Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rozestavěný rodinný domů s pozemkem v obci Rychvald, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 21295/08
Město
Rychvald
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parcelní číslo 1302/11, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům a pozemku parcelní číslo 1302/4 v katastrálním území Rychvald, obci Rychvald, okrese Karviná.

Stavební pozemky parcelní číslo 1302/11 a 1302/4 v katastrálním území Rychvald, obci Rychvald, okres Karviná
Předmětem ocenění je stavební pozemek parcelní číslo 1302/11, jehož součástí je dle evidence rozestavěný rodinný dům a navazující pozemek zahrady parcelní číslo 1302/4, který je evidovaný jako ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území Rychvald, obci Rychvald, okrese Karviná. Pozemky tvoří se stavbou hlavní jednotný funkční celek.

Plocha pozemků je mírně svažitá se sklonem k severu. U domu se nenacházejí vedlejší stavby, na ploše zahrady byly zjištěné trvalé porosty – jedná se pouze o několik stromů. Venkovní úpravy minimálního rozsahu. Na venkovních úpravách a spodní stavbě je nejvíce patrné, že stavba nebyla nikdy dokončena. Pozemky jsou oploceny pouze ploty ze strany sousedů. Příslušenství tvoří přípojky inženýrských sítí a minimum zpevněných ploch – většinou se jedná pouze o vysypaný štěrk. V místě je možnost napojení staveb na elektrickou energii, kanalizaci, elektřinu i plyn. Občanská vybavenost obce je vzdálena více než kilometr a to nejblíže ve vedlejší obci Orlová, centrum obce Rychvald je od domu vzdáleno přes dva kilometry. Obyvatelstvo v okolí je bezproblémové. Obec Rychvald nemá zpracovanou cenovou mapu stavebních pozemků.
Rozestavěný rodinný dům č.p. 1852, který je součástí pozemku parcelní číslo 1302/11 v katastrálním území Rychvald, obci Rychvald, okres Karviná.

Předmětem ocenění je dle evidence rozestavěný rodinný dům v katastrálním území a obci Rychvald. Stavba je již delší dobu užívána, má i přiděleno číslo popisné. Nebyla však nikdy zkolaudována a dokončena. Výstavba domu započala před více než třiceti lety. Dům je přízemní, kompletně podsklepený, se sedlovou střechou a s využívaným podkrovím. Podzemní podlaží je z části umístěno nad terén, do přízemí se vchází po schodech. Stavba stojí na betonových izolovaných základech, obvodové stěny i spodní stavba z pálených cihel, stropní deska tvořena z miako profilů. Krov dřevěný, krytinu tvoří pálená taška, která vykazuje na mnoha místech vady. Hromosvod instalován, klempířské konstrukce realizované jen částečně, chybí například svody dešťové vody. Výplně otvorů tvoří původní dřevěné šroubované okna. Vstupní dveře a vrata do garáže rovněž dřevěné. Stavba byla před několika lety dodatečně zateplena a je zde nová omítka. Sokl nebyl nikdy dokončen, je částečně zateplen a zatáhnut lepidlem, na části soklu jsou patrné stále cihly.
Lze předpokládat, že dům obsahuje jednu bytovou jednotku typu 5 + 1 a má pravděpodobně částečně zdvojené sociální zázemí. Stavba obsahuje v suterénu garáž.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty s pozemkem (orná půda) v obci Novosedlice, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 3916/18
Město
Novosedlice
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2:

- na pozemku parc. č. 611/14 (orná půda) a na pozemku parc. č. 611/21 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba č.e. 1004 Novosedlice, způsob využití: rod. rekreace (LV 1212) v kat. území Novosedlice, obec Novosedlice, okres Teplice, zapsáno na LV 910,

- stavby č.e. 1004 Novosedlice, způsob využití: rod. rekreace, která stojí na pozemku parc. č. 611/21 (LV 910) v kat. území Novosedlice, obec Novosedlice, část obce Novosedlice, okres Teplice, zapsáno na LV 1212.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s č.e. 1004. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty je zateplená. Střecha budovy je valbová s krytinou z lepenky IPA. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné a drátěné. Chata se skládá ze dvou buněk. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění chaty je ústřední na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 611/21 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 1004. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 61 m2. Pozemek parc. č. 611/14 navazuje na stavební pozemek parc. č. 611/21 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 755 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolna a dřevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 597/2 a parc. č. 611/20 ve vlastnickém právu obce Novosedlice a přes pozemek parc. č. 611/15 ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a dřevník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rodinného domu se zahradou v obci Chodová Planá, okres Tachov

Spisová značka
030 EX 22515/13
Město
Chodová Planá
Okres
Tachov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemkové parcely - zastavěné plochy číslo parcelní 234, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 211, včetně zahrady číslo parcelní 2054/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území obce Chodová Planá, okres Tachov.

Oceňované nemovitosti, pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 234, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 211, včetně zahrady číslo parcelní 2054/2 se všemi součástmi a příslušenstvím, jsou situovány v severní okrajové části intravilánu katastrálního území obce Chodová Planá, přímo u procházející silnice - ulice Nádražní. Situování předmětných nemovitostí je patrno z kopie katastrální mapy zpracované v měř. 1:500 pro katastrální území obce Chodová Planá, jenž je přílohou znaleckého posudku. Přístup k výše uvedeným nemovitostem je ze západu, přímo z přilehlé výše uvedené ulice. Oceňovaná pozemková parcela a její přímé blízké okolí mají rovinatý charakter. V dané části obce je dle zjištěných informací možnost napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě, tzn. veřejný rozvod vody, splaškové kanalizace, rozvod zemního plynu, elektro a telekomunikace.
Obec Chodová Planá čítá cca 1 868 obyvatel, má dostupnou základní občanskou vybavenost, má ovšem celkem omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, v dané lokalitě je rovněž omezená možnost lukrativních pracovních příležitostí. Obec má dobré dopravní spojení autobusovou i vlakovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, kulturním, sportovním a společenským vyžitím a lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat do spádového lázeňského města Mariánské Lázně, vzdáleného cca 9 km a zejména okresního města Tachov, vzdáleného cca 15 km do jeho centra.
Užívání nemovitosti je rušeno intenzivním provozem na přímo přilehlé velmi frekventované silnici směr Planá - Cheb.
Okolní zástavbu přímého okolí oceňované nemovitosti, tvoří rodinné domy původní zástavby obce, podobného stylu, stáří, velikosti, ovšem lepší průběžné údržby, technického i morálního stavu, vybavenosti a standardu užívání, za zahradou se nachází průmyslový areál a přes silnici novostavby rodinných domů.
Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny je tedy spoluvlastnický podíl 1/16 pozemkové parcely - zastavěné plochy číslo parcelní 234, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 211, včetně zahrady číslo parcelní 2054/2, se všemi součástmi a příslušenstvím (garáž, neužívaná studna, venkovní úpravy - přípojka vody z řadu, přípojka kanalizace do septiku, septik, přípojka elektro, oplocení, vrata, trvalé porosty), v katastrálním území obce Chodová Planá, okres Tachov.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu v obci Kladno, k.ú. Dubí u Kladna, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 5322/14
Město
Kladno
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 pozemku parc. č. 441 o výměře 136 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Dubí č.p. 708 - bydlení, na pozemku parc. č. 441, vše v katastrálním území Dubí u Kladna, obec Kladno, okres Kladno.

Oceňovaný objekt sestává ze severním směrem mírně sklonitého stavebního pozemku o výměře 136 m2,  jehož součástí je stavba nárožního rodinného domu, přízemní vedlejší stavba zastřešená nízkou pultovou střechou užívaný jako příbytek a venkovní úpravy minimálního rozsahu a provedení, jako je zpevněná plocha ze zámkové dlažby, zděné oplocení, plotová vrátka a přípojky inženýrských sítí. Hlavní stavba je svým charakterem částečně podsklepená rohová polovina rodinného dvojdomku o jednom nadzemním podlaží a podkroví, zastřešený sedlovou střechou s vikýřem do ulice E. Větrovcové a s přístavbou verandy do dvora. Dle typu domu a jeho vnějších znaků se v přízemí nacházejí patrně 2 pokoje a kuchyň s příslušenstvím a v podkroví se patrně nacházejí 2 ložnice. Užitná plocha stavby byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na 110 m2. Základy domu jsou patrně kamenné, obvodové stěny cihelné s přidaným zateplení obvodového pláště, finální vrstva fasádních omítek však není dokončena, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z pozink.plechu, okna plastová s izolačním dvojsklem. Topný systém se nepodařilo zjistit, lze však předpokládat, že je objekt vytápěn ústředním teplovodním systémem. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou el. síť a patrně i na veřejný plynovod. Stáří stavby nelze přesně určit, avšak dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a umístění objektu v zástavbě lze předpokládat, že se jedná o stavbu stáří cca 80-100 let, která byla v průběhu let postupně modernizována, ke dni ocenění je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu, v části do Tiché ulice je však patrná částečná vlhkost obvodových stěn.

Vedlejší stavba je patrně původní garáž o zastavěné ploše 25 m2, která byla stavebně upravena k bydlení. Základy jsou patrně betonové, svislé konstrukce zděné se zateplením obvodového pláště, střecha pultová s taškovou krytinou, okna a vstupní dveře plastové, klempířské konstrukce a omítky dosud nejsou dokončeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (zahrada) v obci Ořechov, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 7807/09
Město
Ořechov
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 na pozemku parc. č. 5775 (zahrada) v kat. území Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 379.

Oceňovaný pozemek se nachází na východním okraji zastavěné části obce Ořechov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. Pozemek je na severní a východní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky, na jižní straně ocelovými sloupky a na západní straně drátěným oplocením s betonovými sloupky. Na pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5782, který je ve vlastnictví obce Ořechov.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Knínice, k.ú. Knínice u Boskovic, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 7758/19
Město
Knínice
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. St. 324/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zp. využití: jiná st. a parc. č. 4004 (ostatní plocha) a stavby: bez čp/če, zp. využití: jiná st, nacházející se na parc. č. St. 324/1 (LV 652) a parc. č. St. 324/2, vč. příslušenství, vše v kat. území Knínice u Boskovic, obec Knínice, okres Blansko, zapsáno na LV 697.

Jedná se o řadovou, krajní přízemní garáž. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. V garáži se nachází zpevněná podlaha. Na střeše jsou žlaby z pozinkovaného plechu. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Konstrukce stavby není zateplená. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 387/5, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí jsou v dosahu přípojky elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 324/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 8 m2, je zastavěn plochou pod garáží. Pozemek parc. č. 4004 je ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku se nachází dřevěný kurník. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Pozemek parc. č. St. 324/1 je ve vlastnictví stavebního bytového družstva RADOST na tomto pozemku se nachází část oceňované stavby.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a kurník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Chlumčany, k.ú. Chlumčany u Loun, okres Louny

Spisová značka
030 EX 7140/19
Město
Chlumčany
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích parc. č. St. 272 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: Chlumčany č.e. 6, zp. využití: rod. rekr., včetně příslušenství, a na pozemku parc. č. 65/1 (zahrada) a na pozemku parc. č. 491 (ostatní plocha) v kat. území Chlumčany u Loun, obec Chlumčany, část obce Chlumčany, okres Louny, zapsáno na LV 209.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, rekreační chatu s podkrovím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičného šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná jednoduchá. Vstupní dveře do chaty jsou dřevěné. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 416/1, který je ve vlastnictví obce Chlumčany.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 272 stojí stavba rekreační chaty č.e. 6. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 41 m2. Pozemky parc. č. 65/1 a parc. č. 491 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 272 a tvoří s ním jeden funkční celek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zahrada a ostatní plocha o celkové výměře 435 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oplocené zděným oplocením. Na pozemku parc. č. 65/1 se nacházejí porosty a suché WC. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 416/1, který je ve vlastnictví obce Chlumčany.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a suché WC. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek se stavbou chaty nezapsané v KN v obci Modrá, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 3987/19
Město
Modrá
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 112/13 (ostatní plocha) včetně příslušenství a chaty nezapsané v katastru nemovitostí vše v kat. území Modrá u Velehradu, obec Modrá, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 713.

Na pozemku parc. č. 112/13 stojí stavba rekreační chaty, která není řádně zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 274 m2. Pozemek je nepravidelného tvaru, rovinatý, travnatý a neudržovaný. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 112/12 a parc. č. 108/1, které jsou ve vlastnickém právu obce Modrá.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Stáří budovy je přibližně 11 let. Stavba je pravděpodobně založena na betonových základech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Objekt není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná jednoduchá. Vchodové dveře chaty jsou plastové, částečně prosklené. Podlahy jsou opatřeny PVC nebo prkny. V chatě jsou dva pokoje a komora. K chatě patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je k nemovité věci přivedena elektřina, která je odpojena (dle sdělení od povinného). Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění chaty je lokální kamny nebo přímotopy.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rekreační chaty v obci malé Žernoseky, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 34873/13
Město
Malé Žernoseky
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na stavbě č.e. 95 Malé Žernoseky, způsob využití: rod. rekreace nacházející se na pozemku parc. č. St. 391 (LV 10002) v kat. území Malé Žernoseky, obec Malé Žernoseky, část obce Malé Žernoseky, okres Litoměřice, zapsáno na LV 437.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda chaty není zateplená a nese známky opotřebení. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 391 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 17 m2 se nachází budova č.e. 95 - stavba pro rodinnou rekreaci. Pozemek je ve vlastnictví České republiky. Pozemek je celý zastavěn stavbou a je přístupný přes pozemek parc. č. 541/30, který je ve vlastnictví České republiky a přes pozemek parc. č. 574/11, který je ve vlastnictví obce Malé Žernoseky. Pozemek parc. č. St. 391 není předmětem ocenění.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Věžná, k.ú. Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 28156/16
Město
Věžná
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/15 pozemků parc. č. 1050/35, parc. č. 1186, parc. č. 1187/2 zapsaných dle výpisu z katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 49 v katastrálním území Věžná na Moravě, obec Věžná, okres Žďár nad Sázavou.

Oceňované pozemky se nachází mimo současné zastavěné území obce Věžná. Pozemky jsou obklopeny zemědělsky obhospodařovanými pozemky a tvoří jednu polní trať severovýchodně od současného zastavěného území obce Věžná s místním názvem „Za Skálou” směrem k trati „Nad Drahami”; při své východní hranici sousedí s hranicí sousedního katastrálního území Býšovec. Předmětné pozemky se nachází vzdušnou čarou cca 1200-1500 m od kostela sv. Martina v centrální části obce Věžná a cca 700 m severozápadně od samoty Veselka. Předmětné pozemky se nachází v nadmořské výšce cca 600 m n.m., z větší části jsou mírně svažité, pozemek parc. č. 1050/35 je svažitější s jihozápadní expozicí. Pozemky jsou zemědělsky obhospodařovány - osety kulturními plodinami, z části zatravněny.
Pozemky jsou přístupné z nezpevněné veřejné účelové komunikace, která je umístěna na pozemku parc. č. 497 v kat. území Býšovec ve vlastnictví Obce Býšovec a pozemku parc. č. 1882 v kat. území Věžná na Moravě ve vlastnictví Obce Věžná.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001