Dobrovolné dražby

Předmětem dobrovolné dražby mohou být věci nemovité i movité. Dražbu lze provést:

 • na návrh vlastníka věci;
 • na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat, zejména insolvenčního správce nebo soudního komisaře v případě likvidace dědictví.

Výše odměny

Výše odměny se sjednává dohodou. Exekutor je oprávněn vybírat odměnu za provedení dražby od navrhovatele a v případě dražeb movitých věcí též od vydražitele. Výše odměny vybírané od navrhovatele nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro navrhovatele bezúplatně, bude sjednána ve smlouvě o provedení dražby; je-li navrhovatelem insolvenční správce, výše odměny exekutora nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1.000.000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10.000.000 Kč.

Nejdůležitější zásady

 • exekutor postupuje přiměřeně podle exekučního řádu (ustanovení § 76 odst. 2 e. ř.);
 • mezi exekutorem a navrhovatelem musí být sepsána smlouva;
 • je respektována právní úprava zástavních práv;
 • předkupní právo není překážkou provedení dobrovolné dražby, může být uplatněno jen při samotném dražebním jednání;
 • aplikace zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je výslovně vyloučena, pouze v případě, když se na tom účastníci shodnou, se jednotlivá ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně;
 • cena je stanovena na základě znaleckého posudku, srovnávací metodou nebo na návrh navrhovatele;
 • na základě konzultace mezi exekutorem a navrhovatelem je stanoveno nejnižší podání, dražební jistota, minimální příhoz, termín konání dražby;
 • není-li učiněno ani nejnižší podání, exekutor může provést na návrh navrhovatele opětovnou dražbu;
 • exekutor může po dohodě s navrhovatelem organizačně zajistit např. prohlídku nemovitosti;
 • exekutor organizačně a materiálně technicky zabezpečuje dražbu a případnou opětovnou dražbu;
 • postup exekutora při dražebním jednání, jakož i veškerá práva a povinnosti účastníků dražby a dalších osob, které budou dražbě přítomny, se přiměřeně řídí o. s. ř., e. ř. a dražebním řádem;
 • exekutor zajistí po skončení dražby a po zaplacení nejvyššího podání přechod vlastnického práva na vydražitele ať již návrhem na zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí nebo vydáním věci či nezbytných dokladů vydražiteli;
 • rozvrh výtěžku dražby se neprovádí;
 • exekutor předá výtěžek dražby navrhovateli bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením;
 • odměna exekutora a hotové výdaje za provedení dražby bude započtena proti výtěžku dražby;
 • k odměně a vyčísleným hotovým výdajům je ze strany exekutora účtována daň z přidané hodnoty dle sazby platné ke dni vystavení faktury;
 • podklady pro uzavření smlouvy o provedení dražby:
  • identifikace předmětu dražby;
  • listiny, prokazující vlastnické právo navrhovatele a případně i oprávnění navrhovatele s věcí disponovat;
  • v případě movitých věcí, dále listiny, nezbytné pro provozování věci (například technický průkaz vozidla);
  • ocenění věci, která má být předmětem dražby, pokud již bylo provedeno,
  • uvedení závad, které na předmětu dražby váznou.

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001