestek, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3708/16
Město
Břestek
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na pozemku parc. č. St. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 30 Břestek, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemcích parc. č. 93 (zahrada),  parc. č. 94 (trvalý travní porost), parc. č. 95 (orná půda), parc. č. 431 (orná půda), parc. č. 748/1 (trvalý travní porost) a parc. č. 748/2 (trvalý travní porost), vše v kat. území Břestek, obec Břestek, část obce Břestek, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 710.

A) Rodinný dům Břestek

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín a vikýř. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K dispozici je studna. Přípojky nebylo možné ověřit. Vodovod, kanalizace a plynovod jsou v dosahu.

Na pozemku parc. č. St. 19 stojí stavba rodinného domu č.p. 30. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 93 (zahrada) a parc. č. 94 (trvalý travní porost), které s ním společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemku je 1 942 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a částečně oplocené. Na funkční celek navazuje pozemek parc. č. 95 (oceněn v části B)), který je v Katastru vedený jako orná půda. Plocha pozemku je 1 705 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2603/3, který je ve vlastnictví obce Břestek.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

B) Pozemky Břestek

Jedná se o pozemky parc. č. 431 (orná půda) o výměře 2 964 m2, parc. č. 748/1 (trvalý travní porost) o výměře 2 216 m2 a parc. č. 748/2 (trvalý travní porost) o výměře 392 m2. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Břestek. Celková plocha pozemků je 5 572 m2. Pozemky jsou travnaté a svažité. Přístup na pozemky je přes pozemky ve vlastnictví obce Břestek.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

Bylo zjištěno věcné břemeno:

- věcné břemeno (podle listiny) právo zástavní pro dědický podíl ve výši 3000 Kčs s povinností k Parcela: St. 19, Parcela: 431, Parcela: 748/1, Parcela: 748/2, Parcela: 93, Parcela: 94, Parcela: 95 pro Jana Vlčka.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Tečovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 32/23
Město
Tečovice
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemcích parc. č. 1330/38 (orná půda) a parc. č. 1570/4 (orná půda) v kat. území Tečovice, obec Tečovice, okres Zlín, zapsáno na LV 452.

Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji zastavěné části obce Tečovice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 529 m2. Pozemky jsou částečně ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nacházejí ovocné porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 2900, který je ve vlastnictví obce Tečovice.

Přípojky IS nebyly zjištěny.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy individuálního bydlení.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/30 rodinného domu v obci Drnholec, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 45573/13
Město
Drnholec
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/30 na pozemku parc. č. 675 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 336 Drnholec, způsob využití: rod. dům a na pozemku parc. č. 676 (orná půda), vše v kat. území Drnholec, obec Drnholec, část obce Drnholec, okres Břeclav, zapsáno na LV 323.

Jedná se o řadový, rohový, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nes známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá. Okna domu jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada a průjezd se dřevěnými vraty. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 3+1. V domě se nachází pokoj (23,57 m2), kuchyň (16,31 m2), chodba (9,69 m2), koupelna (6,79 m2), WC (1,20 m2), pokoj (13,77 m2), pokoj (15,21 m2), veranda (11,01 m2), průjezd (53,58 m2) a sklad (22,28 m2). Výška stropů v domě je 2,66 m. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC a koberci. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojka plynovodu je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 675 stojí stavba rodinného domu č.p. 336. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 666 m2. Pozemek parc. č. 676 navazuje na stavební pozemek parc. č. 675 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 56 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 570/1 ve vlastnickém právu městysu Drnholec.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh