Právní pomoc

Mimo exekuční činnosti je soudní exekutor oprávněn i k další činnosti, označované jako „právní pomoc“. S ohledem na detailní znalost úpravy exekučního řízení disponuje soudní exekutor a jeho zaměstnanci takovými znalostmi a zkušenostmi, které zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb v porovnání s ostatními právními profesemi.

Soudní exekutor v rámci poskytování právní pomoci především:

  • Zastupuje účastníky v exekučních řízeních u jiných exekutorů i ve věcech soudního a správního výkonu rozhodnutí. Rozsah tohoto zastoupení odpovídá rozsahu zastoupení advokátem.
  • Poskytuje právní rady oprávněnému i povinnému ohledně právních a faktických kroků, které je v exekuci nebo výkonu rozhodnutí vhodné učinit.
  • Zpracovává exekuční návrhy (exekuci může provádět i exekutor, který exekuční návrh zpracoval). S ohledem na skutečnost, že návrh musí mít zákonem požadované náležitosti je vhodné, aby oprávněný již v této fázi spolupracoval se soudním exekutorem, který tak zajistí, aby návrh byl soudu podán bez chyb a se všemi potřebnými listinami. Náklady na vyhotovení exekučního návrhu lze v exekuci vymáhat po povinném a úhrada těchto nákladů může být dohodou s exekutorem navázána na výsledek exekuce.

Odměna za právní pomoc

Výše odměny soudního exekutora za poskytování právní pomoci se stanovuje na základě užití příslušných předpisů vztahujících se na advokáty a notáře, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

– do 500 Kč 300 Kč  
– přes 500 Kč do 1.000 Kč 500 Kč  
– přes 1.000 Kč do 5.000 Kč 1.000 Kč  
– přes 5.000 Kč do 10.000 Kč 1.500 Kč  
– přes 10.000 Kč do 200.000 Kč 1.500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000 Kč
– přes 200.000 Kč do 10.000.000 Kč 9.100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000 Kč, o které hodnota převyšuje 200.000 Kč
– přes 10.000.000 Kč 48.300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000.000 Kč

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh