Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/32 pozemků (lesní pozemek,vodní plocha) v obci Líšina, okres Plzeň-jih

Spisová značka
030 EX 19019/08
Město
Líšina
Okres
Plzeň-jih

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/32 na pozemcích parc. č. St. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Líšina, č.e. 17, (rod. rekr, LV 151), parc. č. 802/2 (ostatní plocha), parc. č. 802/21 (lesní pozemek), parc. č. 802/22 (lesní pozemek), parc. č. 802/23 (lesní pozemek), parc. č. 802/24 (lesní pozemek), parc. č. 802/25 (lesní pozemek), parc. č. 1091/3 (lesní pozemek), parc. č. 1112 (lesní pozemek), parc. č. 1113/3 (vodní plocha), parc. č. 1113/4 (vodní plocha), parc. č. 1113/5 (vodní plocha), parc. č. 1123/2 (lesní pozemek) a parc. č. 1126/2 (lesní pozemek) v kat. území Líšina, obec Líšina, okres Plzeň-jih, zapsáno na LV 83.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km západně od okraje zastavěné části obce Líšina. Jedná se o soubor převážně sousedících lesních pozemků s rybníčkem nepravidelných tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek, vodní plocha, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 930 m2. Soubor pozemků je částečně ohraničený dřevěným oplocením. Na pozemku parc. č. St. 118 se nachází zděná chata č.e. 17, která není předmětem ocenění. Na sousedících pozemcích parc. č. 1113/3, parc. č. 1113/4 a parc. č. 1113/5 se nachází část Líšinského jezírka. Na ostatních pozemcích se nachází borovicový lesní porost starý cca 69 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemky jsou částečně rovinné. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné lesní cestě nacházející se na pozemku parc. č. 1030/2, který je ve vlastnictví České republiky.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské a z malé časti plochy smíšeného nezastavěného území - přírodní a plocha bydlení - venkovská.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno trpět na pozemku parc. č. St. 118 stavbu a umožnit přístup za účelem jejího užívání a údržby s povinností k pozemku parc. č. St. 118 ve prospěch stavby: Líšina, č.e. 17.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Krupka, k.ú. Soběchleby u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 30689/13
Město
Krupka
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 96/5 (lesní pozemek), parc. č. 97/4 (lesní pozemek) a parc. č. 740/19 (ostatní plocha) v kat. území Soběchleby u Krupky, obec Krupka, okres Teplice, zapsáno na LV 716.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 80 m severně od okraje zastavěné části obce Soběchleby. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek a ostatní plocha o výměře 3 157 m2. Soubor pozemků je na západní straně ohraničený korytem Maršovského potoka. Na pozemcích parc. č. 97/4, parc. č. 740/19 a parc. č. 96/5 se nachází listnatý lesní porost (topol – nešlechtěný) starý cca 83 let. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Přes pozemky vede nadzemní vedení VN.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha lesního porostu.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav telekomunikačního vedení s povinností k pozemkům parc. č. 96/5 a parc. č. 97/4 ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s.

Věcné břemeno nezasahování do integrity vytyčení elektrického zařízení, práva vstupu a přístupu s povinností k pozemkům parc. č. 96/5 a parc. č. 97/4.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Kolinec, k.ú. Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy

Spisová značka
030 EX 10326/12
Město
Kolinec
Okres
Klatovy

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 158 (trvalý travní porost), parc. č. 375 (ostatní plocha) a parc. č. 376 (orná půda) v kat. území Jindřichovice u Malonic, obec Kolinec, okres Klatovy, zapsáno na LV 181.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km jihovýchodně a cca 800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Jindřichovice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 17 444 m2. Pozemek parc. č. 376 je na jižní straně ohraničený listnatými porosty, které se nacházejí na pozemku parc. č. 375 a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 158 je na severní a západní straně ohraničený listnatými porosty a nachází s v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky převážně udržované a využívané. K pozemku parc. č. 158 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 632, který je ve vlastnictví městyse Kolinec.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské obchodní družstvo Kolinec nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Koclířov, okres Svitavy

Spisová značka
030 EX 4036/19
Město
Koclířov
Okres
Svitavy

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 5468, evidovaného na LV č. 332, v k.ú. Koclířov, obec Koclířov, Pardubický kraj.

Pozemek p.č. 5468 je půdorysně lichoběžníkového protáhlého tvaru, rovinatého až mírně svažitého charakteru, slouží v plné míře jako louka porostlá v době místního šetření neposečeným travním/lučním porostem. Z jedné strany pozemek přímo přiléhá k přístupové a příjezdové komunikaci/cestě, ze dvou stran navazuje pokračující louka a z jedné strany se nachází zahrada (na p.č. 5469) s objektem pro individuální rekreaci. Pouze vůči tomuto pozemku se nachází oplocení, jinak je pozemek neoplocen, volně přístupný. Na pozemku se nenachází žádná stavba, žádné příslušenství v podobě venkovních úprav a ani žádné trvalé porosty v podobě stromů či keřů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 1+1 v obci Trutnov, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 1297/13
Město
Trutnov
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 bytové jednotky 221/5 o dispozici 1+1, zapsaný na LV 6815, v budově čp. 221 včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu o velikosti 7098/138118 ke společným částem domu a pozemku na St. 1499, vše v k.ú. v katastrálním území Trutnov, v obci Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.

Objekt bytového domu je postaven u rušné ulice Polská, která je páteřní silnicí z Trutnova na Náchod. Objekt se nachází severně v těsné blízkosti silnice I/16 u malé kruhové křižovatky u čerpací stanice Orlen a supermarketu Lidl, v širším centru města Trutnov. V blízkosti prochází železniční trať Trutnov - Trutnov střed. Oceňovaný byt se nachází v 1. NP bytového domu čp. 221, v jeho severozápadní klidné části okno z obytného pokoje je orientováno na sever do klidnější ulice Novoměstská a okno z kuchyně je orientováno na západ do vnitřního dvora bez výhledu. Přístup je po zpevněné komunikaci.
Dům je zděný z cihelného zdiva bez zateplení s valbovou střechou. Dům je podsklepený a má čtyři nadzemní podlaží. V 1.PP jsou sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám a v půdním prostoru jsou rovněž kóje.

V přízemí je samostatný nebytový prostor s obchodem se vstupem z chodníku u malé kruhové křižovatky. V dalších prostorách 1 NP a nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Příslušenství domu je vodovodní, kanalizační, elektrická a plynová přípojka, a dále pozemky. Dům byl postaven v husté řadové zástavbě bytových domů na rovinatém terénu, pochází z roku 1946, údržba domu je prováděna. Objekt je volně přístupný z místní zpevněné komunikace u domu není vyhrazené parkoviště osobních automobilů. Dům má dva samostatné vstupy. Dům nemá bezbariérový přístup.
Předmětem ocenění je byt v 1. NP Na jednotlivých podlažích jsou ze schodiště vstupy do jednotlivých bytů. Zděná nosná konstrukce je z cihelného zdiva o tl. 0,45 m, izolace proti zemní vlhkosti je účinná, stropy z panelů trámové a železobetonové s rovným podhledem, podlahy dřevěné prkenné, v chodbě je teracco. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou dřevěné náplňové. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Výtah v objektu není.
Oceňovaný byt 221/5 o dispozici 1+1 je první kategorie a je složen z kuchyně, koupelny, WC, předsíně a obytné místnosti. Kuchyň je vybavena starší kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem bez digestoře, Obklady jsou v koupelně. Koupelna je vybavena obezděnou vanou a umyvadlem, v místnosti je elektrický bojler. WC je samostatné splachovací, bez umývátka. Rozvod vody teplé i studené je od bojleru v koupelně do kuchyně. Vytápění je lokální plynovým agregátem pouze v kuchyni, v době prohlídky nebyl funkční. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu do bytové jednotky je možný, plyn v době prohlídky byl odpojen.
Dům má valbovou střechu, krytou z plechových falcovaných pásů s povrchovou úpravou. Oplechování detailů střechy ostatní klempířské konstrukce včetně parapetů jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda ani střecha nejsou zatepleny. Stavebně technický stav objektu je průměrný, údržba je prováděna díky nezateplenému plášti objektu. Objekt považuji za podstandardně vybavený. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení.
Objekt bytového domu se nachází na St. 1499, která je součástí společného vlastnictví jako p.p.č. 2855/2. Tyto pozemky jsou ve funkčním celku s objektem a podíly jsou tedy příslušenstvím bytové jednotky. Nelze je obchodovat samostatně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Bačkovice, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 697/15
Město
Bačkovice
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. St. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Bačkovice, č.p. 41, (rod. dům, LV 176) v kat. území Bačkovice, obec Bačkovice, okres Třebíč, zapsáno na LV 159.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Bačkovice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěné plocha a nádvoří o výměře 295 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku se nachází zděný rodinný dům č.p. 41, který není předmětem ocenění a porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2187, který je ve vlastnictví obce Bačkovice.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Domanín, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12494/19
Město
Domanín
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku parc. č. 594, jehož součástí je dům č.p. 181 s příslušenstvím, vše v kat. území Domanín, obec Domanín, okres Hodonín, zapsáno na LV 1061.

Rodinný dům č.p. 181 je umístěn do obytné zástavby v okrajové části zastavěného území obce Domanín, jako řadový vnitřní. Je situován do běžné uliční zástavby podél místní, zpevněné komunikace. Přístup a příjezd k hlavnímu průčelí domu je po zpevněném nájezdu od veřejné komunikace do vestavěné garáže. Příjezd i přístup k zadní hranici pozemku a vstupu do domu je z veřejného prostranství, zatravněné plochy, navazující na zpevněnou místní komunikaci. na obě boční hranice navazují soukromé pozemky. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a nadzemní vedení elektro. Dům je napojen pouze na veřejný vodovod, funkčnost ostatních přípojek i vnitřních rozvodů nebyla zjištěna. Vstup do domu je přes vstupní a vjezdová vrata v uličním průčelí domu do vestavěné garáže. Odtud je přístup do obytných prostor domu a dále průchod do dvora.
V místě je vesměs zástavba rodinných domů nebo menších živnostenských provozoven. Obchodně administrativní centrum obce je od domu vzdáleno cca 650m. Nejbližší autobusová zastávka je ve vzdálenosti asi 350m, vlaková stanice v obci není.

Dům je přízemní, částečně podsklepený, má sedlovou střechu s vestavěným obytným podkrovím v části podstřeší. Zbylé prostory podstřeší je využíváno jako půda. Dům je půdorysného tvaru L a sestává z uličního a dvorního křídla. Obě tyto části domu na sebe komunikačně i dispozičně navazují. Stěny domu jsou převážně z cihelného zdiva, stropy nad přízemím jsou dřevěné, trámové, s vodorovným, omítaným podhledem, v suterénu cihelné, klenuté do ocelových nosníků. Střechu tvoří dřevěný krov, krytina je tašková, pálená. Klempířské výrobky, žlaby, svody a parapety, jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, hladké. Uliční i dvorní fasáda je vápenná hladká. Okna jsou vesměs dřevěná dvojitá, v podkroví je plastové okno. Podlahy jsou v přízemí pokryty vlysy a kobercem nebo dlažbou. Dveře jsou vesměs náplňové do dřevěných zárubní. Koupelna obsahuje umývadlo a vanu, WC je splachovací v samostatné kabině. V kuchyni je linka, el. plotýnkový sporák a dřez s TUV. Vytápění domu je centrální, teplovodní s kotlem na plyn v suterénu, který vzhledem k odpojenému plynu není funkční.
Stáří domu se nepodařilo objektivně zjistit. Podle způsobu výstavby, použitého materiálu a prvků vybavení je dům ze 60 let min. stol. Byl v průběhu posledních 30 až 40 let výrazně opravován a provedena zde byly opravy a výměny vybavení i částečná vestavba podkroví.

Všechny prostory v domě jsou využívány k bytovým účelům jako jedna bytová jednotka. Z uvedeného popisu vyplývá, že dům je charakterizován jako rodinný.

Dům je v současnosti obydlen, vnitřní vybavení je však ve velmi zanedbaném stavu, bez účinné a průběžné údržby s nefunkčním vybavením. Hlavní vstup do domu je z ulice přes vrata vestavěné garáže, odkud je přístup do obytných prostor přízemí. Pokoje jsou zčásti průchozí nebo propojeny krátkou chodbou, která komunikačně propojuje uliční i dvorní křídlo a končí vstupem do dvora. Z této chodby je postupně přístup do všech obytných prostor a příslušenství. Dům obsahuje tři obytné pokoje, obytnou kuchyni s jídelnou, koupelnu a WC. V podkroví (nad vestavěnou garáží je další samostatný pokoj, vestavěný zčásti do podstřeší a zčásti v nástavbě. Průjezd domem není možný, garáž a současně hlavní vstup do domu je uzavřen plechovými, vlysovými kovovými vraty. Celková dispozice domu je 4+1.

Dům není možné bez závad užívat. Konstrukce stěn, stropů obytných prostor nevykazují závady statického charakteru, prvky vybavení jsou však dlouhodobě bez řádné údržby a pravděpodobně i nefunkční. V domě nejsou funkční vnitřní rozvody zdravotechniky ani elektro rozvody. Celkově je technický stav domu možné, charakterizovat jako špatný, údržba je podprůměrná až nulová. Dům nelze bez závad a plnohodnotně užívat ke svému účelu.

Příslušenstvím k domu jsou vedlejší objekty, navazující na dvorní křídlo domu, využívané v minulosti vesměs jako sklady chlévy. V současné době jsou evidentně bez řádné údržby a ve velmi zanedbaném až havarijním stavu a bez provedení zásadních oprav je nelze užívat. Vedlejší stavby mají samostatný přístup ze dvora.

Pozemek je tvoří jedna parcela, zastavěná domem, vedlejšími stavbami a venkovními úpravami, stavební parc.č.594 - zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se mimo zástavbu a oplocení nenachází jiné využitelné drobné stavby nebo venkovní úpravy, vesměs mobilního charakteru. Přístup na pozemek je přes obytný prostor interiéru domu (verandu) nebo přes dvůr z veřejného nezpevněného prostoru za domem. V místě je možnost napojení na inž. sítě – elektro, vodovod, kanalizaci a plynovod. Lokalita je v zóně 1 se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Cizkrajov, k.ú. Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 24664/15
Město
Cizkrajov
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. St. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 37 Dolní Bolíkov, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 65 (trvalý travní porost) vše v kat. území Dolní Bolíkov, obec Cizkrajov, část obce Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 185.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, kamenná. Dům je určen k rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená. Omítka je v horším technickém stavu nebo na některých domu zcela chybí. Na několika částech domu jsou viditelné praskliny. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek v horším technickém stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena 2 komíny, na jednom z komínů je viditelný horší technický stav. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a plastová. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vodovod, kanalizace a plynovod jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. 

Na části stavebního pozemku parc. č. St. 38 se nachází stavba rodinného domu. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 586 m2. Pozemek parc. č. 65 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 38 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost a jeho výměra je 960 m2. Výměra stavebního

pozemku je 586 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným oplocením.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 bytu 3+1 v obci Chomutov, k.ú. Chomutov II, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51451/13
Město
Chomutov
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 jednotky č. 4199/8 (byt) v budově chomutov č.p. 4199 (bytový dům, LV 2562) na pzemku parc. č. 373/2 (LV 2562) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 373/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 699/39108 v kat. území chomutov II, obec Chomutov, část obce Chomutov, okres Chomutov, zapsáno na LV 2772.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 14 nadzemních podlaží, kde se necházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 65 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 4199/8 se nachází v budově č.p. 4199 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Dispoziční řešení jednotky je popsáno ve znaleckém posudku na str. 8. K bytu patří sklepní kóje (1,1 m2), lodžije (3,4m2), lodžije (3,4 m2) a lodžije (3,4 m2). Podlahová plocha lodžití a sklepní kóje se nezapočívátá do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 69,9 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 373/2 stojí bytový dům s č.p. 4199. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 399 m2. Pozemky parc. č. 373/13 a parc. č. 373/14 navazují na stavební pozemek parc. č. 373/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 373/13 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 90 m2. Pozemek parc. č. 373/14 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 10 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 382/2 a parc. č. 373/1 ve vlastnickém právu statutárního města Chomutov.

Příslušenství nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Brno, k.ú. Žebětín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 22394/08
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku p.č. 3651 (orná půda) v obci Brno, k.ú. Žebětín, okres Brno-město, evidovaného na LV č. 1028.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 3651 v k. ú. Žebětín je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 1370 m2, je protáhlého, obdélníkového tvaru. Pozemek je mírně svažitý. Přístup na pozemek je ze zpevněné cesty vedoucí od silnice, dále přes parcely cizích vlastníků. Parcela je součástí zemědělsky obdělávaného lánu, přičemž v blízkosti je malý lesík. Spodní část parcely začíná za potokem s okolo rostoucími dřevinami.
Dle LPIS je zjištěno, že tento zemědělský pozemek – parcela 3651, je obhospodařován společností GenAgro Říčany. Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 3651 se nachází v blízkosti zastavěného území. Dle platného Územního plánu města Brna se oceňovaný objekt nenachází v plochách územní rezervy pro možné budoucí umístění ploch bydlení. Oceňovaná parcela se nachází v plochách zemědělského půdního fondu. Žádná změna není ani v upraveném návrhu v připravovaném územním plánu města Brna.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh