Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemek (zahrada) a 1/62 pozemku (zahrada) v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 50914/13
Nejnižší podání
53.627 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Kadaň
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/166 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 174 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na travnatém pozemku se se nacházejí porosty a záhony. V době oceňování byl pozemek využívaný jako zahrada. Přes západní kraj pozemku vede nadzemní vedení VN. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3106/1, který je předmětem ocenění.

Oceňovaný pozemek parc. č. 3106/1 se nachází v severozápadní zastavěné části města Kadaň v místní zahrádkářské kolonii. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 561 m2. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3078/1, který je ve vlastnictví města Kadaň.

Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace - zahrádkářská osada. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a betonové záhony. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 1+1 v obci Most, k.ú. Most II, okres Most

Spisová značka
030 EX 21486/14
Nejnižší podání
150.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Most
Okres
Most
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se třinácti vchody a třinácti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 5 - 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 288 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je z části sedlová s krytinou z tašek a z části plochá. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je odpovídající průměrné údržbě. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 2392/15 se nachází v budově č.p. 2392 v 5. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, chodby, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 38,3 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu a 1/3 zahrady v obci Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 10803/16
Nejnižší podání
80.500 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Kryštofovy Hamry
Okres
Chomutov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
24.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýře a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 12 se nachází stavba rodinného domu č.p. 17. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 1685 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 218/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 956 m2. V ÚP je veden jako plocha trvalých travních porostů. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté. Na pozemku se dále nachází zděná hospodářská budova se sedlovou střechou. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 375. Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je hospodářská budova. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu s pozemky v obci Lechovice, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 6570/16
Nejnižší podání
366.667 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Lechovice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 23, jako součást p.č. 217/4
Jedná se o samostatně stojící, celopodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, který je zastřešen plochou střechou. Zboku domu pak těsně přiléhá jednopodlažní garáž (založena na betonových pasech s izolací, svislé konstrukce zděné, zastřešení plochou střechou, strop s rovným podhledem, VPC fasáda, vnitřní omítky vápenné hladké, vrata dřevěná dvoukřídlá, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, krytina plechová, bleskosvod není, okno zdvojené, el. instalace), která není v KN samostatně evidována, je však vymezena v rámci zákresu v katastrální mapě.
Inženýrské sítě – vodovod obecní (vodoměr v šachtě před domem), odkanalizování do veřejného řadu, plynovod také proveden, el. – plastový elektro sloupek se nachází v předzahrádce před domem, třífázový elektroměr (z r. 2017) pak v nice u terasy.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Stáří, technický stav:
Jak vyplývá z údaje uvedeného na příslušném listu vlastnictví a informací paní Marie Buchtové, tak dům byl kolaudován jako novostavba v roce 1985, stáří domu tedy uvažováno 34 let. Od této doby dle sdělení neproběhly žádné významné rekonstrukce či stavební úpravy, pouze před přibližně 10 lety byl vyměněn plynový kotel (rozvody topení a radiátory původní) a osazen bojler.
Jak bylo zjištěno, tak dům je trvale obydlen, s předpokladem běžné údržby. Stavebně-technický stav domu tak, jak jej lze hodnotit ze stručného sdělení jedné ze spoluvlastníků a z vnější prohlídky je průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace, než jak je uvedeno výše.

Zemědělská stavba bez čp/če, jako součást p.č. 217/5
Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící objekt, který je přízemní a je zastřešen sedlovou střechou – dřevěným krovem s pálenou krytinou. Založení se předpokládá na základových pasech, svislé konstrukce jsou zděné cihelné, stropy nezjištěny, pravděpodobně však dřevěné trámové, omítky vnitřní i vnější vápenné. Informace o dalších konstrukcích či vybavení se nebylo možno zjistit a nebyly tyto ani sděleny paní Buchtovou při místním šetření.

Stáří, technický stav :
Původní stáří objektu nebylo přesně zjištěno, nicméně jedná se o starší objekt, než rodinný dům. Jak bylo také sděleno, tak se jedná o původní hospodářskou budovu, kde se nacházely chlévy, nyní již neslouží pro dobytek, ale pro skladování a také se dle sdělení při místním šetření zde nachází příprava letní kuchyně (ve fázi „hrubé stavby“). Stavebně-technický stav objektu tak, jak jej lze hodnotit z vnější velmi omezené prohlídky, se jeví jako průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace.
Zastavěná plocha stavby činí dle výměry pozemku 45 m2.
Výškové parametry stavby nebylo možno vzhledem k nezpřístupnění dvorní/zahradní části změřit.

Pozemky:
Předmětem ocenění je soubor tří na sebe navazujících pozemků, které tak tvoří jeden funkční celek. Pozemek p.č. 217/4 je rovinatého charakteru, nepravidelného půdorysného tvaru a je zcela zastavěn rodinným domem č.p. 23 s přidruženou přízemní garáží. Pozemek p.č. 217/5 je rovinatého charakteru, obdélníkového půdorysného tvaru a je zcela zastavěn zemědělským objektem bez čp/če. Pozemek p.č. 217/2 je také rovinatého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru, přičemž tento tvoří zahradu k rodinnému domu a nachází se na něm venkovní úpravy a velmi pravděpodobně (alespoň pokud bylo možno zjistit s využitím mapového podkladu) také trvalé porosty (okrasné i ovocné).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemku (orná půda) v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 17486/14
Nejnižší podání
4.796 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Konice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o rovinatý pozemek, který je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného lánu, bez trvalých porostů. Přístup k nemovité věci je přes pozemek ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemku (ostatní plocha) v obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 17423/17
Nejnižší podání
8.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Dvůr Králové nad Labem
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
31.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost se nachází západně od centra na okraji zastavěného území na upraveném terénu s mírným sklonem k východu, na části severovýchodní hranice pozemku se nachází plot se zděnou podezdívkou. Pozemek je z části oplocen. Přístup a příjezd je po místní komunikaci se zpevněným asfaltovým krytem z ulice Rokycanovy. Na vlastním pozemku je trvalý travní porost. Sítě jsou v dosahu, v okolí je obytná zástavba, městské koupaliště, průmyslové areály a zadní vjezd do zoologické zahrady. Vlastní pozemek se nachází cca 30 m jihozápadně křižovatky ulic Poděbradova a Rokycanova.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/6 garáže v obci Trmice, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 35470/13
Nejnižší podání
31.500 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Trmice
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž č.e. 2542. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 789 stojí stavba garáže. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o celkové ploše 22 m2. Pozemek je zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc. č. 801/1, který je ve vlastnictví města.

Součásti nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 stavebního pozemku a orné půdy v obci Holešov, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 17256/17
Nejnižší podání
96.974 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Holešov
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 3269 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3615 nebo p.č. 3617 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3276 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3617 nebo p.č. 3618 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3293/12 - Jedná se o pozemek situovaný cca 500 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek přibližně obdélníkového tvaru, rovinatý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalý travní porost a v jihozápadním rohu roste ořešák. Pozemek se nachází v návrhové ploše individuálního bydlení. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3661 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Zlínského kraje (Ředitelství silnic Zlínského kraje).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků v obci Svatobořice-Mistřín, k.ú. Svatobořice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 39747/13
Nejnižší podání
19.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Svatobořice-Mistřín
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
31.10.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Svatobořice v oblasti zahrad. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda  o výměře 1 325 m2. Pozemky jsou svažité k západní straně. Na jižní straně je soubor pozemků ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky ve velmi špatném stavu a plechovou bránou a na východní straně nezpevněnou cestou. Na pozemcích se nacházejí ovocné a okrasné porosty, plechová bouda s pultovou plechovou střechou ve velmi špatném stavu, studna a kolna. V době oceňování byly pozemky neudržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2181/64, který je ve vlastnictví České republiky.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/24 rodinného domu se zahradou v obci Luže, k.ú. Bělá, okres Chrudim (více o dražbě dalšího spoluvlastnického podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 1667/13
Nejnižší podání
57.097 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Luže
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.11.2019 v 11:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího podílu id. 1/8 proběhne dne 5.11.2019 v 11:00 hod. prostřednictvím dražebního porálu www.exdrazby.cz pod sp. zn. 220 EX 2273/11 (soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9).

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. V přízemí domu je zádveří, chodba, pět pokojů, kuchyně, koupelna. Vytápění na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler.

Na pozemku parc. č. St. 58 se nachází stavba rodinného domu č.p. 67. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 538 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 10, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 519 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté. Na pozemku se dále nachází garáž, kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 649/10.

Více fotografií ve znaleckém posudku.

 

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001