Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemků (orná půda) v obci Počátky, okres Pelhřimov, k.ú. Prostý

Spisová značka
030 EX 19970/14
Nejnižší podání
68.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Počátky
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.05.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Prostý. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 9 920 m2. Pozemky jsou na východní a severovýchodní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 482, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Agrodružstvo Počátky pozemky využívá bez nájemní smlouvy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu a pozemků (zahrada) v obci Peruc, okres Louny

Spisová značka
030 EX 30798/13
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Peruc
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.05.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 9 Peruc s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Dům je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný v horším stavu. Střecha budovy polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. plastové. Okna domu jsou plastová a nebo dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 9. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 518 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 115, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 885 m2. Pozemek parc. č. 116/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 165 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené (drátěný a dřevěný plot), travnaté, neudržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází pergola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 958/2.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (trvalý travní porost) v obci Kadov, k.ú. Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6176/19
Nejnižší podání
115.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kadov
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parcelní č. 42/1 a 211/6 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost se způsobem ochrany – chráněná krajinná oblast – II.-IV. Zóna, zemědělský půdní fond. Pozemek parcelní č. 42/1 o výměře 77 m2 má tvar přibližného písmene L a lemuje rodinný dům č.p. 34 na pozemku parcelní č. 29. Nachází se zde travnatá plocha. Přes tento pozemek vedou zároveň přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny pro rodinný dům č.p. 34. Pozemek parcelní č. 211/6 navazuje na zahradu na pozemku parcelní č. 210/8, která je ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 34. Má nepravidelný tvar, nachází se zde travnatá plocha. Na pozemku parcelní č. 211/6 se nachází nefunkční kopaná studna a dále funkční vrtaná studna o hloubce 30 m sloužící rodinnému domu č.p. 34. Pozemky jsou téměř rovinné.

Fotogalerie

 

95/1000 rodinného domu v obci Hořesedly, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 24001/14
Nejnižší podání
72.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Hořesedly
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, patrový bytový dům č.p. 147 s půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná z pálených plných cihel a kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova vyžaduje rekonstrukci, část obvodového zdiva je poškozená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena komínem a bleskovodem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně podsklepené. Okna domu jsou plastová a jsou opatřena parapety. Vchodové dveře do jednotlivých prostor jsou dřevěné plné. Podlahy jsou kryté dlažbou. V domě není výtah. Fasáda budovy není zateplená, vnější omítky jsou z velké části opadané. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dle databáze RÚIAN se v domě nachází celkem 5 bytových prostor.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možno ověřit.

Na části pozemku parc. č. St. 73/2 stojí bytový dům č.p. 147 Hořesedly. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 668 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a je oplocen drátěným oplocením. Na pozemku jsou 2 kůlny.

Pozemek je nepravidelného tvaru a je jako bytový dům v podílovém vlastnictví jednotlivých vlastníků. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1130/3, který je ve vlastnictví Obec Hořesedly, č.p. 92, 27004 Hořesedly.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, 2x kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu v obci Bojanovice, k.ú. Bojanovice u Znojma, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 81/04
Nejnižší podání
22.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Bojanovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní dům zděný zřejmě ze smíšeného zdiva, který navazuje na další sousední dům. Část, která byla vybudovának bydlení má půdorys tvaru L. Hlavní protáhlá část je zastřešena sedlovou střechou, menší, kolmo navazující část má střechu pultovou. Krytina střech je skládaná z pálených a betonových tašek. Klempířské konstrukce provedeny částečně z pozinkovaného plechu. Fasáda vápenocementová hladká, na jihozápadní stěně pouze hrubá. Okna dřevěná, kastlová, vstupní dveře dřevěné. Vstup do domu je řešen ze dvora přes verandu. Provedení dalších konstrukcí, úroveň vybavení a stav interiérových prostor nebylo možno zjistit.

Dle informací uvedených ve starším znaleckém posudku č. 2016-75-12 z roku 2012 je dispozice domu tvořena dvěma byty, a to 1+1 a 2+1 bez příslušenství, záchod pouze suchý.

Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí 80 až 100 let. Dle prohlídky z exteriéru není dům řádně udržován a jeví se jako značně zdevastovaný.

Příslušenství náležející k pozemku s domem, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří již zmíněná hospodářská část, zděný chlívek ve špatném stavu, zděné oplocení dvora se vstupními dveřmi a vjezdovou bránou na dvůr, oplocení zahrádky za domem z ocelových rámů na betonové podezdívce, přípojka elektřiny provedená venkovním kabelem a zřejmě studna.

Pozemek p.č.st. 46 je částečně zastavěn rodinným domem a příslušenstvím, nezastavěnou část mezi uvedenými stavbami zaujímá dvorek ohraničený zděným oplocením a malou nezastavěnou část trojůhelníkového tvaru před částí jihozápadní stěny domu tvoří zahrádka, kde se nachází jeden ovocný strom, malý smrček a listnatý keř. Další vzrostlý strom se nachází i na dvorku.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Nebylo možné přesně zjistit technický stav domu a úroveň vybavení a provedení interiérových prostor a jednotlivých konstrukcí. Zpracovatel tak nepřebírá zodpovědnost za případné rozdíly a nedostatky v posudku vzniklé nesprávnými podklady a za rozdíly a nedostatky vzniklé v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační objekt v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 15117/19
Nejnižší podání
186.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný objekt e.č. 333 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 814/31 o výměře 171 m2 vedený jako orná půda, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna se oceňovaný objekt nachází ve stabilizovaných plochách určených pro individuální rekreaci.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní s pultovou střechou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na mírně svažitém pozemku. V rekreačním objektu se pravděpodobně nachází (prohlídka interiéru nebyla umožněna) jedna obytná místnost bez vybavení. Technické provedení je stanoveno odborným odhadem na základě provedené pouze vnější prohlídky.
Základy a deska jsou betonové, nosná konstrukce je pravděpodobně na bázi dřevní hmoty, stropy polospalné s rovným podhledem, střecha pultová, krytina a vnější povrch stěn je z pozinkovaného plechu, stejně jako klempířské konstrukce. Okna dřevěná zdvojená. Přesné stáří rekreačního objektu není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 40 let. Technický stav rekreační chaty se předpokládá průměrný. Dle vnějšího ohledání zde nebyly zjištěny známky nadměrného opotřebení či poškození.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (zahrada) v obci Rousínov, k.ú. Rousínov u Vyškova, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 14591/16
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Rousínov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v jižní zastavěné části města Rousínov. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 125 m2. Pozemek je na jižní a východní straně ohraničený plotem a na západní straně zděnou stavbou. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes okolní pozemky cizích vlastníků.

Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná – venkovská. Příslušenstvím nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

7/14 pozemků (ostatní plocha, trvalý travní porost) v obci Karolinka, okres Vsetín

Spisová značka
030 DD 5/22
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Karolinka
Okres
Vsetín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky situované mimo souvisle zastavěnou část města, nedaleko vodní nádrže Karolinka, pozemky leží v rozsáhlém chráněném území. Jedná se o zemědělské pozemky a ostatní plochy, částečně s trvalými porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 pozemku (orná půda) v obci Břežany, k.ú. Břežany u Znojma, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 54337/13
Nejnižší podání
6.600 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Břežany
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 2 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Břežany. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 20 000 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 2+1 v obci Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín

Spisová značka
030 EX 8051/16
Nejnižší podání
121.880 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Benešov nad Ploučnicí
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Byt se nachází v 1.NP podsklepeného, zděného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Bytový dům je napojen na elektro, vlastní žumpu a vlastní studnu. V obci je možné napojení na kompletní IS. Objekt není vybaven žádným výtahem a je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Parkování je možné na veřejném parkovišti před objektem. V roce 2008 byla provedena výměna žlabů a svodů.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna a WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění bytové jednotky je loklální kamny na tuhá paliva.

Celkový stavebně - technický stav a údržba bytové jednotky se jeví  jako podprůměrné.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh