Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky (ostatní plocha) v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9157/14
Nejnižší podání
185.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dle územního plánu města Brna se oceňované pozemky p.č. 1142/186, p.č. 1142/194 a p.č. 1142/219 nachází nachází v plochách nestavebních - volných, s funkčním využitím jako: Z - plocha městské zeleně.

Jedná se o tři oceňované pozemky, které se nachází nejblíže u veřejné komunikace při ulici Stará Dálnice, v k.ú. Bystrc. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru a půdorysného obdélníkového tvaru. Na pozemku se z části nachází zděný plot, ale zejména trvalé porosty borovice. Žádné jiné příslušenství nebylo zjištěno. Pozemky slouží především jako veřejné prostranství. Přístup k oceňovaným pozemkům je možný přes pozemek p.č. 5996/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a p.č. 1142/54 (ostatní plocha, zeleň) vše ve vlastnictví statutárního města Brno.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 pozemků v obci Podhradí nad Dyjí, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 22679/07
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Podhradí nad Dyjí
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 2 200 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Podhradí nad Dyjí. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha a vodní plocha o výměře 20 683 m2. Na pozemku parc. č. 1606 se nachází koryto řeky Dyje. Přes pozemek parc. č. 1627 vede nadzemní vedení VN. Na pozemcích parc. č. 741/3, parc. č. 1628, parc. č. 673/8, parc. č. 1604, parc. č. 1605, parc. č. 1607, parc. č. 674/2, parc. č. 674/1, parc. č. 673/4 a parc. č. 673/3, parc. č. 673/2 a parc. č. 673/6 se nacházejí listnaté porosty. Na pozemcích parc. č. 1603, parc. č. 736/4 a parc. č. 736/3 se nachází nezpevněná cesta. Ostatní pozemky jsou zemědělské. V době oceňování byly rovinné pozemky převážně využívané. K pozemkům vede částečně zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1629, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemky) v obci Klobouky u Brna, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 2256/06
Nejnižší podání
17.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Klobouky u Brna
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
23.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc.č. 3139/7 a 3139/8 vedené jako lesní pozemky se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihozápadně od obce, v lokalitě Plunarský hájek, ve vzdálenosti cca 1,5 km od hranice obce. Pozemky jsou součástí většího lesního celku se smíšenými porosty.
Pozemek se dle platného územního plánu města Klobouky u Brna nachází v plochách krajinné zeleně.

Oceňované pozemky parc.č. 3139/7 a 3139/8 jsou vedeny jako lesní pozemky a dle platného územního plánu se nachází v plochách krajinné zeleně.

Fotogalerie

 

1/2 pozemků v obci Brumnovice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 6682/14
Nejnižší podání
16.667 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Brumovice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na listu vlastnictví č. 165 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihozápadně od obce, pod Hotařským kopcem, ve vzdálenosti cca 1,0 km od hranice obce. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
Pozemky se dle platného územního plánu obce Brumovice nacházejí v zemědělských plochách s využitím vinice, viničné tratě.

Oceňované pozemky parc.č. 1960/17, 1960/189 a 1960/223 jsou vedeny jako vinice, pozemky parc.č. 1960/84, 1960/85 a 1960/86 jsou vedeny jako ostatní plocha a pozemek parc.č. 1960/272 je veden jako orná půda. Všechny pozemky se dle platného územního plánu nachází v zemědělských plochách.

Fotogalerie

 

7/16 pozemků (orná půda, ostatní plocha atd.) v obci Šakvice, okres Břeclav (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 413/10
Nejnižší podání
196.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Šakvice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 2/16 nemovitých věcí bude dražen Exekutorským úřadem pro Prahu 4, soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa, dne 30.7.2020 ve 13:00 hod. prostřednictím dražebního portálu www. okdrazby.cz, pod sp. zn. 206 EX 264/14.

Oceňované pozemky parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8, parc. č. St. 697/3, parc. č. 1/88, parc. č. 1/89, parc. č. 34/40, parc. č. 34/65, parc. č. 1027/590, parc. č. 1027/626, parc. č. 1027/630, parc. č. 1027/704, parc. č. 1053/7, parc. č. 1053/9 , parc. č. 1868/32, parc. č. 2344, parc. č. 2747 a parc. č. 2748 se nacházejí na jižním a východním okraji zastavěné části obce Šakvice. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, orná půda a ostatní plocha o výměře 11 799 m2. Mezi pozemky parc. č. 34/40 a parc. č. 2747 vede zpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 1868/32 se nachází zpevněná cesta. Pozemek parc. č. 2344 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1027/704 se nachází nezpevněná cesta. Na pozemcích parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8 a parc. č. St. 697/3 se nacházejí částečně zemědělské stavby, které nejsou předmětem ocenění. Na ostatních pozemcích v souboru se nacházejí zpevněné plochy a porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2799/1, který je ve vlastnictví obce Šakvice a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2567, který je ve vlastnictví obce Šakvice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochu bydlení ve venkovských rodinných domech, plochy smíšené výrobní a plochy zemědělské.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Cvrčovice, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 9831/08
Nejnižší podání
93.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Cvrčovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech budou draženy v exekučních řízeních vedených pod sp. zn. 030 EX 10935/12 a 030 EX 28447/16 dne 6.8.2020 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt v řadě rozrůzněných staveb, štítovou stranou do ulice. Dům má jedno nadzemní podlaží, patrně není podsklepený, patrně se zde nachází půda a nemá vybudované obytné podkroví. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří domu je 100 a více let. Stavba nevykazuje známky údržby ani významných úprav. Pravděpodobně je téměř v původním stavu. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo. Stavba vykazuje známky poškození – zdivo je vlhké, místy praskliny a trhliny, střecha je rovněž místy poškozená. Stavba je určena spíše k celkové rekonstrukci. Základy jsou patrně smíšené, objekt je patrně smíšené konstrukce. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována novější dřevěná okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Vstup z ulice je řešen skrze kovová vrata vedle domu.
Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 80 m2.

Zavedení a funkčnost přípojek inženýrských sítí nemohla být ověřena. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu a vodovod.

Na pozemku parc. č. 300 se mimo stavby výše popsaného rodinného domu nachází i vedlejší stavba, západně od domu a zbylá část tvoří dvorek. Pozemek parc. č. 301 tvoří zahradu, kde je další drobná vedlejší stavba. Na pozemku parc. č. 302 se dříve patrně nacházela stavba, nicméně v současné době je odstraněna, patrné jsou pouze zbylé trosky.
Celková výměra pozemků činí 1513 m2 Samotný pozemek je rovinatý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní komunikaci z ulice nebo po nezpevněné obecní cestě ze zadní části. Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupné odborné učiliště, základní škola v obci není. Vybavenost z hlediska kulturních a sportovních zařízení je částečná. Úřady a pošta v obci není – nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 rodinného domu s pozemky v obci Cvrčovice, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 10935/12
Nejnižší podání
23.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Cvrčovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech budou draženy v exekučních řízeních vedených pod sp. zn. 030 EX 28447/16 a 030 EX 9831/08 dne 6.8.2020 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt v řadě rozrůzněných staveb, štítovou stranou do ulice. Dům má jedno nadzemní podlaží, patrně není podsklepený, patrně se zde nachází půda a nemá vybudované obytné podkroví. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří domu je 100 a více let. Stavba nevykazuje známky údržby ani významných úprav. Pravděpodobně je téměř v původním stavu. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo. Stavba vykazuje známky poškození – zdivo je vlhké, místy praskliny a trhliny, střecha je rovněž místy poškozená. Stavba je určena spíše k celkové rekonstrukci. Základy jsou patrně smíšené, objekt je patrně smíšené konstrukce. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována novější dřevěná okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Vstup z ulice je řešen skrze kovová vrata vedle domu.
Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 80 m2.

Zavedení a funkčnost přípojek inženýrských sítí nemohla být ověřena. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu a vodovod.

Na pozemku parc. č. 300 se mimo stavby výše popsaného rodinného domu nachází i vedlejší stavba, západně od domu a zbylá část tvoří dvorek. Pozemek parc. č. 301 tvoří zahradu, kde je další drobná vedlejší stavba. Na pozemku parc. č. 302 se dříve patrně nacházela stavba, nicméně v současné době je odstraněna, patrné jsou pouze zbylé trosky.
Celková výměra pozemků činí 1513 m2 Samotný pozemek je rovinatý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní komunikaci z ulice nebo po nezpevněné obecní cestě ze zadní části. Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupné odborné učiliště, základní škola v obci není. Vybavenost z hlediska kulturních a sportovních zařízení je částečná. Úřady a pošta v obci není – nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/32 rodinného domu s pozemky v obci Cvrčovice, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov (více info o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 28447/16
Nejnižší podání
23.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Cvrčovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech budou draženy v exekučních řízeních vedených pod sp. zn. 030 EX 10935/12 a 030 EX 9831/08 dne 6.8.2020  ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www.exdrazby.cz.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt v řadě rozrůzněných staveb, štítovou stranou do ulice. Dům má jedno nadzemní podlaží, patrně není podsklepený, patrně se zde nachází půda a nemá vybudované obytné podkroví. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří domu je 100 a více let. Stavba nevykazuje známky údržby ani významných úprav. Pravděpodobně je téměř v původním stavu. Vnitřní vybavení a konstrukční řešení není známo. Stavba vykazuje známky poškození – zdivo je vlhké, místy praskliny a trhliny, střecha je rovněž místy poškozená. Stavba je určena spíše k celkové rekonstrukci. Základy jsou patrně smíšené, objekt je patrně smíšené konstrukce. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována novější dřevěná okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Vstup z ulice je řešen skrze kovová vrata vedle domu.
Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 80 m2.

Zavedení a funkčnost přípojek inženýrských sítí nemohla být ověřena. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu a vodovod.

Na pozemku parc. č. 300 se mimo stavby výše popsaného rodinného domu nachází i vedlejší stavba, západně od domu a zbylá část tvoří dvorek. Pozemek parc. č. 301 tvoří zahradu, kde je další drobná vedlejší stavba. Na pozemku parc. č. 302 se dříve patrně nacházela stavba, nicméně v současné době je odstraněna, patrné jsou pouze zbylé trosky.
Celková výměra pozemků činí 1513 m2 Samotný pozemek je rovinatý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní komunikaci z ulice nebo po nezpevněné obecní cestě ze zadní části. Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupné odborné učiliště, základní škola v obci není. Vybavenost z hlediska kulturních a sportovních zařízení je částečná. Úřady a pošta v obci není – nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu se zahradou v obci Závist, okres Blansko

Spisová značka
030 DD 8/17
Nejnižší podání
145.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Závist
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům - Jedná se o zděný, jednopodlažní, jednobytový, v řadové vnitřní zástavbě stojící objekt. Půdorys stavby je podsklepený. V půdním prostoru se nenachází žádné obytné místnosti. Dispoziční řešení je jednoduché a tradiční. Hlavní vstup do domu je situován uprostřed průčelí domu přes závětří a zádveří. Suterén obsahuje schodiště, garáž, kotelnu a sklepní místnosti. Přízemí má vstupní závětří s chodbou, schodiště na půdu a do suterénu, kuchyň, tři obytné místnosti, spíž, WC a místnost lázní. Objekt hlavní stavby je napojen na veřejnou síť vodovodu, elektrické energie a plynu. Kanalizace je svedena do žumpy. Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že je nutno provést stavební úpravy jako je oprava povrchu podlah, úprava vnitřních povrchů, oprava keramických obkladů, dveří, nátěrů, vybavení kuchyně a vnitřního hygienického vybavení a zařizovacích přemětů. Technický stav prvků krátkodobé životnosti např. dřevěná zdvojená okna, dveře, dlažby je podprůměrný. Údržba hlavní stavby je podprůměrná.

Hospodářské stavení - Vedlejší stavbu tvoří atypický nepodsklepený jednopodlažní objekt s pultovou střechou, která je krytá vlnitou eternitovou krytinou. Má zděnou nosnou konstrukci s obvodovými zdmi ze škvárobetonového zdiva a bez oken. Izolace proti zemní vlhkosti není proveden. Základové kontrukce tvoří základové pásy z prostého betonu prokládané kamenem. Stropní kontrukce není provedena. Vnitřní povrchovou úpravu tvoří hrubá vápenná omítka, která je poškozena zemní vlhkostí. Vnější povrchová úprava není provedena. Podlahy jsou betonové. Není provedeno vytápění a elektroinstalace. V budově není proveden rozvod studené a teplé vody. Stavba je bez vnitřního vybavení. Bleskosvod není proveden. Splašková kanalizace není provedena, dešťová voda je volně svedena na terén. Stavba je v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci Brno, k.ú. Kníničky, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 4182/12
Nejnižší podání
130.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná chata je situována v jihovýchodní části Kníniček, v chatové oblasti, v blízkosti Brněnské přehrady. Chata stojí na pozemku jiného vlastníka (parcelní č. 1008), který je vlastnictví Statutárního města Brna a není předmětem ocenění. Přístup k nemovitosti je z lesního pozemku parcelní č. 985, který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna a navazuje na nezpevněnou komunikaci na pozemku parcelní č. 841. Nemovitost je dle povodňových map ČAP situována v záplavové zóně č. 1, tedy v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy.

Předmětem ocenění je montovaná chata s číslem evidenčním 804, která je na pozemku jiného vlastníka. Chata se skládá ze dvou podlaží. Horní část (2.NP) je dřevěná montovaná na pilířích, ukotvených do betonových patek, střecha je plochá (s mírným sklonem). Do 2. NP vede dřevěné venkovní schodiště, které je v havarijním stavu. Střecha je dřevěná, střešní krytina plechová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená s dřevěnými okenicemi, dveře dřevěné plné a prosklené. Spodní část chaty (1.NP) je zděná, vznikla dodatečným vyzděním původního volného prostoru pod 2.NP. Dle sdělení spoluvlastnice proběhla výstavba horní části stavby mezi lety 1985 a 1987, jedná se o prefabrikovanou dřevo-stavbu „Yveta“, vyráběnou Severočeskými dřevařskými závody Česká Lípa. Spodní, zděná část stavby, má tři pokoje, koupelnu a WC, byla vybudována v roce 1996.

Stavba vykazuje značné známky opotřebení, údržba je zanedbaná. Objekt není napojen na veřejnou kanalizaci, odpad je sveden do jímky, voda byla napojena na „letní“ zahradní rozvod vody, který je nefunkční a je odpojený. Elektřina do objektu je provedena zemním kabelem, ke dni ocenění je však rovněž odpojena.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001