Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

567/20000 bytu 2+1 v obci Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 24572/15
Nejnižší podání
40.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Mladá Boleslav
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.12.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 12 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 144 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 836/35 se nachází v budově č.p. 836 ve 12. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. K bytu patří sklep (1,70 m2) a lodžie (2,73 m2). Podlahová plocha lodžie a sklepa se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 57,35 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 3529 stojí bytový dům s č.p. 833, 834, 835, 836. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1 078 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 657/48 ve vlastnickém právu statutárního města Mladá Boleslav.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (ost.plocha, lesní pozemek) v obci Pohořelice, k.ú. Smolín, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 12839/15
Nejnižší podání
18.673 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Pohořelice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
07.12.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2200 - ostatní plocha, vše v k.ú. Smolín, obec Pohořelice, okres Brno-venkov, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2462 - ostatní plocha a p.č. 2236 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pří místním šetření bylo pracovníkem znalckého ústavu zjitěno, že na pozemku se nachází mobilní včelín.
Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

Parcela č. 2717 je dle zjištění na místě samém součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,4371 ha. Oceňovaný lesní majetek, jako součást vlastnicky roztříštěné pozemkové držby, se nachází jihovýchodně od Smolína u lokality mzv. Za dálnicí. Parcela je poměrně dobře vylišitelná, poměrně dobře přístupná a částečně i stabilizovaná. Popis porostů uvedený v platné lesní hospodářské osnově (LHO) odpovídá skutečnostem zjištěným na místě samém. Dle zjištění na místě samém bylo nutné pouze částečně upravit zakmenění porostu. Jedná se o porost bez provedeného výchovného zásahu s pomístními vývraty i soušemi borovic. Srážka uplatněna ze základní ceny lesního pouzemku a to ve výši 10 % na titul "Tavar lesních pozemků" (v závislosti na šíři extrémně protáhlého a malého pozemku). Dle platného územního plánu není předpokládáno jiné využití a ani není pozemek předmětem územního nebo stavebního řízení podle staveního zákona.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (orná půda, lesní pozemek, trvalý travní porost) v obci Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 27457/13
Nejnižší podání
66.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.12.2023 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO!!!

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Krupá. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, lesní pozemek a trvalý travní porost o výměře 7 563 m2. Pozemek parc. č. 2820 je na severní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemky parc. č. 2672, parc. č. 2671 a parc. č. 2665 jsou na jihozápadní straně ohraničené lesním porostem a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 2670 se nachází částečně smíšený lesní porost (smrk, bříza, keře) starý cca 18 let. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 3661, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské – orná půda a plocha lesní - les. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost ZEM – INVEST a.s. nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Pitín, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 23564/14
Nejnižší podání
15.920 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Pitín
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
14.12.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 5 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Pitín. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 1 273 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený dřevěným oplocením. Na travnatém pozemku se nachází několik listnatých porostů. Přes pozemek vede nezpevněná cesta. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 5378, který je ve vlastnictví obec Pitín.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha lesní. Pozemek se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek je pronajímaný panu Ladislavovi Blaho na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Dražice, k.ú. Dražice u Tábora, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 9482/18
Nejnižší podání
472.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Dražice
Okres
Tábor
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Dražice. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících zemědělských pozemků pásových tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 10 597 m2. Pozemek parc. č. 1591 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na západní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor pozemků parc. č. 1562/4, parc. č. 1571/3 a parc. č. 1570/6 je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně lesním porostem a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 2152/5, který je ve vlastnictví České republiky.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská – orná půda, z malé části jako návrh na plochu zemědělskou – trvalé travní porosty a z malé části jako plocha smíšeného nezastavěného území. Pozemek parc. č. 1570/6 je vedený jako návrh na plochu bydlení – venkovského charakteru.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (lesní pozemky, trvalý travní porost) v obci Jestřabí v Krkonoších, k.ú. Křížlice, okres Semily

Spisová značka
030 EX 22100/16
Nejnižší podání
64.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Jestřabí v Krkonoších
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Křížice. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a lesní pozemek o výměře 13 410 m2. Soubor pozemků je na jihovýchodní straně ohraničený korytem řeky Jizerka a na západní straně travnatým porostem. Na pozemcích parc. č. 701/1, parc. č. 706/2, parc. č. 707/2 a parc. č. 714/2 se nachází částečně smíšený lesní porost (javor, jasan, smrk) starý cca 91 let, částečně smíšený lesní porost (buk, javor, borovice, smrk) starý cca 125 let a částečně smíšený lesní porost (buk, javor, jasan) starý ca 71 let. Na pozemcích parc. č. 647 a parc. č. 650 se nachází smíšený lesní porost (smrk, javor) starý cca 56 let. Jedná se o prořídlé hospodářské lesy (část porostu je pravděpodobně po těžbě). Na travnatých pozemcích parc. č. 648 a parc. č. 649 se nacházejí listnaté prosty. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup přes sousední pozemek parc. č. 704/2, který je ve vlastnictví pana Romana Hindricha.

Pozemky se nacházejí v Krkonošském národním parku.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3816/20
Nejnižší podání
39.915 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Veverská Bítýška
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 2396/148 v k. ú. Veverská Bítýška se nachází jižně od obce Veverská Bítýška. Leží v blízkosti státní silnice a je dobře přístupný po zpevněné cestě. Jedná se o řemenovou parcelu, která je součástí obdělávaného lánu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu 2+1 v obci Písek, okres Písek

Spisová značka
030 EX 13691/14
Nejnižší podání
532.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Písek
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 9 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 2021/10 se nachází v budově č.p. 2021 v 5. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, komory, předsíně, koupelny a WC.

K bytu patří balkon (2,25 m2). Podlahová plocha balkonu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 61,40 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 3748 stojí bytový dům s č.p. 2021, 2022. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 419 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1258/34 ve vlastnickém právu města Písek.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (zahrada) v obci Ostopovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 1517/17
Nejnižší podání
89.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Ostopovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Ostopovice v zahrádkářské osadě. Jedná se o travnatý pozemek úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 692 m2. Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na severozápadní a jihovýchodní straně plotem sousedního vlastníka. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty a nezpevněná cesta. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 1381/6, který je ve vlastnictví České republiky.

Přípojky IS nebyly zjištěny.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha chatové a zahrádkové osady. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno služebnosti volného průchodu a průjezdu dle kupní smlouvy ze dne 1.4.1927 s povinností k pozemku parc. č. 1387/2 ve prospěch pozemku parc. č. 1387/1. Věcné břemeno služebnosti přejezdu s povinností k pozemku parc. č. 1385 ve prospěch pozemku parc. č. 1387/1. Věcné břemeno služebnosti volného průchodu a průjezdu dle kupní smlouvy ze dne 1.4.1927 s povinností k pozemku parc. č. 1387/1 ve prospěch pozemku parc. č. 1387/2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu 2+1 v obci Bílina, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 7331/19
Nejnižší podání
124.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se šesti vchody a šesti čísly popisnými. Dům je pravděpodobě založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 66 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, částečně prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. budova je převážně v původním stavu. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném počtu v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 616/3 se nachází v budově č.p. 616 ve 2. NP, její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. K bytu náleží lodžie a dva sklepy. Orientace místností je na sverozápad a jihovýchod. Okna bytu jsou plastová.

K bytu patří lodžie (3,2 m2). Plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 55,00 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1683/19 stojí objekt k bydlení s č.p. 616, 617, 618, 619, 620, 621. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1247 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1683/15, který je ve vlastnickém právu města Bílina.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh