Splátkový kalendář - formulář

Pokud se nacházíte v situaci, kdy nemůžete celou vymáhanou pohledávku uhradit jednorázově ve stanovené lhůtě, přečtěte si pozorně níže uvedené informace.

Účelem exekučního řízení je rychlé a efektivní vymožení celé pohledávky oprávněného a nákladů exekuce. O způsobu provedení exekuce rozhoduje soudní exekutor, a to tak, aby byl účel exekučního řízení v co nejvyšší míře naplněn. Exekutor při tomto rozhodování zohledňuje veškeré okolnosti případu, přičemž mezi tyto okolnosti patří i ta skutečnost, že vymáhanou pohledávku splácíte. Usoudí-li exekutor vzhledem k zjištěnému majetku, že k naplnění účelu exekuce dojde tím, že vymáhanou pohledávku uhradíte v několika splátkách, může rozhodnout, že i v případě, zjistí-li nějaký Váš majetek, nepřistoupí prozatím k blokaci tohoto majetku, tj. k vydání exekučního příkazu a počká, až mu svůj závazek splatíte.

Jakákoliv dohoda, kterou se zaměstnanci soudního exekutora o splátkách uzavřete, musí být chápána především ve světle výše uvedených skutečností. Exekutor ze zákona nemůže být touto dohodou vázán a může kdykoliv rozhodnout o blokaci Vašeho majetku, a to i v případě, že vymáhanou pohledávku splácíte. Takto je ale obvykle postupováno pouze v případě zjištění majetku, který je v nepoměru k dohodnutým splátkám, nebo v případě, že v žádosti o povolení splátek uvedete nepravdivé nebo neúplné skutečnosti.

Postup při žádosti o povolení splátek

Žádáte-li o povolení splátek vymáhané pohledávky, je k posouzení Vaší žádosti nutné pozorně vyplnit přiložený formulář. Je důležité uvést všechny informace pravdivě, jinak nebude Vaší žádosti vyhověno. V případě nedodržení splátkového kalendáře bude bez dalšího tento ukončen a zjištěný majetek bude postihnut některým ze způsobu provedení exekuce dle ust. § 58 a násl. exekučního řádu.

Vyplněnou vlastnoručně podepsanou žádost zašlete poštou, elektronicky s platným elektronickým podpisem nebo doručte v úředních hodinách osobně do sídla exekutorského úřadu. Všechny žádosti o povolení splátek zasílejte na přiloženém formuláři, jinak k nim nebude přihlíženo. Vytištěný formulář žádosti je také možné si vyzvednout na podatelně exekutorského úřadu.

Oznámení o rozhodnutí o Vaší žádosti Vám bude zasláno na Vámi sdělenou adresu. Do té doby je zbytečné kontaktovat exekutorský úřad, neboť zaměstnanci, kteří s Vámi budou jednat, nejsou oprávněni o Vaší žádosti rozhodnout. Pokud zároveň s podáním žádosti o splátkový kalendář neuhradíte první splátku v navrhované výši, nebude k Vaší žádosti přihlíženo!

Vyplnit formulářStáhnout formulář

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001