Pokyny pro osobní návštěvu na EÚ

  • Osobní návštěva je možná pouze v úředních hodinách exekutorského úřadu.
  • Před samotným jednáním sdělte spisovou značku Vašeho exekučního řízení. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „030 EX“.
  • Na vyžádání předložte platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Dostavíte-li se bez tohoto průkazu totožnosti, nelze osobní jednání uskutečnit. Potvrzení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu lze použít pouze v kombinaci s jiným průkazem, který byl vydán státním orgánem a který obsahuje Vaši fotografii.
  • S pracovníky exekutorského úřadu jednejte slušně a zdvořile. Osoby, které se budou chovat hrubě a urážlivě budou vykázány z prostor exekutorského úřadu. Odmítnou-li prostory úřadu opustit, budou vyvedeny za asistence Policie ČR. Těmto osobám zároveň může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta ve výši až 50.000 Kč, a to i opakovaně. Dále Vás upozorňujeme, že soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti úřední osobou dle ust. § 127 trestního zákoníku.

O každém jednání s Vámi a pověřeným zaměstnancem exekutorského úřadu je sepisován protokol o jednání, který je součástí exekučního spisu. Máte právo, aby Vám po skončení jednání byla předána kopie tohoto protokolu.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh