Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/32 pozemků (lesní pozemek,vodní plocha) v obci Líšina, okres Plzeň-jih

Spisová značka
030 EX 19019/08
Nejnižší podání
7.800 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Líšina
Okres
Plzeň-jih
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.12.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km západně od okraje zastavěné části obce Líšina. Jedná se o soubor převážně sousedících lesních pozemků s rybníčkem nepravidelných tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek, vodní plocha, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 930 m2. Soubor pozemků je částečně ohraničený dřevěným oplocením. Na pozemku parc. č. St. 118 se nachází zděná chata č.e. 17, která není předmětem ocenění. Na sousedících pozemcích parc. č. 1113/3, parc. č. 1113/4 a parc. č. 1113/5 se nachází část Líšinského jezírka. Na ostatních pozemcích se nachází borovicový lesní porost starý cca 69 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemky jsou částečně rovinné. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné lesní cestě nacházející se na pozemku parc. č. 1030/2, který je ve vlastnictví České republiky.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské a z malé časti plochy smíšeného nezastavěného území - přírodní a plocha bydlení - venkovská.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno trpět na pozemku parc. č. St. 118 stavbu a umožnit přístup za účelem jejího užívání a údržby s povinností k pozemku parc. č. St. 118 ve prospěch stavby: Líšina, č.e. 17.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Blíževedly, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 8654/08
Nejnižší podání
180.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Blíževedly
Okres
Česká Lípa
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.12.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena bleskosvodem. Okna domu jsou částečně dřevěná a částečně plastová. Dveře domu jsou dřevěné plné. Dům je neobývaný, je určený k celkové rekonstrukci a modernizaci. k Domu patří oplocená hazrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 5 stojí stavba rodinného domu č.p. 13. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 340 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1004/2 ve vlastnickém právu libereckého kraje a přes pozemek parc. č. 4/2 ve vlastnickém právu obce Blíževedly.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační objekt v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 15117/19
Nejnižší podání
140.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.12.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný objekt e.č. 333 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 814/31 o výměře 171 m2 vedený jako orná půda, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna se oceňovaný objekt nachází ve stabilizovaných plochách určených pro individuální rekreaci.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní s pultovou střechou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na mírně svažitém pozemku. V rekreačním objektu se pravděpodobně nachází (prohlídka interiéru nebyla umožněna) jedna obytná místnost bez vybavení. Technické provedení je stanoveno odborným odhadem na základě provedené pouze vnější prohlídky.
Základy a deska jsou betonové, nosná konstrukce je pravděpodobně na bázi dřevní hmoty, stropy polospalné s rovným podhledem, střecha pultová, krytina a vnější povrch stěn je z pozinkovaného plechu, stejně jako klempířské konstrukce. Okna dřevěná zdvojená. Přesné stáří rekreačního objektu není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 40 let. Technický stav rekreační chaty se předpokládá průměrný. Dle vnějšího ohledání zde nebyly zjištěny známky nadměrného opotřebení či poškození.

 

Fotogalerie

 

1/9 pozemků (ostatní plocha) v obci Blansko, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 1327/07
Nejnižší podání
16.760 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Blansko
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 10.11.2022
Odročeno na
12.01.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 901/1 v k. ú. Blansko je veden jako ostatní plocha – jiná plocha. Pozemek má výměru 3281 m2 a nachází na samém okraji města Blanska, v místní části Zborovce, v těsné blízkosti zastavěného území obce. Pozemek je přístupný z hlavní silnice vedoucí z Rájce - Jestřebí, kolem průmyslové zóny města Blanska.
Pozemek 901/1 se nachází na začátku zahrádkářské kolonie. Na větší část rovinaté parcely se nachází zarostlá, zabahněná, neudržovaná vodní plocha, okolo vodní plochy je na ze dvou stran úzký pruh půdy, zatravněný, neudržovaný. Stojí zde malá dřevěná chatka. Z dalších dvou stran jednotlivě rostoucí dřeviny – thuje, třešeň, náletové dřeviny, keře. Pozemek pokračuje jako svažitý až do strmého prudkého svahu, navazuje zde na p. č. 901/10. Je zde zastoupena borovice, z 80 %, smrk 5 % a dále náletové dřeviny a keře. Pozemek je zcela neudržovaný a jistě neprostupný.
V severovýchodní části části p. č. 901/1 jsou dva výběžky, které jsou neoplocené. Je zde umístěna skládka nepořádku, dále zde stojí unimobuňka a na této části p. č. 901/1 je nezpevněná komunikace.
Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 901/10 v k. ú. Blansko je veden jako ostatní plocha, neplodná půda. Pozemek má výměru 688 m2 a přímo navazuje na pozemek 901/1. Pozemek je v jednom funkčním celku, jedná se o prudký svah. Pozemek je zcela neudržovaný, je zastoupena borovice, z 80 %, smrk 5 % a dále náletové dřeviny a keře.
Oba dva pozemky (p. č. 901/1 a 901/10) jsou oploceny jako jeden celek, oplocení je již značně zchátralé, na některých místech porušené, pouze v severovýchodní části p. č. 901/1 jsou dva výběžky neoplocené. Prohlídka byla provedeno obejitím celého pozemku ze všech stran, ze spodní části a po výstupu na kopec zahrádkářskou kolonií také z vrchní strany.

Dle platného Územního plánu města Blansko se oceňovaný objekt (parc. č. 901/1 a par. č. 901/10) nachází ve stabilizovaných plochách zeleň přírodního charakteru. Spodní část parcely 901/1 je dle Územního plánu ve stabilizovaných plochách plochy vodní a vodohospodářské.

Dle sdělení spoluvlastníka nemovitých věcí jsou kromě současného věcného břemene zřizování a provozování vedení, které je uvedeno v katastru nemovitostí, i další dvě omezení, která zásadně omezují současná spoluvlastnická práva:

  • přečerpávací nádrž: V horní části pozemku je umístěna přečerpávací nádrž, obrovská mnohotunová bečka, ze které je samospádem přes dražený pozemek vedena voda pro zalévání v celé spodní části zahrádkářské oblasti, tedy pro cca 20 zahrádkářů v okolí, pro vlastníky pozemku to znamená nejen rizikový faktor (zřícení konstrukce z kopce dolů, havarijní situace na vedení), ale i nutnost umožnění přístupu pro kontroly, opravy a každoroční zapínání/vypínání soustavy.
  • přístup k pozemkům: Přes dražený pozemek mají jediný přístup ke svým pozemkům vlastníci dalších 7 pozemků v okolí. 

Dražený pozemek je složen ze 3 částí: prudký svah se sypající se šotolinou, bažinka/rybníček s velmi špatnou vodohospodářskou situací (kontaminovaná voda s nevyhovujícími parametry Suma 12 PAU a Obsah skeletu nad 4 mm + nefunkční přítok - přitíká pouze po velkých bouřkách a zatopí pak i boudu na nářadí, protože odtok je v nefunkční výšce až nad úrovní boudy na nářadí) a přístupové cesty k okolním pozemkům zahrádkářů.


 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh