Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemků (orná půda, louka) v obci Ždánice, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 7404/10
Nejnižší podání
40.981 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Ždánice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 1181/36 - Pozemek je součástí pásu zeleně s příkopem podél silnice č. 431, a to po její levé straně ve směru ze Ždánice na Bučovice. Na pozemek částečně přesahuje porost z přilehlého lesa. Tvar pozemku a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2472/42 a 2472/45 - Pozemky jsou součástí většího lánu zemědělsky obdělávané půdy, který leží severně od Ždánice po pravé straně silnice č. 431 ve směru na Bučovice. Pozemky jsou od sebe vzdáleny přibližně 35 m. Terén je v místě mírně svažitý. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2473/42 a 2473/45  - Pozemky byly dříve zřejmě součástí cesty, která vedla po linii terénního zlomu mezi zemědělskými pozemky. V současné době jsou pozemky částečně porostlé náletovou vegetací. Terén je v místě mírně svažitý. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2489/2, 2489/13 a 2491/3 - Pozemky jsou součástí lokality užívané jako pastviny. Na pozemcích se částečně nachází travní porost, ale ve významné míře jsou porostlé neudržovanými dřevinami, převážně keři. Terén je v místě středně svažitý, přičemž se zvedá od východu k západu a pozemky jsou podélně orientovány ve stejném směru. Tvary pozemků a návaznosti dalších pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (vinice, orná půda) se zahradní chatkou v obci Ždánice, okr. Hodonín

Spisová značka
030 EX 7404/10
Nejnižší podání
62.620 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Ždánice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.05.2021 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 2173/6, 2238/16 a 2239/20 - Pozemky se nacházejí před oplocením, které je umístěno na jihovýchodní hranici p.č. 2238/16 s pozemky p.č. 2204 a p.č. 2206, a jsou tak součástí veřejně přístupného prostranství. Na pozemcích p.č. 2173/6 a p.č. 238/16 se nacházejí nezpevněné cesty a pozemek p.č. 2239/20 tvoří zelený pás mezi nimi se třemi ovocnými stromy. Terén je v místě středně svažitý a zvedá se od jihovýchodu k severozápadu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2204 a 2206 - Pozemky jsou ze tří stran společně oploceny a v jejich horní části je na nich postavena chatka, která není zapsána v katastru nemovitostí (v katastrální mapě je pouze zakreslen obrys určité stavby, ovšem s menší zastavěnou plochou). Za chatkou, směrem po svahu dolů je vysazen vinohrad a uprostřed šířky na rozhraní pozemků několik starých ovocných stromů. Chatka je zřejmě částečně podsklepená, přízemní, se sedlovou střechou a pultovými střechami nad přístavbami. Konstrukce stavby je převážně dřevěná. Krytina střech je z pálených tašek a vlnitého plechu. Z vnější strany je přistavěn komín. Zastavěná plocha chaty byla odhadnuta s využitím letecké mapy na 25 m2. Bližší informace o stavbě nebylo možno zjistit. Stavba se jeví jako užívaná, ovšem její stav není příliš dobrý. Další příslušenství na těchto pozemcích, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření tvoří oplocení z vlnitého plechu, plechová vstupní branka, oplocení z pletiva, oplocení z ocelových rámu s pletivem, zpevněné plochy z betonových dlaždic tvořící dvorek u chaty, schody od branky na dvorek, předložené schody ke vstupu do chaty a zahradní sklad. Terén je v místě středně svažitý a klesá od chaty k jihovýchodu. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Pozemky parc.č. 2205 a 2207 - Tyto pozemky navazují na pozemky výše uvedené, společně tvoří protáhlý obdélník a táhnou se dále dolů po svahu jihovýchodním směrem. Užívány jsou jako zahrada. Část je zatravněna, část zorána a největší část zaujímají ovocné stromy různého druhu a stáří, které jsou místy ve skupinách provizorně oploceny. Návaznosti a tvary jednotlivých pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.

Fotogalerie

 

Pozemky (zahrada) v obci Kyjov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1935/20
Nejnižší podání
364.140 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Kyjov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky užívané jako užitková a rekreační zahrada, situované v rámci zahrádkářské lokality. Společně tvoří pozemky útvar připomínající sekeru, neboť z dolní přibližně obdélníkové části vybíhá k ulici Brandlova úzká pásová část pozemku p.č. 440/2, která slouží jako nezpevněná cesta procházející mezi ploty dvou sousedních zahrad. U levého okraje cesty přibližně 12 m od ulice se nachází vodovodní šachta. Od ulice se tato cesta svažuje směrem k vlastní oplocené zahradě, kde je již terén svažitý pouze mírně. V severním rohu pozemku p.č. 440/2 se nachází dřevěná stavba, která není zapsána v katastru nemovitostí. Jedná se o zahradní chatku nebo sklad nářadí. Další stavba nezapsaná v katastru nemovitostí (zřejmě sklad) se nachází u jihovýchodní hranice pozemku p.č. 440/2. Dále se na tomto pozemku nachází skleník. Zahrada je převážně zatravněna a nachází se na ní řada ovocných i okrasných dřevin. Příslušenství tedy tvoří dvě zahradní stavby nezapsané v KN, skleník, vodovodní šachta, oplocení, případně další venkovní úpravy a trvalé porosty.

Přístup k pozemkům je řešen z ulice Brandlova, která se v místě nachází na pozemku p.č. 2500/1, ostatní plocha, silnice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Ke komunikaci ulice Brandlova vybíhá část pozemku p.č. 440/2 ve tvaru úzkého pásu o délce přibližně 77 m a šířce přibližně 3 m, jehož koncová část u komunikace o délce přibliž ně 1,3 m je zúžena na šířku přibližně 0,5 m. Tato část pozemku slouží jako nezpevněná cesta. Příjezd je tak možný přes malou část pozemku p.č. 451/15 ve vlastnictví fyzické osoby.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 garáže v obci Kyjov, k.ú. Nětčice u Kyjova, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 1935/20
Nejnižší podání
87.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Kyjov
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Garáž je postavena jako řadová, vnitřní v garážovém bloku o dvou řadách, který je součástí rozlehlejší lokality s garážemi.
Při místním šetření bylo zjištěno, že garáž je zděná, má plochou střechu krytou falcovaným pozinkovaným plechem, podokapní žlab je rovněž z pozinkovaného plechu, pro vjezd slouží dvoukřídlová plechová vrata, kolem vrat je provedena hladká vápenná fasáda. Vzhledem k tomu, že garáž nebyla zpřístupněna, nejsou zpracovateli známy podrobnější informace týkající se dalších konstrukcí a vnitřního vybavení. Předpokládá se založení na betonových pasech, stropy betonové, vnitřní omítky štukové, podlaha betonová. Dle skříňky pro elektroměr na přední stěně vedle vrat lze usuzovat, že má garáž provedenu elektroinstalaci.
Stáří nebylo konkrétně zjištěno, odhadnuto je na 40 až 50 let. Sta se jeví jako poměrně dobrý, odpovídající odhadovanému stáří a běžné údržbě.

Obdélníkový pozemek p.č. st. 1129 vedený v KN jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 je zcela zastavěn objektem garáže.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 stavebního pozemku (orná půda) v obci Mutěnice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 5594/15
Nejnižší podání
51.100 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Mutěnice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek vedený na LV č. 6573 v k.ú. Mutěnice je vedený jako orná půda. Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti intravilánu obce, při místní komunikaci mezi obcí Mutěnice a komunikací č. 360, na jihovýchodním okraji obce. Pozemek parcelní č. 6624/112 je obdélníkového tvaru, přičemž kopíruje svou jednou kratší částí místní komunikaci, druhou kratší částí sousedí s intravilánem obce polní cestou. Pozemek je součástí původně zemědělsky obhospodařovaných pozemků jednotlivými drobnými majiteli, přičemž všechny tyto pozemky tvoří obdélník, který bezprostředně sousedí s intravilánem obce do něhož je vklíněn. Podstatná část pozemků v dané lokalitě je již ve vlastnictví obce Mutěnice, která je rovněž spoluvlastníkem id. 1/2 oceňovaného pozemku. Lokalita je dle územního plánu určena k výstavbě rodinných domů, za tímto účelem byla vyhotovena studie zastavitelnosti území. V návrhu potenciálních rozvojových zón je soubor pozemků veden jako 4a – obytná.

Fotogalerie

 

Novostavba nízkoenergetického rodinného domu 5+kk, 145 m2 v obci Lysice, okr. Blansko

Spisová značka
030 DD 17/20
Nejnižší podání
6.900.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Lysice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.05.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídka nemovitých věcí se koná na místě samém (Třešňová č.p. 634, 679 71  Lysice) v pondělí 3.5.2021 od 15 do 17 h a v pondělí 10.5.2021 od 15 do 17 h. Zájemci o prohlídku jsou povinni se předem registrovat na email drazebni@exekutorsky.cz, přičemž k prohlídce, která se koná v pondělí 3.5.2021 je třeba se zaregistrovat nejpozději do pondělí 3.5.2021 do 9 hod a k prohlídce, která se koná v pondělí 10.5.2021 je třeba se zaregistrovat nejpozději do pondělí 10.5.2021 do 9 hod. V registraci je třeba uvést jméno a příjmení osoby, která se k prohlídce dostaví a termín prohlídky, na nějž se zájemce dostaví. Prohlídka bude umožněna pouze řádně a včas zaregistrovaným osobám.

Jedná se o novostavbu zastřešeného, nízkoenergetického, samostatně stojícího domu 5+kk, 145m2 (typ bungalov) v obci Lysice (okr. Blansko). Dům je postaven na slunné parcele o velikosti 686m2, je půdorysně pojat ve tvaru písmene L, s valbovou střechou se sklonem 20 st., pokrytou pálenou střešní krytinou (Tondach). Dům vyniká pohodlným dispozičním řešením, jehož praktickým prvkem je separátní pokoj s druhou toaletou ve vstupní části objektu. Centrem obytného prostoru je slunný a vzdušný obývací pokoj s přípravou pro krbová kamna a kuchyňský kout. Z prostorného obývacího pokoje se dostaneme terasovými posuvnými a sklopnými dveřmi (izolační trojsklo Thermobel) přímo na terasu. Dále se chodbou dostaneme ke třem pokojům se samostatnými vchody a do koupelny. Za domem je dostatek místa pro bazén.

Dispozice domu: zádveří (chodba, 6m2), napravo je technická místnost (2,8m2) s kondenzačním plynovým kotlem Wiessmann (Vitodens 100-W), toaleta (3m2) s oknem a s přípravou pro WC mísu, bidet a umyvadlo, pokoj (13m2 ) s orientací na JV. V levé části domu je obývací pokoj (40m2) s přípravou pro krbová kamna a kuchyňský kout, ze kterého je vchod do spíže (2,3m2). Z obývacího pokoje vstup na terasu (cca. 18m2), chodbou se dostaneme do koupelny s oknem (7,6m2). Zde je příprava pro vanu i sprchový kout, příprava pro 2 umyvadla, dále 3x pokoj se samostatnými vstupy (13m2, 12m2 a 10m2). V pokojích jsou projektovány laminátové plovoucí podlahy, v technické místnosti a na sociálkách velkoformátová dlažba. Výhodou pro kupujícího je, že si může podlahy dokončit dle vlastního vkusu a svých možností. To platí i pro zařizovací předměty, sanitu i možnost volby barvy venkovní fasády. Veškerá podlahová plocha domu je pokryta teplovodním podlahovým vytápěním (Cosmo Mag-H). Okna v domě jsou 5ti komorová s izolačním trojsklem. V celém domě ještě budou dodělány vnitřní a venkovní parapety a svody dešťové vody ze střechy (stejný materiál i barva stávajícího okapového systému). Hlavní vchod s bezpečnostními dveřmi je orientován na JV. Terasa za domem je orientována na západ. Ze strany ulice je možnost stavby dvojgaráže, popř. 2x zastřešené parkovací stání, popř. terasa o velikosti cca. 40m2 . Parkování pro 2 auta za sebou je možno také pohodlně realizovat vedle domu z jižní strany s příjezdem na hlavní asfaltovou komunikaci. Dům je připojen na kompletní inženýrské sítě - elektřinu, vodu, plyn, kanalizaci. K domu je připojena retenční nádrž pro záchyt dešťové vody s volbou jejího dalšího využití.

Bližší informace o předmětu dražby lze získat u navrhovatele dražby na tel. čísle 606 720 576.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (zahrada, ost.plocha) se stavbou nezapsanou v KN (garáž) v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 15990/13
Nejnižší podání
438.333 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. 294 a 295 se nacházejí při ulici Vzhledná. Na pozemku parc.č. 295 vedeném jako ostatní plocha – jiná plocha se nachází stavba nezapsaná v operátu KN užívaná jako pro skladování zahradního nářadí a případně pro parkování osobního motorového vozidla. Tyto pozemky se dle platného územního plánu nacházejí v plochách s objekty bydlení – rodinnými domy. Stavba na pozemku parc.č. 295 je řadová koncová, zděná jednopodlažní s plochou střechou. Stáří stavby je odhadováno na 40 roků, opotřebení je stanoveno odhadem na 50%. Vznik stavby není doložen.

Přístup k pozemkům parc.č. 294 a 295 je z veřejné komunikace se zpevněným povrchem (ulice Vzhledná) na pozemku parc.č. 4/1, který je ve vlastnictví města.

Fotogalerie

 

1/4 rodinného domu v obci Lukovany, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 4947/10
Nejnižší podání
366.667 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Lukovany
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
03.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zděný, řadový koncový rodinný dům tvořený uliční a dvorní částí, který je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a je zastřešený sedlovou a pultovou střechou.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dokončen v roce 1927 a následně, odhadem před 40 lety, byla uliční část vpravo a dozadu rozšířena přístavbou a současně byla zřejmě provedena modernizace. Později došlo ještě k úpravě dvou hospodářských místností ve dvorním křídle k provizornímu bydlení. Dům má v nedávné době vyměněná okna a dle sdělení v roce 2019 byla provedena nová fasáda na uličních stěnách.
Dle prohlídky při místním šetření v rozsahu, který byl umožněn, se stavebně-technický stavu domu jeví jako bezproblémový, dům je obydlený a průběžně udržovaný.

Příslušenství pozemku s domem tvoří studna, zděný suchý záchod na dvoře, zděné a plechové oplocení s plechovou vjezdovou bránou a plechovou vstupní brankou, zpevněné plochy z betonu a kamene na dvoře, opěrná zídka a některé další venkovní úpravy na dvoře, oplocení předzahrádky z ocelových rámů s pletivem na betonové podezdívce, trativod, přípojka vody, přípojka elektro a přípojka plynu včetně plechové skříně pro HUP.
Jedná se o příslušenství běžného rozsahu a provedení, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné a jako takové je zahrnuto do celkového výsledného odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí.

Předmětem ocenění je jeden pozemek, a to p.č. 5407, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 172. Pozemek má lichoběžníkový tvar, a kromě rodinného domu se na něm nachází dvůr a předzahrádka s příslušenstvím. Dále se na nezastavěných částech pozemku nachází několik okrasných dřevin.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Podolí, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 8/21
Nejnižší podání
3.634 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Podolí
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází v severní části extravilánu obce Podolí u Brna. Celková výměra pozemků je 1.211 m2. V územním plánu obce se se zástavbou v této lokalitě nepočítá. Pozemky nejsou oploceny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 stavebních a zemědělských pozemků v obci Prace, okr. Brno-venkov

Spisová značka
030 DD 7/21
Nejnižší podání
64.085 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Prace
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
10.06.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se nachází v intravilánu i extravilánu obce Prace. Pozemky parc.č. 419/5, 1024,11, 425/20 a 764, které se nacházejí v intravilánu obce, jsou začleněny do územní určeného pro výstavbu. Jedná se tak o budoucí stavební parcely, u kterých doposud není zřejmá budoucí skutečná zastavěnost.

Pozemky parc.č. 1022/47 a 1023/64 jsou zemědělskými pozemky.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh