Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 pozemků (orná půda) v obci Sudice, okres Třebíč

Spisová značka
030 EX 5862/11
Město
Sudice
Okres
Třebíč

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemcích parc. č. 1491 (orná půda) a parc. č. 1612 (orná půda) v kat. území Sudice u Náměště nad Oslavou, obec Sudice, okres Třebíč, zapsáno na LV 227.

 

Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 m východně od okraje zastavěné části obce Sudice. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky tvaru pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 4 533 m2. Pozemek parc. č. 1612 je na severní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 1491 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 1612 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1768/2, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

 

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha orné půdy.

 

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

 

Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/14 rodinného domu v obci Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 31320/13
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/14 na pozemku parc. č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 152 Předlice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství v kat. území Předlice, obec Ústí nad Labem, část obce Předlice, okres Ústí nad Labem, zapsáno na LV 99.

Jedná se o řadový, krajní, patrový, podsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou z části dřevěná zdvojená a z části plastová. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Vnější omítky jsou z větší části opadané. V 1. NP se nachází vestavěná garáž s plechovými vjezdovými vraty. Za domem se nachází dvůr. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části pozemku parc. č. 313 stojí stavba rodinného domu č.p. 152. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 384 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 318, který je ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/28 rodinného domu v obci Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 4866/22
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/28 na na pozemku parc. č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 152 Předlice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství v kat. území Předlice, obec Ústí nad Labem, část obce Předlice, okres Ústí nad Labem, zapsáno na LV 99.

Jedná se o řadový, krajní, patrový, podsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou z části dřevěná zdvojená a z části plastová. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Vnější omítky jsou z větší části opadané. V 1. NP se nachází vestavěná garáž s plechovými vjezdovými vraty. Za domem se nachází dvůr. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části pozemku parc. č. 313 stojí stavba rodinného domu č.p. 152. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 384 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 318, který je ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků (orná půda, lesní pozemek) v obci Ketkovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 5475/20
Město
Ketkovice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 na pozemcích parc. č. 836/43 (lesní pozemek) a parc. č. 865/83 (orná půda) v kat. území Ketkovice, obec Ketkovice, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 80.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 250 - 500 m jižně od okraje zastavěné části obce Ketkovice. Jedná se o sousedící zemědělské a lesní pozemky tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek a orná půda o výměře 1 580 m2. Pozemek parc. č. 865/83 je na jihozápadní straně ohraničený lesním porostem, nacházejícím se na pozemku parc. č. 836/43 a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 836/43 se nachází listnatý lesní porost. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha orné půdy a plocha lesní.

Pozemek se nachází v Přírodním parku Oslava.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/7 rodinného domu v obci Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 3918/18
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/7 na pozemku parc. č. 213 jehož součástí je stavba č.p. 246, rod. dům, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 189, prok k.ú. Krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Popis rodinného domu:
Předmětem ocenění je městský řadový třípodlažní dům. Stavba je pravděpodobně částečně podsklepena, střecha je mansardová, obytné podkroví se nepředpokládá. Základy pravděpodobně kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné klasickým způsobem, zdivo pravděpodobně cihelné, případně cihla/kámen. Tloušťka obvodové konstrukce odhadem do 45 cm. Stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové, případně klenbové, předpoklad s rovnými záklopy. Střecha je mansardová, krytinu tvoří šablony z živičné lepenky, klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky z přední a zadní strany domu jsou fasádní škrábané, z přečnívající strany stavby fasáda chybí, zateplení pláště se nepředpokládá.
Objekt byl podle dochované částečné stavební dokumentace vystavěn pravděpodobně mezi lety 1910-1920, a ke ni ocenění je nejméně 100 let stár.
Vzhledem k tomu, že při provedení místního šetření nebyla zajištěna součinnost, nepodařilo se zjistit vnitřní dispozice domu, ani stavebně technický stav interiérů stavby, součástí a vybavení.
Předpokládá se dožitý stavebně technický stav součástí a vybavení, součásti a vybavení standardní nebo podstandardní, bez nadstandardních prvků.
Dispozice rodinného domu: dle dostupných zjištění v domě tři byty. Nebylo možné zjistit, zda je dům obydlen, nebo alespoň částečně obydlen. Podlahová plocha stavby se s ohledem na velikost zastavěné plochy a podlažnosti stavbu uvažuje do 190 m2.
Napojení na inženýrské sítě, vytápění a ohřev TUV:
Stavba je napojena na dostupné inženýrské sítě (elektro, vodovod, kanalizace) - nebylo možné zjistit, zda je dům (nebo jednotlivé byty) odpojen nebo připojen k distribuční síti dodavatelů energií. Vytápění ani ohřev TUV nebylo možné zjistit.
Stavebně technický stav a vady rodinného domu:
Stavebně technický stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Vizuálně je stavba v zanedbaném stavu s částečně dožitými konstrukčními prvky krátkodobé životnosti. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí.
Popis pozemku, oplocení a trvalé porosty:
Celková výměra pozemku činí 145 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Trvalé porosty se nepředpokládají.
Vedlejší stavby, garáže, případně další venkovní úpravy:
Nebyly zjištěny.
Širší vztahy:
Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty, v obci Tábor, k.ú. Tábor, okres Tábor

Spisová značka
03 EX 2593/13
Město
Tábor
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemku parc. č. 5297/13 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: rodinná rekreace, včetně příslušenství a na pozemcích parc. č. 5297/58 (ostatní plocha) a parc. č. 5297/68 (ostatní plocha) v kat. území Tábor, obec Tábor, okres Tábor, zapsáno na LV 10421.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepenou rekreační chatu s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou plastová. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné prosklené. Fasáda chaty není zateplená. K chatě patří neudržovaná zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je zavedena na pozemek. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 5297/13 stojí stavba rekreační chaty bez čp/če. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 5297/58 (ostatní plocha) a parc. č. 5297/68 (ostatní plocha), které s ním společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemku je 401 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Přístup k nemovité věci je přes pozemky parc. č. 5297/25, parc. č. 5297/23 a parc. č. 5297/71, které jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků okolních nemovitých věcí (včetně povinného) a dále přes pozemky cizích vlastníků (parc. č. 5297/22 a parc. č. 5297/24).

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8917/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 3666/1 (ostatní plocha), na pozemku parc. č. 3666/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 213 Bystrc, způsob využití: rod. dům, na pozemku parc. č. 3666/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: les. hospodářství a na pozemku parc. č. 3668/2 (lesní pozemek), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba, vše v kat. území Bystrc, obec Brno, část obce Bystrc, okres Brno-město, zapsáno na LV 3826.

Dražbu dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitých věcí připravujeme v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 17832/14.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 3666/2 stojí stavba rodinného domu č.p. 213. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 110 m2. Pozemky parc. č. 3666/1 (zahrada), parc. č. 3666/2, parc. č. 3666/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 3668/2 (lesní pozemek) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděné hospodářské budovy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 3668/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářské budovy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 17832/14
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 3666/1 (ostatní plocha), na pozemku parc. č. 3666/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 213 Bystrc, způsob využití: rod. dům, na pozemku parc. č. 3666/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: les. hospodářství a na pozemku parc. č. 3668/2 (lesní pozemek), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba, vše v kat. území Bystrc, obec Brno, část obce Bystrc, okres Brno-město, zapsáno na LV 3826.

Dražbu dalšího spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitých věcí připravujeme v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 8917/19.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 3666/2 stojí stavba rodinného domu č.p. 213. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 110 m2. Pozemky parc. č. 3666/1 (zahrada), parc. č. 3666/2, parc. č. 3666/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 3668/2 (lesní pozemek) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděné hospodářské budovy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 3668/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářské budovy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 rodinného domu v obci Bezno, k.ú. Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 29986/13
Město
Bezno
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na rodinném domě č.p. 113 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 162 v obci Bezno, okres Mladá Boleslav, k.ú. Bezno, zapsáno na LV 157.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt s jedním nadzemním podlažím a půdou. Odhadem byl objekt postaven kolem roku 1930.
Základy domu jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je cihlová a stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky nejsou instalovány. Dům nemá žádné vnější omítky a zateplení pláště není provedeno. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Orientace obytných prostor je na východ a západ. Vchodové dveře jsou dřevěné.
Vstup do domu nebyl možný. Objekt je dlouhodobě neobývaný. Podlahová plocha činí odhadem 75 m2.

Objekt byl pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod a odpady byly svedeny do jímky. Objekt byl vytápěn pravděpodobně lokálně pomocí kamen.
Objekt má zastaralé stěny, střecha domu je zastaralá, okna domu jsou zastaralá.
Předpokládá se, že interiér domu a vybavení je zastaralé a v zanedbaném stavu. Rodinný dům je v původním stavu, dlouhodobě neobývaný, určen ke kompletní rekonstrukci.
Pozemek kolem domu je neudržovaný, nachází se na něm náletové dřeviny a oplocení pozemku tvoří pletivo v rámech. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu.
Dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití, je zde nejdůležitější úřad, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. V místě je pouze zastávka autobusových spojů.
Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. Dle znalostí zpracovatele v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/24 pozemku (orná půda) v obci Měnín, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3013/11
Město
Měnín
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 3/24 na pozemku parc. č. 2844, v k.ú. Měnín, okres Brno-venkov, obec Měnín, zapsáno na LV 51.

Oceňovaný pozemk p.č. 2844, k.ú. Měnín je téměř rovinatý, má mírně zvlněný terén, nachází se na něm orná půda (podle KN i podle místního šetření). Na jižní straně pozemku protéká řeka Litava. Pozemek se nachází ve větším půdním celku. Dle LPIS (veřejného registru půdy) je parcela pronajata společností ZEMOS a.s. Parcela se nachází v extravilánu obce a je zařazena do zóny zemědělské prvovýrobní. Příjezd je po zpevněné komunikaci druhé třídy č. 416 a následně přes pozemky mezi poli ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh