Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemek (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Karlovy Vary, k.ú. Stará Role, okres Karlovy Vary

Spisová značka
030 EX 18679/16
Nejnižší podání
14.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Karlovy Vary
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné městské části Stará Role. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2. Na pozemku se nacházejí náletové keře. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 152/1, který je ve vlastnictví města Karlovy Vary.

Přípojky IS nebyly zjištěny.

V územním plánu je pozemek vedený jako návrh na plochu smíšenou výrobní.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Krupka, k.ú. Nové Modlany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41991/13
Nejnižší podání
37.500 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Krupka
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části obce Nové Modlany. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 166 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený zděným oplocením, na jižní straně nezpevněnou cestou a na západní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nacházejí keřové a listnaté porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 855/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení v rodinných domech.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (ostatní plocha) v obci Jirny, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 22092/08
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Jirny
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na západním okraji zastavěné části obce Jirny. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1 319 m2. Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený zdí a na severozápadní straně zděným domem. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta a několik porostů. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1693/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná – specifická. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou, v obci Dobřichov, k.ú. Dobřichov, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 8486/17
Nejnižší podání
664.000 Kč
Výše jistoty
66.000 Kč
Město
Dobřichov
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova jepravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebnětechnický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová skrytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou zpozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace, přípojky vodovodu a plynovodu jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 142 se nachází stavba rodinného domu č.p. 134. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 280 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 95/5, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 225 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté. Na pozemku se dále nachází kolna, zděná garáž s pultovou střechou a dřevěnými vraty. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 99/34, který je ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je kolna, garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků (orná půda, lesní pozemek, trvalý travní porost, ost.plocha) v obci Počátky, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 455/16
Nejnižší podání
248.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Počátky
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 - 1600 m severozápadně od okraje zastavěné části města Počátky. Jedná se o soubor převážně zemědělských a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek o výměře 82 151 m2. Soubor pozemků je na jižní straně částečně ohraničený zpevněnou komunikací a převážně se nacházející v lánu.

Na pozemku parc. č. 2383 a severní části pozemku parc. č. 2572 se nacházejí listnaté porosty.

Na pozemku parc. č. 4537/1 se nachází nezpevněná cesta.

Na souboru lesních pozemků parc. č. 2407/8, parc. č. 4479/11, parc. č. 2366/4 a parc. č. 2379/7 se nachází smíšený porost (smrk, keře). Část porostu, který je prořídlý, je vykácená.

Na souboru lesních pozemků parc. č. 2007/3, parc. č. 4479/12 a parc. č. 2342/5 se nachází smíšený lesní porost (smrk, borovice, dub, bříza, modřín) starý cca 99 let a z malé části smrkový lesní porost starý cca 17 let.

Pozemky jsou mírně svažité k západní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.

K souboru pozemků vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 4474/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

V územním plánu jsou pozemky parc. č. 2007/3, parc. č. 2407/8, parc. č. 4479/11 a část pozemku parc. č. 2366/4 vedené jako plocha lesní, část pozemku parc. č. 2366/4 a parc. č. 2379/7 jsou vedené jako plocha přírodní – lesní, pozemky parc. č. 4479/12, parc. č. 2342/5 a parc. č. 2383 jsou vedené jako plocha smíšeného nezastavěného území. Ostatní pozemky, jakožto většina souboru pozemků, jsou vedené jako plocha zemědělská.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 rekreační chaty v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 31725/14
Nejnižší podání
340.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena pozemky parc.č. 2017 (zahrada) a 2018 (zastavěná plocha a nádvoří), přičemž součástí pozemku parc.č. 2018 je objekt rodinné rekreace č.e. 1169.
Dle platného Územního plánu města Brna se oceňované pozemky nacházejí ve stabilizovaných plochách s objekty pro individuální rekreaci.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s mírným spádem a s podsklepenou vstupní verandou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na svažitém pozemku orientovaném k jihovýchodu.

Prohlídka rekreačního objektu byla provedena pouze zvenčí ze sousedního pozemku. V termínech prohlídky nebyl žádný ze spoluvlastníků zastižen a prohlídka interiéru nebyla znalci umožněna.
U rekreačního objektu se předpokládá standardní provedení pro rekreační objekty, zhoršeného technického stavu před rekonstrukcí.
V rekreačním objektu se nacházejí pravděpodobně dvě obytné místnosti ve standardním provedení a vybavení (přípojka elektro, voda ze studny, suché WC, umyvadlo, případně sprcha).

Technické provedení je stanoveno odborným odhadem na základě provedené pouze vnější prohlídky.
Základy a deska jsou betonové, nosná konstrukce je pravděpodobně na bázi dřevní hmoty, zčásti obložená heraklitem s omítkou, částečně zateplená. Stropy jsou pravděpodobně polospalné, střecha sedlová s mírným spádem, krytinu tvoří asfaltová lepenka, okna dřevěná zdvojená.Přesné stáří rekreačního objektu není známé, dle sdělení sousedního vlastníka se rekreační objekty v této lokalitě stavěly v letech 1950 - 55.

Technický stav rekreační chaty se předpokládá průměrný nebo vzhledem k dlouhodobému zanedbávání až zhoršený. Dle vnějšího ohledání zde nebyly zjištěny známky nadměrného opotřebení či poškození.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Zvole k.ú. Zvole u Zábřeha, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 2874/12
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Zvole
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází cca 800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zvole. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 105 m2. Na východní straně je pozemek ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. 2951, který je ve vlastnictví obce Zvole.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 domu se zahradou v obci Čáslav, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 15717/13
Nejnižší podání
128.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Čáslav
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu s č.p. 90. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je pultová s vlnitou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavby je opatřena komínem. Okna stavby jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou opatřena parapety. Dveře stavby jsou plechové dvoukřídlé. Ke stavbě patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Podlahy jsou betonové. Před cca 30 lety byla stavba přestavěna na kolnu. Přístup k nemovité věci je přes pozemek soukromého vlastníka.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojka vodovodu a kanalizace je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění stavby je lokální na tuhá paliva, kamny.

Na pozemku parc. č. St. 336/2 stojí stavba č.p. 90. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 179 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 336/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 168 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a dřevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. St. 336/1 ve vlastnickém právu soukromého vlastníka.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a dřevník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Tečovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 32/23
Nejnižší podání
200.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Tečovice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji zastavěné části obce Tečovice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 529 m2. Pozemky jsou částečně ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nacházejí ovocné porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 2900, který je ve vlastnictví obce Tečovice.

Přípojky IS nebyly zjištěny.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy individuálního bydlení.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou, v obci Krásné, k.ú. Krásné nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 5036/18
Nejnižší podání
354.000 Kč
Výše jistoty
35.000 Kč
Město
Krásné
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 61 stojí stavba rodinného domu č.p. 51. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 98 m2. Pozemek parc. č. 81 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 61 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 311 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1158/2, který je ve vlastnickém právu kraje Vysočina.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh