Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 pozemků v obci Újezd u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 15/17
Nejnižší podání
108.533 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Újezd u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky - orná půda se nachází v katastrálním území Újezd u Brna. Celková výměra pozemků je 28.580 m2. Pozemky nejsou oploceny a nejsou osázeny trvalými porosty - ovocnými a okrasnými dřevnami.

Lesní pozemek se nachází v extravilánu katastrálního území Újezd u Brna. Celková výměra pozemku je 433 m2. Pozemek není oplocena a je osázen trvalými porosty - lesními dřevinami.

Při prohlídce pozemků bylo zjištěno, že skutečný stav pozemku odpovídá údajům ve Výpisu z katastru nemovitosti podl LV č. 1729 pro obec a katastrální území Újezd u Brna, okres Brno-venkov. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Kutná Hora, k.ú. Kaňk, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 11410/15
Nejnižší podání
29.380 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Kutná Hora
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 98 Kaňk

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z betonových tašek. Střecha domu je opatřena žlaby se svody a komínem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená s parapetními deskami. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Nemovitá věc je napojena na inženýrské sítě: elektřinu, vodovod a kanalizaci. Plynovod vede v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 159 stojí stavba č.p. 98. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 252 m2. Pozemek je mírně svažitý, udržovaný a nachází se na něm zpevněné plochy a zděná kolna. Oplocení je drátěné a dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 738/1, který je ve vlastnickém právu města Kutná Hora. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Pozemek parc. č. 160

Pozemek parc. č. 160 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 872 m2. Pozemek je využíván jako zahrada u rodinného domu č.p. 98 Kaňk. Pozemek nemá pravidelný tvar, je mírně svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 738/1, který je ve vlastnickém právu města Kutná Hora. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty, zahradní jezírko.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Zvěstov, k.ú. Libouň, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 12856/16
Nejnižší podání
234.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Zvěstov
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 30 - 800 m severně až severozápadně od okraje zastavěné části obce Libouň. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských a travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 16 679 m2. Pozemky jsou převážně svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích parc. č. 912, parc. č. 913, parc. č. 59 a parc. č. 653 se nacházejí listnaté porosty. Nejedná se o hospodářské lesy. Pozemek parc. č. 665 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou a spolu s ostatními pozemky se nachází v lánu. V době oceňování byla část pozemků udržovaná a zemědělsky využívaná. K pozemku parc. č. 665 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 690/12, který je ve vlastnictví obce Zvěstov.

Pozemky parc. č. 366, parc. č. 590, parc. č. 653, parc. č. 665, parc. č. 715, parc. č. 764, parc č. 773 a parc. č. 994 se nacházejí v CHKO Blaník.

 

Fotogalerie

 

1/18 pozemků v obci Milotice nad Opavou, k.ú. Jelení u Bruntálu, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 53179/13
Nejnižší podání
60.467 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Milotice nad Opavou
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 839/5 - Pozemek se nachází odděleně od ostatních v ploše tvořeném obloukem silnice č. 11. Jeho tvar je přibližně trojúhelníkový a konfigurace středně svažitá. Převážnou část plochy pozemku zaujímá trvalý travní porost, užíván je zřejmě pro pěstování píce. Pouze místy v malé míře se na pozemku nachází trvalé porosty (výběžky remízů). 

Pozemky p.č. 845/1, p.č. 845/2, p.č. 845/3, p.č. 845/4, p.č. 845/6, p.č. 845/10, p.č. 913/7, p.č. 2153/2, p.č. 2153/12, p.č. 2153/16 - Soubor pozemků, které spolu buď přímo sousedí, nebo je odděluje pouze úzký pozemek stejného charakteru ve vlastnictví obce (zřejmě pozůstatek historických polních cest). Západní okraj sousedí se silnicí č. 11, severozápadní okraj pak přiléhá k dále uvedenému pozemku p.č. 2242. Pozemky jsou součástí rozlehlého lánu, který je užíván jako pastvina pro skot vymezená ohradníkem. Celou jejich plchu tedy pokrývá trvalý travní porost. Konfigurace terénu v místě je mírně až středně svažitá.

Pozemek p.č. 1485/7 - Jedná se o pozemek, který je rovněž součástí rozsáhlé pastviny uvedené výše. Situován je však odděleně od dalších oceňovaných pozemků (cca 120 m severovýchodně) mezi pozemky stejného charakteru ale jiných vlastníků. Tvar pozemku je přibližně lichoběžníkový.

Pozemek p.č. 2242 - Pozemek přiléhá k silnici č. 11 a odbočce z této silnice směrem do obce Milotice, má přibližně lichoběžníkový tvar a rovinatý až mírně svažitý charakter. Na jeho části se nachází zpevněná plocha nepravidelného tvaru se dvěma nájezdy ze silnice, na další části se nachází hromada se stavební sutí, převážnou část ovšem zaujímá travnatá plocha a plocha s trvalým porostem vzrostlých listnatých stromů. Část pozemku byla v době místního šetření ohradníkem připojena k navazující pastvině. Podél jihovýchodní hranice pak nad pozemkem prochází elektrické vedení.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/108 pozemků v obci Červené Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 10790/13
Nejnižší podání
3.400 Kč
Výše jistoty
400 Kč
Město
Červené Janovice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 797 se nachází cca 1 km východně od okraje zastavěné části obce Vilémovice. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3 366 m2. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. Na severní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 777, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Oceňovaný pozemek parc. č. PK 1011 se nachází cca 1 km východně od obce Červené Janovice. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 7 244 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků v obci Karlovy Vary, k.ú. Počerny, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 3334/13
Nejnižší podání
212.000 Kč
Výše jistoty
16.000 Kč
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 246/2, parc. č. 350/2, parc. č. 350/3, parc. č. 788/4, parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7, parc. č. 876/8 a parc. č. 1436/2 se nacházejí cca 80 - 800 m severně a cca 150 - 600 jihozápadně od okraje zastavěné části obce Počerny. Jedná se o soubor nesousedících, mírně svažitých zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost o výměře 106 464 m2. Pozemek parc. č. 350/2 je na severní straně ohraničený lesním porostem. Mezi pozemky parc. č. 350/3 a parc. č. 246/2 vede nezpevněná komunikace. Na pozemku parc. č. 1436/2 se nachází nezpevněná cesta. Pozemky parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7 jsou na severní straně ohraničené zpevněnou komunikací a na jižní straně lesním porostem. Všechny pozemky se nacházejí v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 1421/1, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje a na pozemku parc. č. 331/21, který je ve vlastnictví České republiky.

Oceňované pozemky parc. č. 194/2, parc. č. 194/3, parc. č. 194/4 a parc. č. 203 se nacházejí v severní zastavěné části obce Počerny. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 11 827 m2. Soubor pozemků je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní straně ploty sousedních vlastníků. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1436/2, který je předmětem ocenění.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

5/12 pozemků v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 33740/13
Nejnižší podání
187.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Třebušín
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. 637/1, parc. č. 638/1, parc. č. 638/4, parc. č. 647/1, parc. č. 647/3, parc. č. 647/5, parc. č. 647/6, parc. č. 648 a parc. č. 679 se nacházejí v západní zastavěné místní části Všeradiště. Jedná se o soubor sousedících pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitosti jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 4827 m2. Soubor travnatých pozemků je na severovýchodní straně ohraničený drátěným a dřevěným oplocením. Přes severovýchodní okraj souboru vede nadzemní vedení VN.

Na pozemku parc. č. 648 se nachází dřevěná kolna s plechovou střechou. Na pozemku parc. č. 647/3 se nacházejí porosty, zahradní jezírko, dřevěné oplocení a skleník. Je svažitý k jižní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 866, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m.

 

Fotogalerie

 

1/6 pozemku v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 35542/07
Nejnižší podání
14.600 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Hustopeče
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek, který je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Jedná se o pozemek pod dálnicí D2.

Fotogalerie

 

1/3 pozemku v obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 12636/16
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Ostrov nad Oslavou
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.03.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovanou nemovitostí je pozemek parc.č. 2040/1 – orná půda, včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou, k datu 28.9.2017.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 86 v k.ú. Ostrov nad Oslavou u KÚ pro Vysočinu, KP Žďár nad Oslavou.
Pozemek je mimo zastavěné území obce Ostrov nad Oslavou, není v terénu vyznačen, východní hranice vymezena areálem Správy železniční dopravní cesty a dále železniční tratí, severní hranicí je pak silnice III.třídy, pozemek je součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Přístup je ze zpevněné komunikace silnice III. třídy spojující obce Obyčtov a Sazomín. Případná nájemní smlouva k pozemku nebyla objednavatelem předložena.
 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001