Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemků (vodní plocha, trvalý travní porost) v obci Hradec Králové, k.ú. Březhrad, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 5728/15
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.03.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Březhrad. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 5856 m2. Pozemky jsou na severozápadní straně ohraničené korytem Plačíckého potoka a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 327/9 se nachází část Plačického potoka. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost byla zaslaná nekompletní nájemní smlouva, kterou nebylo možné v posudku zohlednit.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Prostějov, k.ú. Vrahovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 5342/09
Nejnižší podání
23.500 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Prostějov
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.03.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek p.č.38/2 o celkové výměře 35 m2 se nachází v katastrálním území Vrahovice, obec Prostějov (počet obyvatel dle aktuálního malého lexikonu obcí cca 43.000), v okrese Prostějov. Oceňované nemovitosti se nacházejí na severovýchodním okraji města Prostějova na ulici Kyjevská v sousedství rodinného domu č.p.790 v bezprostřední blízkosti severně umístěné železniční trati Olomouc-Prostějov. Pozemek má pouze částečně právně zajištěný přístup z veřejných komunikací, jelikož je z jižní strany od zpevněné přístupové komunikace v ulici Kyjevská oddělen budovou garáže na pozemku p.č.St.611 ve vlastnictví Horvátha Bohdana, Kostelecká 379/9, 79601 Prostějov. Přístup je fyzicky možný pouze z východní strany z nezpevněného pozemku p.č.38/1 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně rezidenční zástavbou, východně od areálu navazuje přes železniční podjezd extravilán obce. Na oceňovaném pozemku se v době ocenění nacházejí stavby drátěného oplocení se dvěma plotovými brankami, venkovního betonového schodiště, dlážděná plocha, gabionová opěrná stěna a plechový přístřešek bez základových konstrukcí. Veškeré tyto stavby tvoří součást pozemku mimo plechový přístřešek a gabionovou stěnu, která dle zvláštního požadavku objednatele součást pozemku (stěna vybudována nákladem objednatele pro zpevnění svahu) netvoří a nebude proto zohledněna do ocenění. Součástí pozemku také drobné trvalé porosty tvořené zeravy. Pozemek je možné z přístupové komunikace připojit na veškeré inženýrské sítě v obci – kanalizaci, vodovod, elektřinu, plynovod. Samotný pozemek je však prostý přípojek inž. sítí. Pozemek se nenachází v záplavovém území 100leté vody dle Zprávy o záplavách ČAP. Terén pozemku je mírně svažitý směrem k jihu, severní část pozemku je strmá.
Dle územního plánu města Prostějova je pozemek vymezen jako součást stabilizované plochy smíšené obytné 0865. Hlavním využitím této plochy jsou pozemky rodinných domů, bytových domů, staveb a zřízení polyfunkčních domů určených pro bydlení a občanské vybavení a pozemky ostatních polyfunkčních staveb a zařízení. Skutečný stav vlastnictví tedy odpovídá právnímu stavu vedenému v katastru nemovitostí a jeho užívání je také v souladu s územním plánem.

Pozitivním vlivem na prodejnost nemovitosti je umístění ve vyhledávané lokalitě města Prostějova, stavby a trvalé porosty na pozemku, mimo záplavovou oblast.
Negativním vlivem na prodejnost nemovitosti je právně částečně zajištěný přístup z nezpevněné veřejné komunikace, bez napojení na inž. sítě, nemovitosti omezeny několika zástavními právy exekutorskými a exekučními příkazy, strmost pozemku v jeho severní části, nevhodný tvar a malá velikost pozemku neumožňující jeho samostatné zastavění, těsná blízkost železniční trati – zdroj hlučnosti.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh