Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky (zahrada) v obci Kyjov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1935/20
Nejnižší podání
364.140 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Kyjov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky užívané jako užitková a rekreační zahrada, situované v rámci zahrádkářské lokality. Společně tvoří pozemky útvar připomínající sekeru, neboť z dolní přibližně obdélníkové části vybíhá k ulici Brandlova úzká pásová část pozemku p.č. 440/2, která slouží jako nezpevněná cesta procházející mezi ploty dvou sousedních zahrad. U levého okraje cesty přibližně 12 m od ulice se nachází vodovodní šachta. Od ulice se tato cesta svažuje směrem k vlastní oplocené zahradě, kde je již terén svažitý pouze mírně. V severním rohu pozemku p.č. 440/2 se nachází dřevěná stavba, která není zapsána v katastru nemovitostí. Jedná se o zahradní chatku nebo sklad nářadí. Další stavba nezapsaná v katastru nemovitostí (zřejmě sklad) se nachází u jihovýchodní hranice pozemku p.č. 440/2. Dále se na tomto pozemku nachází skleník. Zahrada je převážně zatravněna a nachází se na ní řada ovocných i okrasných dřevin. Příslušenství tedy tvoří dvě zahradní stavby nezapsané v KN, skleník, vodovodní šachta, oplocení, případně další venkovní úpravy a trvalé porosty.

Přístup k pozemkům je řešen z ulice Brandlova, která se v místě nachází na pozemku p.č. 2500/1, ostatní plocha, silnice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Ke komunikaci ulice Brandlova vybíhá část pozemku p.č. 440/2 ve tvaru úzkého pásu o délce přibližně 77 m a šířce přibližně 3 m, jehož koncová část u komunikace o délce přibliž ně 1,3 m je zúžena na šířku přibližně 0,5 m. Tato část pozemku slouží jako nezpevněná cesta. Příjezd je tak možný přes malou část pozemku p.č. 451/15 ve vlastnictví fyzické osoby.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Kyjov, k.ú. Nětčice u Kyjova, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1935/20
Nejnižší podání
87.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kyjov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž je postavena jako řadová, vnitřní v garážovém bloku o dvou řadách, který je součástí rozlehlejší lokality s garážemi.
Při místním šetření bylo zjištěno, že garáž je zděná, má plochou střechu krytou falcovaným pozinkovaným plechem, podokapní žlab je rovněž z pozinkovaného plechu, pro vjezd slouží dvoukřídlová plechová vrata, kolem vrat je provedena hladká vápenná fasáda. Vzhledem k tomu, že garáž nebyla zpřístupněna, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se dalších konstrukcí a vnitřního vybavení. Předpokládá se založení na betonových pasech, stropy betonové, vnitřní omítky štukové, podlaha betonová. Dle skříňky pro elektroměr na přední stěně vedle vrat lze usuzovat, že má garáž provedenu elektroinstalaci.
Stáří nebylo konkrétně zjištěno, odhadnuto je na 40 až 50 let. Sta se jeví jako poměrně dobrý, odpovídající odhadovanému stáří a běžné údržbě.

Obdélníkový pozemek p.č. st. 1129 vedený v KN jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 je zcela zastavěn objektem garáže.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 stavebního pozemku (orná půda) v obci Mutěnice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 5594/15
Nejnižší podání
51.100 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Mutěnice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek vedený na LV č. 6573 v k.ú. Mutěnice je vedený jako orná půda. Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti intravilánu obce, při místní komunikaci mezi obcí Mutěnice a komunikací č. 360, na jihovýchodním okraji obce. Pozemek parcelní č. 6624/112 je obdélníkového tvaru, přičemž kopíruje svou jednou kratší částí místní komunikaci, druhou kratší částí sousedí s intravilánem obce polní cestou. Pozemek je součástí původně zemědělsky obhospodařovaných pozemků jednotlivými drobnými majiteli, přičemž všechny tyto pozemky tvoří obdélník, který bezprostředně sousedí s intravilánem obce do něhož je vklíněn. Podstatná část pozemků v dané lokalitě je již ve vlastnictví obce Mutěnice, která je rovněž spoluvlastníkem id. 1/2 oceňovaného pozemku. Lokalita je dle územního plánu určena k výstavbě rodinných domů, za tímto účelem byla vyhotovena studie zastavitelnosti území. V návrhu potenciálních rozvojových zón je soubor pozemků veden jako 4a – obytná.

Fotogalerie

 

Družstevní byt 2+0 v obci Krupka, k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 8019/18
Nejnižší podání
128.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Krupka
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba členského podílu v bytovém družstvu s nímž je spojeno právo užívat bytovou jednotku se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stanovy OSBD Teplice vylučují vznik členství právnické osobě, stanovy jsou k dispozici na webových stránkách www.osbdtp.cz.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 24 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice je spojen s užíváním bytu č. 5201-4221 v bytovém domě č.p. 292 Krupka - Maršov. Byt č. 5201-4221 se nachází v budově č.p. 292 v 8. NP a jeho dispozice je 2+0. Užitná plocha jednotky je 39,50 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů sdělených Okresním stavebním bytovým družstvem Teplice.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. St. 542 stojí bytový dům s č.p. 292. Pozemek je pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 251 m2. Pozemek je ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Teplice. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 689/30 ve vlastnickém právu města Krupka.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Slavičín, k.ú. Divnice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 3879/20
Nejnižší podání
10.867 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Slavičín
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parcelní č. 2231, vedený na LV č. 432 v k. ú. Divnice je situován mimo zastavěnou část obce, při komunikaci č. 494 směr Vrbětice. Pozemek se nachází přibližně 3 km od obce Slavičín. Pozemek parcelní č. 2231 má přibližně lichoběžníkový tvar, vzdálenost okraje pozemku od silnice č. 494 je cca 45 m, na jižní straně je koryto vodního toku Říka, v blízkosti se dále nachází areál ČOV, vlastníkem s provozovatelem je Regionální centrum kooperace, a.s., Divnice 179, 76321 Slavičín. Pozemek p.č. 2231 je součástí zemědělsky obhospodařovaného celku.

Fotogalerie

Další soubory

 

Novostavba nízkoenergetického rodinného domu 5+kk, 145 m2 v obci Lysice, okr. Blansko

Spisová značka
030 DD 17/20
Nejnižší podání
6.900.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lysice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídka nemovitých věcí se koná na místě samém (Třešňová č.p. 634, 679 71  Lysice) v pondělí 3.5.2021 od 15 do 17 h a v pondělí 10.5.2021 od 15 do 17 h. Zájemci o prohlídku jsou povinni se předem registrovat na email drazebni@exekutorsky.cz, přičemž k prohlídce, která se koná v pondělí 3.5.2021 je třeba se zaregistrovat nejpozději do pondělí 3.5.2021 do 9 hod a k prohlídce, která se koná v pondělí 10.5.2021 je třeba se zaregistrovat nejpozději do pondělí 10.5.2021 do 9 hod. V registraci je třeba uvést jméno a příjmení osoby, která se k prohlídce dostaví a termín prohlídky, na nějž se zájemce dostaví. Prohlídka bude umožněna pouze řádně a včas zaregistrovaným osobám.

Jedná se o novostavbu zastřešeného, nízkoenergetického, samostatně stojícího domu 5+kk, 145m2 (typ bungalov) v obci Lysice (okr. Blansko). Dům je postaven na slunné parcele o velikosti 686m2, je půdorysně pojat ve tvaru písmene L, s valbovou střechou se sklonem 20 st., pokrytou pálenou střešní krytinou (Tondach). Dům vyniká pohodlným dispozičním řešením, jehož praktickým prvkem je separátní pokoj s druhou toaletou ve vstupní části objektu. Centrem obytného prostoru je slunný a vzdušný obývací pokoj s přípravou pro krbová kamna a kuchyňský kout. Z prostorného obývacího pokoje se dostaneme terasovými posuvnými a sklopnými dveřmi (izolační trojsklo Thermobel) přímo na terasu. Dále se chodbou dostaneme ke třem pokojům se samostatnými vchody a do koupelny. Za domem je dostatek místa pro bazén.

Dispozice domu: zádveří (chodba, 6m2), napravo je technická místnost (2,8m2) s kondenzačním plynovým kotlem Wiessmann (Vitodens 100-W), toaleta (3m2) s oknem a s přípravou pro WC mísu, bidet a umyvadlo, pokoj (13m2 ) s orientací na JV. V levé části domu je obývací pokoj (40m2) s přípravou pro krbová kamna a kuchyňský kout, ze kterého je vchod do spíže (2,3m2). Z obývacího pokoje vstup na terasu (cca. 18m2), chodbou se dostaneme do koupelny s oknem (7,6m2). Zde je příprava pro vanu i sprchový kout, příprava pro 2 umyvadla, dále 3x pokoj se samostatnými vstupy (13m2, 12m2 a 10m2). V pokojích jsou projektovány laminátové plovoucí podlahy, v technické místnosti a na sociálkách velkoformátová dlažba. Výhodou pro kupujícího je, že si může podlahy dokončit dle vlastního vkusu a svých možností. To platí i pro zařizovací předměty, sanitu i možnost volby barvy venkovní fasády. Veškerá podlahová plocha domu je pokryta teplovodním podlahovým vytápěním (Cosmo Mag-H). Okna v domě jsou 5ti komorová s izolačním trojsklem. V celém domě ještě budou dodělány vnitřní a venkovní parapety a svody dešťové vody ze střechy (stejný materiál i barva stávajícího okapového systému). Hlavní vchod s bezpečnostními dveřmi je orientován na JV. Terasa za domem je orientována na západ. Ze strany ulice je možnost stavby dvojgaráže, popř. 2x zastřešené parkovací stání, popř. terasa o velikosti cca. 40m2 . Parkování pro 2 auta za sebou je možno také pohodlně realizovat vedle domu z jižní strany s příjezdem na hlavní asfaltovou komunikaci. Dům je připojen na kompletní inženýrské sítě - elektřinu, vodu, plyn, kanalizaci. K domu je připojena retenční nádrž pro záchyt dešťové vody s volbou jejího dalšího využití.

Bližší informace o předmětu dražby lze získat u navrhovatele dražby na tel. čísle 606 720 576.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu 3+1 v obci Chlumec, k.ú. Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 18154/17
Nejnižší podání
94.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Chlumec
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 48 jednotek (24 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 294/3 se nachází v budově č.p. 294 v 1. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, haly, sklepa, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné. Jádro bytu je zděné. Koupelna je se sprchovým koutem. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC a keramickou dlažbou. Orientace místností v bytě je na severozápad a jihovýchod. Byt je v původním stavu.

K bytu patří lodžie. Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 77,0 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemcích parc. č. 981/27 a parc. č. 981/28 stojí bytový dům s č.p. 294, 295. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 981/92 a parc. č. 981/99 ve vlastnickém právu města Chlumec.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Rohoznice, k.ú. Rohoznice u Hořic, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 13983/19
Nejnižší podání
520.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Rohoznice
Okres
Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chalupu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z části je roubená a z části je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná a vhodná ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z betonových tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna chalupy jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je podprůměrný.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 116 se nachází stavba č.e. 500. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 684 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 190/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 1839 m2, pozemek parc. č. 397/3, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 515 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované. Na pozemku se dále nachází dřevěná stodola, kamenná kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 398/3, 397/2.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, stodola, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Podíl 14/96 pozemku (orná půda) v obci Tochovice, okr. Příbram

Spisová značka
030 EX 1122/03
Nejnižší podání
10.533 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Tochovice
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 850 m západně od okraje zastavěné části obce Tochovice. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 8 531 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený korytem řeky Modřejka a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Pozemek je pronajímaný Zemědělskému obchodnímu družstvu Starosedlský Hrádek na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 roky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Zlosyň, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 29070/13
Nejnižší podání
210.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Zlosyň
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
27.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodoběn založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající nulové údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou s pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okno domu je dřevěné bez skleněné výplně. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Dům je ve špatném stavu, určený ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 6 stojí stavba rodinného domu č.p. 7. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 267 m2. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený zděným plotem. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 365/1 ve vlastnickém právu obce Zlosyň.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnsoti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh