Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/7 stavebních pozemků (zahrada) v obci Ptice, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 3432/13
Město
Ptice
Okres
Praha-západ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 na pozemcích parc. č. 192/2 (zahrada) a parc. č. 192/6 (zahrada) v kat. území Ptice, obec Ptice, okres Praha-západ, zapsáno na LV 1206.

Oceňované pozemky se nacházejí na východním okraji zastavěné částí obce Ptice. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o výměře 1 509 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatých pozemcích se nachází několik porostů a přístřešek. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané jako zahrada. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes sousední pozemek St. 171, který je ve vlastnictví pana Petra Moravce. Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha bydlení – bydlení čisté a v rodinných domech.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Lovčičky, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 26355/13
Město
Lovčičky
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemků p.č. 5436, 5437, vedených na LV č. 471
k.ú. Lovčičky, obec Lovčičky, okres Vyškov.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 471 v k.ú. Lovčičky jsou vedeny parcelní číslo 5436 jako orná půda a parcelní číslo 5437 jako trvalý travní porost. Pozemky jsou obdélníkového tvaru, svou kratší stranou na sebe navazují. Pozemek parcelní číslo 5436 (druh pozemku – orná půda) přibližně kopíruje svou jednou kratší stranou část místní komunikace. Pozemek parcelní číslo 5437 (druh pozemku – trvalý travní porost) přibližně kopíruje jednou svou kratší stranou komunikaci č. 418. Pozemky jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, který se skládá z několika pozemků.
Dle platného územního plánu obce Lovčičky je pozemek parcelní číslo 5436 součástí ploch určených pro zemědělství – orná půda a pozemek parcelní číslo 5437 součástí ploch určených pro zemědělství – trvalá zatravněná plocha. V současné době jsou oba pozemky využívány jako orná půda.
Ostatní části pozemků jsou propachtovány společnosti ROŠTĚNICE, a.s., IČO: 63481821, se sídlem Roštěnice – Zvonovice, Roštěnice 166. Dle dostupných dokumentů je obdobná část pozemků 1/8 propachtováno za částku 118 Kč ročně na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Cena pachtovného je v místě a čase obvyklá. Dá se předpokládat, že oceňovaná část nemovitosti by byla možno propachtovat za obdobnou cenu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt 2+1 v obci Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 19073/18
Město
Teplice
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v bytovém družstvu s nímž je spojeno právo užívat bytovou jednotku č. 7  v bytovém domě stojícím na pozemku p.č. 1487/2 v obci Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 6827, k.ú. Teplice - Trnovany, okres Teplice.

Jedná se o ocenění členských práv a povinností člena Bytového družstva Trnovany, Masarykova 285, 415 01 Teplice, IČO: 25036921, s právem užívání družstevního bytu č. 7 v budově č.p. 1448, příslušející k části obce Trnovany, na pozemku p.č. 1487/2, zapsané na listu vlastnictví č. 6827, vše v k.ú. Teplice-Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, který se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Hlávkova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2293 a dále přes pozemky p.č. 1487/5 a p.č. 1487/8, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Pozemek pod objektem p.č. 1487/2 (LV č. 6827) je ve vlastnictví Bytového družstva Trnovany. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1977. Přibližně v roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2012 byl pořízen nový výtah. V letech 2013 a 2018 byla provedena výměna vstupních dveří. V letech 2014 a 2020 byla provedena výmalba a výměna osvětlení společných prostor. V roce 2016 byla provedena oprava podlah společných prostor. V roce 2017 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2018 byla provedena výměna střešní krytiny.
Družstevní byt je dispozičně řešen jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dle sdělení Bytového družstva Trnovany výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 7 ke dni 20.4.2020 činí 0,- Kč.
Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených členských právech a povinnostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Žebrák, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 2156/04
Město
Žebrák
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 1654 (orná půda) v kat. území Žebrák, obec Žebrák, okres Beroun, zapsáno na LV 173.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 900 m jihozápadně od okraje zastavěné části města Žebrák. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 017 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1677, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo Mořina nemá na pozemek uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 1+1 v obci Trutnov, k.ú. Horní Staré Město, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 22687/16
Město
Trutnov
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 bytové jednotky 512/20 o dispozici 1+1, zapsané na LV 7645, v budově čp. 510, 511 a 512, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu o velikosti 348/39590 ke společným částem domu a pozemků na St. 1108, p.p.č. 2073/7, p.p.č. 2073/8, p.p.č. 2073/9 a p.p.č. 2073/10, vše v k.ú. v katastrálním území Horní Staré Město, v obci Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký ve vlastnictví: Miroslav Šandor, Rozmarýnová 445, 541 02, Trutnov.

Oceňovaný byt se nachází ve 8. NP bytového domu čp. 512 v obci Trutnov, část obce Horní Staré Město, ulice Pampelišková. Přístup je po zpevněné komunikaci. Dům je panelový s plochou střechou. Dům je nepodsklepený a má devět nadzemních podlaží. V 1.NP jsou sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám a společné prostory. V dalších nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Příslušenství domu je vodovodní, kanalizační, elektrická a plynová přípojka, a dále pozemky. Dům pochází z roku 1990, údržba domu je prováděna.
Předmětem ocenění je byt v domě, který je panelový, řadový a bytový. Objekt není podsklepen, má devět nadzemních podlaží. Dům je postaven v zástavbě obdobných domů na rovinatém terénu. Objekt je volně přístupný z místní zpevněné komunikace u domu je parkoviště osobních automobilů na zpevněné ploše s asfaltovým krytem. Dům má celkem tři části se samostatnými vstupy. Dům má bezbariérový přístup. 1.NP je nad úrovní terénu a je využito jako sklepní kóje pro jednotlivé byty a dále je toto podlaží využito na kočárkárnu, kolárnu, sušárnu a prostor s výtahem a schodištěm. Na jednotlivých podlažích jsou ze schodiště vstupy do jednotlivých bytů. Nosná konstrukce je z panelů o tl. 0,25 m, izolace proti zemní vlhkosti je účinná, stropy z panelů nespalné s rovným podhledem, podlahy z betonové mazaniny s dlažbou, schodiště s teracovými stupni. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem (2005). Vstupní dveře jsou rovněž po výměně. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Výtah je po modernizaci.
Druhé až deváté podlaží jsou stejná a jsou přístupná z jihu z terénu a bez schodů z úrovně zde označené 1.NP. a sestávají vždy ze tří bytových jednotek.
Oceňovaný byt 512/20 o dispozici 1+1 je první kategorie a je složen z kuchyně, koupelny, WC, předsíně a obytné místnosti. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Dveře jsou náplňové plné a prosklené z dřevní hmoty, a lamelová shrnovací. Kuchyň je vybavena elektrickým sporákem s digestoří, obložená pórovinovým obkladem. Jádro je původní z umakartu. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a umyvadlem. WC splachovací, bez umývátka, není obloženo, původní dispozice WC byla za koupelnou, po drobné úpravě je vstup do WC proveden z původní komory. Rozvod vody teplé i studené je centrální stoupací šachtou.
Vytápění je centrálním rozvodem nástěnnými litinovými radiátory. Ohřev vody a vytápění je zabezpečen horkovodem z elektrárny v Poříčí. Elektroinstalace je třífázová s pojistkovými automaty. Rozvod plynu do bytové jednotky není.
Dům má plochou střechu, krytou svařovanými pásy. Oplechování detailů střechy ostatní klempířské konstrukce včetně parapetů jsou z pozinkovaného plechu. Bleskosvod je instalován. Fasáda ani střecha nejsou zatepleny. Stavebně technický stav objektu je průměrný, údržba prováděna minimálně. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení.
Předmětný byt je v 8.NP. K bytu náleží sklepní plechová kóje.
Objekt bytového domu se nachází na St. 1108, a dále jsou součástí pozemky na p.p.č. 2073/7, p.p.č. 2073/8, p.p.č. 2073/9 a p.p.č. 2073/10. Tyto pozemky jsou ve funkčním celku s objektem a podíly jsou tedy příslušenstvím bytové jednotky. Nelze je obchodovat samostatně.

 

Fotogalerie

 

1/9 rekr. chaty s pozemky (zahrada) a 2/27 pozemku (trvalý travní porost) v obci Vratimov, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 19070/14
Město
Vratimov
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/9 nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 1825/7, p.č. 1825/8, 1825/15, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) a p.č. 1825/17, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba), evidovaných na LV č. 1799, k.ú. Vratimov, obec Vratimov, Moravskoslezský kraj a spoluvlastnického podílu ideálních 2/27 nemovité věci, a to pozemku p.č. 1825/2, evidovaného na LV č. 1800, k.ú. Vratimov, obec Vratimov, Moravskoslezský kraj.

Jedná se o pozemky užívané v jednom funkčním celku jako oplocená rekreační zahrada s chatou, situovaná v rámci zahrádkové osady. Společně tvoří pozemky přibližně lichoběžníkový útvar ve velmi mírně svažitém terénu. Pozemky p.č. 1825/15 a p.č. 1825/17 jsou v celém rozsahu zastavěny chatou. Stavba chaty byla rozšířena o přístavbu, která se nachází na části pozemku p.č. 1825/8 a není zanesena v katastru nemovitostí. Příslušenství pozemků s chatou tvoří dlážděná terasa u chaty s pergolou a zastřešením, suché WC, chodníky z betonových dlaždic, dřevěné schody na terénu, oplocení s vjezdovou bránou a vstupní brankou, vodoměrná šachta, pilíř pro elektroměr, přípojky vody a elektro k chatě, ohniště s posezením a skalka. Zahrada je převážně zatravněna a nachází se na ní řada okrasných i ovocných dřevin.

Dle zjištěných a poskytnutých informací se jedná o částečně podsklepenou stavbu rekreační chaty s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Chata je zděná s asymetrickou sedlovou střechou s vikýři, tvořenou dřevěným krovem a krytou živičnými šindeli. Strop dřevěný trámový. Fasáda je vápenná hladká, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna a dveře dřevěné. Podlahy z lamina, dřevotřísky a keramické dlažby. V přízemí chaty je obytný prostor, kuchyňka s dřezem a varnou deskou na propanbutan a koupelna se sprchou a umyvadlem. Podkroví je přístupné stropním otvorem a je upraveno pro spaní. Vnitřní povrchy provedeny z vápenné omítky, keramických obkladů a palubek. Proveden je rozvod vody a elektroinstalace. Ohřev vody řešen elektrickým bojlerem. Vytápění krbem a kamny na tuhá paliva. WC pouze suché mimo chatu. Stáří chaty činí dle sdělení přibližně 30 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu s pozemky v obci Tachov, k.ú. Tachov u Doks, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 24366/15
Město
Tachov
Okres
Česká Lípa

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. St. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 43 Tachov, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemcích parc. č. 85/2 (zahrada), parc. č. 100/5 (zahrada) a parc. č. 100/6 (zahrada), vše v kat. území Tachov u Doks, obec Tachov, část obce Tachov, okres Česká Lípa, zapsáno na LV 28.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 56 stojí stavba rodinného domu č.p. 43. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 55 m2. Pozemek parc. č. 85/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 56 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 193 m2. Pozemky parc. č. 100/5 a parc. č. 100/6 na sebe nenavazují. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 721/1 ve vlastnickém právu společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. (způsob využití: ostatní komunikace).

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Mostkovice, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 1792/20
Město
Mostkovice
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 308 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 130 (bydlení), evidovaného na LV č. 118, k.ú. Mostkovice, obec Mostkovice, Olomoucký kraj.

Rodinný dům je řadový koncový, nepodsklepený, s jedním obytným podlažím a půdou v prostoru částečného druhého nadzemního podlaží bez oken a pod sedlovou střechou. Dům má původní část na obdélníkovém půdorysu a menší zadní přístavbu, která není zakreslena v katastrální mapě. V domě se nachází byt s dispozičním řešením 1+1. Konstrukční provedení a vybavení je uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.

Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí kolem 100 let. Novější je zjevně část se vstupní verandou a přístavba koupelny s WC. Současní majitelé koupili dům v roce 2005 a dle sdělení při místním šetření byl v té době po částečné modernizaci a opravě (podlahy, kuchyň, koupelna s WC, fasáda). Od doby koupě současnými majiteli ovšem nebyl dům užíván. Vlivem neužívání a absence údržby je jeho stavebně-technický stav zhoršený. Na vnitřních omítkách pokoje se vyskytují trhliny a poruchy od vlhkosti, poškozená je rovněž fasáda. Odpojena elektřina, plyn i voda.

Příslušenství náležející k pozemku s domem je minimální, jedná se pouze o malý sklad navazující na zadní přístavbu, zděné oplocení dvorku za domem s trvalými porosty a přípojky na inženýrské sítě, které jsou ovšem odpojeny, neboť dům není dlouhodobě užíván. Jedná se, vzhledem k velikosti hlavní stavby a pozemku, o příslušenství běžného/základního rozsahu, které je v podstatě samostatně neobchodovatelné, přičemž příslušenství tvoří s hlavní stavbou a pozemkem jeden funkční soubor/celek.

Pozemek p.č. 308, který je v KN veden v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je z části zastavěn rodinným domem č.p. 130 se zadní přístavbou, která není zakreslena v katastrální mapě. Naopak stavba zakreslená v katastrální mapě u jižní hranice pozemku se na místě již nenachází. Nezastavěnou část pozemku zaujímá dvorek s trvalými porosty. Terén je v místě rovinatý. Výměra pozemků činí 91 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 8597/20
Město
Lanškroun
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. St. 4123 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 586 Ostrovské Předměstí, způsob využití: rodinný dům a na pozemku parc. č. 3430/22 (trvalý travní porost), včetně příslušenství, vše v kat. území Lanškroun, obec Lanškroun, část obce Ostrovské Předměstí, okres Ústí nad orlicí, zapsáno na LV 5067.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní novostavbu rodinného domu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je dobrý. Střecha domu je pultová. Střecha je opatřena komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda domu není zateplená. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře jsou plastové. Na dům navazuje zděná garáž s pultovou střechou a sekčními vjezdovými vraty. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 4123, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 245 m2, je zastavěný plochou pod domem č.p. 586 Ostrovské Předměstí. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 3430/22, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je využíván jako zahrada. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Přístup na pozemky je po pozemku ve vlastnickém právu města.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Malenovice, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 8781/19
Město
Malenovice
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1185/2 evidovaného na LV č. 3068 pro k.ú. Malenovice, obec Malenovice, Moravskoslezský kraj.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti potoka Sibudov, na severozápadním okraji obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh