Úschovy

Exekutorská úschova

  • Soudní exekutor může v souladu s ustanovením § 75 exekučního řádu přijímat do úschovy jakékoli movité věci a peníze v jakékoli formě (tj. hotovost i peníze převedené z účtu na účet).
  • Oprávnění soudního exekutora k přijímání úschov je však věcně omezeno pouze na úschovy v souvislosti s řízením soudním (nalézacím, exekučním, vykonávacím, řízením ve správním soudnictví, aj.), řízením správním (např. v souvislosti s vkladovým řízením před katastrálním úřadem), řízením rozhodčím, případně s jiným řízením, v jehož rámci dochází k rozhodování o právech a povinnostech před orgánem veřejné moci.
  • Tato úschova nemá povahu uložení solučního – tj. nemůže být využita ve smyslu ustanovení § 568 OZ; věc přijatá do úschovy může být na žádost složitele kdykoli, a to zcela nezávisle na vůli oprávněného, tomuto složiteli vydána nazpět.
  • Soudní exekutor musí o přijetí věci do úschovy vydat písemné potvrzení a sepsat exekutorský zápis.

Výhody exekutorské úschovy

  • Soudní exekutor musí mít ze zákona uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout z výkonu povolání = uschovatel má jistotu náhrady škody pro případ jakékoli vzniklé újmy.
  • Jistota řádného průběhu převodu a přechodu vlastnictví (např. při koupi a prodeji nemovitostí a řízením o zavkladování na Katastru nemovitostí).
  • Exekutorskýzápis o právním úkonu je veřejnou listinou = v případě zpochybnění má důkazní břemeno zpochybnitel, neboť u veřejných listin platí, že fakta v nich uvedená jsou brána jako pravdivá, pokud není prokázán opak.

Odměna za poskytnutí exekutorské úschovy

Ceny za využití exekutorské úschovy se dle § 17 odst. 1 exekučního tarifu řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. (notářský tarif).

Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě:

– z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
– z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
– z přebývající částky až do 1.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %
– z přebývající částky až do 10.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
– z přebývající částky až do 30.000.000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %

Částka nad 30.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 1.500 Kč.

Odměna za poskytnutí exekutorské úschovy však musí činit nejméně 1.000 Kč.

Přijímá-li soudní exekutor do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny výše vypočtené.

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001