Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/5 pozemků (orná půda) v obci Siřejovice, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34276/13
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
12.000 Kč
Město
Siřejovice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 750 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Siřejovice. Jedná se o soubor převážně sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 43 137 m2. Soubor pozemků je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný soubor pozemků udržovaný a zemědělsky využívaný. K souboru vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 88/1, který je ve vlastnictví České republiky.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 v obci Bílina, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 35805/13
Nejnižší podání
205.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově je výtah ve špatném technickém stavu. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Budova je zčásti modernizovaná, stavebně-technický stav objektu je odpovídající spíše zanedbané údržbě. Vchodové dveře do budovy jsou plechové dvoukřídlé. Okna domu jsou plastová. Poštovní schránky se nacházejí uvnitř budovy. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je po pozemku ve vlastnictví města.

Oceňovaná jednotka č. 599/24 se nachází v budově č.p. 24 v 6. NP, její dispozice je 3+1. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie (3,20 m2). Plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 64,80 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 43164/13
Nejnižší podání
73.333 Kč
Výše jistoty
11.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.e. 2038 je samostatně stojící přízemní stavba, bez účelově zbudovaného podkroví (pouze běžný půdní prostor odpovídající konstrukčnímu řešení stavby), která je zastřešena sedlovou střechou. V objektu se nachází pouze jedna obytná místnost, bez jakéhokoliv vnitřního dělení. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Stáří objektu je dle sdělení povinného z roku 1948, přičemž od této doby je objekt v podstatě v původním stavu, resp. bez větší/zásadní rekonstrukce prvků dlouhodobé životnosti či modernizace. Ve špatném technickém stavu je střešní krytina, která je kompletně pokryta mechem. Objekt je však uživatelný a evidentně v nezimních měsících také obývaný.
 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 17486/14
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Konice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 18, který se nachází na pozemku p.č. st. 142 je samostatně stojící, zastřešený sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím. Půdorysný tvar domu je přibližně ve tvaru písmene „L“. Rodinný dům je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Pozemek p.č. st. 142, na kterém se oceňovaný rodinný dům nachází, je majetkem České republiky. Konstrukční provedení a vybavení tak, jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném pouze z exteriéru, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, odhadem pochází dům ze čtyřicátých let dvacátého století. Dle skutečností zjištěných při místním šetření dne 28.2.2016 je technický stav domu velmi špatný. Dům má velmi zanedbanou údržbu, fasádní omítka je lokálně poškozená, klempířské konstrukce jsou na hranici životnosti, rovněž tak i okna.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku v obci Modřice, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 6867/09
Nejnižší podání
33.983 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Modřice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
25.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek p.č. 1605/25 je vedený jako orná půda, ve skutečnosti je v převážné části využívaný jako komunikace.
Pozemek umožňuje přístup k rodinnému domu č. popisné 691, na pozemku p.č. 1605/30 a k pozemku zahrady (dle KN orná půda) p.č. 1605/28 (který je ve funkčním celku se stavbou RD a zastavěnou plochou), zde p.č. 1605/25 zasahuje částí do vjezdu k předmětné nemovitosti LV č. 1509 k.ú. Modřice (viz ortofoto mapy KN v příloze posudku).
Dále umožňuje přístup k rodinnému domu č. popisné 880, na pozemku p.č. 1605/87 a k pozemku zahrady (dle KN orná půda) p.č. 1605/24, (který je ve funkčním celku se stavbou RD a zastavěnou plochou). U této nemovitosti LV č. 1347 k.ú. Modřice je p.č. 1605/25 částečně oplocena a v části přesahuje na pozemek stavba, která není vyznačena v katastrální mapě, dle technického provedení je pravděpodobně užívána jako garáž (viz ortofoto mapy KN v příloze posudku).
Pozemek je mírně svažitý a má podlouhlý tvar, lemující veřejnou komunikaci na pozemku p.č. 2315. Celková výměra pozemku činí 571 m2, přibližná délka je 160 m. Na pozemku se z větší části nachází zpevněná, pro pěší veřejně přístupná komunikace (se zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhy a vlastníky pozemku). Z menší části je pozemek pokryt travnatou plochou a zelení (na hranici s pozemky, které jsou ve funkčním celku s rodinnými domy). Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Přístup k pozemku je zajištěn z veřejné komunikace (ulice Brněnská).

Fotogalerie

 

Pozemky (orná půda) v obci Brumov-Bylnice, k.ú. Bylnice, okr. Zlín

Spisová značka
030 EX 3563/09
Nejnižší podání
17.928 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Brumov-Bylnice
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky jsou situované v různých částech obce respektive katastrálního území Bylnice. Pozemek p.č. 1410/29 se nachází na západním okraji Bylnice mezi silnicí č. 495 a železniční tratí. Pozemek p.č. 1746/179 se nachází východně od souvisle zastavěného území části obce Bylnice v rámci většího zemědělsky obhospodařovaného lánu.

Dle územního plánu se oba pozemky nacházejí v plochá s označením Z – plochy zemědělské.

Pozemek p.č. 1410/29 - pozemek se nachází na západním okraji Bylnice mezi silnicí č. 495 a železniční tratí. Pozemek má protáhlý pásový tvar o délce cca 60m a šířce cca 7m. Přístup k pozemku je možný ze silnice č. 495, která leží v místě na pozemku p.č. 1408/1 ve vlastnictví Zlínského kraje, přes pozemek p.č. 1408/31 (ostatní plocha, jižní plocha) ve vlastnictví města Brumov – Bylnice. Terén je v místě mírně svažitý.

Pozemek p.č. 1746/179 - pozemek se nachází východně od souvisle zastavěného území části obce Bylnice v rámci většího zemědělsky obhospodařovaného lánu. Jedná se o úzký pásový pozemek o délce cca 250 m a šířce pouze kolem 4 m. Pozemek nemá vlastní přístup, neboť je obklopen dalšími parcelami jiných vlastníků, vedenými jako orná půda a začleněnými do stejného lánu. Terén je v místě středně svažitý. Předmětný pozemek prochází přes vrcholek kopce, a tudíž část pozemku se svažuje k severu až severovýchodu a větší část pak k jihu až jihozápadu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 - obytné garáže (1+KK) s pozemkem v obci Hrochův Týnec, k.ú. Stíčany, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 26322/14
Nejnižší podání
6.800 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hrochův Týnec
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc. č. St. 132 a parc. č. 155/3 se nacházejí na severním okraji zastavěné části obce Stíčany. Jedná se o sousedící travnaté pozemky obdélníkových tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 490 m2. Na pozemku parc. č. St. 132 se nachází zděná garáž (viz. níže). Pozemek parc. č. 155/3 je oplocený drátěným a plechovým oplocením. Na travnatém pozemku parc. č. 155/3 se nacházejí zpevněné plochy, porosty, plechová bouda a dřevěná bouda. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 657, který je ve vlastnictví města Hrochův Týnec.

Oceňovaná garáž na pozemku parc. č. St. 132 se nachází na severním okraji zastavěné části obce Stíčany. Jedná se o samostatnou garáž, která je přestavěná na obytnou (1+KK). Skládá se z jednoho pokoje, předsíně a koupelny s WC. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je průměrný. Střecha budovy je pultová - lepenka. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše se nachází komín. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna jsou plastová. Fasáda není zateplená. Přípojky IS (elektro, kanalizace, voda) jsou v dosahu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemku (trvalý travní porost) v obci Rybník, k.ú. Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 26322/14
Nejnižší podání
3.600 Kč
Výše jistoty
600 Kč
Město
Rybník
Okres
Ústí nad Labem
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1391/3 se nachází na severním okraji zastavěné části obce Rybník. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 351 m2. Pozemek je na severní a jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní straně plotem sousedního vlastníka. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1389/1, který je ve vlastnictví obce Rybník. Přípojky IS nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek parc. č. 1391/3 vedený jako plocha změn na plochu rekreace - plocha staveb pro rodinnou rekreaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 zahrady v obci Heřmanův Městec, k.ú. Chotěnice, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 26322/14
Nejnižší podání
6.400 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Heřmanův Městec
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 65/1 se nachází cca ve středu zastavěné části obce Chotěnice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 601 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením a zděným domem. Pozemek je mírně svažitý k severovýchodní straně. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a plechová bouda. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 589/9, který je ve vlastnictví města Heřmanův Městec. Přípojky IS (voda, kanalizace, plyn, elektro) jsou v dosahu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Borovany, k.ú. Borovany u Milevska, okres Písek

Spisová značka
030 EX 8350/17
Nejnižší podání
100.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Borovany
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.04.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající nulové údržbě. Fasáda domu není zateplená. Omítka chybí. Dům pravděpodobně není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a plastová. Dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je ve velmi špatném stavu, určený ke kompletní rekontrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 89 stojí stavba rodinného domu č.p. 79. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 406 m2. Pozemek parc. č. 46/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 89 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 163 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem ve špatném stavu. Na pozemcích se nachází porosty a stodola. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 776 ve vlastnickém právu obce Borovany. Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stodola.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001