Pokyny k úhradě dluhu

Splátkový kalendář

Na této stránce můžete vyplnit žádost o povolení splátek online.

Vstoupit

Úhradu Vašeho dluhu je možno provést:

  • složením hotovosti na pokladně (v úředních hodinách) exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, Brno,
  • složením hotovosti na účet exekutorského úřadu, který je uvedený ve Výzvě ke splnění povinnosti a to na příslušné pobočce banky,
  • bankovním převodem na účet exekutorského úřadu, který je uvedený ve Výzvě ke splnění povinnosti,
  • poštovní poukázkou typu A na poště.

Exekutorský úřad má pro úhrady exekucí zřízen účet u České spořitelny, a. s., a to č. ú. 4853692/0800. Variabilní symbol, pod kterým máte uhradit Váš dluh, najdete ve Výzvě ke splnění povinnosti, kterou jste obdrželi spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce. V případě nejasností kontaktujte exekutorský úřad telefonicky.

V případě, že budete poukazovat platbu ze zahraničí, je nutné uvést SWIFT (BIC): GIBACZPX. IBAN: CZ93 0800 0000 0000 0485 3692.

S platbami ze zahraničí mohou být spojeny poplatky účtované bankou k tíži příjemce (typicky 100 Kč u příchozích SEPA plateb do 50.000 €; 1 % z částky minimálně však 100 Kč u ostatních plateb). Je proto nutné platbu o odpovídající částku navýšit, neboť o částku poplatků mohou být navýšeny náklady exekuce.

Při platbě musíte uvést variabilní symbol, který je uveden Ve výzvě soudního exekutora ke splnění povinnosti. Pokud platbu označíte nesprávným variabilním symbolem nebo žádný variabilní symbol neuvedete, nedojde k přiřazení platby na Vaši exekuci a ve vymáhání tak bude nadále, až do vyjasnění účelu platby, pokračováno.

Po zahájení exekuce jste povinni hradit veškeré platby exekutorskému úřadu (§ 46 odst. 4 věta první exekučního řádu). Platbu, kterou zašlete oprávněnému, exekutor zohlední až poté, co mu oprávněný písemně sdělí výši a datum platby. Do té doby je v řízení pokračováno, jako by platba neproběhla. Pokud jste část vymáhané pohledávky uhradili předtím, než oprávněný podal exekuční návrh, je třeba, abyste pro tuto částku podali návrh na částečné zastavení exekuce.

V případě, že chcete uhradit dluh za povinného, musíte k platbě doložit čestné prohlášení (Čestné prohlášení - jednorázová úhrada.pdf, Čestné prohlášení - pravidelné splátky.pdf). Do té doby, nebude k platbě přihlíženo a exekuce bude nadále pokračovat, jako by platba neproběhla.

Pokud chcete kromě samotné úhrady činit úkony jménem povinného nebo máte zájem získat informace o probíhající exekuci (například informaci o aktuální výši dlužné částky), je nutné, abyste doložili plnou moc, která Vás k těmto úkonům opravňuje. V exekučním řízení se můžete dát zastoupit jakoukoliv fyzickou osobou, která je způsobilá k právním úkonům, přičemž z důvodu ochrany práv účastníků řízení může být v odůvodněných případech v souladu s ust. § 28 odst. 4 občanského soudního řádu vyžadováno, aby byl na plné moci úředně ověřen podpis zmocnitele. Pokud plnou moc nedoložíte, nebude s Vámi žádný z pracovníků exekutorského úřadu moci vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti jednat.

Uhradíte-li pohledávku ještě před nabytím právní moci usnesení o nařízení exekuce, zamezíte tím zveřejnění informací o exekučním řízení ve veřejně přístupné Centrální evidenci exekucí.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh