Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/10 rodinného domu se zahradou v obci Kněžice, k.ú. Kněžice u Ronova, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 1179/07
Nejnižší podání
72.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kněžice
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je valbová nebo sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Na pozemku se nachází studna. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 81 stojí stavba rodinného domu č.p. 63. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 829 m2. Pozemek parc. č. 199/12 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 81 a tvoří s ním jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 1021 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a částečně udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž, studna a skleník. Garáž je samostatně stojící. Konstrukce garáže je zděná, střecha je sedlová a vjezdová vrata jsou dřevěná, dvoukřídlá. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 500/6, který je ve vlastnickém právu Pardubického kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, skleník a garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Brno, k.ú. Kníničky, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 4182/12
Nejnižší podání
130.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná chata je situována v jihovýchodní části Kníniček, v chatové oblasti, v blízkosti Brněnské přehrady. Chata stojí na pozemku jiného vlastníka (parcelní č. 1008), který je vlastnictví Statutárního města Brna a není předmětem ocenění. Přístup k nemovitosti je z lesního pozemku parcelní č. 985, který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna a navazuje na nezpevněnou komunikaci na pozemku parcelní č. 841. Nemovitost je dle povodňových map ČAP situována v záplavové zóně č. 1, tedy v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy.

Předmětem ocenění je montovaná chata s číslem evidenčním 804, která je na pozemku jiného vlastníka. Chata se skládá ze dvou podlaží. Horní část (2.NP) je dřevěná montovaná na pilířích, ukotvených do betonových patek, střecha je plochá (s mírným sklonem). Do 2. NP vede dřevěné venkovní schodiště, které je v havarijním stavu. Střecha je dřevěná, střešní krytina plechová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená s dřevěnými okenicemi, dveře dřevěné plné a prosklené. Spodní část chaty (1.NP) je zděná, vznikla dodatečným vyzděním původního volného prostoru pod 2.NP. Dle sdělení spoluvlastnice proběhla výstavba horní části stavby mezi lety 1985 a 1987, jedná se o prefabrikovanou dřevo-stavbu „Yveta“, vyráběnou Severočeskými dřevařskými závody Česká Lípa. Spodní, zděná část stavby, má tři pokoje, koupelnu a WC, byla vybudována v roce 1996.

Stavba vykazuje značné známky opotřebení, údržba je zanedbaná. Objekt není napojen na veřejnou kanalizaci, odpad je sveden do jímky, voda byla napojena na „letní“ zahradní rozvod vody, který je nefunkční a je odpojený. Elektřina do objektu je provedena zemním kabelem, ke dni ocenění je však rovněž odpojena.

Fotogalerie

 

36/1800 lesního pozemku v obci Lačnov, okres Vsetín

Spisová značka
030 EX 1356/19
Nejnižší podání
88.576 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Lačnov
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 2 km severně od okraje zastavěné části obce Lačnov. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek se nacházejí ve členitém a svažitém terénu. Skrz soubor lesních pozemků vedou nezpevněné lesní cesty a několik místních potoků. Na pozemku se nachází smíšený, převážně jehličnatý lesní porost různého stáří (0 - 120 let). Velká část porostů v souboru je vykácená, ale části vykácených porostů jsou nově vysazené mladými stromky. Na ostatních holinách se nacházejí náletové lesní a keřové porosty. Různé části pozemku jsou dobře přístupné po síti lesních cest. Jedná se o hospodářský les. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházejíc se na pozemku parc. č. 3402, který je ve vlastnictví obce Lačnov.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Hradec Králové, k.ú. Věkoše, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 6438/18
Nejnižší podání
145.200 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné městské části Věkoše. Travnatý pozemek parc. č. 190/3 je na východní jižní a západní straně oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je v územní plánu veden jako plocha pro motorovou dopravu a návrh na plochu výroby a služeb negativního vlivu na okolí a návrh na plochy rekreačních chat a chatových osad.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (trvalý travní porost, orná půda) v obci Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 15199/15
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Dobříkov
Okres
Ústí nad Orlicí
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 150 m východně a cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Dobříkov. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 4 196 m2. Pozemek parc. č. 189/28 je na severovýchodní straně ohraničený korytem místního potoka, na jižní straně železniční tratí a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 291 je na jihozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 291 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1097/1, který je ve vlastnictví České republiky.

Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost ZEVAS Vraclav a.s. nemá na pozemek uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Praha, k.ú. Klánovice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 18602/13
Nejnižší podání
1.000.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okrazby.cz
Termín dražby
20.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt rodinné rekreace s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená. Chata je v horším stavu, je ve fázi nedokončené modernizace. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičných šablon. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře do chaty jsou dřevěné plné. Fasáda je částečně zateplená. Chybí finální úprava fasády. Dispoziční řešení domu je 1+1. Koupelna je vybavena sprchovým koutem. WC je samostatné. K chatě patří zahrada, na které se nachází řadová, krajní, zděná garáž se sedlovou střechou s krytinou z živičných šablon a dřevěnými vjezdovými vraty. Dále se na zahradě nachází dřevěná kolna a kotec pro psa. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Zdrojem vody je studna. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Pozemek parc. č. 1373/30, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 53 m2, je zastavěn plochou pod rodinnou rekreací č.e. 240 Klánovice. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1373/20, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 500 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované a oplocené drátěným oplocením. Na pozemcích se nachází garáž, kolna, kotec pro psa, zpevněné plochy a porosty.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (ostatní plocha, orná půda) v obci Žiželice, k.ú. Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 18602/13
Nejnižší podání
6.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Žiželice
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky parc. č. 643/3 o výměře 96 m2, parc. č. 643/4 o výměře 92 m2, parc. č. 1190/78 o výměře 61 m2, parc. č. 1190/130 o výměře 42 m2, a parc. č. 1190/131 o výměře 24 m2. Pozemky jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, v územním plánu jako plochy zemědělské nebo jako zeleň přírodního charakteru. Pozemky spolu tvoří jeden celek, jsou nepravidelných tvarů a jsou přístupné přes okolní pozemky ve vlastnictví obce, státu nebo soukromých osob. Pozemky se nacházejí cca 300 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce, u dálnice D11. Dále se jedná o pozemek parc. č. 1702 o výměře 2.117 m2, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a v územním plánu jako plochy zemědělské. Pozemek je pravidelného tvaru a je obhospodařovaný. Pozemek se nachází na okraji zastavěné části obce poblíž dálnice D11. Přístup na pozemek je přes pozemky ve vlastnictví státu, obce nebo soukromých vlastníků.

Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Věcná břemena byla zjištěna, viz LV. Přípojky IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda) v obci Hodonice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 12882/13
Nejnižší podání
392.667 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Hodonice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 3808 v k.ú. Hodonice je vedený jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, je užívaný na základě Pachtovní smlouvy. Jeho celková výměra činí 51 231 m2.
Dle platného územního plánu obce Hodonice je pozemek součástí ploch určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

1/4 pozemku (zahrada) v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
75.000 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 2/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada, je o velikosti 1.471 m2. V územním plánu je pozemek veden jako plochy venkovského bydlení. Pozemek je travnatý a oplocený dřevěným oplocením s kamennou podezdívkou. Na pozemku se nacházejí porosty. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví kraje. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Bořislav, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41659/13
Nejnižší podání
82.500 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Bořislav
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 26 Bořislav - jedná se o řadovou, krajní, podsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná, veranda je dřevěná. Stavebně - technický stav domu odpovídá zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová nebo pultová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. K domu patří oplocená zahrada, na které se nachází plechová kolna a kamenná stodola se sedlovou střechou s krytinou z vlny a dřevěnými dvojitými vjezdovými vraty. Ve stodole je garáž. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Dispoziční řešení domu je 2+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. V suterénu domu jsou sklepní prostory. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou betonové, pokryté plovoucí podlahou, keramickou dlažbou nebo koberci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu je plynovým kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 26, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 206 m2, je z části zastavěn plochou pod domem č.p. 26. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. St. 319, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 179 m2, je zčásti zastavěn plochou pod stodolou, a parc. č. 2/6, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a je o velikosti 69 m2. Pozemky jsou nepravidelného tvaru a tvoří spolu jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, zčásti udržované a oplocené dřevěným oplocením. Na pozemcích se dále nachází plechová kolna, zpevněné plochy a porosty. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.

Součástí nemovité věci jsou IS, septik, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je garáž, kolna, stodola a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001