Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Zahrada v obci Vyškov, k.ú. Lhota, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 3613/10
Nejnižší podání
108.710 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Vyškov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc.č. 501 je vedený jako zahrada. Má tvar přibližného obdélníka, měří cca 11,5 m na šířku a 60 m na délku, je orientován jihozápadním směrem a je mírně svažitý. Celková výměra pozemku činí 696 m2. Pozemek sousedí ze západní strany s pozemkem s rodinným domem, z jižní strany je komunikace, z východní strany zahrada a ze severní strany sousedí s ornou půdou, která náleží k většímu zemědělskému celku.

Součástí pozemku je studna, oplocení a neudržovaná zeleň (ovocné stromy a keře, okrasné rostliny apod.). Na severním konci zahrady je situována stavba nezapsaná v katastru nemovitostí – dřevěný zahradní domek s plechovou střechou a přístavbou suchého WC s verandou. Zahradní domek i zahrada jsou při vnějším pohledu v neudržovaném stavu, vstup na pozemek ani do objektu nebyl umožněn. K pozemku je přivedena elektřina. Splašková kanalizace dle Územního plánu města Vyškov z roku 2016 v místní části Pařezovice chybí. V budoucnu má být provedena nová splašková kanalizace, která se napojí na budovaný kanalizační sběrač splaškové kanalizace. Vzhledem k horšímu stavu objektu zahradního domku, je považována jeho hodnota za nulovou a není proto zahrnut v ocenění.
 
Oceňovaný pozemek je situován v blízkosti vodní nádrže Opatovice, která je zásobárnou pitné vody. Nachází se proto v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. Dle Územního plánu města Vyškov z roku 2016 lze v tomto území realizovat stavby pouze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu. Protože oceňovaný pozemek je v územním plánu veden jako plocha rekreace – zahrádkářské osady a skutečné využití pozemku je v souladu s územním plánem, nemá existence ochranného pásma významný vliv na obvyklou cenu.

Fotogalerie

 

1/8 pozemků (trvalý travní porost) v obci Plzeň, k.ú. Doudlevce, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 19910/13
Nejnižší podání
10.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 500 m jižně od okraje zastavěné městské části Doudlevce. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 5 751 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na severním a jižním okraji pozemků se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků. Pozemky se nacházejí v záplavovém území.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 zahrady v obci Domousnice, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 34312/13
Nejnižší podání
45.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Domousnice
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Domousnice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 768 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Na jižním okraji pozemku vede železniční trať. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrady a lesa.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Rajhrad, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 10342/13
Nejnižší podání
17.560 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Rajhrad
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.12.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 2237/148 katastrální území Rajhrad o výměře 121 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru (27 × 4,5 m) a jeho střední část je zastavěna úsekem příjezdové komunikace k parkovišti severozápadně od rychlostní komunikace č. R52, jihovýchodně od motorestu. Na části pozemku je dále vystavěn úsek chodníku k podchodu pod rychlostní komunikací a jeho zbylá část je zatravněna. Pozemek je situován přibližně ve středu pruhu, který předmětné pozemky vytváří.
 
Pozemek parc.č. 2237/250 katastrální území Rajhrad o výměře 106 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha, se způsobem využití silnice. Pozemek je obdélníkového tvaru (23,5 × 4,5 m) a jeho střední část je zastavěna úsekem příjezdové komunikace k parkovišti jihovýchodně od rychlostní komunikace č. R52. Na jihovýchodní části pozemku je vystavěn úsek chodníku k podchodu pod rychlostní komunikací. Severozápadní část pozemku je zatravněna.
 
Pozemek parc.č. 2237/410 katastrální území Rajhrad o výměře 130 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru (29 × 4,5 m) a jeho střední část je zastavěna úsekem příjezdové komunikace k parkovišti severozápadně od rychlostní komunikace č. R52 a motorestu. Zbylá část pozemku je zatravněna. Pozemek tvoří severozápadní část daného pruhu předmětných pozemků.
 
Pozemek parc.č. 2237/411 katastrální území Rajhrad o výměře 41 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má tvar kosodélníku a v celém rozsahu je zastavěn částí budovy motorestu (budova bez č.pop./č.ev., jiná stavba, bez LV).
 
Pozemek parc.č. 2237/412 katastrální území Rajhrad o výměře 126 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha, se způsobem využití silnice. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru (28,5 × 4,5 m) a je z převážné části zastavěn úsekem rychlostní komunikace č. R52, pouze jeho střed je zatravněn.
 
Pozemek parc.č. 2237/413 katastrální území Rajhrad o výměře 4 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha. Pozemek je obdélníkového tvaru (1 × 4,5 m) a tvoří úsek krajnice rychlostní komunikace č. R52.
 
Pozemek parc.č. 2237/449 katastrální území Rajhrad o výměře 5 m2 je v katastru nemovitostí evidován v druhu  ozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má tvar trojúhelníku a v celém rozsahu je zastavěn částí budovy motorestu (budova č.pop. 699, stavba občanského vybavení, LV č. 1796, ve vlastnictví pana Tomáše Šmída).
 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Plaňany, k.ú. Hradenín, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 27607/13
Nejnižší podání
326.667 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Plaňany
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.01.2019 v 09:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komíny. Okna jsou dřevěná. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je špatný. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 15 se nachází stavba č.e. 9. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 372 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 62, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 414 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, mírně svažité, neudržované. Na pozemku se dále nachází stodola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 338.

 

Fotogalerie

 

1/6 rodinného domu v obci Bor, k.ú. Skviřín, okres Tachov (více informací o dražbách dalších podílů v popisu)

Spisová značka
030 EX 13621/16
Nejnižší podání
52.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Bor
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
09.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na těchto nemovitých věcech proběhne dne 9.1.2018 v 11:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 873/09 (Soudní exekutor JUDr.Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy).

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 proběhne dne 23.1.2019 v 10:00 hod. na dražebním portálu www.exdrazby.cz pod sp. zn. 144 EX 21133/15 (Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3).

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu s obytným podkrovím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pásech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně  -  technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Krytina střechy místy chybí. Součástí střechy jsou komíny a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské kontrukce jsou z pozinkovanho plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá nebo dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné, částečně prosklené. Budova není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení, místy chybí. Na jižní stranu domu navazuje pravděpodobně zděná garáž z pultovou střechou. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaty z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba č.p. 47 stojí na pozemku parc. č. St. 27/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 103 m2. Pozemek je téměř zastavěn plochou pod domem. Pozemek je ve vlastnictví státu. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bílina, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 9850/12
Nejnižší podání
246.000 Kč
Výše jistoty
25.000 Kč
Město
Bílina
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Část střechy je propadlá. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a jsou ve špatném stavu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Objekt je vhodný k celkové rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. V ulici se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1068 stojí stavba pro bydlení č.p. 91. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 153 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1083/1, který je ve vlastnickém právu města Bílina.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku v obci Hrádek, k.ú. Hrádek u Znojma, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 831/10
Nejnižší podání
7.364 Kč
Výše jistoty
700 Kč
Město
Hrádek
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1981 leží cca 700 m severozápadně od domu č.p. 19 v oploceném zemědělském půdním celku mimo zastavěné území obce, po levé straně silnice ve směru z Hrádku na Valtrovice a Znojmo. Pozemek má protáhlý obdélníkový tvar o délce přes 190 m a šířce cca 17 m. Terén je v místě rovinatý. Zemědělský půdní celek, jehož je pozemek součástí, je v současné době využit jako ořechový sad, který byl vysazen v roce 2015.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu se zahradou v obci Hrádek, k.ú. Hrádek u Znojma, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 831/10
Nejnižší podání
83.333 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Hrádek
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o stavení původní menší zemědělské usedlosti, tvořené uliční částí a dvorním, zřejmě převážně hospodářským křídlem. Objekt je situován jako samostatně stojící, od sousedních domů oddělený průjezdy na dvory a zahrady. Uliční část je přízemní s valbovou střechou, kolmo navazující dvorní část je rovněž přízemní se sedlovou střechou. Zda má objekt nějaké podsklepení nebylo možno zjistit. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 10 znaleckého posudku. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení. Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Lze předpokládat, že původní stáří domu bude minimálně 80 let. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence částečně opravován. Novější než původní se jeví fasáda na uliční stěně a pálená střešní krytina. V současné době je ovšem dům ve zhoršeném stavu, zřejmě není obydlen a není dostatečně udržován.

Pozemek p.č. st. 389 má přibližně obdélníkový tvar. Část plochy pozemku (pravý přední roh) je zastavěna objektem č.p. 19. Nezastavěnou plochu zaujímá dvůr a částečně zahrada s trvalými porosty. Směrem dozadu navazuje na pozemek p.č. st. 389 pozemek zahrady p.č. 4629/2, který byl také jako zahrada v celém rozsahu využíván. V současné době je tato zahrada neudržovaná a značně zarostlá s větším počtem převážně přestárlých ovocných stromů. Terén je v místě v podstatě rovinatý. Předzahrádka před domem je situována na obecním pozemku. Zahrada p.č. 4629/2 je přístupná i ze zadní strany po obecní polní cestě.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 pozemků (orná půda) v obci Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 831/10
Nejnižší podání
13.804 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Velká Bíteš
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.01.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 3086 - Pozemek se nachází poblíž katastrální hranice katastrálního území Velká Bíteš, v zemědělské krajině severně od zastavěného území města, a to cca ve vzdálenosti cca 2,3 km od centra města vzdušnou čarou. Jedná se o protáhlý pásový pozemek o délce cca 315 m a šířce cca od 11 do 13 m, který je obklopen parcelami jiných vlastníků – fyzických osob a města Velká Bíteš. Terén je v místě rovinatý až mírně zvlněný. Pozemek je součástí velkého intenzívně zemědělsky obhospodařovaného půdního lánu, na které byla v době místního šetření pěstována pšenice.

Pozemek p.č. 3414 - Rovněž tento pozemek leží poblíž katastrální hranice katastrálního území Velká Bíteš, v zemědělské krajině severně od zastavěného území města, a to cca ve vzdálenosti cca 1,3 km od centra města vzdušnou čarou. Jedná se o protáhlý pásový pozemek o délce přes 430 m a šířce cca od 12 do 13 m, který je obklopen parcelami jiných vlastníků. Terén je v místě rovinatý až mírně zvlněný. Pozemek je součástí velkého intenzívně zemědělsky obhospodařovaného půdního lánu, na kterém byla v době místního šetření pěstována kukuřice.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001