Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky (orná půda, lesní pozemek) v obci Přibyslavice, k.ú. Radoškov, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 28/18
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Přibyslavice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc.č. 279/136 a 279/169 v k.ú. Radoškov jsou vedené jako orná půda, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku – nájemní smlouva nebyla doložena. Jejich celková výměra činí 3 960 m2.
Pozemek parc.č. 391/4 o výměře 565 m2 je vedený jako lesní pozemek, nachází se na okraji většího lesního porostu, ale je bez porostů, dle prohlášení p. Sapouška byly porosty vykácené.

Fotogalerie

 

1/3 rodinného domu v obci Klokočov, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 2429/15
Nejnižší podání
144.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Klokočov
Okres
Havlíčkův Brod
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající špatné údržbě. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín a vikýř. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné zčásti prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu náleží zahrada, na které se nachází zčásti dřevěná a zčásti zděná kolna ve špatném stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz. LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN.

Pozemek parc. č. St. 53/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 254 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 92. Zbylou část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 374/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o velikosti 334 m2 a je využíván jako zahrada. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté, neudržované a oplocené plotovými dílci s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Prusinovice, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 6990/15
Nejnižší podání
164.867 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Prusinovice
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 10119, 10305, 10558, 10662, 11726, 12397, 12446 a 12455 jsou užívané k zemědělské výrobě na základě smlouvy o pronájmu pozemku společností AGROVA a.s. uzavřené ještě s původními vlastníky pozemků manžely Miloslavem a Ludmilou Sklenářovými. Nájemní smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let za roční nájemné v aktuální výši 5.917,- Kč (to je 2.915,- Kč/ha). Dle spoluvlastnického podílu id. 1/2 povinného činí výše ročního nájemného 2.958,50 Kč. Tuto částku lze považovat za nájemné v místě a čase obvyklé a existence nájemní smlouvy nemá dle znalce vliv na tržní hodnotu předmětných pozemků, respektive nesnižuje cenu v případě realizace prodeje.
Výše nájemného k aktuálnímu datu a stav užívaných zemědělských pozemků, byl znalcem ověřen dne 10.10.2019 na ekonomickém oddělení AGROVA a.s., Prusinovice 85.
Stav lesních pozemků parc.č. 11643, 12062, 12115, 12158, 12268, 12273, byl dle možností ověřen rovněž dne 10.10.2019, pozemky nejsou v terénu vyznačeny, jsou součástí větších celků. Na uvedených lesních pozemcích jsou smíšené lesní porosty. Pozemky jsou situovány severovýchodně od obce Prusinovice, v oblasti zvané „Ochozy“.
Pozemek parc.č. 10661 ostatní plocha, jiná plocha, který nemá v KN vyznačen způsob ochrany, je v oblasti zvané „Hrádek“ a v části má smíšené a náletové porosty, navazuje na proluku mezi p.č. 10662 (trvalý travní porost), na kterém jsou v části rovněž náletové porosty.

Fotogalerie

 

Pozemek (zahrada), 1/106 pozemků (zahrada, zastavěná plocha a nádvoří) v obci Postřelmov, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 12504/15
Nejnižší podání
77.064 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Postřelmov
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v jihovýchodní zastavěné části obce v místní oplocené zahrádkářské lokalitě. Jedná se o soubor sousedících pozemků pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 5 935 m2. Na pozemku parc. č. 1678/75 se nacházejí nezpevněné cesty umožňující přístup ke všem pozemkům v oploceném areálu. Na pozemku parc. č. 1679 se nachází zděná stavba, která není předmětem ocenění. Na travnatém pozemku parc. č. 1678/76 se nacházejí ovocné porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1674/2, který je ve vlastnictví obce Postřelmov.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu jsou pozemky vedené jako sady a izolační zeleň.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (zbořeniště) a podíl 1/27 na pozemku (ostatní plocha) v obci Louny, okres Louny

Spisová značka
030 EX 33430/13
Nejnižší podání
82.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Louny
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o rozestavěnou stavbu garáže stojící v menší garážové kolonii na pozemku č. parc. 758/2 v rovinatém terénu ve východní části města Louny ve dvoře za domem čp. 570. Jedná se o krajní řadovou stavbu. Přístup a příjezd ke garáži průjezdem domu čp. 570 a přes pozemek č. parc. 758/1 je pomocí věcného břemena. Nemovitost se skládá ze stavebního pozemku, rozestavěné stavby garáže a z ideálního podílu 1/27 na pozemku č. parc. 760/1, který slouží k přístupu a příjezdu do jednotlivých garáží. Ze stavby jsou provedeny základové pasy, cihelné stěny a ocelová vrta s plechovou výplní. Všechny další části stravby chybí. Stáří rozestavěné stavby je cca 15 let. Z hlediska stavebního stavu se jedná o stavbu bez viditelných závažných statických poruch, ale nechráněné cihelné zdivo je povrchově narušené dlouhodobým působem povětrnostních vlivů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 zahrady v obci Bechlín, okr. Litoměřice

Spisová značka
030 EX 1308/12
Nejnižší podání
61.500 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Bechlín
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části obce Bechlín. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 884 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední dům č.p. 184.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m.

V územním plánu je pozemek vedený jako bydlení v rodinných domech.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Záhorovice, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 6/09
Nejnižší podání
229.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Záhorovice
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 97: Rodinný dům je přízemní jednopodlažní objekt, který je řešen jako řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený, bez užitného podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou, která je pokryta pálenou krytinou. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka o dispozici 2+1. Na rodinný dům č.p. 97 ve dvorním traktu navazuje vedlejší stavba stodoly, která je rovněž zděná z CPP, jednopodlažní, zastřešena sedlovou střechou, která je pokryta pálenou krytinou. Konstrukční provedení a vybavení, alespoň tak, jak bylo velmi omezeně zjištěno z exteriéru, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Dispozice domu: 1.NP: chodba, kuchyně, obývací pokoj, ložnice, WC, koupelna, veranda

Stáří, technický stav: Stáří rodinného domu je datováno k roku 1920. Přibližně před 10 lety byla provedena přístavba sociálního zázemí (WC + sprcha), která ovšem není zcela dokončena, a je ve špatném technickém stavu, resp. nebyla tato přístavba provedena odborně. Objekt je, až na uvedenou rekonstrukci, v původním stavu bez provedené modernizaci či rekonstrukce jiných interiérových a exteriérových prvků. Stavebně technický stav domu je velmi špatný, dům je v zanedbaném stavu, prvky krátkodobé i dlouhodobé životnosti jsou již za hranicí své životnosti (podlahy, dveře, omítky, WC, koupelna, stropy, střešní krytina, fasádní omítka a jiné). Dům je vhodný ke kompletní rekonstrukci.

Předmětem ocenění jsou dva pozemky p.č.St. 13 a p.č. 10/5. Pozemek p.č.St. 13 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2, přičemž je tento pozemek z části zastavěn rodinným domem a vedlejší stavbou stodoly. Pozemek p.č. 10/5 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 151 m2, přičemž tento pozemek tvoří jako předzahrádka před rodinným domem. Pozemky jsou rovinatého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru.

Fotogalerie

 

7/12 rekreační chaty v obci Doubravník, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 28391/07
Nejnižší podání
84.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Doubravník
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
23.01.2020 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je rekreační chata č.e. 47 na pozemku parc.č. 1742/7. Součástí ocenění není pozemek pod objektem (současně i přístupový pozemek), který je ve vlastnictví jiné soukromé osoby. Protože nebyl umožněn vstup do objektu, vychází ocenění z předpokládaných informací, zjištěných při místním šetření pohledem na exteriér objektu a z dostupných podkladů.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu, půdorysně ve tvaru obdélníka. Obsahuje dvě nadzemní podlaží, podsklepena pravděpodobně není. Vstup je na úrovni prvního nadzemního podlaží, orientován na jihovýchod. Chata je částečně zděná (z lomového kamene), od druhého nadzemního podlaží je tvořena dřevěnou srubovou konstrukcí. Krov je dřevěný vázaný, střecha sedlová s eternitovým povrchem. Okna jsou dřevěná, jednoduchá, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Objekt je bez fasády a zateplení. Objekt je napojen na přípojku elektro (v současné době pravděpodobně odpojené), plyn ani kanalizace a voda zavedeny nejsou. Objekt je ve zhoršeném technickém stavu s minimální údržbou.
 
 

Fotogalerie

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Přídolí, k.ú. Všeměry, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 4653/04
Nejnižší podání
34.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Přídolí
Okres
Český Krumlov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 500 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Všeměry. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 2 518 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený plotem sousedních pozemků. V době oceňování byl rovinný pozemek nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/56 rodinného domu se zahradou v obci Zlonice, okres Kladno (další 1/56 se draží pod sp.zn. 030 EX 19008/15)

Spisová značka
030 EX 28352/14
Nejnižší podání
15.714 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlonice
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmět ocenění se nachází na adrese Pejšova 515, 273 71 Zlonice. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části městyse Zlonice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 729/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 00 a dále přes pozemek p.č. 745/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Zlonice, náměstí Pod Lipami 29, Zlonice, 273 71.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla nemovitost povinným zpřístupněna.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností (byla provedena výměna původních oken). Dále objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech pravděpodobně zanedbaná. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou - předpoklad provedení menších stavebních úprav.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitostí, nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a jednoznačně identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

Další podíl id. 1/56 se draží dne 30.1.2020 pod sp.zn. 030 EX 19008/15.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001