Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

4/13 pozemku (zahrada) v obci Nižbor, k.ú. Stradonice u Nižboru, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 11602/16
Město
Nižbor
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 4/13 pozemku parc.č. 90/11, zahrada, v kat. území Stradonice u Nižboru, obec Nižbor, okres Beroun, zapsáno na LV 437.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 100 m východně od okraje zastavěné části obce Stradonice. Jedná se o travnatý pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 353 m2. Pozemek je ohraničený ploty okolních vlastníků. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 612/1, který je ve vlastnictví obce Nižbor.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělské půdy, luk a ostatní krajinné zeleně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu a pozemků (zahrada) v obci Peruc, okres Louny

Spisová značka
030 EX 30798/13
Město
Peruc
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí -  spoluvlastnického podílu id. 1/10 nemovitých věcí, a to st. pozemku p.č. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 9 (rodinný dům), pozemku p.č. 115 a p.č. 116/2 (zahrada), evidovaných na LV č. 541, k.ú. Peruc, obec Peruc, okres Louny.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 9 Peruc s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Dům je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný v horším stavu. Střecha budovy polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. plastové. Okna domu jsou plastová a nebo dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 9. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 518 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 115, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 885 m2. Pozemek parc. č. 116/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 165 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené (drátěný a dřevěný plot), travnaté, neudržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází pergola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 958/2.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (zahrada) v obci Lipno, k.ú. Lipno, okres Louny

Spisová značka
030 EX 520/06
Město
Lipno
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - a to pozemku p.č. 132/4 (zahrada), evidovaného na LV 369, k.ú. Lipno, obec Lipno, okres Louny.

Oceňovaný pozemek se nachází na východním okraji zastavěné části obce Lipno. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 683 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený korytem místního potoka, na jižní straně plotem sousedního vlastníka a na západní straně zděným domem. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. st. 53/1, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zeleně – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad a zároveň se nachází v zastavěném území obce. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.


 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační objekt v obci Brno, k.ú. Obřany, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 15117/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci -  objektu rodinné rekreace č.e. 333, k.ú. Obřany, obec Brno, okres Brno – město, LV č. 1461 na pozemku parc.č. 814/19 (ve vlastnictví jiného vlastníka – LV č. 10001 – Statutárního města Brna).

Oceňovaný objekt e.č. 333 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 814/31 o výměře 171 m2 vedený jako orná půda, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna se oceňovaný objekt nachází ve stabilizovaných plochách určených pro individuální rekreaci.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní s pultovou střechou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na mírně svažitém pozemku. V rekreačním objektu se pravděpodobně nachází (prohlídka interiéru nebyla umožněna) jedna obytná místnost bez vybavení. Technické provedení je stanoveno odborným odhadem na základě provedené pouze vnější prohlídky.
Základy a deska jsou betonové, nosná konstrukce je pravděpodobně na bázi dřevní hmoty, stropy polospalné s rovným podhledem, střecha pultová, krytina a vnější povrch stěn je z pozinkovaného plechu, stejně jako klempířské konstrukce. Okna dřevěná zdvojená. Přesné stáří rekreačního objektu není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 40 let. Technický stav rekreační chaty se předpokládá průměrný. Dle vnějšího ohledání zde nebyly zjištěny známky nadměrného opotřebení či poškození.

 

Fotogalerie

 

9/98 rodinného domu Dobrá Voda, k.ú. Dobrá voda u Číměře, obec Číměř, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 11769/12
Město
Číměř
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 9/98 nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 19 (rod. dům) a pozemku p.č. 1367 (ostatní plocha), evidovaných na LV 62, k.ú. Dobrá Voda u Číměře, obec Číměř, okres Jindřichův Hradec.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva (převážně kamenná) a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná, dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné nebo částečně prosklené. Podlahy jsou opatřeny PVC. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Vnitřní dispozice domu je 2+0 a zahrnuje dva pokoje (26,54 m2, 11,23 m2), chodbu (9,20 m2), tech. místnost (17,27 m2) a předsíň (7,63 m2). Světlá výška místností je cca 2,4 m. Na svislých konstrukcí je patrné vzlínání vlhkosti. Objekt je ve špatné stavebně-technickém stavu a je vhodný k celkové rekonstrukci.

Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Elektřina byla odpojena. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva. WC je suché.

Na pozemku parc. č. St. 79 stojí stavba rodinného domu č.p. 19. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 234 m2. Pozemek parc. č. 1367 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 79 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o celkové výměře 57 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází porosty a suché WC. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 642/4, který je ve vlastnickém právu České republiky a pozemek parc. č. 1339, který je ve vlastnickém právu obce Číměř.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Příslušenstvím nemovité věci je suché WC. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/22 rodinného domu se zahradou v obci Dolní Rychnov, okres Sokolov

Spisová značka
030 EX 31973/13
Město
Dolní Rychnov
Okres
Sokolov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/22 na pozemku parc.č. 605 (zahrada) a  na pozemku parc. č. 606 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 213 Dolní Rychnov, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství vše v kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov, část obce Dolní Rychnov, okres Sokolov, zapsáno na LV 74.

Jedná se o samostaně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstruce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je špatný. Dům vyžaduje rekonstrukci. Vnější omítky jsou z větší části chybějící. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Střešní krytina je na střeše z části chybějící. Chybí podbití třechy, žlaby a svody. Okna budovy jsou plastová. V přízemí rodinného domu se nachází tyto místnosti: pokoj, kuchyně a koupelna s vanou. V obytném podkroví rodinného domu se nachází jeden pokoj. Podlahy v domě jsou kryté dlažbou, nebo betonové kryté PVC. K domu náleží zahrada, na které se nachází porosty. Vytápění v domě je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je lokální na tuhá paliva. Dále k domu náleží zděná kolna ve špatném stavu s pultovou střechou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu.

Pozemek parc. č. 506 je v Katastru vedený jako zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý až mírně svažitý, travnatý a nachází se na něm porosty. Celková výměra pozemku je 444 m2. Na pozemku parc. č. 606 strojí rodinný dům s č.p. 213. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, travnatý a nachází se na něm porosty. Celková výměra pozemku je 261 m2. Pozemek je z části oplocený. Vjezd na pozemek je zajištěn kovovou dvoukřídlou branou. Přístup na pozemek je z místní zpevněné komunikace.

Součástí nemovité věci jsou IS, porosty a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je zděná kolna a oplocení. Tytot skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájení smlouvy a věcná břemena nebyly zjištěny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 rodinného domu se zahradou v obci Rychvald, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 4841/13
Město
Rychvald
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí -  spoluvlastnického podílu id. 1/9 nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 6206 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1205 (rodinný dům) a pozemku p.č. 6207 (zahrada), evidovaných na LV č. 3268, k.ú. Rychvald, obec Rychvald, Moravskoslezský kraj.

Stavba č.p. 1205 (rod. dům), součást pozemku p.č. 6206
Rodinný dům je postaven jako polovina dvojdomu. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu na podezdívce zděné z cihel (tzv. finský domek). Dům má částečné podsklepení a jedno nadzemní podlaží. Strop sklepa je betonový, strop přízemí je dřevěný s rovným podhledem. Schody do sklepa jsou betonové. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s krytinou skládanou z plechových šablon. Klempířské konstrukce provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádu tvoří dřevěná prkna s barevným nátěrem. Vnitřní povrchy tvoří vápenné omítky. Okna jsou dřevěná, dvojitá, vstupní dveře dřevěné z palubek, vnitřní dveře dřevěné rámové. Povrchy podlah jsou provedeny převážně z PVC, v obývacím pokoji je položeno lamino, na WC keramická dlažba, ve sklepě je podlaha betonová. Vytápění je řešeno pouze kamny na tuhá paliva. Elektroinstalace 220V je provedena v lištách. Zavedena je pouze studená voda k plechové vaně bez podezdění umístěné v kuchyni a na toaletu, kde je instalováno splachovací WC kombi. Na toaletě je proveden keramický obklad stěn. V kuchyni je osazena malá kuchyňská linka s dřezem. Provedeno je odkanalizování WC, vany a dřezu.

Stáří a technický stav:
Informace o přesném stáří domu nejsou k dispozici. Dle sdělení při místním šetření byl domek postaven přibližně před 65 lety. Jedná se o stavbu v podstatě v původním stavu bez významnějších rekonstrukcí. Stav je zhoršený. Provedení a vybavení je podstandardní.

Příslušenství
Příslušenství náležející k pozemkům s domem tvoří malá dřevěná kolna ve špatné stavu, oplocení z pletiva na ocelových sloupcích se vstupní brankou a vjezdovou bránou, které tvoří ocelový rám s pletivem, ocelový klepač na koberce, zpevněné plochy z asfaltem obalovaného kameniva, předložené schody, splašková jímka, přípojka kanalizace od domu k jímce, přípojka k veřejnému vodovodu a přípojka elektřiny.

Pozemky p.č. 6206 a p.č. 6207
Pozemek p.č. 6206 je v celém rozsahu zastavěn rodinným domem č.p. 1205, který je jeho součástí.
Pozemek p.č. 6207 obklopuje ze tří stran domek a slouží jako zahrada, na které se nachází uvedení příslušenství, ovšem převážně se jedná o zastavěnou plochu s několika trvalými porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Budyně nad Ohří, k.ú. Nížebohy, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 28144/13
Město
Budyně nad Ohří
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemku parc. č. 258/3 (orná půda) v kat. území Nížebohy, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, zapsáno na LV 483.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m jihovýchodně od okraje zastavění části obce Nížebohy. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 079 m2. Pozemek je na severní, západní a jižní straně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Pozemek je pronajímaný společnosti ASTUR Straškov a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 bytu 3+1 v obci Bruntál, k.ú. Bruntál-město, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 797/07
Město
Bruntál
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 bytové jednotky č. 1551/1 v bytovém domě č.p. 1551, postaveném na pozemku p.č. 4379, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti id. 599/27408, evidované na LV č. 4609, k.ú. Bruntál - město, obec Bruntál, Moravskoslezský kraj.

Bytový dům

Bytový dům č.p. 1551, 1552 má obdélníkový půdorys, ze kterého vybíhají závětří u vstupů a hmoty lodžií, je zastřešený plochou střechou, má jedno podzemní podlaží a celkem osm nadzemních podlaží. Přístup do domu je řešen ze severovýchodní strany dvěma vchody, které vedou do schodišťových prostorů s výtahy. V 1. PP jsou umístěny sklepní kóje k jednotlivým bytům a společné prostory. V nadzemních podlažích je umístěno celkem 48 bytů, které jsou rozděleny po 24 do dvou vchodů.

Svislé konstrukce domu jsou montované ze železobetonových panelů s dodatečným zateplením, stropy rovněž montované ze železobetonových panelů, střecha je plochá s krytinou z izolačních pásů, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasádu tvoří tenkovrstvá barvená omítka na kontaktním zateplovacím systému, okna jsou plastová, vstupní dveře plastové. Dům je vybaven výtahem. Dům je napojen na veškeré IS. Dle údaje uvedeného v prohlášení vlastníka byl dům kolaudován v roce 1980 a jeho stáří tedy činí 41 let. Dům je dle prohlídky z exteriéru po revitalizaci k jejíž době provedení ovšem nejsou bližší informace.

Bytová jednotka č. 1551/1

Řešený byt je umístěn v 1. NP domu, a to dle schématu v příloze prohlášení vlastníka vlevo od schodiště, tedy u východní štítové zdi domu.

Vzhledem k tomu, že byt nebyl zpřístupněn, nebylo možné zjistit technický stav bytu a úroveň vybavení a provedení interiérových prostor a jednotlivých konstrukcí.

Údaje v prohlášení vlastníka k bytové jednotce jsou uvedeny na str. 6 znaleckého posudku.

Pozemek p.č. 4379

Pozemek je v katastru nemovitostí veden v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Jeho výměra činí 470 m2. Pozemek je v celém rozsahu zastavěn bytovým domem č.p. 1551, 1552 a jeho lodžiemi. 

K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 4379 o velikosti 1551/1.

Věcná břemena, výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (orná půda) v obci Vracov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 8066/12
Město
Vracov
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 4862/62 (orná půda) v kat. území Vracov, obec Vracov, okres Hodonín, zapsáno na LV 2558.

Oceňovaný pozemek se nachází mimo souvisle zastavěnou část města, cca 1,5 km jihovýchodně od obce, při hranici s k.ú. Bzenec. Pozemek vedený jako orná půda je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

V řízení byl osloven případný uživatel pozemku, který sdělil, že na pozemku hospodaří, avšak tento pacht nikterak neprokázal, neboť předložil Smlouvu v nepodepsané kopii. Původní Smlouva o pronájmu pozemků byla uzavřena na dobu určitou, a to do 30.9.2005. Z tohoto důvodu vychází soudní exekutor z toho, že pozemek není zatížen žádnou nájemní či pachtovní smlouvou.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh