Často kladené dotazy

Kdo je účastníkem exekučního řízení?

Účastníky exekučního řízení je oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník). Dalším účastníkem řízení může být také (bývalý) manžel/ka povinného, a to v případě, že exekuce postihuje majetek ve společném jmění manželů.

Může mi exekutor prominout alespoň část vymáhaného dluhu?

Exekutor není oprávněn prominout Váš dluh ani jeho část. Prominutí dluhu nebo jeho části má v pravomoci pouze oprávněný. S Vaší žádostí o prominutí dluhu se proto obracejte přímo na oprávněného nebo na jeho právního zástupce. Pokud Vám oprávněný část dluhu promine a písemně o tom vyrozumí exekutorský úřad, bude tato skutečnost v exekučním řízení zohledněna.

Nevím, proč na mě byla exekuce nařízena. O exekučním titulu uvedeném ve výzvě soudního exekutora ke splnění povinnosti jsem nikdy neslyšel. Jak mám postupovat?

Exekutor jedná na základě pověření k vymožení pohledávky oprávněného. O oprávněnosti této pohledávky bylo před nařízením exekuce rozhodnuto tzv. exekučním titulem (např. rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, platební výměr, apod.). Exekuční titul Vám byl doručen, jinak by k nařízení exekuce nedošlo. I když jste exekuční titul nepřevzali, mohlo k jeho doručení dojít tím, že jste si jej na poště nevyzvedli v úložní lhůtě, nebo Vám v řízení, které předcházelo vydání exekučního titulu, mohl být z důvodu neznámého pobytu Vaší osoby ustanoven opatrovník. Dle předchozí věty nelze postupovat v případě, že je exekučním titulem platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz.

Exekutor nemá k dispozici žádné informace o okolnostech vzniku vymáhané pohledávky ani o okolnostech vydání a doručování exekučního titulu, proto se s dotazy tohoto typu obracejte na orgán, který vydal exekuční titul (soud, rozhodce, zdravotní pojišťovna) nebo na oprávněného. Pracovníci exekutorského úřadu Vám na tyto dotazy nebudou schopni odpovědět.

Jakým způsobem může být exekuce provedena? Může mi exekutor zablokovat celou částku na více účtech?

Způsob provedení exekuce určí exekutor, přičemž je oprávněn vést exekuci i více nebo všemi způsoby najednou. Způsoby, kterými je možné exekuci provést, jsou uvedeny v exekučním řádu. Mějte v patrnosti, že při volbě způsobů exekuce postupuje exekutor tak, aby zabezpečil vymožení pohledávky oprávněného. To může mít za následek, že Vám jsou obstaveny všechny bankovní účty najednou, i když se třeba na jednom z nich může nacházet dostatečná částka na uspokojení exekuce. K popsané události dochází z toho důvodu, že exekutor v době vydání exekučních příkazů nemá informace o aktuálních zůstatcích na Vašich účtech. Doložíte-li písemným potvrzením vydaným Vaší bankou, že máte na více účtech částku postačující k úhradě celé vymáhané pohledávky, může Vám exekutor na základě Vašeho návrhu prostředky, které nejsou potřeba k úhradě vymáhané pohledávky, uvolnit.

Z čeho se skládají náklady exekuce?

Náklady exekuce jsou tvořeny odměnou exekutora a náhradou hotových výdajů, přičemž jejich výše je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.

Z čeho se skládají hotové výdaje a jak mohou být vysoké?

Hotové výdaje jsou většinou účtovány v paušální výši 3.500 Kč. Pokud po Vás není požadována větší částka, nemusí Vám soudní exekutor dokládat, za jaké úkony tuto částku vynaložil. Pokud exekutor účtuje vyšší částku, máte právo na to, aby Vám bylo zdůvodněno, proč tak činí.

Jak se vypočítá odměna za provedení exekuce?

Pokud je pohledávka nižší než 3.000.000 Kč, činí odměna exekutora za exekuci 15 % ze skutečně vymožené částky, s vyšší částkou se tento poměr snižuje. Minimální odměna za provedení exekuce je pak v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. 3.000 Kč.

Jak je to s DPH a náklady právního zastoupení v exekučním řízení, zůstávají tyto částky taky exekutorovi?

Náklady exekuce podléhají dani z přidané hodnoty, proto k vyhláškou určené částce musíte uhradit v současné době 21 % DPH. Tato částka není příjmem exekutora, ale připadá státu. Připadá-li Vám příliš vysoká, můžete s návrhem změny daňové sazby kontaktovat Vámi volené politické zástupce, nikoliv soudního exekutora.

Náklady právního zastoupení jsou odměnou advokáta oprávněného za podání návrhu na nařízení exekuce. Tato částka není příjmem exekutora, ale je po vymožení zaslána oprávněnému. Pokud je advokát oprávněného plátcem daně z přidané hodnoty, musíte uhradit DPH i z této částky.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh