Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 pozemku v obci Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 11962/12
Nejnižší podání
14.667 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Nová Lhota
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je situovaný mimo zastavěné území obce, cca 4 km severovýchodně od centra obce, na severovýchodním okraji jejího katastrálního území.
Jedná se o lokalitu „Louky nad mlýnem“ s loukami a lesy. Terén je v místě členitý, kopcovitý a zvlněný. Předmětný pozemek je svažitý. Přibližně 1/3 výměry pozemku pokrývá okrajová část lesa, na zbývající části pozemku je louka s několika jednotlivě situovanými stromy.
Přístup k pozemku je možný z nedaleké nezpevněné polní cesty a z okolních pozemků v různém vlastnictví, resp. spoluvlastnictví.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Zalešany a Žabonosy, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 12151/13
Nejnižší podání
28.800 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zalešany, Žabonosy
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 79/64 se nachází cca 500 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zalešany. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 633 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Oceňovaný pozemek parc. č. 141/4 se nachází cca 600 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Přebozy. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 776 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 195/2, který je ve vlastnictví obce Zalešany.

Oceňované pozemky parc. č. 228/1 a parc. č. 230/18 se nacházejí cca 600 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Žabonosy. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 2 722 m2. Na pozemku parc. č. 228/1 se nacházejí keřové porosty. V terénu nejsou pozemky blíže ohraničené a převážně nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky využívané a udržované. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemky (les, louka) v obci Kámen, k.ú. Nízká Lhota, okr. Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 7659/16
Nejnižší podání
706.000 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Kámen
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům s pozemky
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Celkový stav domu je špatný, objekt je vhodný k rekonstrukci či demolici. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 9 stojí stavba pro bydlení č.p. 9. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1094 m2. Pozemek parc. č. 7/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 9 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 426 m2. Pozemky jsou středně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází porosty a stodola, která je ve špatném stavebně-technickém stavu. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 528, který je ve vlastnickém právu obce Kámen.

Pozemky neurbanizované
Pozemek parc. č. 2 je v katastru nemovitosti veden jako lesní pozemek o celkové výměře 9189 m2. Pozemek parc. č. 2 je v ÚP zařazen v plochách lesních - pozemky určené k plnění funkce lesa.

Pozemek parc. č. 7/1 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1630 m2. Pozemek parc. č. 8/1 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1555 m2. Pozemky parc. č. 7/1 a parc. č. 8/1 jsou v ÚP zařazeny v plochách zemědělských - trvalý travní porost.

Pozemek parc. č. 8/2 je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 2727 m2. Pozemek parc. č. 8/2 je v ÚP zařazen v plochách smíšených nezastavěného území - přírodní, vodní, zemědělské, lesní.

Pozemek parc. č. 527 je v katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha o celkové výměře 253 m2. Pozemek parc. č. 527 je v ÚP zařazen v plochách vodních a vodohospodářských - vodní toky a vodní nádrže.

Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 542, který je ve vlastnickém právu obce Kámen.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s pozemky v obci Valašské Meziříčí, k.ú. Křivé, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 13570/18
Nejnižší podání
1.000.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Valašské Meziříčí
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nachází v místní části Podlesí, což je původně samostatná obec, která vznikla v roce 1960 spojením historických obcí Křivé a Brňov a v roce 1980 byla připojena k městu Valašské Meziříčí. Konkrétně se jedná o polohu cca 2,5 km jihovýchodně od centra Valašského Meziříčí v místě s nesouvislou zástavbou starších rodinných domů a původních zemědělských usedlostí.

Jedná se o starší rodinný domek s příslušenstvím a zahradou, který je pravou částí původního dvojdomku, k níž byla zřejmě později realizována přístavba. Původní část na obdélníkovém půdorysu je přízemní se sedlovou střechou. Přístavba, která je zastřešena plochou střechou, má půdorys tvaru L, kdy přiléhá k zadní polovině pravé štítové stěny a cca dvěma třetinám délky zadní stěny. Tato přístavba má dvě podlažní, přičemž horní navazuje výškově na přízemí původní části rodinného domku a dolní je pod touto úrovní i když s ohledem na svažitost terénu rovněž nad jeho úrovní. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří zděná kolna, studna, oplocení z ocelových rámů na betonové podezdívce se vstupní brankou a vjezdovou bránou, oplocení z pletiva na ocelových sloupcích, zpevněná plocha před vstupem do domku, opěrné zdi a zpevněná plocha příjezdu ke garáži. Elektropřípojka je řešena kabelem vedeným vzduchem. Vzhledem k tomu, že v místě není veřejná kanalizace ani vodovod, tvoří další příslušenství splašková jímka s přípojkou od domu a přípojka vody od studny do domu.

Dle územního plánu města Valašské Meziříčí se oceňované pozemky nacházejí v ploše s označením SO.4 - plocha smíšená rekreační, která má definované hlavní využití pro rodinnou rekovi, hromadnou rekreaci nebo bydlení individuální v rodinných domech.

Přístup k nemovitostem je z veřejné komunikace – silnice spojující části Hrachovec a Podlesí po nezpevněné cestě odbočující vlevo, která se nachází převážně na pozemku p.č. 1678 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Valašské Meziříčí a částečně i na soukromých pozemcích p.č. 1139/3, p.č. 1121/2 a jednom z oceňovaných p.č. 1121/3. Dle vyhledávání adres v registru UIR-ADR je adresa oceňované nemovitosti vedena v databázi Kooperativy pojišťovny, a.s. s kódem záplavy 1 (mimo předpokládané rizikové území záplav).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rekreační chaty v obci Černošín, k.ú. Lažany u Černošína, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 8334/16
Nejnižší podání
8.667 Kč
Výše jistoty
900 Kč
Město
Černošín
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je objekt rodinné rekreace č. e. 16 na pozemku parc. č. St.121. Nemovitá věc je užívána asi od r. 1975 (dle informace spoluvlastníků). Pozemky s objektem užívané pč. st.121 a 1364/32 jsou ve vlastnictví Města Černošín - nebyla předložena smlouva o jejich pronájmu ani jiný dokument oprávněnosti jejich užívání. Dle informace z portálu České asociace pojišťoven, se nemovitá věc nachází v zátopové oblasti, ve 4. rizikové zóně. V místě není žádná OV, přístup je pěší po lávce přes řeku. U vstupu na lávku je provizorní parkoviště pro OA vlastníků rekreačních objektů. Příjezd na parkoviště je po zpevněné komunikaci k nádraží ČD, od nádraží k parkovišti po nezpevněné cestě (asi 550 m). Vzdálenost na zastávku ČD je 650 m. V místě je možné napojení na IS: elektro; jiné IS se v místě nenacházejí. Nejbližší obcí je obec Ošelín ve vzdálenosti 2,5 km od parkoviště. V obci je Obecní úřad, obchod se základními druhy zboží a zastávka autobusu se sporadickým počtem spojů v pracovní dny, o víkendu bez spojení. Obhlídka nemovité věci proběhla pouze z vnějšku, vstupní dveře se nepodařilo otevřít a na oknech jsou zavřené okenice.

Objekt je samostatně stojící; přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. V 1. NP jsou místnosti určené pro rekreační způsob bydlení. Základové pasy bez izolace, podezdívka kamenná s izolací pod stěnami, dřevěná rámová konstrukce oboustranně obitá, dřevěný sedlový krov, krytina střechy z eternitových šablon, klempířské detaily střechy z pozinkovaného plechu - okapy a svody se nevyskytují, okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné, podlaha prkenná, bez vnitřního vybavení nebo je vybavení dožilé, vytápění lokální kamny na tuhá paliva. Stáří objektu je 49 let. Od roku 2006 není objekt užívaný, nevětraný, neudržovaný a minimálně jednou zaplavený rozvodněnou řekou. V důsledku kombinace těchto skutečností došlo k prolomení podlahy v hlavní části objektu (průhled do podezdívky objektu) a k havarijnímu stavu verandy. S ohledem na neužívání a neprovádění údržby je uvažována zkrácená technická životnost 70 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 stavebního pozemku v obci Humpolec, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 10624/08
Nejnižší podání
2.050 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Humpolec
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
Původní termín 13.6.2019
Odročeno na
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází na jižním okraji obce Humpolec v prostoru zahrádkářské kolonie s jednotlivými zahrádkami a stavbami zahrádkářských chatek. Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka bez čp/če, jiná stavba. Přístup po nezpevněné komunikaci (odbočka z ulice V Cípku). V územním plánu Humpolce je oblast s výskytem oceňovaného pozemku zahrnuta do plochy změn B1 - plochy bydlení v rodinných domech, avšak k datu ocenění bez infrastrukturních sítí k hranici pozemku.

Fotogalerie

 

Byt 2+1 v obci Praha, k.ú. Podolí, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 20598/14
Nejnižší podání
2.720.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 44 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 46/25 se nachází v budově č.p. 46 v 6. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, komory, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou, koberci a parkety. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu, určen k celkové rekonstrukci.

K bytu patří terasa (17,90 m2). Podlahová plocha terasy se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 50,49 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 61/6 stojí bytový dům s č.p. 46, 48. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 737 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 61/17 a parc. č. 2010 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Hostěnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 19049/08
Nejnižší podání
690.667 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Hostěnice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parcelní č. 274/410 (veden jako ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 432 m2 má tvar přibližného obdélníka o délce cca 33,70 m a šířce cca 12,80 m. Část pozemku o výměře přibližně 130 m2 je zastavěna rozestavěnou stavbou rodinného domu nezapsanou v katastru nemovitostí. Tato stavba je jiného vlastníka a není proto předmětem ocenění. Na pozemku se dále nachází neudržované trvalé a travní porosty a běžné venkovní úpravy náležející ke stavbě rodinného domu (zpevněná plocha, opěrná zeď) s možností přípojek inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, plyn, elektřina.
Pozemek parcelní č. 274/365 (veden jako orná půda) o výměře 469 m2 má tvar podlouhlý tvar o průměrné délce cca 38,00 m a šířce cca 12,30 m a je využívaný jako zahrada. Na pozemku se nachází neudržované ovocné, okrasné a náletové porosty a zeleň. Zahrada je orientována východním směrem. Vzhledem k tomu, že pozemek je v jednotném funkčním celku s pozemkem zastavěným rodinným domem, je ocenění provedeno cenou stavebního pozemku.
V nejbližším okolí se nachází převážně zástavba rodinnými domy a plochy určené k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

Rekreační chata v obci Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6257/10
Nejnižší podání
300.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Ochoz u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s částečně obytným podkrovím a s podsklepenou vstupní verandou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na svažitém pozemku orientovaném k jihovýchodu.
V rekreačním objektu se nachází pravděpodobně jedna obytná místnost, ke které je připojena provozně propojená vstupní zasklená veranda. Nad hlavní obytnou místností je vybudováno obytné podkroví s nízkou světlou výškou.
Základy jsou betonové nebo kamenné, kamenná podezdívka, nosná konstrukce je zděná, veranda je dřevěná, stropy nespalné a polospalné, střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a krytinou z hliníkových šablon. Okna jsou dřevěná jednoduchá a zdvojená s okenicemi, vstupní dveře dřevěné. Vybavení chaty se předpokládá standardní – vnitřní prohlídka nebyla umožněna. Oceňovaný objekt je inzerován k prodeji na realitním serveru Sreality, kde jsou uveřejněny i fotografie interiéru rekreačního objektu. Podle těchto fotografií jsou zde kamna na tuhá paliva, dřevěné obklady stěn a stropu, podlahy s PVC krytinou.
Dle odborného odhadu je stáří rekreační chaty odhadováno na cca 50 let.
Technický stav rekreační chaty je dle dostupných informací průměrný, žádné větší rekonstrukce se zde neprováděly.

V okolí rekreačního objektu se na pozemku ve vlastnictví ČR nalézají běžné venkovní úpravy – nádrž na dešťovou vodu, opěrné zídky, schodiště, zpevněné plochy apod.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Rotava, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 7452/13
Nejnižší podání
45.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Rotava
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Dům je vhodný k celkové rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z lepenky. Střecha místy chybí. Do budovy zatéká. Součástí střechy je vikýř a komín. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 790 který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 121 m2, je zastavěn plochou pod domem. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce a kraje.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001