Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemku (ostatní plocha) v obci Břeclav, k.ú. Charvatská Nová Ves, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 11922/19
Nejnižší podání
39.333 Kč
Výše jistoty
4.000 Kč
Město
Břeclav
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek vedený na listu vlastnictví č. 1293 je situován na východním okraji města, v části města Charvátská Nová Ves, při ulici U Jezera. Ulice U Jezera se nachází na východním okraji této městské části, odbočuje z ulice A. Kuběny. Východně od ulice U Jezera teče potok Včelínek a nacházejí se zde další vodní plochy a vodoteče. Pozemek se dle platného územního plánu města Břeclavi nachází v zemědělských plochách. Pozemek slouží jako zahrada, je oplocený. V zadní části pozemku je situována vedlejší stavba dřevěné konstrukce na patkách (viz foto v příloze posudku), která není pevně spojená s terénem, jedná se o movitou věc a není předmětem ocenění.
Lokalita s oceňovaným pozemkem se nachází v zóně č. 4 s vysokým nebezpečím výskytu povodně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/11 rodinného domu se zahradou v obci Košťany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 30313/13
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Košťany
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 535 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 707 a p.č. 954
Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví (v části přízemní s využitým podkrovím) pod mansardovou a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Košťany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Kamenný Pahorek 535, 417 23 Košťany. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 967 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Pozemek p.č. 945/2
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/11 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 945/2 - zahrada, v k.ú. Košťany, obec Košťany, okres Teplice, který je situován ve vnitřní zastavěné části města Košťany. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 967 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem a dále přes pozemek p.č. 956 - zarhada, který je ve vlastnictví: Město Košťany, Teplická 297, 41723 Košťany.
Dle informací ČSÚ v obci Košťany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Košťany je pozemek zahrnut v plochách jako: „plochy rekreace - RZ - zahrádkářské kolonie“.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orná půda) v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 29303/14
Nejnižší podání
59.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
01.02.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 50 - 800 m okolo okraje zastavěné městské části Rakšice. Jedná se soubor nesousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 16 201 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 4439/145 je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 2431/22, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělské. Část pozemku parc. č. 3042/3 je vedená jako plocha změn na plochu tělovýchovy a sportu.

Pozemky na LV č. 4614 a LV č. 5021 jsou pronajímané společnosti Agrodružstvo - Rakšice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Zálší, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 12406/08
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Zálší
Okres
Tábor
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.02.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Zálší. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavená plocha a nádvoří o výměře 180 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací. Na pozemku se nacházejí pozůstatky obvodového zdiva domu bez čp/če, který se na něm nachází. Budova je bez střechy a je vystavena negativním povětrnostním vlivům. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 305, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Součástí nemovité věci jsou zbytky zdiva. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh