Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 rodinného domu v obci Čermná ve Slezku, okres Opava

Spisová značka
030 EX 6888/16
Nejnižší podání
83.500 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Čermná ve Slezku
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nacházejí na severovýchodním okraji obce, a to po levé straně komunikace procházející obcí ve směru na křižovatku se silnicí II/442. Dům č. p. 58 s půdorysem ve tvaru písmene L je zděný ze smíšeného zdiva, zřejmě nepodsklepený, přízemní a se sedlovou střechou bez využití půdního prostoru. Dle dostupných skutečností byly v objektu situovány tři byty 2+1 se samostatnými vstupy, které měly pouze podstandardní sociální vybavení (splachovací WC a umyvadlo). Kromě domu č.p. 58 se na pozemku p.č. st. 70 nachází zděná hospodářská stavba ze smíšeného zdiva, tvořená dvěma částmi se sedlovými střechami s polovalbou na přední štítové straně. Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle současného stavu a některých požitých materiálů a konstrukcí lze stáří stavby odhadovat kolem 90 až 100 let. Další příslušenství tvoří studna, septik, přípojky a některé venkovní úpravy na pozemku kolem domu, který je ovšem zcela bez údržby a zarostlý vegetací.

Pozemek p.č. st. 70 je z části zastavěn, a to domem č.p. 58 a hospodářskou stavbou. Mezi těmito stavbami se nachází dvůr. Stavba vyznačená v katastrální mapě, která původně uzavírala dvůr na západní straně, se na místě již nenachází. Kromě vjezdu do dvora, který sousedí s pozemkem obecní komunikace, je pozemek obklopen parcelami ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetek státu pro Státní pozemkový úřad (tři parcely vedené v KN jako zahrady, jedna vedena jako trvalý travní porost.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemků (pod rekreačním objektem, zahrada, louka) v obci Jíloviště, okr. Praha-západ

Spisová značka
030 EX 11544/15
Nejnižší podání
21.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Jíloviště
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražby nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky pro rekreaci:

Na pozemku parc. č. St. 131 stojí stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 94, která není předmětem ocenění. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2. Pozemek parc. č. 99/15 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 131 a je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 480 m2. V ÚP jsou pozemky vedeny jako rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, dřevěná kolna a dřevník. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 99/2, který je ve spoluvlastnictví povinného.

Zemědělský pozemek:

Pozemek parc. č. 99/2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1549 m2. Pozemek má pravidelný tvar. Pozemek je podlouhlý a úzký. V ÚP je pozemek zařazen v zemědělských plochách. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 92/12 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), který je ve vlastnickém právu více spoluvlastníků. Na pozemku se nachází dřevěná přízemní stavba, která je založena na patkách. Pozemek je oplocen.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

7/144 pozemků v obci Kněžičky, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 55753/13
Nejnižší podání
10.933 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Kněžičky
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky trvalého travního porostu a orné půdy nacházející se mimo souvisle zastavěné území obce, u kterých se jiné než zemědělské využití nepředpokládá. Na pozemcích nejsou žádné stavby ani trvalé porosty. Pozemek trvalého travního porostu je umístěn v chráněném území národní přírodní památky Dlouhopolsko.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 pozemků v obci Drahobuz, k.ú. Strážiště u Drahobuze, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 3071/13
Nejnižší podání
25.333 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Drahobuz
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky p.č. 71/1, p.č. 71/3 a p.č. 71/4 se nachází v okrajové, zastavěné části obce Drahobuz, v místní části Strážiště. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha a p.č. 564 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Drahobuz, č.p. 35, 411 45 Drahobuz.
Pozemky p.č. 148/2, p.č. 148/4, p.č. 195 a p.č. 196/2 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 573 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Na části pozemku p.č. 148/2 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
Pozemky p.č. 275/37, p.č. 275/38, p.č. 275/39 a p.č. 275/40 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 581 - ostatní plocha a p.č. 1628 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Drahobuz, č.p. 35, 411 45 Drahobuz. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Dle informací ČSÚ je v obci Drahobuz možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.


Dle platného územního plánu obce Drahobuz (zveřejněného na aktuálních www stránkách města s rozšířenou působností Litoměřice) jsou pozemky vedeny v plochách:
- část p.č. 71/1 - část (cca 400 m2) „NS - plochy smíšené nezastavěného území“
- část p.č. 71/1 - část (cca 2.685 m2) „návrhové plochy SB - plochy smíšené obytné“
- p.č. 71/3 - „návrhové plochy SB - plochy smíšené obytné“
- p.č. 71/4 - „návrhové plochy SB - plochy smíšené obytné“
- p.č. 148/2 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 148/4 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 195 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 196/2 - „NP - plochy přírodní“
- p.č. 275/37 - „NZ - plochy zemědělské“
- p.č. 275/38 - „NZ - plochy zemědělské“
- p.č. 275/39 - „NZ - plochy zemědělské“
- p.č. 275/40 - „NZ - plochy zemědělské.“

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Mělnické Vtelno, k.ú. Radouň, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 32739/13
Nejnižší podání
470.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Mělnické Vtelno
Okres
Mělník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek, ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody, ve špatném stavu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. Dveře domu jsou plastové prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 42 stojí stavba rodinného domu č.p. 111. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 517 m2. Pozemky parc. č. 66/1 a parc. č. 66/2 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 42 a tvoří s ním jeden fuknční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ovocný sad a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty, zděná kolna a drevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 738/5 ve vlastnickém právu obce Mělnické Vtelno a přes pozemek parc. č. 710/1 ve vlastnickém právu Středočeského kraje.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Kuroslepy, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 8450/07
Nejnižší podání
12.667 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Kuroslepy
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek je situován na západním okraji obce, při hranici se sousedními obcemi Březník a Kladeruby nad Oslavou, v blízkosti řeky Oslavy. Pozemek je součástí přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, na rozhraní krajů Vysočina a Jihomoravského na řece Oslavě od Náměště nad Oslavou po Čučice a jejího levostranného přítoku Chvojnice od Rapotic. Pozemek je na okraji lesního porostu a sousedí s ornou půdou. Vzdálenost od okraje hlavní, zastavěné části obce činí přibližně 1 km.

Oceňovaný pozemek parc.č. 507 v k.ú. Kuroslepy je vedený jako lesní pozemek, se způsobem ochrany – pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek je mírně svažitý a má podlouhlý tvar. Je součástí lesního celku, který je obklopen zemědělskou půdou. Jeho celková výměra činí 2 219 m2. Přístup k pozemku není zajištěn, nejbližší komunikace je vzdálena cca 340 m jihovýchodně.

Dle Lesní hospodářské osnovy (LHO) se na pozemku nachází porostní skupina 438 Ni0 popsaná v lesní hospodářské osnově platné pro roky 2013 až 2022 jako pruhovitá parcela na mírném svahu JV expozice v údolí Oslavy a Chvojnice. Lesní porost je popsán jako stará holina s nárostem keřů a doporučeným zalesněním na ploše 0,13 ha borovicí a na ploše 0,09 ha dubem. Zalesnění však nebylo provedeno, pozemek je k datu ocenění pokryt keřovými náletovými porosty.

Dle platného územního plánu obce Kuroslepy z roku 2015 je pozemek součástí lesní plochy - pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Fotogalerie

 

Pozemek (lesní pozemek) v obci Černá Hora, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 8450/07
Nejnižší podání
16.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Černá Hora
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek je situován na západní okraji městyse, při hranici se sousední obcí Žernovník, přibližně 1 km jihozápadně od hlavní zastavěné části městyse Černá Hora. Pozemek je umístěný na okraji souvislého lesního porostu, v těsné blízkosti mládežnického střediska s názvem „Centrum Word of Life“, kde jsou pořádány zimní a letní dětské tábory. Přibližně 35 m západně od oceňovaného pozemku protéká potok Litkov.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1411/2 v k.ú. Černá Hora je vedený jako lesní pozemek, se způsobem ochrany – pozemek určený k plnění funkce lesa. Pozemek je svažitý a má nepravidelný tvar. Je přístupný z nezpevněné komunikace na pozemku parc.č. 1414/3 (ostatní plocha – neplodná půda), který je vlastnictví soukromých osob. Jeho celková výměra činí 2 767 m2.

Dle Lesní hospodářské osnovy (LHO) je na pozemku lesní porostní skupina 310 DI0. V době začátku platnosti lesní hospodářské osnovy platné pro období 2011 až 2020 byl lesní porost vytěžen a doporučeno zalesnění Dubem zimním na ploše 0,11 ha a lípou na ploše 0,05 ha. Porostní skupina je na plošině až západním svahu a je součástí ÚSES - LBC "Pod Lopatami". Zalesnění však nebylo provedeno, pozemek je k datu ocenění pokryt keřovými náletovými porosty.

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černiv, okres Litoměřice (další id. 1/2 se draží pod sp.zn. 030 EX 26812/13)

Spisová značka
030 EX 30715/13
Nejnižší podání
55.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Černiv
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 26812/13.

Rodinný dům čp.32 - podíl id.1/2 – § 13

Přízemní jednopodlažní nepodsklepená stavba zděné konstrukce bez izolací v tl.do 55 cm se sedlovou střechou na dřevěném krovu s krytinou z dvojitých bobrovek i cem. drážkovek, stropy klenbové i ploché omítané. Postavena na stísněném stavebním místě při samém severozápadním okraji zastavěné části obce, přístup ze silnice Černiv - Slatina. Dispozičně obsahuje jedno nadzemní podlaží, ve kterém je byla posledního způsobu užívání: kuchyň, dva pokoje, koupelna s mísou WC a komora. Podstřešní prostor přístupný dřevěným schodištěm není určen, ani stavebně technicky vybaven pro účelové užití, jde o půdu. K datu ocenění je dům několik roků opuštěn, v havarijním stavu - bezprostředně ohrožuje bezpečnost ve svém okolí; bez funkčního vybavení, dlouhodobě mimo provoz, odpojen od veřejných sítí. Jeho stabilita je evidentně poškozena natolik, že nelze vyloučit samovolnou destrukci některých jeho konstrukcí, ohroženy i pozemky sousedící. Se situací je seznámen starosta obce i vedoucí místně i věcně příslušného stavebního úřadu v Libochovicích, kde jsem byl informován že řešení věci je v řízení.
 
Protože vnitřní ohledání by představovalo zvýšené bezpečnostní riziko (a povinný jen ani nezajistil), bylo možno provést jen vnější ohledání; dvůr i zahrada jsou totiž zavezeny odpadním materiálem, jinak prorůstá bujnou vegetací.
 
Informace k dalším stavbám na pozemku naleznete ve znaleckém posudku.
 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černiv, okres Litoměřice (další id. 1/2 se draží pod sp. zn. 030 EX 30715/13)

Spisová značka
030 EX 26812/13
Nejnižší podání
55.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Černiv
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 1/2 bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 30715/13.

Rodinný dům čp.32 - podíl id.1/2 – § 13

Přízemní jednopodlažní nepodsklepená stavba zděné konstrukce bez izolací v tl.do 55 cm se sedlovou střechou na dřevěném krovu s krytinou z dvojitých bobrovek i cem. drážkovek, stropy klenbové i ploché omítané. Postavena na stísněném stavebním místě při samém severozápadním okraji zastavěné části obce, přístup ze silnice Černiv - Slatina. Dispozičně obsahuje jedno nadzemní podlaží, ve kterém je byla posledního způsobu užívání: kuchyň, dva pokoje, koupelna s mísou WC a komora. Podstřešní prostor přístupný dřevěným schodištěm není určen, ani stavebně technicky vybaven pro účelové užití, jde o půdu. K datu ocenění je dům několik roků opuštěn, v havarijním stavu - bezprostředně ohrožuje bezpečnost ve svém okolí; bez funkčního vybavení, dlouhodobě mimo provoz, odpojen od veřejných sítí. Jeho stabilita je evidentně poškozena natolik, že nelze vyloučit samovolnou destrukci některých jeho konstrukcí, ohroženy i pozemky sousedící. Se situací je seznámen starosta obce i vedoucí místně i věcně příslušného stavebního úřadu v Libochovicích, kde jsem byl informován že řešení věci je v řízení.
 
Protože vnitřní ohledání by představovalo zvýšené bezpečnostní riziko (a povinný jen ani nezajistil), bylo možno provést jen vnější ohledání; dvůr i zahrada jsou totiž zavezeny odpadním materiálem, jinak prorůstá bujnou vegetací.
 
Informace k dalším stavbám na pozemku naleznete ve znaleckém posudku.
 
 

Fotogalerie

 

1/3 stavebního pozemku v obci Humpolec, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 10624/08
Nejnižší podání
2.050 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Humpolec
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází na jižním okraji obce Humpolec v prostoru zahrádkářské kolonie s jednotlivými zahrádkami a stavbami zahrádkářských chatek. Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka bez čp/če, jiná stavba. Přístup po nezpevněné komunikaci (odbočka z ulice V Cípku). V územním plánu Humpolce je oblast s výskytem oceňovaného pozemku zahrnuta do plochy změn B1 - plochy bydlení v rodinných domech, avšak k datu ocenění bez infrastrukturních sítí k hranici pozemku.

Fotogalerie

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001