Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemku (orná půda) v obci Kunějovice, okres. Plzeň-sever

Spisová značka
030 EX 4713/16
Nejnižší podání
17.333 Kč
Výše jistoty
26.000 Kč
Město
Kunějovice
Okres
Plzeň-sever
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.08.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek p.č. 301/9 - orná půda, v k.ú. Kunějovice, obec Kunějovice, okres Plzeň-sever, který je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Plzeň, k.ú. Radobyčice, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 27305/15
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.08.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chatu č.e. 1279 Radobyčice. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna chaty jsou dřevěná. Fasáda budovy není zateplená.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit. Chata stojí na parcelách parc. č. 810/16, LV 870, parc. č. 926/2, LV 562, které jsou ve vlastnictví cizího vlastníka, respektive ČR. Přístup k chatě je přes pozemek parc. č. 810/1, která je ve vlastnictví cizího vlastníka.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (zbořeniště) v obci Mikulovice, okres Jeseník, k.ú. Kolnovice

Spisová značka
030 EX 538/14
Nejnižší podání
5.330 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Mikulovice
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.08.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je pozemek vedený v KN jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, který je v současné době zatravněný s několika dřevinami. Pozemek leží s odstupem přibližně 10 až 20 m od štěrkové cesty, která vede severně od něho a od niž ho dělí obecní pozemek p.č. 657/3 (zahrada). Tvar pozemku p.č. st. 126 připomíná číslici 7 a leží v rovinatém terénu. Východní část pozemku (dle měření plochy v ortofoto snímku na podkladu katastrální mapy o výměře přibližně 115 m2) je připlocena jako součást zahrady (p.č. 657/1) u sousední stavby pro rodinnou rekreaci č.ev. 16 (součást pozemku p.č. st. 214), které vlastní fyzická osoba vlastnící současně spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na oceňovaném pozemku.

Trvalé porosty na pozemku jsou zahrnuty v uvedené hodnotě. Žádné jiné příslušenství pozemku nebylo zjištěno. Oplocení, kterým je část pozemku připlocena k sousední zahradě u chaty není považováno za příslušenství oceňovaného pozemku.

Věcná břemena, výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Zdounky, k.ú. Těšánky, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 4181/04
Nejnižší podání
137.053 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Zdounky
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.08.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je soubor celkem třinácti pozemků, které se nacházejí mimo zastavěnou část Těšánek u jejího severozápadního okraje. Většina pozemků na sebe navazuje, pouze pozemky p.č. 709/34 a p.č. 709/80 jsou odděleny pozemky jiného vlastníka. Pozemky jsou součástí krajinné zeleně mezi zastavěnou částí obce a zemědělskou půdou. Část pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace slouží jako cesta vedoucí po břehu říčky Kotojedka. Na ostatních pozemcích se převážně nachází porost charakteru smíšeného lesního porostu. Pouze na částech pozemků p.č. 709/59 a p.č. 709/11 se nachází travní porost.

Řešené pozemky jsou přístupné po nezpevněných cestách, které leží na pozemcích různých vlastníků. Cesta vedoucí podél břehu říčky Kotojedka se nachází i na některých oceňovaných pozemcích, a to těch, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 3+1 v obci Rohatec, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 9597/20
Nejnižší podání
540.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Rohatec
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytová jednotka č. 935/1
Vzhledem k tomu, že byt nebyl zpřístupněn, nebylo možné zjistit technický stav bytu a úroveň vybavení a provedení interiérových prostor a jednotlivých konstrukcí. V prohlášení vlastníka jsou k bytové jednotce uvedeny následující údaje. Jednotka č. 935/1 je byt 3+1, umístěný v prvním nadzemním podlaží o výměře podlahové plochy s příslušenstvím 105,6 m2, přičemž v této výměře není zahrnuta plocha balkonu a lodžie. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 935 a pozemku p.č. 1741/32 o velikosti 1056/4216. Řešený byt je umístěn v 1. NP domu, a to dle schématu v příloze prohlášení vlastníka vlevo od hlavního vstupu. Společnými prostorami jsou vchody, schodiště, chodby, prádelna a kotelna.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 935 je postaven jako pravá polovina dvojdomu na obdélníkovém půdorysu, má tři podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. Spodní podlaží je technické a je částečně zapuštěné pod úroveň okolního terénu. V nadzemních podlažích jsou celkem čtyři byty, a to vždy dva na každém podlaží. Ve spodním podlaží jsou garáže a zřejmě skladovací prostory. Hlavní vstup do domu je řešen ze severovýchodní strany, z prostranství před domem, které navazuje na ulici Řadová.

Dle informací uvedených v RÚIAN je dům zděný. Střecha je plochá s krytinou z PVC pásů nebo asfaltových pásů, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, fasáda břizolitová, okna jsou již novější, plastová a vstupní dveře rovněž novější, plastové. Dům je napojen na distribuční síť elektrické energie, distribuční síť plynu, veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Dle informace uvedené v prohlášení vlastníka byl dům kolaudován 26.2.1980. Jeho stav se jeví jako dobrý s běžnou údržbou.

Pozemek p.č. 1741/32
Pozemek je v katastru nemovitostí veden v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Jeho výměra činí 277 m2. Převážná část pozemku je zastavěna bytovým domem č.p. 935. Nezastavěný je pás pozemku před domem, na kterém se nachází příslušenství a jeden okrasný jehličnan. K bytové jednotce č. 935/1 náleží spoluvlastnický podíl na pozemku o velikosti 1056/4216.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

4/13 pozemku (zahrada) v obci Nižbor, k.ú. Stradonice u Nižboru, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 11602/16
Nejnižší podání
4.600 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Nižbor
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 21.7.2022
Odročeno na
01.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 100 m východně od okraje zastavěné části obce Stradonice. Jedná se o travnatý pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 353 m2. Pozemek je ohraničený ploty okolních vlastníků. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 612/1, který je ve vlastnictví obce Nižbor.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělské půdy, luk a ostatní krajinné zeleně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

 

1/5 pozemků (orná půda) v obci Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 10971/15
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Třebechovice pod Orebem
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m severně od okraje zastavěné části města Třebechovice pod Orebem. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 3 636 m2. Na severní straně jsou pozemky ohraničené korytem místního potoka a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo Dobruška nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.


 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu se zahradou v obci Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 2527/12
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Liběšice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z vlny. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové kryté PVC nebo prkny. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V přízemí domu je bytová jednotka o dispozici 1+1. V patře budovy je bytová jednotka o dispozici 3+1. Vytápění je lokální pomocí kamen, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. V místě je také septik. Přípojka plynovodu je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 105 se nachází stavba rodinného domu č.p. 39. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 581 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 252/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 61 m2. Pozemek parc. č. 255/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 462 m2. Pozemek parc. č. 1231/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 20 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, udržované, mírně svažité. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1253/1. Pozemek parc. č. 255/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 32 m2.

Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Součástí nemovité věci jsou IS, septik a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemků (orná půda, chmelnice, ost.plocha) v obci Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 2527/12
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Liběšice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 474/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 4830 m2. Pozemek parc. č. 544, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 4510 m2. Pozemky jsou položené mimo zastavenou část obce a jsou užívané k zemědělské činnosti.

Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Součástí nemovité věci jsou nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Pozemek parc. č. 1129/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako chmelnice o celkové ploše 4300 m2. Pozemek parc. č. 1129/18, který je v Katastru nemovitostí vedený jako chmelnice o celkové ploše 7267 m2. Pozemek parc. č. 1129/19, který je v Katastru nemovitostí vedený jako chmelnice o celkové ploše 1084 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou položené mimo zastavenou část obce a jsou užívané k zemědělské činnosti. Dle ortofoto se na pozemcích nachází konstrukce pro pěstování chmele.

Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Součástí nemovité věci je konstrukce pro pěstování chmele. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (zahrada) v obci Dolní Nivy, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 7690/13
Nejnižší podání
34.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Dolní Nivy
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
15.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Dolní Nivy. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 668 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná bouda ve špatném stavu. V době oceňování byl rovinný pozemek nevyužívaný a neudržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 23, který je ve vlastnictví pana Josefa Marhana.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 60 m. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je bouda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh