Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemků v obci Nový Malín, k.ú. Mladoňov u Oskavy, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 2966/06
Nejnižší podání
31.713 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Nový Malín
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 804/1 - Jedná se o pozemek situovaný cca 4,5 km JZ od centra obce Nový Malín, v lokalitě „Na Samotě“, při silnici mezi Novým Malínem a místní částí Mladoňovem. Pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter pozemku. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán). Na jižním okraji pozemku se nachází několik trvalých porostů (stromy různého druhu a stáří). Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1330 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje).

Pozemek p.č. 807/2 - Jedná se o pozemek situovaný cca 4,5 km JZ od centra obce Nový Malín, v lokalitě „Na Samotě“, při silnici mezi Novým Malínem a místní částí Mladoňovem. Pozemek nepravidelného tvaru, svažitý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalé porosty lesního charakteru (převážně javory a osiky, stáří cca 50 let). Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1330 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Olomouckého kraje (Správa silnic Olomouckého kraje).

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Krumvíř, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 3002/10
Nejnižší podání
40.733 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Krumvíř
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1048/307 vedený jako orná půda se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 500 m. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného lánu, není k němu přístup z veřejného pozemku. Předpokládá se, že je pozemek využívaný na základě pachtovní smlouvy, žádná však nebyla doložena.. Pozemek se dle platného územního plánu obce Krumvíř nachází v plochách určených k zemědělské výrobě.
 

 

 

 

Fotogalerie

 

Pozemky s rozestavěným rekreačním objektem v obci Radějov, k.ú. Radějov u Strážnice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1378/17
Nejnižší podání
593.333 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Radějov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná o dva pozemky s dlouhodobě rozestavěnou stavbou pro rodinnou rekreaci. Je zcela zřejmé, že rozestavěná stavba na pozemcích p.č. St. 610 a p.č. 2237/2 nebyla řádně zakonzervována proti degradaci vlivem povětrnostních podmínek, což mělo za následek, že značná část vybudovaných konstrukcí je poškozena, resp. narušena. Vzhledem ke skutečnosti, že při místním šetření nebyl povinný přítomen prohlídce oceňovaného majetku, nebylo tedy možné zcela ověřit míru poškození konstrukcí. V daném případě bude tedy určena obvyklá cena pozemků p.č. St. 610 a p.č. 2237/2, a to včetně zohlednění rozestavěné stavby pro rodinnou rekreaci a příslušenství v podobě studny, jímky a přípojek inženýrských sítí, přičemž toto příslušenství včetně torza rozestavěné stavby bude adekvátně zohledněno v jednotkové obvyklé ceně předmětných pozemků.

Žádné doklady k započaté přestavbě rekreačního objektu (stavební povolení, demoliční výměr,...) nebyly ke zpracování znaleckého posudku doloženy. V místě je možné napojení na veřejné rozvody elektřiny, na pozemku p.č. 2237/2 s nachází studna (její stav nebylo možné ověřit), odkanalizování mělo být řešeno jímkou na pozemku p.č. 2237/2.
 
Oceňovaný majetek se nachází v rekreační oblasti cca 1,8 km JV od centra obce Radějov. V místě jsou dostupné veřejné rozvody elektřiny, ostatní sítě v místě nejsou. K pozemku vede nezpevněná cesta.
Přístup k oceňovaným pozemkům je možný z nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 2236/2 (trvalý travní porost) v soukromém vlastnictví. Po technické stránce je tak přístup možný, po právní stránce ovšem není zajištěn.
 
Současná evidence oceňovaného majetku v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti zjištěné při místním šetření. V KN je evidována stavba č.e. 116 (rod.rekr), která byla dle zjištěných skutečností odstraněna a na pozemcích p.č. St. 610 a p.č. 2237/2 započal vlastník s výstavbou nového rekreačního objektu. Tento rozestavěný
objekt je půdorysně větší než původní stavba č.e. 116.
 
Jedná se o torzo dlouhodobě rozestavěné stavby pro rodinnou rekreaci. Dle zjištěných skutečností byla původní stavba č.e. 116 odstraněna a na jejím místě započal vlastník se stavbou nového objektu. Byly provedeny základové konstrukce včetně vyzdění svislých konstrukcí 1.PP, stropní konstrukce nad 1.PP a část nosného zdiva 1.NP. Poté byla stavba zastavena, nebyla tato všem řádně zakonzervována a nyní je dlouhodobě vystavena nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek a značně degraduje. Je zcela zřejmé, že část již vybudovaných konstrukcí je značně poškozena, přičemž jejich oprava se jeví v daném případě neekonomická.
 
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 7902/17
Nejnižší podání
20.647 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Nová Lhota
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Katastrální mapa oceňovaných pozemků není ke dni ocenění digitalizována, pozemky jsou vedeny ve zjednodušené evidenci. Plánovaný termín dokončení digitalizace v tomto katastrálním území je 11/2022.
 
Pozemek parc.č. 991 o výměře 9 042 m2 má tvar přibližného obdélníka. Většina tohoto pozemku je přihlášena v LPIS a využívána jako trvalý travní porost (obhospodařována společností EKOFARMA BALADA, s.r.o.). Dle srovnávacího sestavení parcel vydaného Katastrálním pracovištěm pro Jihomoravský kraj – Hodonín se jedná o louku. Pozemek je z menší části pokryt náletovými porosty.
 
Pozemek parc.č. 992 o výměře 9 042 m2 má nepravidelný tvar a obklopuje ze tří stran pozemek parc.č. 991. Je z větší části pokryt náletovými porosty a jeho využitelnost je takomezená. Dle srovnávacího sestavení parcel vydaného Katastrálním pracovištěm pro Jihomoravský kraj – Hodonín se jedná o louku. Pozemek není přihlášen v LPIS. Část pozemku lemuje ze západní strany řeka Velička, část pozemku se tak nachází v záplavové zóně 3, tedy v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy.
 
Dle územního plánu obce Nová Lhota z roku 2000 je část oceňovaných pozemků určena k zemědělské výrobě a část je plochou pro zachování a obnovu přírodních zdrojů – trvalý travní porost. Stav a charakter oceňovaných pozemků byl telefonicky ověřen u jednatele společnosti EKOFARMA BALADA, s.r.o. Ing. Josefa Balady.
 
 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Ledčice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30299/13
Nejnižší podání
874.000 Kč
Výše jistoty
90.000 Kč
Město
Ledčice
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Stáří budovy je cca 100 let. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Opocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

V 1. NP se nachází koupelna (5,56 m2), komora (8,59 m2), předsíň (7,11 m2), kuchyň (21,99 m2) a schodiště (3,24 m2). Ve 2. NP je pokoj (26,32 m2), pokoj (24,39 m2) a místnost (11,45 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je se sprchovým koutem a s WC. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC, prkny a koberci. Obklady jsou keramické. Dům je v původním stavu, určený k rekonstrukci a modernizaci.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Spytihněv, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 12783/15
Nejnižší podání
53.707 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Spytihněv
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1465/211 o výměře 1 805 m2 je součástí většího zemědělského celku, v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Má obdélníkový tvar o přibližné délce 180 m a šířce 10 m, je téměř rovinný (se sklonem do 3°). Celý pozemek je přihlášen v LPIS jako standardní orná půda (obhospodařována společností LUKROM plus s.r.o.). 
 
Pozemek parc.č. 1540/386 o výměře 333 m2 evidovaný jako orná půda je situován poblíž zahrádkářské oblasti a je pokryt náletovým porostem. Pozemek je středně svažitý s orientací na jihovýchod. Pozemek není přihlášen v LPIS a jeho využitelnost je omezená. Na něj s menší prolukou navazuje pozemek parc.č. 1540/261 o výměře 1 991 m2 evidovaný jako orná půda. Pozemek má podlouhlý tvar s mírným rozšířením na jihovýchodní straně. Je středně svažitý, s jihovýchodní orientací, z větší části pokryt náletovým porostem. Menší (severozápadní) část pozemku, o výměře cca 560 m2, je přihlášena v LPIS a využívána k zemědělské výrobě. Tato část pozemku je obhospodařována společností LUKROM plus s.r.o.
 
Pozemky parc.č. 1540/264 a 1540/265 tvoří jeden celek o výměře 5 555 m2 a jsou situovány o tři parcely jižně dál (od pozemků parc.č. 1540/261 a 1540/286). Pozemky mají polodlouhý tvar s rozšířením na jihovýchodním konci. Jsou středně svažité, orientovány na jihovýchod a z větší části pokryty náletovým porostem. Severozápadní část pozemků o výměře přibližně 980 m2 a jihovýchodní část o výměře zhruba 570 m2 je přihlášena v LPIS a využívána k zemědělské výrobě. Tato část pozemků je obhospodařována společností LUKROM plus s.r.o.
 
Oceňované pozemky nejsou zahrnuty v připravovaném Územním plánu sídelního útvaru Spytihněv, jedná se o stabilizované území.
 

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Kamenický Šenov, k.ú. Prácheň, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 208/16
Nejnižší podání
231.200 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Kamenický Šenov
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl bude dražen dne 26.7.2018 ve 14:00 hod. soudním exekutorem JUDr. Vratislavem Pospíšilem, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, pod sp. zn. 0136 EX D 6/2017 prostřednictvím dražebního portálu www.e-drazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům je volně stojící budova postavená na původně svažitém pozemku, který byl výškově upraven pro potřeby stavby. Stavebně jej tvoří vlastní dům, k jehož přednímu a zadnímu průčelí jsou přistavěny přístavky. Má dvě nadzemní podlaží. 

Základy tvoří základové pasy. Obvodové konstrukce 1. nadzemí jsou zděné, ve druhém podlaží jsou obvodové konstrukce částečně zděné, částečně dřevěné, oboustranně obíjené. Stropy jsou s viditelnými stropními trámy a s rovným podhledem. Střecha nad domem je polovalbová, krov vaznicový, krytina z osinkocementových šablon. Nad přístavkem k přednímu průčelí je střecha pultová s plechovou krytinou, nad přístavkem k zadnímu průčelí je krytina živičná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou omítky vápenné, hladké. Na zděné části domu na předním, levém a pravém průčelí jsou omítky vápenné, hladké, na přístavku k zadnímu průčelí vápenné, hrubé. Dřevěné obvodové konstrukce jsou natřeny krycím nátěrem. Vstupní dveře jsou dřevěné, náplňové, vnitřní dřevěné, hladké. Okna jsou dřevěná, jednoduchá, dvojitá, ven a dovnitř otevíravá a dvojitá, špaletová. Podlahy jsou prkenné a z betonové mazaniny. Vytápění chybí, bylo ústřední, ale je demontováno. Do domu je přivedena elektrická energie. Je napojen na veřejný vodovod a rozvod plynu. Odpadní a splaškové vody byly přes septik svedeny do veřejné kanalizace.

Doklad o stáří ani původní dokumentace nebyly předloženy a nebyl umožněn vstup do domu. Podle situování domu v zástavbě a konstrukčního řešení lze stanovit, že dům byl postaven cca v roce 1920. Jeho stáří ke dni ocenění je 97 roků.

Celkový technický stav domu je velmi špatný, je to prakticky demolice. Dům v roce 2011 vyhořel a od té doby není užíván. Krov je částečně vyhořelý a střecha včetně krytiny propadlá. Chybí převážná část žlabů a svodů. Impregnační nátěr dřevěných konstrukcí je vyžilý. V 1. nadzemí chybí část okenních křídel. Ústřední vytápění bylo demontováno. Je vybouraný septik, přes který byly odváděny odpadní a splaškové vody do veřejné kanalizace. Přípojky elektro, vody a plynu jsou odpojeny.

Součástí nemovitosti jsou následující venkovní úpravy - přípojka elektro, vody, kanalizace a plynu, kiosek z vápenopískových cihel pro HUP, dřevěná plotová vrátka a vjezdová brána ocelová s dřevěnou výplní. Venkovní úpravy jsou ve špatném technickém stavu. Přípojky inženýrských sítí jsou odpojeny. Odpadní a splaškové vody byly svedeny přes septik do veřejné kanalizace. V současné době je septik vybouraný.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu s garáží v obci Únanov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 3522/14
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Únanov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 122:
Rodinný dům je zděný, zřejmě pouze přízemní, bez užitného podkroví. Zda má dům nějaké podsklepení nebylo možno zjistit. Tvořen je středovou částí se sedlovou střechou, která zahrnuje zřejmě i hospodářské prostory, a dále postraními přístavbami s plochými střechami. Konstrukční provedení a vybavení, tak jak bylo možno ho zjistit nebo jej lze předpokládat, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Bližší informace ohledně stáří rodinného domu nejsou k dispozici. Lze pouze předpokládat, že původní středová část domu pochází z období před druhou světovou válkou. Postranní přístavby pak vznikly později, odhadem před cca 50 lety. Vzhledem k tomu, že objekt nebyl zpřístupněn a není ani dostatečně viditelný z veřejného prostranství, není možné blíže charakterizovat jeho technický stav, nicméně tento lze celkově předpokládat spíše zhoršený.
 
Garáž:
Jedná se o garáž umístěnou mimo dům, která pravou stranou přiléhá k vedlejší stavbě u domu souseda, na její levou stanu pak navazuje zahrada p.č. 707/2. Garáž má samostatný přístup z místní komunikace. Stavba je zděná,
s plochou střechou, s krytinou z asfaltových pásů, klempířské konstrukce má z pozinkovaného plechu, okno z luxferů, vrata plechová, dvoukřídlá a fasádu tvoří cementový nástřik.
 
Předmětem ocenění jsou tři pozemky tvořící funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemek p.č. st. 128 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 489 m2, ovšem stavbou rodinného domu č.p. 122 je zastavěna pouze jeho část. Dále se na tomto pozemku nachází vedlejší zděná stavba v zahradě, přístup z místní komunikace mezi domy, dvorek pře domem a dvorek/zahrada za domem. Pozemek p.č. st. 437 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, přičemž jeho převážná část je zastavěna zděnou garáží a pouze malou trojúhelníkovou část u místní komunikace zaujímá zpevněný vjezd do této garáže. Pozemek p.č. 707/2 je v KN veden jako zahrada, přičemž takto i, spolu s částí pozemku p.č. st. 128 na nějž navazuje, slouží. Na ploše užívané jako zahrada se nacházejí trvalé porosty – převážně různé ovocné stromy, ale i další porost, zřejmě i náletový, neboť zahrada se jeví delší dobu neudržovaná.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Úzice, k.ú. Smrk u Úžic, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 33395/16
Nejnižší podání
64.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Úžice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 800 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Smrk. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 8.947 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku v obci Rybniště, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 2122/05
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Rybniště
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňování pozemek se nachází cca 700 m severně od okraje zastavěné části obce Rybniště. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 2 414 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na západní a jižní straně lesním porostem. Na západním okraji travnatého pozemku se nachází drátěné oplocení, porosty a suché WC. Pozemek je mírně svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 824, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu je pozemek vedený jako trvalý travní porost.

Pozemek se nachází v CHKO Lužické hory.

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001