Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

11/16 pozemků v obci Sazená, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 9250/18
Město
Sazená
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 11/16 (jedenáct šestnáctin) na pozemcích parc. č. 186/8 (ostatní plocha), parc. č. 186/11 (ostatní plocha), parc. č. 191/3 (trvalý travní porost), parc. č. 192 (lesní pozemek) a parc. č. 410/8 (vodní plocha) v kat. území Sazená, obec Sazená, okres Kladno, zapsáno na LV 265.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 400 - 700 m východně až severovýchodně od okraje zastavěné části obce Sazená. Jedná se o dva nesousedící soubory pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, trvalý travní porost, lesní pozemek a vodní plocha o výměře 1 776 m2. Na pozemku parc. č. 410/8 se nachází koryto místního potoka. Na pozemcích parc. č. 186/8, parc. č. 186/11, parc. č. 191/3 a parc. č. 192 se nacházejí listnaté porosty (vrba) o výměře 66 let. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 pozemku v obci Bílovec, k.ú. Bílovec-město, okres Nový Jičín

Spisová značka
030 EX 21564/16
Město
Bílovec
Okres
Nový Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 pozemku p.č. 61 (ostatní plocha) v obci Bílovec, k. ú. Bílovec-město, okres Nový Jičín, evidovaného na LV č. 196.

Jedná se o pozemek p.č.61, který je veden na LV č.196 pro obec Bílovec, k.ú.Bílovec-město jako ostatní plocha, neplodná, způsob ochrany pam. zóna-budova, pozemek v památkové zóně o celkové výměře 104 m2. Pozemek je umístěn při ul.Tkalcovská. Dle platného územního plánu je pozemek v zastavěném území, plocha smíšené zástavby - památková zóna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 26062/07
Město
Ochoz u Brna
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc.č. 1528, jehož součástí je objekt rodinné rekreace č.e. 278, k.ú. Ochoz u Brna, obec Ochoz u Brna, okres Brno - venkov, LV č. 1524.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s částečně obytným podkrovím a s podsklepenou vstupní verandou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na svažitém pozemku orientovaném k jihovýchodu.
V rekreačním objektu se nachází pravděpodobně jedna obytná místnost, ke které je připojena provozně propojená vstupní zasklená veranda. Nad hlavní obytnou místností je vybudováno obytné podkroví s nízkou světlou výškou.
Základy jsou betonové nebo kamenné, kamenná podezdívka, nosná konstrukce je zděná, veranda je dřevěná, stropy nespalné a polospalné, střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a krytinou z hliníkových šablon. Okna jsou dřevěná jednoduchá a zdvojená s okenicemi, vstupní dveře dřevěné. Vybavení chaty se předpokládá standardní – vnitřní prohlídka nebyla umožněna. Oceňovaný objekt je inzerován k prodeji na realitním serveru Sreality, kde jsou uveřejněny i fotografie interiéru rekreačního objektu. Podle těchto fotografií jsou zde kamna na tuhá paliva, dřevěné obklady stěn a stropu, podlahy s PVC krytinou.
Dle odborného odhadu je stáří rekreační chaty odhadováno na cca 50 let.
Technický stav rekreační chaty je dle dostupných informací průměrný, žádné větší rekonstrukce se zde neprováděly.

V okolí rekreačního objektu se na pozemku ve vlastnictví ČR nalézají běžné venkovní úpravy – nádrž na dešťovou vodu, opěrné zídky, schodiště, zpevněné plochy apod.

Fotogalerie

 

Rodinný dům se zahradou v obci Lichnov, k.ú. Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 131/06
Město
Lichnov
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1087, jehož součástí je stavba č.p. 336 (rod.dům) a pozemků p.č. 1088 a p.č. 1249, evidovaných na LV č. 118, k.ú. Lichnov u Bruntálu a obec Lichnov, okres Bruntál.

Dům č. p. 336 je zděný, přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou nad hlavní částí, plochou střechou nad vstupní verandou a pultovou střechou nad přístavbou garáže s kotelnou v zadní části. Umístěn je jako samostatně stojící uvnitř zahrady s odstupem cca 20 m od silnice.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku. Dle informací sdělených při místním šetření činí stáří domu cca 100 let. Do současného stavu byl dům uveden téměř kompletní rekonstrukcí provedenou cca před 35 lety. V rámci rekonstrukce byly dle sdělení vyměněny veškeré prvky krátkodobé životnosti, přistavěna byla vstupní veranda a garáž s kotelnou u zadní štítové zdi. Z původního domu zůstaly zachovány základy, nosné zdivo, stropní konstrukce a krov. Stavebně technický stav objektu je celkově poměrně dobrý, odpovídá provedené rekonstrukci a běžné údržbě.

Pozemek p.č. 1087 je rovinatý a má přibližně tvar písmene L. Na části pozemku vlevo vpředu je situován rodinný dům, na části pozemku vlevo vzadu jsou situovány kolny. Nezastavěné části tohoto pozemku pak zaujímá dvůr za domem (převážně zatravněný) a částečně zpevněná plocha před domem odkud je vstup do domu a vjezd do garáže. Pozemek p.č. 1088 je rovněž rovinatý a má nepravidelný tvar. Tento pozemek zaujímá zatravněná zahrada s ovocnými a okrasnými dřevinami. V přední části tohoto pozemku u silnice je umístěn betonový sloup elektrického vedení a v pravém předním rohu pak sakrální památka – kříž. Pozemek p.č. 1249 slouží jako štěrková příjezdová cesta od silnice, a to na základě věcného břemene i pro sousední dům na pozemku p.č. 1083. Vzájemné situování a návaznosti pozemků jsou zřejmé z přiložených mapových podkladů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku v obci Boskovice, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 15592/17
Město
Boskovice
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 4161, evidovaného na LV č. 2691, k.ú. Boskovice, obec Boskovice, okres Blansko.

Oceňovaný pozemek se nachází na okraji města, v hranicích územního plánu obce, tvoří místní nezpevněnou komunikaci. Z hlediska Územního plánu města Brna se pozemek nachází na stavební ploše návrhové - změna Z11, ve které je lokalita ve které se pozemek nachází určena jako návrhová plocha smíšená obytná městská.

Pozemek je v katastru nemovistostí zapsán jako trvalý travní porost a tvoří nezpevněnou komunikaci, která je využívána jako příjezd k řadě dalších pozemků, zastavěných i nezastavěných. Pozemek není zaplocen a je dle vzhledu a stavu veřejně užíván jako místní nezpevněná komunikace. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby ani žádné porosty.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/5 pozemků v obci Tasovice, k.ú. Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 1094/14
Město
Tasovice
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/5 pozemků parc. č. 3330 (vinice), parc. č. 3331 (ostatní plocha), parc. č. 3332 (orná půda), parc. č. 4635 (orná půda), v kat. území Tasovice nad Dyjí, obec Tasovice, okres Znojmo, zapsáno na LV 367.

Pozemky parc. č. 3330, 3331, 3332 se nacházejí na západním okraji obce v lokalitě Staré vinohrady, v blízkosti přírodní památky Tasovické svahy. Tyto pozemky jsou součástí většího zemědělského celku a jsou využívány jako orná půda, pozemek parc. č. 3330 je veden jako vinice, je ale bez porostů. Pozemek parc. č. 3331 je dle právního stavu v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace, jedná se o nezpevněnou polní cestu. Pozemek parc. č. 4635 se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 600 m jižně od okraje obce. I tento pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Přístup k oceňovaným pozemkům je po veřejných pozemcích s nezpevněnou komunikací ve vlastnictví obce.

Pozemky se dle platného územního plánu obce Tasovice nacházejí v plochách zemědělských.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 3+1 v obci Ústí nad Labem - Střekov, okr. Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 32706/13
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 1414/4 (byt) v budově Střekov č.p. 1414, 1415 (bytový dům, LV 4652) na pozemku parc. č. 3241/37 (LV 4652) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 3241/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3241/71 (ostatní plocha), parc. č. 3241/74 (ostatní plocha), parc. č. 3241/75 (ostatní plocha), parc. č. 3241/76 (ostatní plocha), parc. č. 3241/80 (ostatní plocha), parc. č. 3241/81 (ostatní plocha) o velikosti 814/25289 v katastrálním území Střekov, obec Ústí nad Labem, část obce Střekov, okres Ústí nad Labem, zapsáno na LV 4619


Byt: Oceňovaná jednotka č. 1414/4 se nachází v budově č.p. 1414 ve 2. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, předsíně, koupelny s vanou, samostatného WC, komory a spíže. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří právo užívat sklepní kóji ve společných částech domu v 1. PP budovy. Plocha sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 81,40 m2. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední.

Bytový dům: Jedná se o řadový, krajní bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory.  V budově je výtah. V budově je celkem 39 jednotek (z toho 16 jednotek ve vchodě č.p. 1414). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Lázně Bělohrad, k.ú. Hřídelec, okres Jičín

Spisová značka
030 EX 31967/13
Město
Lázně Bělohrad
Okres
Jičín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. St. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Hřídelec, č.p. 68, způsob využití: rod. dům a pozemku parc. č. 41 (zahrada) vše v kat. území Hřídelec, obec Lázně Bělohrad, okres Jičín, zapsáno na LV 674.

Oceňované nemovitosti se nachází v severozápadní části obce v rozptýlené zástavbě Hřídelce. Přístup a příjezd je po místní komunikaci se zpevněným asfaltovým krytem. Na vlastním pozemku je příjezd nezpevněný. Pozemky tvoří funkční celek včetně stavby. Sklon terénu je mírný k jihu, ve východní části se pozemek prudce svažuje k jihovýchodu k potoku.
Objekt bydlení obdélníkového půdorysu je hřebenem orientovaným ve směru sever jih, rovnoběžně s komunikací. Na západní straně je objekt přímo na hranici pozemku v těsné blízkosti komunikace. K objektu jsou přistaveny vedlejší stavby. Tvar pozemků je nepravidelný.
Objekt domu je obdélníkového půdorysu. Zděný objekt předpokládám částečně podsklepen malým sklepem, má jedno nadzemní podlaží a půdní prostor. Stropy předpokládám v části trámové, v části cihelné klenby. Střecha je sedlová s viditelnými deformacemi krovu, krytina je z tenkých cementových tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Původní parapety jsou kamenné z pískovce. Vnitřní povrchy předpokládám částečně vápenné omítky, a část bez omítek. Venkovní fasáda je vápenná štuková poškozená vlhkostí, sokl je kamenný. Vnitřní schody předpokládám dřevěné, vnitřní dveře předpokládám na bázi dřevní hmoty do dřevěných zárubní. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, podlahy předpokládám betonové se standardními krytinami v chodbách předpokládám původní dlažby. Vytápění předpokládám lokální na tuhá paliva, ohřev vody předpokládám el. bojlerem. Dále předpokládám kuchyň se starší kuchyňskou linkou, el. sporák bez digestoře, koupelnu a splachovací WC.
Dům byl podle odhadu znalce vzhledem k použitým materiálům a provedení postaven v roce cca 1920.
Příslušenství stavby RD jsou: přípojka elektro vedená vzduchem, vodovodní přípojku předpokládám z veřejného řádu, kanalizační přípojku předpokládám do jímky.
Parkování u nemovitosti je možné zajistit na vlastním pozemku. Na pozemku zahrady jsou provedeny drobné venkovní úpravy.

Fotogalerie

 

1/3 pozemku v obci Praha, k.ú. Horní Počernice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
030 EX 28595/14
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 1/3 nemovité věci - pozemku parc. č. 65/32 (zastavěná plocha a nádvoří), jeho součástí je stavba bez čp/če, garáž, evidovaného na LV č. 1338, k.ú. Horní Počernice, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Oceňovaný pozemek se nachází na východním okraji zastavěné městské části Horní Počernice. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na pozemku se nachází zpevněná plocha. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek nacházející se na pozemku parc. č. 65/1, který je ve vlastnictví společnosti STROJSERVIS Praha s.r.o.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha nerušící výroby a služeb. Součástí oceňované nemovité věci jsou zpevněné plochy.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/36 pozemků (orná půda) v obci Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 9982/07
Město
Nová Ves u Světlé
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu spoluvlastnického podílu ideální 1/36 nemovitých věcí - pozemků parc. č. 1437 (orná půda), parc. č. 1440 (orná půda), parc. č. 1464 (orná půda), parc. č. 1465 (orná půda), evidovaných na LV č. 272, k.ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, obec Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod.

Oceňované zemědělské pozemky nejsou určeny územním plánem k zastavění. Pozemky se nachází jižně od obce Nová Ves u Světlé nad Sázavou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001