Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/6 pozemků (ost.plocha, lesní pozemek) v obci Pohořelice, k.ú. Smolín, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 12839/15
Město
Pohořelice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku p.č. 2717 (lesní pozemek) a na pozemku p.č. 2200 (ostatní plocha) v obci Pohořelice, k.ú. Smolín, okres Brno-venkov, evidovaných na LV č. 1009.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2200 - ostatní plocha, vše v k.ú. Smolín, obec Pohořelice, okres Brno-venkov, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2462 - ostatní plocha a p.č. 2236 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pří místním šetření bylo pracovníkem znalckého ústavu zjitěno, že na pozemku se nachází mobilní včelín.
Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

Parcela č. 2717 je dle zjištění na místě samém součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,4371 ha. Oceňovaný lesní majetek, jako součást vlastnicky roztříštěné pozemkové držby, se nachází jihovýchodně od Smolína u lokality mzv. Za dálnicí. Parcela je poměrně dobře vylišitelná, poměrně dobře přístupná a částečně i stabilizovaná. Popis porostů uvedený v platné lesní hospodářské osnově (LHO) odpovídá skutečnostem zjištěným na místě samém. Dle zjištění na místě samém bylo nutné pouze částečně upravit zakmenění porostu. Jedná se o porost bez provedeného výchovného zásahu s pomístními vývraty i soušemi borovic. Srážka uplatněna ze základní ceny lesního pouzemku a to ve výši 10 % na titul "Tavar lesních pozemků" (v závislosti na šíři extrémně protáhlého a malého pozemku). Dle platného územního plánu není předpokládáno jiné využití a ani není pozemek předmětem územního nebo stavebního řízení podle staveního zákona.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu v obci Rtyně nad Bílinou, k.ú. Velvěty, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41861/13
Město
Rtyně nad Bílinou
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 k rodinnému domu č.p. 28 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 89 a č. 917 v kat. území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou, okres Teplice.

Rodinný dům č.p. 28 se nachází na okraji obce Kozlíky. Pozemek se skládá ze dvou parcel. Dům je vnitřní řadový, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Základy domu jsou kamenné, nosné svislé konstrukce zděné, střecha sedlová, krytina pálená tašková. Krov částečně chybí, propadlá stropní konstrukce. Dům je špatném technickém stavu, kdy je možné obývat jen část domu. Objekt je odpojen od všech sítí.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (trvalý travní porost) v obci Nová Bystřice, okres Albeř, okres Jindřichův Hradec

Spisová značka
030 EX 1361/12
Město
Nová Bystřice
Okres
Jindřichův Hradec

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/20 na pozemku parc. č. 2023/4 (trvalý travní porost) v kat. území Albeř, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec, zapsáno na LV 241.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 2 km severně od okraje zastavěné části obce Albeř a cca 200 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Hůrky. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 5 105 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 2023/3, který je ve vlastnictví pana Tonko Mardešić a paní Libuše Mardešićové.
V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská. Pozemek se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Městský úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku (orná půda) v obci Vrbičany, k.ú. Vrbičany u Lovosic, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 27322/13
Město
Vrbičany u Lovosic
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/8  na pozemku parc. č. 94/16 (orná půda) v kat. území Vrbičany u Lovosic, obec Vrbičany, okres Litoměřice, zapsáno na LV 108.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 250 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Vrbičany. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 8 515 m2. Pozemek je na jihovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 152/1, který je ve vlastnictví obce Vrbičany.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská. Příslušenství nebyla zjištěna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcné břemeno výměnku č.d. 1080/38 s povinností k pozemku parc. č. 94/16 ve prospěch paní Boženy Šmídové.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Duchcov, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 20658/18
Město
Duchcov
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujme dražbu nemovité věci - obvyklou pozemku parc. č. 3427 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: bez čp/če, (garáž) v kat. území Duchcov, obec Duchcov, okres Teplice, zapsáno na LV 1479.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části města Duchcov. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený zděnou garáží. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy. Garáž se na pozemku už nenachází. Jedná se o nepřesný zápis v KN. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 3366, který je ve vlastnictví města Duchcov.

Přípojky IS nebyly zjištěny.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha dopravní infrastruktury – silniční.

Součástí oceňované nemovité věci jsou zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 52089/13
Město
Kadaň
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - stavby č.e. 1514 Kadaň, způsob využití: rodinná rekreace, včetně příslušenství v kat. území Kadaň, obec Kadaň, část obce Kadaň, okres Chomutov, zapsáno na LV 914.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu č.e. 1514 s jedním nadzemním podlažím a podsklepením. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky nebo plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. Fasáda není zateplená. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Připojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 3108 stojí rekreační chata č.e. 1514. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. 3106/74, se kterým společně tvoří jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 447 m2. Přístup je přes pozemek parc. č. 3106/90, který je ve spoluvlastnictví města Kadaň a dalších vlastníků. Výše uvedené pozemky parc. č. 3108 a parc. č. 3106/74 jsou ve vlastnickém právu města Kadaň a nejsou předmětem ocenění.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/6 hospodářské budovy a pozemků v obci Svratka, k.ú. Česká Cikánka, okres Žďár nad Sázavou

Spisová značka
030 EX 2350/07
Město
Svratka
Okres
Žďár nad Sázavou

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/6 na pozemku parc. č. St. 19/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: občanská vybavenost, včetně příslušenství a na pozemcích parc. č. St. 20 (zastavěná plocha, způsob využití: zbořeniště), parc. č. St. 35 (zastavěná plocha, způsob využití: zbořeniště), parc. č. St. 36 (zastavěná plocha, způsob využití: zbořeniště), parc. č. 157/1 (trvalý travní porost), parc. č. 157/2 (ostatní plocha), parc. č. 158 (ostatní plocha), parc. č. 160/1 (ostatní plocha) a parc. č. 160/3 (ostatní plocha) vše v kat. území Česká Cikánka, obec Svratka, okres Žďár nad Sázavou, zapsáno na LV 538.

Oceňované pozemky jsou uspořádány do tři celků ležících v blízkosti sebe, na okraji zastavěné části města Svratka, v blízkosti ulice Cikánecká. Kolem pozemků protéká řeka Svratka.

Na pozemku parc. č. St. 19/2 stojí budova bez čp/če. Jedná se o hospodářskou část zemědělské usedlosti, která slouží jako příslušenství k rodinnému domu č.p. 8, který není předmětem ocenění. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je zanedbaný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná. Na budovu navazuje přístavek s pultovou střechou krytou plechem. K budově patří dvůr, který je oplocen zděnou zdí s dřevěnou branou v horším stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. V dosahu je kanalizace a vodovod. IS nebylo možné ověřit.

Příslušenstvím nemovité věci je zděná kolna. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má pravidelný tvar, je mírně svažitý a jeho celková výměra je 510 m2. Pozemek je oplocený zděnou zdí. Na tento pozemek navazují pozemky parc. č. St. 35 a parc. č. 160/1. Přístup k nemovité věci je přes vlastní pozemky a dále po místní zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 248/1 ve vlastnictví města Svratka.

Pozemek parc. č. St. 20 je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má pravidelný tvar, je mírně svažitý, travnatý a nachází se na něm pozůstatky zbořeniště. Celková výměra pozemku je 220 m2. Přístup k pozemku je přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. St. 35 je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má pravidelný tvar, je mírně svažitý, travnatý a nachází se na něm pozůstatky zbořeniště. Celková výměra pozemku je 49 m2. Přístup k pozemku je přes vlastní pozemky a dále po místní zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 248/1 ve vlastnictví města Svratka.

Pozemek parc. č. St. 36 je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek má pravidelný tvar, je mírně svažitý, travnatý a nachází se na něm zděná nedokončená garáž. Celková výměra pozemku je 165 m2. Přístup k pozemku je přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. 157/1 je v Katastru vedený jako trvalý travní porost. Pozemek má nepravidelný tvar, je mírně svažitý a travnatý. Pozemek je v územním plánu města Svratka vedený jako plocha smíšená obytná. Celková výměra pozemku je 752 m2. Přístup k pozemku je přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. 157/2 je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha. Pozemek má nepravidelný tvar, je mírně svažitý a travnatý. Pozemek je v územním plánu města Svratka vedený jako plocha smíšená obytná. Celková výměra pozemku je 618 m2. Přístup k pozemku je přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. 158 je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha. Pozemek má nepravidelný tvar, je mírně svažitý a travnatý. Pozemek je v územním plánu města Svratka vedený jako plocha smíšená obytná. Celková výměra pozemku je 421 m2. Přístup k pozemku je přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. 160/1 je v Katastru vedený jako ostatní plocha. Pozemek má nepravidelný tvar, je mírně svažitý a travnatý. Pozemek je v územním plánu města Svratka vedený jako plocha smíšená obytná. Celková výměra pozemku je 1.166 m2. Přístup k pozemku je po místní zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 248/1 ve vlastnictví města Svratka.

Pozemek parc. č. 160/3 je v Katastru vedený jako ostatní plocha. Pozemek má nepravidelný tvar, je mírně svažitý a travnatý. Pozemek je v územním plánu města Svratka vedený jako plocha smíšená obytná. Celková výměra pozemku je 259 m2. Přístup k pozemku je po místní zpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 248/1 ve vlastnictví města Svratka.

Výše uvedené pozemky jsou v územním plánu města vedené jako plochy SV - smíšeně obytné.

Součástí nemovité věci jsou IS, porosty a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy byly předloženy. Nájemní smlouva o pronájmu pozemku parc. č. 160/1, 161/1, 176/1 a 177. Nájemní smlouva je uzavřena od 1.1.2005 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let. Nájemné bylo sjednáno ve výši služby. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Vzhledem k horšímu stavebně-technickém stavu hospodářské budovy je pro určení obvyklé ceny rozhodující cena pozemků.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinného domu se zahradou v obci Želiv, k.ú. Lískovice, okres Pelhřimov

Spisová značka
030 EX 10993/14
Město
Želiv
Okres
Pelhřimov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. St. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 6 Lískovice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 23/2 (zahrada) a na pozemku parc. č. 25 (zahrada), vše v kat. území Lískovice, obec Želiv, část obce Lískovice, okres Pelhřimov, zapsáno na LV 116.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům není podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny, vikýřem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, plné. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 10 stojí stavba rodinného domu č.p. 6. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1000 m2. Na pozemek parc. č. St. 10

navazuje pozemek parc. č. 23/2, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 47 m2 a pozemek parc. č. 25, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 2437 m2. Výše uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem s vjezdovými vraty a brankou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, skleník a samostatně stojící dílna s vestavěnými garážemi. Konstrukce dílny je zděná. Střecha je sedlová s krytinou z vlnovek. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 262/1, který je ve vlastnickém právu obce Želiv.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, skleník a dílna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinných domů se zahradou v obci Kladno, k.ú. Dubí u Kladna, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 1777/09
Město
Kladno
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. 1887 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 393 Dubí, způsob využití: rodinný dům, na pozemku parc. č. 1888 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 394 Dubí, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 1889 (zahrada) vše v kat. území Dubí u Kladna, obec Kladno, část obce Dubí, okres Kladno, zapsáno na LV 30635.

Jedná se o zděné stavby s jedním nadzemním podlažím. Založení je pravděpodobně na základových pasech. Konstrukce budov je převážně zděná a jejich stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Objekty jsou v havarijním stavu vhodné ke kompletní rekonstrukci nebo demolici. Fasáda není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Objekt je částečně podsklepený. Střecha budov je plochá s krytinou převážně z vlnovek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena komínem. Okna jsou dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. Ke stavbám patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Plynovod a kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. 1887 stojí stavba rodinného domu č.p. 393. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 161 m2. Na pozemku parc. č. 1888 stojí stavba rodinného domu č.p. 394. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 50 m2. Pozemek parc. č. 1889 navazuje na výše uvedené pozemky a tvoří s nimi jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 63 m2. Pozemky jsou neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 40/1 a 877/1, které jsou ve vlastnickém právu statutárního města Kladno.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 rodinného domu s pozemky v obci Františkovy Lázně, k.ú. Žírovice, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 4929/13
Město
Františkovy Lázně
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 na pozemku parc. č. St. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 26 Žírovice, způsob využití: rod.dům, včetně příslušenství, na pozemku parc. č. 61/3 (zahrada), na pozemku parc. č. 1089 (ostatní plocha) a na pozemku parc. č. 1090 (ostatní plocha) vše v kat. území Žírovice, obec Františkovy Lázně, část obce Žírovice, okres Cheb, zapsáno na LV 803.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající velmi zanedbané údržbě. Budova je určená ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek ve špatném stavu. Do objektu zatéká. Na střeše je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 148 se nachází stavba rodinného domu č.p. 26. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 108 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 61/3, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 562 m2. Pozemek parc. č. 1089, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 352 m2. Pozemek parc. č. 1090, který je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 80 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Na pozemku se dále nachází garáž - zděná, dřevěná vrata, ve stavu před demolicí. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované, oplocené. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 630.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh