Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/12 pozemků (orná půda, vodní plocha) v obci Běrunice, k.ú. Běruničky, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 1278/17
Nejnižší podání
6.000 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Běrunice
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Běruničky. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 4 934 m2. Pozemky jsou na severní straně ohraničené zpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Přes pozemek parc. č. 39/11 vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 203/2, který je ve vlastnictví obce Běrunice.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Farma Velké Výkleky s.r.o. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Skalka, k.ú. Skalka u Kyjova, okres Hodonín a 1/4 pozemku (orná půda) v obci Žádovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1192/14
Nejnižší podání
21.207 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Skalka, Žádovice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 2520 v k.ú. Skalka u Kyjova je vedený v operátu Katastru nemovitostí jako orná půda, je protáhlého tvaru.

Pozemek parc.č. 1452 v k.ú. Žádovice je vedený rovněž jako orná půda a je rovněž protáhlého tvaru.

Pozemky jsou součástí větších zemědělsky obhospodařovaných celků.

Na předložených listech vlastnictví nejsou k oceňovaným pozemkům uvedená žádná věcná břemena ani jiná omezení.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha) v obci Řídeč, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 11925/13
Nejnižší podání
225.709 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Řídeč
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je soubor dvanácti pozemků nacházejících se v různých částech k.ú. Řídeč, v nezastavěném území obce.

Pozemky p.č. 759 a p.č. 763 se nachází na severozápadním okraji k.ú. Řídeč, v oblasti Pálená. Na pozemku p.č. 763 se nachází orná půda, pozemek je rovinatého charakteru. Na p.č. 759 se nachází trvalý travní porost, pozemek je mírně svažitý.

Pozemky p.č. 776 a p.č. 825 se nachází severně, nedaleko od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti Dubovec, resp. Kluč. Oba pozemky slouží jako orná půda, jsou rovinatého až mírně svažitého charakteru.

Pozemky p.č. 847, p.č. 849 a p.č. 853 se nachází severovýchodně, nedaleko od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti Hradisko. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, p.č. 847 a p.č. 853 jsou užívány jako orná půda, na pozemku p.č. 849 se nachází část remízu.

Pozemek p.č. 804 na severu přímo navazuje na zastavěné území obce Řídeč, v oblasti Zmola. Pozemek je rovinatého charakteru a nachází se na něm vzrostlé listnaté stromy.

Pozemek p.č. 963 se nachází jihovýchodně od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti U šachet. Pozemek je svažitého charakteru a nachází se na něm orná půda.

Pozemky p.č. 634, p.č. 643 a p.č. 650 se nachází jižně od zastavěného území obce Řídeč, na křižovatce silnic vedoucích z obcí Řídeč a Komárov. Pozemky jsou mírně svažitého až svažitého charakteru, jsou užívány jako orná půda.

Pozemky jsou užívány společností Paseka, zemědělská a.s. Dle informací ze společnosti zjištěných není k oceňovanému spoluvlastnickému podílu uzavřena žádná nájemní či pachtovní smlouva.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 pozemků a 1/3 pozemku (zahrada) v obci Svitavy, k.ú. Čtyřicet Lánů, okres Svitavy

Spisová značka
030 EX 5606/13
Nejnižší podání
115.371 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Svitavy
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je zahrada a soubor tří pozemků ležících poblíž pod přístupovou cestou nebo na jejím okraji. Pozemky se nacházejí již mimo souvislou/soustředěnou zástavbu města za železniční tratí, a to v lokalitě s několika dalšími zahradami, která je obklopena poli.

Pozemky p.č. 1198/1, p.č. 1198/2 a p.č. 1596/5 na sebe navazují. Na jejich části blíže k železnici se nachází nezpevněná cesta a dále travnatý pás mezi cestou a oplocením zahrady. Další část zabíhá mezi zahrady jako nezpevněná, převážně travnatá cesta.

Pozemek p.č. 1597/7 obdélníkového tvaru slouží jako zahrada, která je převážně zatravněná místy s okrasnými a ovocnými dřevinami. Příslušenství na zahradě je tvořeno oplocením, dřevěnou kolnou s pultovou střechou, fóliovníky, přípojkou elektřiny s pilířem pro elektroměr.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (orná půda) v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12524/16
Nejnižší podání
40.573 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 924/1 v k. ú. Svatobořice je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 1154 m2 t, je protáhlého tvaru. Konec pozemku je přístupný ze zpevněné cesty vedoucí od hlavní silnice 2. třídy, odbočka je u prodejny Jednota COOP. Pozemek je v jednom funkčním celku, orientovaný jihovýchodně, je rovinatý. Přístup na pozemek je přímo ze zpevněné cesty a pozemek přímo navazuje na pozemek 924/2.
Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 924/2 v k. ú. Svatobořice je také veden jako orná půda. Pozemek má výměru 2626 m2 a přímo navazuje na pozemek 924/1. Je možné se na něj dostat z pozemku 924/1, nebo od zpevněné cesty napříč přes 4 pozemky cizích vlastníků. Pozemek je v jednom funkčním celku, je mírně svažitý, protáhlého tvaru. Nachází se v blízkosti zastavěného území obce.
U obou pozemků je zjištěn nesoulad s katastrem nemovitostí, kde jsou vedeny jako orná půda. Na celém pozemku 924/1 jsou zasazeny mladé ovocné stromy, převážně švestky a meruňky, ve dvou řadách vedle sebe. Jedná se tedy spíše o ovocný sad.
Pozemek 924/2 přímo navazuje na pozemek 924/1, mírně se rozšiřuje a je také osázen ovocnými stromy. Zhruba ve spodní 1/3 pozemku je umístěn plechový přístřešek a kousek za ním je pozemek (část p. č. 924/2) oplocen pletivem a není možné na něj vstoupit. Ovocné dřeviny jsou zde starší. Jedná se také o ovocný sad, stromy ve dvou řadách vedle sebe, některé stromy v pomyslné souvislé řadě chybí.
Dle platného Územního plánu obce Svatobořice-Mistřín se část oceňovaného objektu (parc. č. 924/2) nachází v plochách územní rezervy pro možné budoucí umístění ploch bydlení.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků (vinice, orná půda) se zahradní chatkou v obci Ždánice, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 7404/10
Nejnižší podání
62.620 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Ždánice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 2173/6, 2238/16 a 2239/20 - Pozemky se nacházejí před oplocením, které je umístěno na jihovýchodní hranici p.č. 2238/16 s pozemky p.č. 2204 a p.č. 2206, a jsou tak součástí veřejně přístupného prostranství. Na pozemcích p.č. 2173/6 a p.č. 238/16 se nacházejí nezpevněné cesty a pozemek p.č. 2239/20 tvoří zelený pás mezi nimi se třemi ovocnými stromy. Terén je v místě středně svažitý a zvedá se od jihovýchodu k severozápadu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2204 a 2206 - Pozemky jsou ze tří stran společně oploceny a v jejich horní části je na nich postavena chatka, která není zapsána v katastru nemovitostí (v katastrální mapě je pouze zakreslen obrys určité stavby, ovšem s menší zastavěnou plochou). Za chatkou, směrem po svahu dolů je vysazen vinohrad a uprostřed šířky na rozhraní pozemků několik starých ovocných stromů. Chatka je zřejmě částečně podsklepená, přízemní, se sedlovou střechou a pultovými střechami nad přístavbami. Konstrukce stavby je převážně dřevěná. Krytina střech je z pálených tašek a vlnitého plechu. Z vnější strany je přistavěn komín. Zastavěná plocha chaty byla odhadnuta s využitím letecké mapy na 25 m2. Bližší informace o stavbě nebylo možno zjistit. Stavba se jeví jako užívaná, ovšem její stav není příliš dobrý. Další příslušenství na těchto pozemcích, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří oplocení z vlnitého plechu, plechová vstupní branka, oplocení z pletiva, oplocení z ocelových rámu s pletivem, zpevněné plochy z betonových dlaždic tvořící dvorek u chaty, schody od branky na dvorek, předložené schody ke vstupu do chaty a zahradní sklad. Terén je v místě středně svažitý a klesá od chaty k jihovýchodu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2205 a 2207 - Tyto pozemky navazují na pozemky výše uvedené, společně tvoří protáhlý obdélník a táhnou se dále dolů po svahu jihovýchodním směrem. Užívány jsou jako zahrada. Část je zatravněna, část zorána a největší část zaujímají ovocné stromy různého druhu a stáří, které jsou místy ve skupinách provizorně oploceny. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Fotogalerie

 

1/2 zemědělské stavby v obci Prackovice nad Labem, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 9046/08
Nejnižší podání
48.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Prackovice nad Labem
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní zemědělskou stavbu, typu přístřešku. Budova je založena na betonových patkách. Nosná konstrukce stavby je sloupového systému, který je tvořený z dřevěných trámů. Stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov střechy je dřevěný bez izolace. Střecha budovy sedlová s krytinou z osinkocementové vlnité šablony. Na střeše nejsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce chybí. Objekt je otevřený. Fasáda s obvodovými stěnami nejsou instalovány. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je podprůměrný.

Nebylo zjištěno napojení na inženýrské sítě. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 193, LV 10002 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 276 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1057 a je ve vlastnictví ČR. Pozemek není předmětem ocenění.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součásti nemovité věci nezjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 1+1 v obci Trutnov, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 11180/12
Nejnižší podání
237.500 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Trutnov
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky
Pozemek je zastavěný objektem na rovinatém terénu. Napojení je možné na sítě elektro, vodovod, kanalizaci a plyn. V místě jsou dostupné kabelové datové rozvody.

Bytová jednotka 443/13
Bytová jednotka se nachází v 5. nadzemním podlaží bytového panelového domu s 7-mi podlažími. V 1 PP se nachází sklepní místnosti a společné prostory, v 1. - 7. NP se nachází bytové jednotky. Byt je vnitřní. Byt je orientován okny na jižní stranu. Součástí bytu je sklep v 1. podzemním podlaží. Byt má rovný stropní podhled, v celé jednotce je betonová podlaha, se opotřebenými podstandardními krytinami PVC. Koupelna a WC a komora jsou jádrem z umakartu v původním provedení. WC je samostatné za koupelnou přístupné z koupelny bez obkladů bez dveří z koupelny. Koupelna je vybavena plechovou 150 cm vanou a umyvadlem. WC je samostatné, dveře jsou vysazeny. Kuchyň je vybavena dožitou kuchyňskou linkou, bez sporáku, digestoř je osazena. V bytové jednotce jsou osazeny žebrové, litinové radiátory, rozvody tepla jsou z oceli. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem z roku. Dveře jsou původní z materiálu na bázi dřevní hmoty do ocelových zárubní. Bytová jednotka je v podprůměrném technickém stavu. Předpokládají se výrazné stavební úpravy a modernizace.

 

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Stašov, k.ú. Stašov u Zdic, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 19130/08
Nejnižší podání
1.390.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Stašov
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.10.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Stašov č.p. 99 v zástavbě rodinných domů.  Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a střešními okny. Okna domu jsou plastová. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 106 stojí stavba rodinného domu č.p. 99. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 283 m2. Pozemky parc. č. St. 106, parc. č. 347/5 a parc. č. 347/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, zděná hospodářská budova, garáž a porosty. Konstrukce garáže je zděná. Střecha garáže je pultová. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 402/1 ve vlastnickém právu Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemku (zahrada) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 4473/04
Nejnižší podání
22.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.11.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v severní zastavěné městské části Věkoše. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 215 m2. Pozemek je na východní, západní a jiní straně oplocený a na severní straně ohraničený zděným domem. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 15, který je ve vlastnictví pana Václava Sháněla.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 60 m. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako čistě obytné plochy vícepodlažní stavby. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh