Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/60 rodinného domu v obci Brno, k.ú. Štýřice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1121/10
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci  -  spoluvlastnického podílu ideální 1/60 rodinného domu č.p. 687 na pozemku parc.č. 896 (vedeného na LV č. 10001 ve vlastnictví Statutárního města Brna) vedeného na LV č. 5907 v k.ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj.

Oceňovaný rodinný dům č.p. 687 na pozemku parc.č. 896 (vedeném na LV č. 10001) se nachází při ulici Kamenná čtvrť, která navazuje na ulici Červený kopec, která odbočuje z ulice Vinohrady. Jedná se o vedlejší neprůjezdnou ulici. V nejbližším okolí se nacházejí objekty bydlení - rodinné domy, které se nacházejí převážně na pozemcích jiného vlastníka – Statutárního města Brna.
Oceňovaný rodinný dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je jednopodlažní se sedlovou střechou, s jednopodlažní přístavbou s plochou střechou, kde se předpokládá umístění sociálního zařízení a vstupu. Půdorysně je ve tvaru přibližného obdélníka s připojenou obdélníkovou přístavbou s plochou střechou.
Lokalita katastrálního území je kopcovitá, oceňovaný rodinný dům je postaven na mírně svažitém pozemku.
Lokalita s oceňovaným rodinným domem se nachází v 1. záplavové zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

Prohlídka rodinného domu byla provedena pouze zvenčí, v termínu prohlídky nebyl žádný ze spoluvlastníků zastižen a prohlídka interiéru nebyla znalci umožněna. U rodinného domu se předpokládá standardní provedení zhoršeného technického stavu před rekonstrukcí. Vzhledem k zastavěné ploše rodinného domu cca 50 m? se předpokládá v části se sedlovou střechou umístění dvou pokojů a v přístavbě s plochou střechou vstup do domu a sociální zařízení. Základy se předpokládají betonové nebo kamenné pravděpodobně bez izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné. Střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítky vápenocementové, poškozené. Vybavení domu se předpokládá standardní až podstandardní.

Rodinné domy v Kamenné kolonii se stavěly ve 20 – 30. letech minulého století. Je předpoklad, že oceňovaný rodinný dům je starý cca 90 let. Jednopodlažní přístavba s plochou střechou pravděpodobně s koupelnou je mladšího data. Dle vnějšího ohledání lze konstatovat, že technický stav rodinného domu je zhoršený, dům je určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 bytu 2+1 v obci Cheb, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 7596/13
Město
Cheb
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na jednotce č. 653/7 (byt) v budově Cheb č.p. 652, 653 (bytový dům, LV 4933) na pozemku parc. č. St. 2756 (LV 8636) včetně podílu na společných částech domu o velikosti 5607/139140 v kat. území Cheb, obec Cheb, část obce Cheb, okres Cheb, zapsáno na LV 7129, a ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 9345/1391400 na pozemku parc. č. St. 2756 (zastavěná plocha a nádvoří), na kterém stojí stavba: Cheb č.p. 652, 653 (bytový dům, LV 4933) v kat. území Cheb, obec Cheb, okres Cheb, zapsáno na LV 8636.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 24 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 653/7 se nachází v budově č.p. 653 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka má hlavní místností orientované na severozápadní, jihovýchodní a jihozápadní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, částečně prosklené nebo posuvné. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté koberci a parketami. Obklady jsou z keramických dlaždic. Jádro bytu je umakartové s vanou a samostatným WC. Byt je v původním stavu.

Dispoziční řešení jednotky je uvedeno ve znaleckém posudku na str. 7. Plocha sklepa je započtená do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky s příslušenstvím je 56,07 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2756 stojí bytový dům s č.p. 652, 653. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 419 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 2776/4  a parc. č. 2776/3, které jsou ve vlastnictví města Cheb.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Luby, k.ú. Luby I, okres Cheb

Spisová značka
030 EX 2420/12
Město
Luby
Okres
Cheb

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 136 Luby, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství v kat. území Luby I, obec Luby, část obce Luby, okres Cheb, zapsáno na LV 777.

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová. Střešní plášť je v havarijním stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou hliníkové, prosklené. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 179 stojí stavba rodinného domu č.p. 136. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 167 m2. Přístup je přes pozemky parc. č. 3026 a parc. č. 2619/4, které jsou ve vlastnickém právu města Luby.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (zahrada, orná půda, ost.plocha) v obci Smečno, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 50968/13
Město
Smečno
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích parc. č. 937/9 (ostatní plocha), parc. č. 938/7 (orná půda) a parc. č. 939 (zahrada) v kat. území Smečno, obec Smečno, okres Kladno, zapsáno na LV 59.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 450 m severozápadně od okraje zastavěné části města Smečno. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, zahrada a ostatní plocha o výměře 898 m2. Soubor pozemků je na severovýchodní straně ohraničený ornou půdou. Na pozemcích se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 945, který je ve vlastnictví města Smečno.

V územním plánu je soubor pozemků vedený jako plocha zeleně soukromé a vyhrazené, plocha zemědělská - orná půda a plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu s pozemky v obci Ruprechtov, okres Vyškov

Spisová značka
030 EX 10493/14
Město
Ruprechtov
Okres
Vyškov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku parc.č. st. 9/2, jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 175 a pozemku parc.č. st. 396, jehož součástí je stavba – garáž č.e. 403 a pozemků parc.č. 320/37, 320/38 a 768 vedených na LV 74 v k. ú. Ruprechtov, obec Ruprechtov. okres Vyškov, Zlínský kraj.

Oceňovaná nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. st.9/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 175, a pozemek parc.č. 768 vedený jako zahrada – tyto pozemky tvoří funkční celek.
Další funkční celek tvoří pozemek parc.č. st. 396, jehož součástí je stavba č.e. 403 – garáž.
Zemědělské pozemky parc.č. 320/37 a 320/38 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce a jsou součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je částečně podsklepený, jednopodlažní, se sedlovou střechou, půdorysně ve tvaru přibližného obdélníka s připojeným zádveřím. V rodinném domě se v 1.PP nachází sklepní úložné prostory. V 1.nadzemním podlaží se v levé (původní) části nachází pokoj, kuchyň, chodba a spíž. V pravé části se nachází dva pokoje, kuchyň, koupelna, WC a zádveří.

Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací nebo s již strávenou izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, nad PP nespalné. Střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější fasádu je břízolitová. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře hladké plné nebo prosklené s ocelovými zárubněmi, podlahy s koberci, parketami nebo keramickou dlažbou, ve sklepě betonové. Příslušenství tvoří koupelna s vanou a umyvadlem, WC je samostatné splachovací. Vytápění domu je ústřední s plynovým kotlem - nefunkční. Keramický obklad je pouze částečný v koupelně, TUV je ohřívána v kamnech na tuhá paliva. Původní RD (levá část) byl údajně postaven před cca 100 lety, kolem roku 1960 – 64 byla provedena přístavba pravé části RD a částečná modernizace interiéru. Před cca 20 provedena výměna střešní krytiny.
Ke dni ocenění je rodinný dům neobývaný, odpojený ode všech sítí. Původně byl napojen na veřejné sítě elektro, vody a plynu, kanalizace je svedena do jímky (v obci je však již ČOV a dům by bylo možné napojit na veřejnou kanalizaci). Technický stav rodinného domu je zhoršený, v objektu (zejména v jeho pravé části) jsou známky vlhkosti. Příslušenství (koupelna, WC a kuchyně) jsou jednoduché, zanedbaná i běžná údržba, dům je určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Na listu vlastnictví je veden pozemek parc.č. st. 396, jehož součástí je stavba č.e. 403 evidovaná a využívaná jako garáž. Nachází se nedaleko rodinného domu, ve vzdálenosti cca 120 m, na západním okraji obce při místní komunikaci – je součástí většího počtu řadových garáží. Oceňovaná garáž je řadová vnitřní, zděná s rovnou střechou a plechovými dvoukřídlými vraty. Garáž je delší dobu neužívaná, údajně byla postavena v r. 1975, její technický stav je zhoršený, do objektu zatéká poškozenou střechou.
K nemovité věci náleží zděná kolna vedle RD, venkovní schody, oplocení, zpevněné plochy, přípojky IS, jímka apod.).

Fotogalerie

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 3816/20
Město
Veverská Bítýška
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku parc. č. 2396/148 v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, který je veden v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1114 jako orná půda.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 2396/148 v k. ú. Veverská Bítýška se nachází jižně od obce Veverská Bítýška. Leží v blízkosti státní silnice a je dobře přístupný po zpevněné cestě. Jedná se o řemenovou parcelu, která je součástí obdělávaného lánu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/7 rodinného domu v obci Duchcov, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 31142/13
Město
Duchcov
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 na pozemku parc. č. 2604 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 292 Duchcov, způsob využití: rod. dům v kat. území Duchcov, obec Duchcov, okres Teplice, zapsáno na LV 133.

Řadový rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka a je situovaný na rovinatém terénu. Ve dvorní části na dům navazuje zděná stavba skladu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Duchcov je ve vzdálenosti 900 m, do Teplic je vzdálenost 9 km. Přístup ke stavbě je možný z veřejné komunikace, je provedeno oplocení zahrady. Parkování je možné v ulici před domem. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení a technické vybavení je použito z předešlého místního šetření, které bylo provedeno za účasti spoluvlastnice. Může se lišit.

Nepodsklepená, jednopodlažní stavba skladu navazuje kolmo na rodinný dům v jeho dvorní části. Jedná se o stavbu půdorysně ve tvaru obdélníka. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnější i vnitřní omítky vápenocementové, místy opadané. Střecha je pultová s dřevěným krovem, krytina živičná a osinkocementové vlnité šablony. Klempířské konstrukce a ostatní technické vybavení chybí. Objekt je ve velmi špatném technickém stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rekreační chaty v obci Bítov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2286/06
Město
Bítov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 stavby č.e. 975 Bítov, způsob využití: jiná stavba, která stojí na pozemcích parc. č. St. 495/155 (LV 27) a parc. č. 506/88 (LV 14) v kat. území Bítov, obec Bítov, část obce Bítov, okres Znojmo, zapsáno na LV 475.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s obytným podkrovím s č.e. 975. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou částečně opatřená dřevěnými okenicemi a mřížemi. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě nepatří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Na pozemcích parc. č. St. 495/155 a parc. č. 506/88 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 975. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky nejsou předmětem ocenění, jsou ve vlastnickém právu České republiky. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 495/47 ve vlastnickém právu České republiky.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1//12 pozemku (trvalý travní porost) v obci Kněždub, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 16260/17
Město
Kněždub
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. 2808/83 v katastrálním území Kněždub, obec Kněždub, okres Hodonín, Jihomoravský kraj.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 2808/83 v k. ú. Kněždub je veden jako trvalý travní porost. Pozemek má výměru 5015 m2, je protáhlého tvaru. Pozemek se nachází v části nazvané Díly nad dědinou, zhruba mezi obcí Kněždub a obcí Tvarožná Lhota.
Oceňovaný pozemek je přístupný ze středu obce Kněždub, dále po nezpevněné cestě vedoucí od obce k pomníčku a nezpevněnou cestou při kraji kukuřičného pole. Následuje přímý výstup směrem na nejvyšší vrchol - vrch Šumárník, opět po nezpevněné cestě. Oceňovaný pozemek se nachází uprostřed výstupu na vrch Šumárník, je dobře dostupný, po široké nezpevněné cestě i pro zemědělskou techniku. Pozemek je protáhlého, obdélníkového tvaru orientovaný severně, je svažitý.
Pozemek – trvalý travní porost je udržován, je zde sečena tráva.
Uživatelem půdního fondu, parcely 2808/83, je dle LPIS v současné době Rolnická a.s. Hroznová Lhota, č.p. 202, 696 63 Kozojídky.
Dle platného Územního plánu obce Kněždub se oceňovaný objekt nenachází v plochách územní rezervy pro možné budoucí umístění ploch bydlení. Oceňovaný pozemek se nenachází v těsné blízkosti obce Kněždub, není s ním v Územním plánu počítáno.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Orlová, k.ú. Lazy u Orlové, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 15662/08
Město
Orlová
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích p.č. 2734 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 2735 (zahrada), evidovaných na LV č. 424, v k.ú. Lazy u Orlové, obec Orlová, Moravskoslezský kraj.

Pozemky jako celek jsou pravidelného, přibližně obdélníkového tvaru, rovinatého charakteru, lokálně zvlněný terén (zřejmě zbytky sutin po demolici původní stavby), v současné době jsou oba pozemky zcela porostlé náletovými trvalými porosty. Pozemek p.č. 2734 je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, přičemž dle evidence v katastru nemovitostí je součástí pozemku stavba rodinného domu č.p. 626. Jak bylo uvedeno již výše v posudku, na pozemku se žádná stavba nenachází, původní stavba rodinného domu byla dle dostupných historických leteckých snímků zcela odstraněna mezi roky 2012 a 2015, resp. už v roce 2012 byl objekt dle dostupného leteckého snímku bez střechy. Pozemek p.č. 2735 sloužil původně jako zahrada kolem domu, nyní je porostlý náletovými trvalými porosty.
Žádné příslušenství se na pozemku nenachází, co se týče přípojek inženýrských sítí, tak dle dostupných podkladů a informací je na pozemku dostupná pouze elektřina, veřejné rozvody ostatních sítí v místě dostupné nejsou.

Oceňovaný majetek se nachází při ulici V Zimném dole, v místní části Lazy, na samém jižním okraji města, v rezidenční zástavbě domů a rekreačních objektů s přilehlými zahradami.

Přístup a příjezd k pozemkům je technicky možný pouze po částečně zpevněné (štěrkové) cestě na pozemku p.č. 2680 (ostatní plocha/ostatní komunikace) ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., dále pak odbočkou po štěrkové cestě na pozemku p.č. 2738/1 (zahrada), který je v soukromém vlastnictví paní Ludmily Havlíčkové. Žádná věcná břemena zajišťující přístup přes uvedené pozemky nejsou v katastru nemovitostí evidována. Po právní stránce tak není s ohledem na výše uvedené přístup k oceňovanému majetku zajištěn.

Dle územního plánu města Orlová se oceňované pozemky nachází v zastavěném území obce, a to ve stabilizované ploše bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské BI.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh