Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům v obci Dešná, k.ú. Hluboká u Dačic, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 44/13
Nejnižší podání
442.000 Kč
Výše jistoty
45.000 Kč
Město
Dešná
Okres
Jindřichův Hradec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený (zabetonováno), přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou plastová. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou nebo prkny. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je dobrý. Sklep je zabetonovaný.

V přízemí domu je chodba (13,19 m2), pokoj (13,42 m2), pokoj (19,97 m2), pokoj (15,18 m2), koupelna (7,5 m2), chodba (5,06 m2). V domě proběhla rekonstrukce elektřiny a oken. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je odebírána z vlastní studny (15 m). Kanalizace je svedena do septiku. Vytápění pomocí kamen na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 7/2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 7. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 251 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků se stavbou v obci Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, okres Teplice (více o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
030 EX 4604/12
Nejnižší podání
20.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Jeníkov
Okres
Teplice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražbu dalšího podílu id. 1/5 připravuje Mgr. Lucie Valentová pod sp.zn. 169 EX 1247/16.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt bez čp/če, jiná st., bez LV, na pozemku p.č. St. 185 již neexistuje.
Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. St. 188 z pohledu ocenění splňuje charakter objektu rodinné rekreace.
Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.
Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a standardní povlakovou krytinou IPA.
Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jeníkov, v chatové obalsti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné poveřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 637/6 - ostatní plocha a p.č. 615 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 41724 Jeníkov, dále přes pozemek p.č. 451/6 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu a přes pozemek p.č. 451/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov.
Přístup po právní stránce nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 210 m od předmětu ocenění.
Dle informací ČSÚ v obci Jeníkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu se zahradou v obci Černovice, k.ú. Benešov, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 22736/15
Nejnižší podání
216.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Černovice
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 8 se nachází na severozápadním okraji zastavěné části Benešova, po levé straně místní komunikace ve směru z obce ke křižovatce se silnicí č. 409 směřující do města Černovice. Jedná se o přízemní rodinný domek, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovou střechou nad hlavní částí a pultovou střechou nad vstupní částí. Příslušenství objektu zjištěné při místním šetření tvoří vedlejší stavba (zděná kolna přistavěná k zadní štítové stěně domku), studna, venkovní úpravy na pozemcích kolem domku (přední oplocení z ocelových rámů na kamenné podezdívce včetně vstupní branky a vjezdové brány, boční oplocení z pletiva na ocelových sloupcích, opěrná zídka zděná z kamene v zahradě, plochy dlážděné ze zámkové dlažby, ocelový sušák na prádlo, zděný sloupek pro přípojku elektro a zřejmě i plyn, přípojky IS) a trvalé porosty (několik okrasných jehličnanů a keřů).
 
Přístup a příjezd k oceňovanému majetku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1509/1 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví města Černovice.
 
Pokud jde o zákres objektu č.p. 8 v KN, tento nesouhlasí se stavem zjištěným při místním šetření. Půdorys domu není obdélníkový, neboť z něho vystupuje zřejmě novější přístavba se vstupem. Dále je z ortofoto na podkladu katastrální mapy zřejmé, že kolna přistavěná k zadní štítové stěně domu zasahuje částí na cizí sousední pozemky p.č. st. 65 a p.č. 753/1 a k oceňovanému pozemku p.č. 1509/2 je připlocena i část sousedního pozemku p.č. st. 65, odkud je přístup do této kolny.
 

 

 

Fotogalerie

 

1/3 pozemků v obci Dříteň, k.ú. Chvalešovice, okres České Budějovice

Spisová značka
030 EX 4881/11
Nejnižší podání
70.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Dříteň
Okres
České Budějovice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1 km jihozápadně od okraje zastavěné části obce Chvalešovice. Jedná se o dva nesousedící soubory zemědělských pozemků. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost o výměře 16 643 m2. Pozemek parc. č. 155/3 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou, která se částečně nachází na pozemku parc. č. 152/9 a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 153/12 je na jižní straně ohraničený keřovými porosty a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 152/8, který je ve vlastnictví České republiky.

Fotogalerie

Další soubory

 

5/18 pozemku (zahrady) v obci Brumov, k.ú. Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 16813/16
Nejnižší podání
16.307 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Brumov
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se podle platné územně plánovací dokumentace nachází v zastavěném území obce a je součástí stabilizovaných ploch bydlení označených Br - bydlení v rodinných domech. Jedná se o zahradu užívanou v současné době jako zatravněný pozemek za objektem vybavenosti č.p. 55 na parcele č. St. 64 a za rodinným domem č.p. 84 na parcele č. St. 118. Do pozemku v jihovýchodní části zasahuje v rozsahu cca 1-2 m2 část živého plotu vedle bazénu za rodinným domem.

Fotogalerie

Další soubory

 

8/16 rodinného domu v obci Vysoké Veselí, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 5400/13
Nejnižší podání
126.667 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Vysoké Veselí
Okres
Jičín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Hlavní nemovitost c.p. 179 na st.p.č. 192 ve vlastnictví jiného subjektu bez další pozemků ve funkčním celku. Stavba se nachází v ul. Prof. Seemana, která spojuje ulici 1. máje s výjezdem z obce směrem na Sběř a Hrobičany okolo areálu firmy vyrábející okna ( býv. Fenestra) Okolní lokalita je zastavená částečně rezidenční a částečně bývalou komerční zástavbou. Vlastní objekt bydlení je bývalá železniční stanice dnes již zrušené železniční trati z Vysokého Veselí na Bydžov, což dokládá jak nápis na západním pručelí budovy, tak i tvar okolních pozemků a zbylé stavby. Stáří objektu nebylo možné přesně zjistit, ale dle provedení a užitých stavebních prvků byla nemovitost zřejmě postavena v 30-tých letech minulého století a v cca 70-tých letech byla po zrušení trati obydlena původně zřejmě nájemníky, pozdeji došlo k převodu na současné vlastníky (nabývací titul v LV je již dědictví po puv. vlastníkovi).
Vlastní stavba je nepodsklepený objekt s neobytným přízemím, patrem a jednoduchým podkrovím v prostoru sedlového krovu nad hlavní částí. Převážná část konstrukcí je zjevně původní a dožívá a během doby existence je patrná pouze vestavba provizorní koupelny s WC v 2 NP před cca 35 lety zřejmě ješte nákladem města.
Nemovitost je napojena pouze na veřejný rozvod elektřiny, vody a kanalizace, plyn není zaveden.
Kanalizace se zřejmě ucpala - za domem je odkopáná a je prakticky otevřenou stokou! Stavba je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, konstrukce krátkodobé životnosti jsou převážně dožité a bez nutné rekonstrukce střechy a klempířských konstrukcí a poměrně nákladné celkové rekonstrukci je stavba předurčena k zániku. Použité materiály, stávající konstrukční řešení a vybavenosti stavby je patrná z popisu ve vybavení stavby ve stanovení věcné hodnoty na straně č. 4 znaleckého posudku.
Dispozicní členení: 1 NP 5 hygienicky nevyhovujících místností (od roku 2015, kdy byly neobyvatelné byly osazeny dvoje dveře ze štítu domu a zřejmě jsou prostory též obývány rómskými obyvateli; 2 NP - chodba se schodištěm, koupelna s WC a tři obytné místnosti a v podkroví chodba se schodištem a dvě obytné místnosti se skladem v části krovu. Veškeré obytné prostory zjevně nevyhovují současným hygienickým předpisům.
K objektu náleží pouze přípojky na IS - v havarijním stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 bytu 1+1 v obci Plzeň, k.ú. Bolevec, okres Plzeň-město

Spisová značka
030 EX 17053/15
Nejnižší podání
270.000 Kč
Výše jistoty
41.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 12 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 72 jednotek (36 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1206/22 se nachází v budově č.p. 1206 v 8. NP a její dispozice je 1+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Užitná plocha jednotky je 40,77 m2.

K bytu patří sklepní kóje (1,38 m2). Podlahová plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu se zahradou v obci Rapotín, okres Šumperk

Spisová značka
030 EX 7229/15
Nejnižší podání
400.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Rapotín
Okres
Šumperk
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.09.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům č.p. 377:
Jedná se o starší rodinný dům s příslušenstvím a zahradou, který je samostatně stojící, zřejmě částečně podsklepený, s přízemím a zřejmě s částečně obytným podkrovím. Hlavní uliční část domu je zastřešena polovalbovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Na pravou štítovou zeď navazuje vstupní veranda s plochou střechou, která současně slouží jako terasa. Na hlavní uliční část vlevo navazuje dozadu zřejmě původní dvorní křídlo s polovalbovou střechou, která má hřeben kolmý na ulici. Prostor mezi hlavní uliční částí a dvorním křídlem pak do obdélníkového půdorysu doplňuje přístavba s pultovou střechou.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Stáří, technický stav :
Původní stáří domu nebylo přesně zjištěno, odhadovat ho lze kolem 80 let. Později, odhadem před cca 40 lety, byla zřejmě realizována rekonstrukce spojená s přístavbou a modernizací. Z vnější prohlídky je zřejmé, že před několika lety byla realizována oprava fasády domu. Stavebně-technický stav domu tak, jak jej lze hodnotit z vnější prohlídky je průměrný. O stavu interiéru nebyly zjištěny bližší informace, jedná se ovšem o obydlený dům.

Pozemky:
Předmětem ocenění jsou tři pozemky. Pozemek p.č. 2268, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 377, má členitý tvar, přičemž je z části zastavěn tímto domem, z části je zastavěn garáží a zbývající část zaujímá pás zahrady podél pravé hranice pozemku od ulice až ke garáží, který slouží jako příjezd.
Pozemek p.č. 2269 tvoří zahradu, která ze tří stran obklopuje rodinný dům. Na tomto pozemku se nachází další příslušenství. Na zahradě je vysazena řada trvalých porostů – okrasné i ovocné dřeviny.
Pozemek p.č. 2252/25 má obdélníkový tvar a přiléhá v celé délce k severovýchodní hranici pozemků p.č. 2268 a p.č. 2269. Pozemek leží již vně oplocení zahrady kolem domu a nachází se na něm část komunikace ulice Nová.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001