Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/56 rodinného domu se zahradnou v obci Zlonice, okres Kladno (další 1/56 se draží pod sp.zn. 030 EX 28352/14)

Spisová značka
030 EX 19008/15
Nejnižší podání
15.714 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zlonice
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmět ocenění se nachází na adrese Pejšova 515, 273 71 Zlonice. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části městyse Zlonice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 729/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 00 a dále přes pozemek p.č. 745/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Zlonice, náměstí Pod Lipami 29, Zlonice, 273 71. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla nemovitost povinným zpřístupněna.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností (byla provedena výměna původních oken). Dále objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech pravděpodobně zanedbaná. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou - předpoklad provedení menších stavebních úprav.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Další podíl id. 1/56 se draží dne 30.1.2020 pod sp.zn. 030 EX 28352/14.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Moravský Žižkov, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 43/18
Nejnižší podání
886.667 Kč
Výše jistoty
90.000 Kč
Město
Moravský Žižkov
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, který je zastřešen sedlovou střechou. Dům má tvar „U“, kdy uliční část je tvořena průjezdem a částí rodinného domu, ten pokračuje také do dvora. Ve dvoře poté navazuje pravděpodobně zemědělská část stavby (tato skutečnost je neověřená díky neumožnění vstupu do objektu). Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit pouze při omezeném místním šetření, tvoří zpevněné plochy z betonu, oplocení předzahrádky a přípojky IS (dům je pravděpodobně napojen na veškeré inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci, plyn, elektřina).
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na straně 5 znaleckého posudku. Dispozice – nebyla zjištěna – pouze předpoklad dle poskytnuté částečné PD: 1.NP – 5 pokojů, kuchyně, pravděpodobně koupelna, komora, spíž, technická místnost, prosklená chodba v zadní části (veranda), průjezd
Stáří, technický stav: Stáří domu nebylo přesně zjištěno, nebylo toto ani sděleno na příslušném SÚ. Dle konstrukčního řešení a technického stavu objektu, alespoň pokud se podařilo zjistit z velmi omezeného místního šetření provedeného pouze zvenčí, je původní stáří domu odhadováno na cca 80 až 90 let. Koncem 80. let byl do domu zaveden plyn. Informace o jiných případných proběhnuvších stavebních úpravách nebyly zjištěny. Dům je pravděpodobně prakticky v původním stavu, s velkou pravděpodobností je delší dobu neobydlen, není prováděna běžná údržba. Stavebně-technický stav domu lze určitě hodnotit jako zhoršený, bylo by potřeba provést rekonstrukci. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace, než jak je uvedeno výše.

Předmětem posudku je pozemek p.č. 972, který je rovinatého charakteru, nepravidelného půdorysného tvaru a je převážně zastavěn objektem bydlení č.p. 15. Zbývající část pozemku tvoří uzavřený dvůr.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu v obci Kučerov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 3259/15
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Kučerov
Okres
Vyškov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou, přízemní budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Stavebně - technický stav domu je špatný. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Do střechy zatéká, krytina místy chybí. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Na dům navazují pozůstatky hospodářské stavby. K domu náleží zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 259, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 250 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 177. Zbylou část pozemku tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 4350, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 1.439 m2. Pozemek parc. č. 4350 bude dle schvalovaného nového územního plánu určen k zástavbě. Zahrada je středně svažitá, travnatá, neudržovaná a neoplocená. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 15941/18
Nejnižší podání
13.400 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Uherský Brod
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek vedený jako trvalý travní porost se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, nachází se v plochách určených k zemědělské výrobě.

Fotogalerie

 

Zahrádkářská chata v obci Brno, k.ú. Řečkovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 16125/16
Nejnižší podání
8.240 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je zahrádkářská chata s číslem evidenčním 1137, která je na pozemku jiného vlastníka parcelní č. 3749/9. Jde o dřevěnou stavbu s plochou střechou (s mírným sklonem), střecha je dřevěná, pokryta asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce jsou neúplné, z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné s jednoduchým zasklením, okno dřevěné, zdvojené zasklení. Na západní straně je dřevěná přístavba pro uskladnění nářadí přístupná z venku (v havarijním stavu. Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě. Stavba vykazuje značné známky opotřebení a poškození – poškození střešní krytiny, vlhkost vnitřních nosných konstrukcí vlivem zatékání apod.

Fotogalerie

 

1/12 rodinného domu v obci Žatec, k.ú. Milčeves, okres Louny

Spisová značka
030 EX 30043/13
Nejnižší podání
30.222 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Žatec
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím (v části se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví) pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Žatec, místní části Milčeves, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Milčeves č.p. 4, 438 01 Milčeves. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a a je přístupný po veřejné částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 248/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 43801 Žatec. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, žumpu. Dle informací ČSÚ v obci Žatec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk zřejmě s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Fotogalerie

 

1/24 pozemků (zahrada) v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 37674/07
Nejnižší podání
34.667 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 28.11.2019
Odročeno na
30.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1269 - Oceňovaný pozemek má poměrné úzký, protáhlejší obdélníkový tvar. Pozemek slouží jako předzahrádka před bytovým domem a jako přístupová cesta do něj a také slouží jako jedno parkovací místo. Vyjma chodníku vedoucího k vchodu do přilehlé nemovitosti a parkovacímu místu je pokryt travním porostem. Na pozemku se nachází několik málo stromů a keřů různého druhu a stáří. Charakter pozemku je rovinatý. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Pozemek p.č. 1271, který je v KN vedený jako zahrada o výměře 344 m2, má obdélníkový tvar, tvoří vnitroblok obytné zástavby, který je přístupný pouze z pozemku p.č. 1270. Jelikož nám nebyla zpřístupněna oceňovaná nemovitost, nebylo možno v plném rozsahu ověřit, zda se na pozemku nachází nějaké stavby. Dle náhledu v KN se na oceňovaném pozemku, který slouží jako zahrada, nachází travnatý porost, pravděpodobně také stromy a malý bazén. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Křinec, k.ú. Zábrodovice u Křince, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 1545/08
Nejnižší podání
540.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Křinec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

RD se nachází v centru obce Zábrdovice. Jedná se o původní přízemní stavení, které bylo průběžně rekonstruováno. RD je dispozičně řešen jako 3+1 s jídelnou. Pozemek je rozdělen na dvě části – zastavěná plocha a nádvoří, zde se mimo RD nachází garáž, která bezprostředně navazuje na zástavbu, kolmo na garáž navazuje stodola s vestavěným sklepem. Zároveň je zde vybudováno kryté posezení. Druhá část zahrady se využívá užitkově – sad a políčko.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku (trvalý travní porost) v obci Teplá, k.ú. Poutnov, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 11765/15
Nejnižší podání
13.333 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Teplá
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je lokalizován na okraji lesního porostu v blízkosti železničního nádraží Poutnov, ležícího přibližně uprostřed trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně, mezi městy Bečov nad Teplou a Teplá. V bezprostředním okolí jsou brownfieldy nádražních budov a panelového bytového domu. Příjezd k pozemku je ze silnice III. tř. po zpevněné cestě s prašným povrchem. Pozemek je mírně svažitý s východní expozicí. Pozemek byl v minulosti využívaný jako zahrada, nyní je porostlý úpornou buření a náletovými dřevinami druhové specifikace Salix caprea a Picea excelsa. Pozemek je oplocen zbytky dožilého drátěného pletiva původně upevněného na železničních pražcích a kovových trubkových sloupcích. Na pozemku jsou umístěny torza dřevěných staveb pro chov domácího zvířectva. Součásti ani příslušenství pozemku nemají vliv na určení ceny obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Krupka, k.ú. Soběchleby u Krupky, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41827/13
Nejnižší podání
90.121 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Krupka
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 17.12.2019
Odročeno na
06.02.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektornického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 80 m severně od okraje zastavěné části obce Soběchleby. Na pozemku parc. č 98/4 se nachází zpevněná cesta. v době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 708/1, který je ve vlastnictví města Krupka. Přes soubor pozemků vede nadzemní vedení VN. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, ploch zeleně nelesní a ploch smíšeného nezastavěného území.

Věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a úprav telekomunikačního vedení s povinností k pozemkům 96/4, parc. č. 96/5, parc. č. 97/4 a parc. č. 98/5 ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s. Věcné břemeno nezasahování do integrity vytyčení elektrického zařízení, práva vstupu a přístupu s povinností k pozemkům parc. č. 96/4, parc. č. 96/5 a parc. č. 97/4.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001