Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/24 pozemků (orná půda, lesní pozemek) v obci Ivančice, k.ú. Hrubšice, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 23263/14
Město
Ivančice
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 na pozemku p.č. 281/8 (orná půda) a pozemku p.č. 283/36 (lesní pozemek) katastrálním území Hrubšice, obec Ivančice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, evidovaných na LV č. 144.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 281/8 v k. ú. Hrubšice je veden jako orná půda. Pozemek má výměru 11287 m2, je protáhlého, obdélníkového tvaru. Přístup na pozemek je z nezpevněné cesty, která navazuje na komunikaci procházející obcí Hrubšice, která končí širší točnou kousek od oceňovaného pozemku. Parcela je součástí zemědělsky obdělávaného lánu. Pozemek je obhospodařován společností JAROS, spol s. r. o. na základě podpachtovní smlouvy uzavřené s firmou AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové. AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové má uzavřenou smlouvu o zemědělském pachtu s podílovým spoluvlastníkem Blankou Šotnerovou.
Na jižní spodní části pozemku se nachází lesík o výměře 92 m2, který je také součástí ocenění. Parcela č. 283/36 přímo navazuje na ornou půdu - pozemek p. č. 281/8.
Dle LPIS bylo potvrzeno, že tento zemědělský pozemek - parcela 281/8, je obhospodařován společností Jaros, spol. s r. o.
Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 281/8 se nachází v blízkosti zastavěného území.

Fotogalerie

 

Pozemek v obci Zálší, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 12406/08
Město
Zálší
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: bez čp/če, způsob využití: jiná st. v kat. území Zálší, obec Zálší, okres Tábor, zapsáno na LV 325.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Zálší. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavená plocha a nádvoří o výměře 180 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací. Na pozemku se nacházejí pozůstatky obvodového zdiva domu bez čp/če, který se na něm nachází. Budova je bez střechy a je vystavena negativním povětrnostním vlivům. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 305, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Součástí nemovité věci jsou zbytky zdiva. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/9 pozemků (ostatní plocha) v obci Blansko, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 1327/07
Město
Blansko
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/9 na pozemku p.č. 901/1 a pozemku p.č. 901/10 v katastrálním území Blansko, obec Blansko, okres Blansko, Jihomoravský kraj, které jsou vedeny v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6869 jako ostatní plocha.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 901/1 v k. ú. Blansko je veden jako ostatní plocha – jiná plocha. Pozemek má výměru 3281 m2 a nachází na samém okraji města Blanska, v místní části Zborovce, v těsné blízkosti zastavěného území obce. Pozemek je přístupný z hlavní silnice vedoucí z Rájce - Jestřebí, kolem průmyslové zóny města Blanska.
Pozemek 901/1 se nachází na začátku zahrádkářské kolonie. Na větší část rovinaté parcely se nachází zarostlá, zabahněná, neudržovaná vodní plocha, okolo vodní plochy je na ze dvou stran úzký pruh půdy, zatravněný, neudržovaný. Stojí zde malá dřevěná chatka. Z dalších dvou stran jednotlivě rostoucí dřeviny – thuje, třešeň, náletové dřeviny, keře. Pozemek pokračuje jako svažitý až do strmého prudkého svahu, navazuje zde na p. č. 901/10. Je zde zastoupena borovice, z 80 %, smrk 5 % a dále náletové dřeviny a keře. Pozemek je zcela neudržovaný a jistě neprostupný.
V severovýchodní části části p. č. 901/1 jsou dva výběžky, které jsou neoplocené. Je zde umístěna skládka nepořádku, dále zde stojí unimobuňka a na této části p. č. 901/1 je nezpevněná komunikace.
Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 901/10 v k. ú. Blansko je veden jako ostatní plocha, neplodná půda. Pozemek má výměru 688 m2 a přímo navazuje na pozemek 901/1. Pozemek je v jednom funkčním celku, jedná se o prudký svah. Pozemek je zcela neudržovaný, je zastoupena borovice, z 80 %, smrk 5 % a dále náletové dřeviny a keře.
Oba dva pozemky (p. č. 901/1 a 901/10) jsou oploceny jako jeden celek, oplocení je již značně zchátralé, na některých místech porušené, pouze v severovýchodní části p. č. 901/1 jsou dva výběžky neoplocené. Prohlídka byla provedeno obejitím celého pozemku ze všech stran, ze spodní části a po výstupu na kopec zahrádkářskou kolonií také z vrchní strany.

Dle platného Územního plánu města Blansko se oceňovaný objekt (parc. č. 901/1 a par. č. 901/10) nachází ve stabilizovaných plochách zeleň přírodního charakteru. Spodní část parcely 901/1 je dle Územního plánu ve stabilizovaných plochách plochy vodní a vodohospodářské.

Dle sdělení spoluvlastníka nemovitých věcí jsou kromě současného věcného břemene zřizování a provozování vedení, které je uvedeno v katastru nemovitostí, i další dvě omezení, která zásadně omezují současná spoluvlastnická práva:

  • přečerpávací nádrž: V horní části pozemku je umístěna přečerpávací nádrž, obrovská mnohotunová bečka, ze které je samospádem přes dražený pozemek vedena voda pro zalévání v celé spodní části zahrádkářské oblasti, tedy pro cca 20 zahrádkářů v okolí, pro vlastníky pozemku to znamená nejen rizikový faktor (zřícení konstrukce z kopce dolů, havarijní situace na vedení), ale i nutnost umožnění přístupu pro kontroly, opravy a každoroční zapínání/vypínání soustavy.
  • přístup k pozemkům: Přes dražený pozemek mají jediný přístup ke svým pozemkům vlastníci dalších 7 pozemků v okolí. 

Dražený pozemek je složen ze 3 částí: prudký svah se sypající se šotolinou, bažinka/rybníček s velmi špatnou vodohospodářskou situací (kontaminovaná voda s nevyhovujícími parametry Suma 12 PAU a Obsah skeletu nad 4 mm + nefunkční přítok - přitíká pouze po velkých bouřkách a zatopí pak i boudu na nářadí, protože odtok je v nefunkční výšce až nad úrovní boudy na nářadí) a přístupové cesty k okolním pozemkům zahrádkářů.


 

Fotogalerie

 

1/8 pozemku (ostatní komunikace) v obci Nedašova Lhota, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 43087/13
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 nemovité věci, a to pozemku p.č. 1854, evidovaného na LV č. 72, vše v k.ú. Nedašova Lhota, obec Nedašova Lhota, Zlínský kraj.

Pozemek p.č. 1854 navazuje na pozemek p.č. st 23 a slouží jako úzká a velmi svažitá cesta s hlinito-štěrkovým povrchem, která vede mezi zahradami a sady k polím mimo zastavěné území obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemku (společný dvůr) v obci Nedašova Lhota, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 43087/13
Město
Nedašova Lhota
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 nemovité věci, a to pozemku p.č. st. 23, evidovaného na LV č. 329, vše v k.ú. Nedašova Lhota, obec Nedašova Lhota, Zlínský kraj.

Pozemek p.č. st. 23 je velmi členitý. Přibližně 1/2 jeho plochy slouží jako přístupová komunikace k několika rodinným domům, na kterou dále navazují hlinito-štěrkové cesty k zahradám a polím mimo zastavěné území obce. Další části pozemku jsou pak užívány jako předzahrádky rodinných domů se zpevněnými plochami, zídkami, částečným oplocením a případně okrasnou zelení. Část pozemku je zastavěna částí rodinného domu č.p. 93 a další část je oplocena jako zahrádka u tohoto domu. Vše co se na pozemku nachází mimo část sloužící jako přístupová komunikace, bylo zřejmě zřízeno vlastníky přilehlých domů.

Pod povrchem části pozemku, která slouží jako komunikace jsou vedeny inženýrské sítě.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 rodinného domu v obci Strání, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 9507/19
Město
Strání
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 pozemku parc.č. st. 595, jehož součástí je stavba – rodinný dům bez č.p./č.e. a pozemku parc.č. st. 596, jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 469, vedených na LV 43, v k. ú. Strání, obec Strání, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena rodinným domem č.p. 469, který je součástí pozemku parc.č. st.596 a rodinným domem bez č.p./č.e., který je součástí pozemku parc.č. st. 595 – tyto domy tvoří jeden celek a pozemky parc.č. st. 595 a st. 596 vedenými jako zastavěná plocha a nádvoří.

Stavby bez č.p./č.e. a č.p. 469 jsou v operátu KN na listu vlastnictví vedené jako rodinné domy, které jsou součástí pozemků parc.č. st. 595 a st. 596 vedené jako zastavěná plocha a nádvoří – dle dispozičního uspořádání a technického provedení se jedná o jeden rodinný dům.

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, je podsklepený, jednopodlažní, s částečně obytným podkrovím, se sedlovou střechou, půdorysně ve tvaru přibližného obdélníka s připojeným zádveřím.

V rodinném domě se v 1.PP nachází sklepní úložné a technické prostory. V 1.nadzemním podlaží se nachází zádveří, chodba se žebříkovým schodištěm do podkroví, obývací pokoj směrem do ulice, kuchyň, další tři obytné pokoje, z nichž jeden je bez přirozeného osvětlení, koupelna a WC. V obytném podkroví se nacházejí dva menší obytné pokoje.

Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, nad PP nespalné klenuté. Střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější fasádu tvoří vápenocementová omítka v uliční části, ve dvorní je zateplená. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře hladké plné nebo prosklené, podlahy s koberci, PVC nebo keramickou dlažbou, ve sklepě cementové. Příslušenství tvoří koupelna s vanou a umyvadlem, WC je samostatné splachovací. Vytápění domu je ústřední s plynovým kotlem.

Původní RD byly údajně postaveny kolem roku 1930, v r. 1993 údajně došlo k propojení dvou původních domů. V r. 1995, rekonstrukce střechy a částečně i interiéru. V r. 2001 provedena výměna oken za plastová a zateplení dvorní fasády.

Technický stav rodinného domu je poměrně dobrý, údržba spíše zanedbaná, vhodná rekonstrukce a modernizace interiéru domu.

K nemovité věci náleží zděná kolna, studna s užitkovou vodou a běžné venkovní úpravy v minimálním rozsahu (oplocení, zpevněné plochy, přípojky IS).

Na pozemcích se trvalé porosty nenacházejí.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu 1+1 v obci Zastávka, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 44853/13
Město
Zastávka
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 nemovité věci, a to bytové jednotky č. 22/1 v bytovém domě č.p. 22, postaveném na pozemku p.č. 112/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti id. 5/100, evidované na LV č. 1094, k.ú. a obec Zastávka, Jihomoravský kraj.

Bytový dům
Bytový dům č.p. 22 má obdélníkový půdorys, je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a je zastřešený sedlovou střechou. Přístup do domu je řešen dvěma vchody, a to v jihovýchodní štítové stěně a v severovýchodní podélné stěně. V každém podlaží je centrální chodba a po jejích stranách se nacházejí jednotlivé byty. V domě je vymezeno celkem 17 bytů. Svislé konstrukce domu jsou zděné z plných pálených cihel, střecha je sedlová s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda hladká štuková (ve špatném stavu, místy opadaná), okna převážně plastová a částečně dřevěná kastlová. Dům je napojen na veškeré IS. Přesné stáří domu nebylo zjištěno, odhadem činí 80 až 100 let. Údržba domu se jeví jako zanedbaná.

Bytová jednotka č. 22/1
Vzhledem k tomu, že byt nebyl zpřístupněn, nebylo možné zjistit technický stav bytu a úroveň vybavení a provedení interiérových prostor a jednotlivých konstrukcí.

V prohlášení vlastníka jsou k bytové jednotce uvedeny následující údaje.
Jednotka č. 22/1 je tvořena bytem 1+1 s příslušenstvím ve společných prostorách, umístěným v prvním nadzemním podlaží o výměře 30,24 m2. Jednotka se skládá z: kuchyň 12,96 m2, pokoj 17,28 m2.

Pokud se jedná o příslušenství ve společných prostorách, toto je v prohlášení vlastníka řešeno jako část budovy společná jen vlastníkům některých jednotek, přičemž je uvedeno – prostor sociálních zařízení je podílovým spoluvlastnictvím vlastníků jednotek 22/1, 22/2, 22/3, 22/7 a 22/8. Spoluvlastnické podíly jsou určeny tak, že vlastník každé uvedené jednotky je vlastníkem id. 20/100.

Řešený byt je umístěn v 1. NP domu, a to dle schématu v příloze prohlášení vlastníka jako první vpravo u vstupu ve štítové stěně.

K bytové jednotce č. 22/1 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 5/100.

Pozemek p.č. 112/1

Pozemek je v katastru nemovitostí veden v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Jeho výměra činí 532 m2. Pozemek je v celém rozsahu zastavěn bytovým domem č.p. 22. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 112/1 o velikosti 5/100.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rodinného domu v obci Teplice, k.ú. Prosetice, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 42328/13
Město
Teplice
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. 168 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 36 Prosetice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Prosetice, obec Teplice, část obce Prosetice, okres Teplice, zapsáno na LV 991.

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené nebo posuvné. Okna domu jsou plastová (výměna proběhla cca před 20. lety). Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC nebo koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic, dřevěné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V přízemí domu je pokoj 18,83 m2, kuchyně 11,09 m2, chodba 12,72 m2, WC 0,87 m2, schodiště 3,30 m2. Ve 2. NP budovy je koupelna 5,59 m2, chodba 2,36 m2, pokoj 24,18 m2, kuchyně 11,42 m2

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění pomocí plynového kotle, teplou vodu zajišťuje el. bojler a průtokový ohřívač. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 168 se nachází stavba rodinného domu č.p. 36. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 120 m2. Pozemek je rovinatý, neudržovaný. Na pozemku se dále nachází přístřešek, zděné kolny. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 321/116, který je ve vlastnictví města.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolny, přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 domu v obci Ralsko, k.ú. Náhlov, okres Česká Lípa

Spisová značka
030 EX 8905/16
Město
Ralsko
Okres
Česká Lípa

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 105 Náhlov, způsob využití: jiná stavba v kat. území Náhlov, obec Ralsko, část obce Náhlov, okres Česká Lípa, zapsáno na LV 15

Jedná se o samostatně stojící přízemní dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené. K domu nepatří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 1+1. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je s vanou a WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Dům je po částečné rekonstrukci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 12 stojí stavba domu č.p. 105. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 153 m2. Pozemek je obdélníkového tvaru a je celý zastavený stavbou domu č.p. 105 a garáží s pultovou střechou a dřevěnými dvoukřídlými vraty, která na dům navazuje. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 24/1 ve vlastnickém právu města Ralsko.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 garáže v obci Lysá nad Labem, okres Nymburk

Spisová značka
030 EX 8905/16
Město
Lysá nad Labem
Okres
Nymburk

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. St. 2404 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: garáž v kat. území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, okres Nymburk, zapsáno na LV 3286.

Jedná se o řadovou, přízemní garáž bez č.p./č.e. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda garáže není zateplená. Garáž není podsklepená. Střecha stavby je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2404 stojí stavba garáže bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2. Pozemek má obdélníkový tvar a je celý zastavený stavbou garáže. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2673/1 ve vlastnickém právu města Lysá nad Labem.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh