VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznámením se pro účely tohoto MP rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje ZOO nebo právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující:

a) hospodářskou soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek;
b) finanční služby, finanční produkty a finanční trhy, povinný audit a jiné ověřovací služby ;
c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
d) bezpečnost výrobků a soulad s požadavky na výrobky;
e) bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
f) ochranu životního prostředí;
g) radiační ochranu a jadernou bezpečnost;
h) bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat a jejich zdraví;
i) ochranu vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
j) ochranu spotřebitele;
k) ochranu soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
l) ochranu finančních zájmů Evropské Unie;
m) fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování EU, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU;
n) daně z příjmů právnických osob.

Podrobné informace k zákonu o ochraně oznamovatelů, včetně informací pro oznamovatele, jsou k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení lze podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti,
na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Vnitřní oznamovací systém soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno-město

Funkce příslušných osob na exekutorském úřadě Mgr. Jaroslava Homoly zastává:

 • Jana Friesová

 • Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní podání nejsou považována za oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů a příslušná osoba je neprošetřuje.

  Oznámení lze učinit:

 • v listinné podobě (s označením „Oznámení z.č. 171/2023 Sb.“), a to zasláním na adresu:

 • Exekutorský úřad Brno-město
  Mgr. Jaroslav Homola
  soudní exekutor
  Hlinky 42/106
  Brno 603 00


 • elektronicky do zřízené schránky pro elektronickou poštu na adresu oznameni@exekutorsky.cz;

 • ústně prostřednictvím telefonního hovoru v úředních hodinách s příslušnou osobou; o takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol; číslo tel. linky: + 420 517 071 102;

 • ústně před příslušnou osobou po předchozí dohodě na základě žádosti oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od takové žádosti, na adrese Hlinky 42/106, Brno 603 00; o takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol.

 • Postup při přijímání a vyřizování oznámení se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

  Příprava exekučního návrhu online

  Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

  Podat návrh