Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemků (trvalý travní porost) v obci Březnice a Zlín, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 12445/19
Nejnižší podání
16.800 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlín
Okres
Zlín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.04.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Na LV č. 229 pro k.ú. Březnice u Zlína jsou evidovány 3 pozemky, které jsou užívány jako pastviny. Pozemky jsou vzdáleny cca 1,5 km SV od centra obce Březnice, v lokalitě „Záhutí“, mimo zastavěné území obce. Na pozemcích se nachází několik trvalých porostů různého druhu a stáří (stromy a keře). Pozemek p.č. 1056/3 evidovaný na LV č. 175 se nachází v lokalitě „Záhutí“, mimo zastavěné území obce a je užíván jako pastvina. Pozemky vzájemně sousedí, dohromady mají nepravidelný tvar, svažitý charakter. V místě nejsou dostupné žádné inženýrské sítě.

Dle platného územního plánu obce Březnice se pozemky nachází ve stávajících plochách zemědělsky využívané půdy - .PZ, mimo zastavěné území obce. Přístup a příjezd k pozemkům je možný pouze přes sousední zemědělské a lesní pozemky v různém vlastnictví.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Praha, k.ú. Suchdol, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 35512/13
Nejnižší podání
272.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.04.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chatu. Chata je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce objektu je zděná a její stavebně-technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Chata je vhodná k modernizaci. Střecha chaty je sedlová s krytinou z plechových šablon. Součástí střechy je komín a žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda není zateplená. Na chatu navazuje oplocená, udržovaná, zahrada, která je ve vlastnictví jiných osob. Přístup k nemovité věci je přes pozemek ve vlastnictví jiných osob.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je v dosahu vodovodní přípojka. Přípojky nebylo možné ověřit.

Oceňovaná nemovitá věc bez č.p./č.e. stojí na pozemku parc. č. 2281/26 (zastavěná plocha a nádvoří, LV 1261), který je ve vlastnictví jiných osob. Na něj navazuje pozemek parc. č.2281/3 (zahrada, LV 1261), který je rovněž ve vlastnictví jiných osob a tvoří zahradu. Pozemek je oplocený a udržovaný. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci.

Součástí nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků (orná půda) v obci Přemyslovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 4587/16
Nejnižší podání
40.667 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Přemyslovice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
29.04.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 708 v k.ú. Přemyslovice jsou vedeny jako orná půda. Oba pozemky se nachází přibližně 2 km od obce Přemyslovice a 500 m od obce Pěnčín. Pozemek parcelní č. 615/1 je obdélníkového tvaru, přičemž kopíruje svou kratší částí místní komunikaci. Pozemek parcelní č. 615/2 je trojúhelníkového tvaru, přičemž jednou svou stranou kopíruje místní komunikaci a je umístěn na protilehlé straně místní komunikace než pozemek parcelní č. 615/1. Oba pozemky jsou součástí zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Přemyslovice jsou pozemky součástí ploch určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

Pozemky (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9157/14
Nejnižší podání
111.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.04.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dle územního plánu města Brna se oceňované pozemky p.č. 1142/186, p.č. 1142/194 a p.č. 1142/219 nachází nachází v plochách nestavebních - volných, s funkčním využitím jako: Z - plocha městské zeleně.

Jedná se o tři oceňované pozemky, které se nachází nejblíže u veřejné komunikace při ulici Stará Dálnice, v k.ú. Bystrc. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se z části nachází zděný plot, ale zejména trvalé porosty borovice. Žádné jiné příslušenství nebylo zjištěno. Pozemky slouží především jako veřejné prostranství. Přístup k oceňovaným pozemkům je možný přes pozemek p.č. 5996/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a p.č. 1142/54 (ostatní plocha, zeleň) vše ve vlastnictví statutárního města Brno.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (orná půda, louka) v obci Ždánice, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 7704/10
Nejnižší podání
40.981 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Ždánice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1181/36 - Pozemek je součástí pásu zeleně s příkopem podél silnice č. 431, a to po její levé straně ve směru ze Ždánice na Bučovice. Na pozemek částečně přesahuje porost z přilehlého lesa. Tvar pozemku a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2472/42 a 2472/45 - Pozemky jsou součástí většího lánu zemědělsky obdělávané půdy, který leží severně od Ždánice po pravé straně silnice č. 431 ve směru na Bučovice. Pozemky jsou od sebe vzdáleny přibližně 35 m. Terén je v místě mírně svažitý. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2473/42 a 2473/45  - Pozemky byly dříve zřejmě součástí cesty, která vedla po linii terénního zlomu mezi zemědělskými pozemky. V současné době jsou pozemky částečně porostlé náletovou vegetací. Terén je v místě mírně svažitý. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2489/2, 2489/13 a 2491/3 - Pozemky jsou součástí lokality užívané jako pastviny. Na pozemcích se částečně nachází travní porost, ale ve významné míře jsou porostlé neudržovanými dřevinami, převážně keři. Terén je v místě středně svažitý, přičemž se zvedá od východu k západu a pozemky jsou podélně orientovány ve stejném směru. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (vinice, orná půda) se zahradní chatkou v obci Ždánice, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 7404/10
Nejnižší podání
62.620 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Ždánice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 2173/6, 2238/16 a 2239/20 - Pozemky se nacházejí před oplocením, které je umístěno na jihovýchodní hranici p.č. 2238/16 s pozemky p.č. 2204 a p.č. 2206, a jsou tak součástí veřejně přístupného prostranství. Na pozemcích p.č. 2173/6 a p.č. 238/16 se nacházejí nezpevněné cesty a pozemek p.č. 2239/20 tvoří zelený pás mezi nimi se třemi ovocnými stromy. Terén je v místě středně svažitý a zvedá se od jihovýchodu k severozápadu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2204 a 2206 - Pozemky jsou ze tří stran společně oploceny a v jejich horní části je na nich postavena chatka, která není zapsána v katastru nemovitostí (v katastrální mapě je pouze zakreslen obrys určité stavby, ovšem s menší zastavěnou plochou). Za chatkou, směrem po svahu dolů je vysazen vinohrad a uprostřed šířky na rozhraní pozemků několik starých ovocných stromů. Chatka je zřejmě částečně podsklepená, přízemní, se sedlovou střechou a pultovými střechami nad přístavbami. Konstrukce stavby je převážně dřevěná. Krytina střech je z pálených tašek a vlnitého plechu. Z vnější strany je přistavěn komín. Zastavěná plocha chaty byla odhadnuta s využitím letecké mapy na 25 m2. Bližší informace o stavbě nebylo možno zjistit. Stavba se jeví jako užívaná, ovšem její stav není příliš dobrý. Další příslušenství na těchto pozemcích, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří oplocení z vlnitého plechu, plechová vstupní branka, oplocení z pletiva, oplocení z ocelových rámu s pletivem, zpevněné plochy z betonových dlaždic tvořící dvorek u chaty, schody od branky na dvorek, předložené schody ke vstupu do chaty a zahradní sklad. Terén je v místě středně svažitý a klesá od chaty k jihovýchodu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2205 a 2207 - Tyto pozemky navazují na pozemky výše uvedené, společně tvoří protáhlý obdélník a táhnou se dále dolů po svahu jihovýchodním směrem. Užívány jsou jako zahrada. Část je zatravněna, část zorána a největší část zaujímají ovocné stromy různého druhu a stáří, které jsou místy ve skupinách provizorně oploceny. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytu 2+1 v obci Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

Spisová značka
030 EX 32087/07
Nejnižší podání
406.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Vamberk
Okres
Rychnov nad Kněžnou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 39 jednotek (13 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 837/322 se nachází v budově č.p. 837 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, spíže, předsíně, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 39 jednotek (13 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 837/322 se nachází v budově č.p. 837 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, spíže, předsíně, sklepa, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Mistřice, k.ú. Mistřice I, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 14051/19
Nejnižší podání
30.467 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Mistřice
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou situovány mimo souvisle zastavěnou část obce, jihovýchodně od okraje obce, ve vzdálenosti cca 2 km. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemek parc.č. 2627/41 je veden jako ostatní plocha a nachází se na něm část polní cesty, pozemek parc.č. 2627/105 je veden jako orná půda a je součástí zemědělského pole.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Bernartice, k.ú. Bernartice u Milevska, okres Písek

Spisová značka
030 EX 10493/18
Nejnižší podání
907.333 Kč
Výše jistoty
90.000 Kč
Město
Bernartice
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlnovek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná a plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. V ulici se nachází vodovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 127/2 stojí stavba pro bydlení č.p. 157. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 135 m2. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, porosty, jezírko, ocelové oplocení a hosp. stavby. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1474/3, který je ve vlastnickém právu městysu Bernartice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, zahr. jezírko a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hosp. stavby. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (zahrada) v obci Kyjov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1935/20
Nejnižší podání
364.140 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Kyjov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky užívané jako užitková a rekreační zahrada, situované v rámci zahrádkářské lokality. Společně tvoří pozemky útvar připomínající sekeru, neboť z dolní přibližně obdélníkové části vybíhá k ulici Brandlova úzká pásová část pozemku p.č. 440/2, která slouží jako nezpevněná cesta procházející mezi ploty dvou sousedních zahrad. U levého okraje cesty přibližně 12 m od ulice se nachází vodovodní šachta. Od ulice se tato cesta svažuje směrem k vlastní oplocené zahradě, kde je již terén svažitý pouze mírně. V severním rohu pozemku p.č. 440/2 se nachází dřevěná stavba, která není zapsána v katastru nemovitostí. Jedná se o zahradní chatku nebo sklad nářadí. Další stavba nezapsaná v katastru nemovitostí (zřejmě sklad) se nachází u jihovýchodní hranice pozemku p.č. 440/2. Dále se na tomto pozemku nachází skleník. Zahrada je převážně zatravněna a nachází se na ní řada ovocných i okrasných dřevin. Příslušenství tedy tvoří dvě zahradní stavby nezapsané v KN, skleník, vodovodní šachta, oplocení, případně další venkovní úpravy a trvalé porosty.

Přístup k pozemkům je řešen z ulice Brandlova, která se v místě nachází na pozemku p.č. 2500/1, ostatní plocha, silnice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Ke komunikaci ulice Brandlova vybíhá část pozemku p.č. 440/2 ve tvaru úzkého pásu o délce přibližně 77 m a šířce přibližně 3 m, jehož koncová část u komunikace o délce přibliž ně 1,3 m je zúžena na šířku přibližně 0,5 m. Tato část pozemku slouží jako nezpevněná cesta. Příjezd je tak možný přes malou část pozemku p.č. 451/15 ve vlastnictví fyzické osoby.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh