Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/7 bytového domu v obci Postoloprty, k.ú. Malnice, okres Louny (další id. 1/7 draží soudní exekutor JUDr. Milan Usnul)

Spisová značka
030 EX 31428/13
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Postoloprty
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.05.2019 v 10:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu id. 1/7 proběhne dne 29.5.2019 v 10:00 hod. na dražebním portálu www.exdrazby.cz pod sp.zn. 098 EX 05260/08 (Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9).

Předmětem ocenění je stavba bytového domu č.p.22, která je realizována na pozemku p.č.st.8/4 v katastrálním území Malnice (kód:749125), v obci Postoloprty. Stáří stavby je odborně odhadnuto.
Objektem je patrová stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. V posudku jsou uvedeny jednotlivé objemové podíly stavby s určením jejich celkového podílu na jednotlivé konstrukci z hlediska provedení. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou převážně plastová. Vzhledem k tomu, že vnitřní prostory objektu nebyly zpřístupněny, vnitřní konstrukce a vybavení je určeno na základě vnějšího vizuálního šetření, informací na místně příslušných úřadech a na základě inzerce oceňované nemovité věci. Vytápění je lokálními zdroji na tuhá paliva. 
Dispoziční řešení je následující:
- 1.NP: byty 3+1 a 2+1
- 2.NP: 2 byty 2+1 a byt 1+1.
Podlahy jsou částečně betonové s krytinou z PVC a textilu, částečně jsou z keramické dlažby a dřevěných parket. Bytový dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Celkový technický stav stavby je špatný, bez pravidelné údržby. Roku 2013 došlo k částečné rekonstrukci – částečně nová okna, některé rozvody a vnitřní povrchové úpravy, povrchové úpravy podlah.
Na stavbu navazuje kamenná patrová hospodářská stavba, na kterou dále stavebně navazuje stavba určená pro účely bydlení. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu, který limituje (přesněji: znemožňuje) jejich běžné užívání. Stavby vyžadují celkovou rekonstrukci, která je ovšem na hraně ekonomické návratnosti. V úvahu je potřeba vzít i případnou demolici.
Objekt je pronajatý, legálnost nájemního vztah nebylo možné ověřit, nájemní smlouva nebyla předložena, nájemné je do výpočtu zahrnuto jako obvyklé
Venkovní úpravy sestávají z oplocení, přípojek IS.
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu s pozemky v obci Skuhrov, k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
030 EX 34663/13
Nejnižší podání
314.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Skuhrov
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je pravděpodobně částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. V domě je umístěna vestavěná garáž s dřevěnými vjezdovými vraty. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 182 stojí stavba pro bydlení č.p. 51. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plcoha a nádvoří o celkové výměře 228 m2. Pozemek parc. č. 1854/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 182 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1681 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou částečně oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2045, který je ve vlastnickém právu obci Skuhrov.

Pozemek parc. č. 3462 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 8181 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. V ÚP je pozemek veden jako plochy určené k plnění funkce lesa (NL). Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1679, který je ve vlastnickém právu Libereckého kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 11822/18
Nejnižší podání
86.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Račice nad Trotinou
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dle předloženého LV stojí na pozemku parc. č. St. 39 stavba pro bydlení č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 266 m2. Dle stavu, který byl zjištěn při místním šetření se na pozemku parc. č. St. 39 nenachází stavba č.p. 43. Na pozemku se nachází porosty a zbytky stavebního materiálu. Pozemek je nepravidelného tvaru, mírně svažitý, travnatý a neudržovaný. V ÚP je pozemek zařazen v plochách smíšených obytných - venkovských. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 900/7, který je ve vlastnickém právu obce Račice. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí se v ulici nachází rozvody elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Přelouč, k.ú. Tupesy u Přelouče, okres Pardubice

Spisová značka
030 EX 12189/17
Nejnižší podání
8.333 Kč
Výše jistoty
800 Kč
Město
Přelouč
Okres
Pardubice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 261/4 - jedná se o trvalý travní porost o výměře 3209 m2, nachází se v okrajové části, mimo souvislou zástavbu. Pozemek je přístupný pouze po nezpevněné komunikaci a není možné jeho napojení na inženýrské sítě.

Pozemek parc. č. 261/2 - jedná se o ostatní plochu (silnice) o výměře 344 m2, nachází se v okrajové části, mimo souvislou zástavbu. Pozemek je přístupný pouze po nezpevněné komunikaci a není možné jeho napojení na inženýrské sítě. Pozemek navazuje na pozemek parc. č. 261/4 a nacházejí se zde porosty vzniklé náletem (neudržované, v plném zápoji a ve velmi špatném stavu).

Fotogalerie

Další soubory

 

Lesní pozemky v obci Šerkovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 5875/08
Nejnižší podání
176.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Šerkovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 479 - Jedná se o lesní pozemek, který se nachází přibližně ve vzdálenosti 2 km severně od obce Šerkovice. Les je situovaný ve větším lesním celku. Dle lesních hospodářských osnov jsou na pozemku zastoupeny porostní skupiny dubu zimního (40%), břízy bělokoré (40%), habru obecného (10%), buku lesního (5%) a jeřábu ptačího (5%). Stáří porostu je cca 12 let. Pozemek je situovaný v Přírodním parku Svratecké hornatiny. Svažitý charakter, V expozice.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

Pozemek p.č. 593 - Jedná se o lesní pozemek, který se nachází přibližně ve vzdálenosti cca 1,5 km severovýchodně od obce Šerkovice. Les je situovaný ve větším lesním celku. Dle lesních hospodářských osnov jsou na pozemku zastoupeny porostní skupiny dubu zimního (40%), břízy bělokoré (30%) a topolu osiky (30%). Stáří porostu je stanoveno na cca 11 let. Pozemek je situovaný v přírodním parku svratecké hornatiny. Svažitý charakter, Z expozice.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný přes sousední lesní pozemky v různém vlastnictví.

Věcné břemeno užívání pro paní Jarmilu Kašpárkovou, nar. 11.8.1922, spočívá v doživotním užívání pozemků p.č. 479 a p.č. 593. Dle dostupných informací je věcné břemeno stále platné. S ohledem na charakter oceňovaných pozemků se nejedná o zásadní omezení, nicméně jistá negativa z tohoto mohou vyplývat, proto je ve znaleckém posudku samostatně oceněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata se zahradou v obci Louny, okres Louny

Spisová značka
030 EX 30279/13
Nejnižší podání
380.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Louny
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty je opatřena nátěrem. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Na pozemku se nachází studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 4210/18 stojí stavba pro rodinnou rekreaci bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 21 m2. Pozemek parc. č. 4210/8 navazuje na pozemek parc. č. 4210/18 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 320 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna, dvě samostatné garáže a dřevěná kolna. Pozemky jsou dle ÚP zařazeny v plochách RZ - plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 4210/1, který je ve vlastnickém právu města Louny.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáže a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemků v obci Starovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 3188/11
Nejnižší podání
38.560 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Starovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na LV č. 11400 se nacházejí severně a severozápadně od obce. Pozemky jsou vedené jako orná půda a jsou součástí větších zemědělských celků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemků v obci Starovice, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 3188/11
Nejnižší podání
9.920 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Starovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na LV č. 11413 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce. Pozemek parc.č. 1115/33 se nachází jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 500 m. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemek parc.č. 4876 se nachází jihozápadně od obce ve vzdálenosti cca 800 m. Jedná se o nevyužívaný pozemek vedený jako neplodná půda.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemku (ostatní plocha) v obci Starovice, okr. Břeclav

Spisová značka
030 EX 3188/11
Nejnižší podání
1.253 Kč
Výše jistoty
100 Kč
Město
Starovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 419 vedený na LV č. 321 jako ostatní plocha se nachází na jižním okraji obce, v lokalitě vinných sklepů. Sousedí s ním stavba vinného sklepa a je možné, že se pod pozemkem nachází zemní vinný sklep jiného vlastníka navazující na sklep na parc.č. 418. Přístup k pozemku je z veřejné komunikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bílina, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 9850/12
Nejnižší podání
184.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Část střechy je propadlá. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a jsou ve špatném stavu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Objekt je vhodný k celkové rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. V ulici se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1068 stojí stavba pro bydlení č.p. 91. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 153 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1083/1, který je ve vlastnickém právu města Bílina.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001