Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Lesní pozemky v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Domažlic, okres Domažlice

Spisová značka
030 EX 19102/15
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Zahořany
Okres
Domažlice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 14.6.2018
Odročeno na
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednicvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zahořany. Jedná se o nesousedící lesní pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 2 846 m2.

Pozemek parc. č. 375 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází smrkový lesní porost starý cca 40 let a 57 let.

Pozemek parc. č. 377 není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního prostu. Na pozemku se nachází smrkový lesní porost starý cca 57 let.

Pozemky jsou svažité k severní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1525, který je ve vlastnictví obce Zahořany.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

 

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu v obci Konice, k.ú. Runářov, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 17486/14
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Konice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
02.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 18, který se nachází na pozemku p.č. st. 142 je samostatně stojící, zastřešený sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím. Půdorysný tvar domu je přibližně ve tvaru písmene „L“. Rodinný dům je ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Pozemek p.č. st. 142, na kterém se oceňovaný rodinný dům nachází, je majetkem České republiky. Konstrukční provedení a vybavení tak, jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném pouze z exteriéru, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, odhadem pochází dům ze čtyřicátých let dvacátého století. Dle skutečností zjištěných při místním šetření dne 28.2.2016 je technický stav domu velmi špatný. Dům má velmi zanedbanou údržbu, fasádní omítka je lokálně poškozená, klempířské konstrukce jsou na hranici životnosti, rovněž tak i okna.
 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků v obci Borkovany, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 25076/13
Nejnižší podání
8.867 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Borkovany
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky vedené na LV 1288 (část oceňovaných pozemků) se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1 km severovýchodně od obce. Všechny pozemky tvoří jeden souvislý pás, který je součástí většího převážně zemědělsky obhospodařovaného celku. Západní část souboru pozemků tvoří louky a pastviny (trvalý travní porost) o výměře 462 m2, východně od těchto luk jsou lesní pozemky s listnatými menšími stromy o výměře 678 m2 a na tyto pozemky navazuje orná půda o celkové výměře 2.944 m2Pozemky jsou obhospodařovaný společností ZEČI Boleradice, která má na oceňovaných pozemcích spoluvlastnický podíl ve výši 1/4. Pachtovní smlouva údajně není uzavřena. Pozemky se dle platného územního plánu obce Borkovany nachází převážně v plochách zemědělských, částečně i v lesních plochách a plochách určených jako louky a pastviny.

 

Fotogalerie

 

1/2 zahrady v obci Domousnice, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 34312/13
Nejnižší podání
60.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Domousnice
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Domousnice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 768 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. Na jižním okraji pozemku vede železniční trať. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zahrady a lesa.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zemědělskou stavbou a zahradou v obci Nové Sedlo, k.ú. Chranišov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 19580/13
Nejnižší podání
190.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Nové Sedlo
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 53 Chranišov s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech a je částečně podsklepena. Fasáda je nezateplená, omítka opadává. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně-technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony ve špatném stavu. Střecha je opatřena komínem a vikýřem. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 24 navazuje na stavební pozemky parc. č. 21 a parc. č. 23 a tvoří s nimi jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 24 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a jeho výměra je 268 m2. Pozemek parc. č. 21 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 82 m2, na pozemku je postavena část zděné, zemědělské budovy se sedlovou střechou s krytinou z tašek. Pozemek parc. č. 23 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 217 m2, na pozemku je postaven rodinný dům ve velmi špatném stavu. Soubor pozemků je rovinatý, travnatý, neudržovaný. Pozemek je oplocen drátěným oplocením. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek města.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků se stavbami tvořící areál bývalého mlýna v obci Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6996/16
Nejnižší podání
199.811 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Dolní Libochová
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se stavbami tvořící areál bývalého mlýna včetně pozemků navazujících, mezi silnicí a říčkou Libochovkou.

a) Bývalý mlýn s obytnou částí na pozemku p.č. st. 46/1: Objekt je situován pod hrází Dolnolibochovského rybníka v jihovýchodní části obce, po pravé straně silnice z Dolní Libochové ve směru na obec Meziboří. Od silnice vedoucí po hrázi je objekt situován s odstupem cca 20 m a od silnice ve směru na obec Meziboří s odstupem cca 10 m. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu se suterénem (přední strana k silnici v celé výšce pod terénem, zadní strana v úrovni terénu), jedním nadzemním podlažím a nevyužitým půdním prostorem pod vysokou sedlovou střechou s polovalbami. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 15 znaleckého posudku.

b) Zadní hospodářská část na pozemku p.č. st. 46/2: Objekt cca svou 1/2 navazuje na zadní stěnu objektu bývalého mlýna, ze kterého je i přístupný. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu, která má v části za objektem bývalého mlýna jedno podlaží a pultovou střechu a v části vystupující vlevo vedle objektu bývalého mlýna dvě podlaží a sedlovou střechu. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 17 znaleckého posudku.

c) Bývalá strojovna vodního kola na pozemcích p.č. st. 45 a p.č. 422/2: Objekt navazuje na levou štítovou zeď budovy bývalého mlýna a cca 2/3 své zadní stěny přiléhá k objektu zadní hospodářské části. Spodní část, kde bylo dříve zřejmě umístěno zařízení navazující na vodní kolo je přístupná z terénu ze zadní strany, vrchní část je přístupná rovněž z terénu z přední strany. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu umístěnou na spodní zděné a betonové konstrukci. Stavba je tedy dvoupodlažní a je vybudována na obdélníkového půdorysu. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 18 znaleckého posudku.

Další pozemky jsou blíže popsány na str. 20 a 21 znaleckého posudku.

 

Fotogalerie

 

1/4 pozemků v obci Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6996/16
Nejnižší podání
6.692 Kč
Výše jistoty
700 Kč
Město
Dolní Libochová
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o dva pozemky p.č. 64/2 a p.č. 64/4, které jsou v podstatě obklopené pozemky oceněnými ve znaleckém posudku a vedenými na LV č. 8. Jsou tedy rovněž situovány pod hrází Dolnolibochovského rybníka v jihovýchodní části obce, po pravé straně silnice z Dolní Libochové ve směru na obec Meziboří. Tyto pozemky historicky zřejmě tvořily součást areálu bývalého vodního mlýna, ovšem v současné době mají jinou strukturu spoluvlastníků.
Z nemovitostí vedených na LV č. 8 je mezi ně vklíněn pozemek p.č. st. 47 jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če – stodola. Do této stodoly je přístup a vjezd veden přes pozemek p.č. 64/4 a současně je přes tento pozemek přístup i na pozemek p.č. 64/2, na kterém je umístěna mobilní buňka sloužící jako zahradní chata nebo k provizornímu bydlení.
Vzhledem k uvedené úzké návaznosti a možnostem přístupu, kdy předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl id 1/4 ve vlastnictví paní Evy Koukolové jak na pozemku p.č. st. 47, tak i na pozemcích p.č. 64/2 a p.č. 64/4, budou tyto pozemky včetně stavby stodoly řešeny jako funkční soubor.
 

 

Fotogalerie

 

11/168 pozemků se stavbami rozestavěného rodinného domu a chatky v obci Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 6996/16
Nejnižší podání
48.809 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Dolní Libochová
Okres
Žďár nad Sázavou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o dva soubory nemovitostí různého charakteru, z nichž každý je situován v jiné části katastrálního území.
 
a) Soubor pozemků se stavbami, který leží téměř na začátku zastavěného území obce v jihozápadní části katastrálního území, a to po pravé straně silnice ve směru od obce Horní Libochová:
- pozemek p.č. st. 10, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 212 m2na kterém je ovšem situována již delší dobu rozestavěná stavba rodinného domu ve stádiu hrubé stavby,
- pozemek p.č. 11/1, zahrada o výměře 132 m2, na kterém je situována malá zděná stavba charakteru chatky ve zhoršeném stavu,
- pozemek p.č. 11/2, zahrada o výměře 25 m2,
- pozemek p.č. st. 4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če – stodola (tento pozemek se stavbou odděluje od ostatních třech výše uvedených nezpevněná účelová komunikace).
Stavby na pozemcích p.č. st. 10 a p.č. 11/1 nejsou zapsány v katastru nemovitostí ani zakresleny v katastrální mapě. Přístup k pozemkům je možný z cest na pozemku p.č. 390/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Dolní Libochová.
 
b) Soubor zemědělských pozemků, který leží mimo zastavěnou část obce, cca km od jejího centra, na východním okraji katastrálního území v rámci většího zemědělského lánu lemovaného lesním porostem:
- pozemek p.č. 345/5, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 42 m2,
- pozemek p.č. 354/13, orná půda o výměře 6.497 m2,
- pozemek p.č. 354/36, orná půda o výměře 192 m2,
- pozemek p.č. 365, trvalý travní porost o výměře 820 m2,
- pozemek p.č. 367/4, trvalý travní porost o výměře 29 m2,
- pozemek p.č. 368/4, trvalý travní porost o výměře 1.586 m2,
- pozemek p.č. 368/5, trvalý travní porost o výměře 20.546 m2.
 
Všechny uvedené pozemky, respektive spoluvlastnické podíly, má v nájmu akciová společnost Agros Vysočina. Část pozemků je užívána jako orná půda – převážná část p.č. 354/13, p.č. 354/36, p.č. 367/4, menší jihozápadní část p.č. 368/4 a téměř celá západní polovina p.č. 368/5. Zbývající pozemky nebo části pozemků slouží jako trvalý travní porost. S ohledem na charakter, využití a začlenění pozemků v zemědělském lánu jsou pozemky přístupné po polních cestách a přes obdobné pozemky jiných vlastníků. Konkrétní návaznosti pozemků jsou zřejmé z přiložených katastrálních map.
 

 

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu v obci Velké Losiny, k.ú. Žárová, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 5964/09
Nejnižší podání
12.000 Kč
Výše jistoty
1.200 Kč
Město
Velké Losiny
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Věc nemovitá je tvořena jedním pozemkem, který je v převážné části zastavěn budovou původně rodinného domu (viz další odstavec). Nezastavěné části pozemku jsou zarostlé přirozeně založenými porosty dřevin.

Hlavní stavbou oceňované věci nemovité je budova původně rodinného domu. Tato je částečně podsklepená s jedním nadzemním podlažím. Část stavby tvoří původně obytná část, část původně hospodářská část stavby. Střecha je sedlová, s křížovým zastřešením částí. Stavba je dlouhodobě neužívaná a je v havarijním stavu. Přes střechu dlouhodobě zatéká. Trámy krovu i stropů jsou postiženy hnilobou. Místy došlo k propadnutí a zřícení částí střešní konstrukce a obdobně i části stropní konstrukce. Ve zdivu se vyskytují trhliny. I další konstrukce jsou odpovídajícím způsobem poškozeny, případně zničeny - úpravy povrchů, okna, dveře, podlahy, rozvody, vybavení chybí. Budova je odpojena od elektřiny.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/3 rodinného domu v obci Rosovice, okres Příbram

Spisová značka
030 EX 13370/16
Nejnižší podání
884.000 Kč
Výše jistoty
89.000 Kč
Město
Rosovice
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
16.08.2018 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva - zděná a kamenná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek Krov střechy je dřevěný bez izolace. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena žaluziemi. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Na dům navazuje zděná hospodářská budova, která není předmětem ocenění. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Dispoziční řešení domu je 3+1. V 1. NP se nachází 3 pokoje, kuchyň, chodba, koupelna s vanou a WC, schodiště na půdu a kotelna, která je přístupná ze dvora. V podkroví jsou volné půdní prostory. Podlahy jsou pokryty koberci nebo keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Zdrojem vody je kopaná studna o hloubce cca 25 m. Vytápění domu je ústřední kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 198, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 340 m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří zahrada. Zahrada je rovinatá až mírně svažitá, travnatá, udržovaná a částečně oplocená drátěným pletivem. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce a kraje. K RD je užíván pozemek parc. č. 1380/3, který je v podílovém vlastnictví spoluvlastnice pí Víchové. Tento pozemek není předmětem ocenění. Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001