Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 rekreační chaty se zahradou v obci Rokycany, okres Rokycany

Spisová značka
030 EX 7988/16
Město
Rokycany
Okres
Rokycany

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku parcelní číslo st. 3623, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 94 a na pozemku parcelní číslo 687/19 v katastrálním území Rokycany, obec Rokycany, okres Rokycany.

Pozemky parcelní číslo st. 3623 a 687/19 v katastrálním území Rokycany, obec Rokycany, okres Rokycany.
Předmětem ocenění jsou stavební pozemky evidované na LV č. 3557, a to parcela evidovaná jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 94 a navazující pozemek zahrady, vše tvoří jednotný funkční celek, který je oplocen.
Pozemky jsou rovinné, plocha je přístupná z místní komunikace, a to i automobilem, ač poslední metry příjezdové komunikace jsou zpevněny jen částečně. Stavební plocha je zcela zastavěná posuzovanou stavbou, venkovní úpravy zjištěné na pozemku zahrady sestávají z oplocení pozemků včetně vrat, minimálního rozsahu zpevněných ploch, přípojky elektrické energie. Voda zde není dovedená, ovšem je zřízen promyšlený systém záchytu dešťových vod. Na pozemku zahrady byly zjištěny i trvalé porosty – ovocné stromy a okrasné porosty.
Stavba pro rodinou rekreaci č. ev. 94, jež je součástí pozemku parcelní číslo st. 3623 – zastavěná plocha a nádvoří včetně venkovních úprav, katastrální území Rokycany, obec Rokycany, okres Rokycany.
Předmětem ocenění je rekreační chata č. ev. 94, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 3623. Okolí je zastavěno obdobnými objekty – rekreační a zahrádkářské chaty. Posuzovaná stavba je evidovaná jako objekt pro rodinou rekreaci, svým stavebně technickým řešením tento pojem naplňuje. Stavba, jako objekt rodinné rekreace, je umístěna ve výhodné lokalitě mimo zastavěné území obce v dojezdové vzdálenosti do Rokycan po pozemcích ve vlastnictví obce. Jedná se o oddělenou část Němčičky.
Rekreační chata ev. č. 94 byla postavená cca před 50 léty, jedná se o objekt zděný, částečně podsklepený zastřešený sedlovým krovem s využívaným podkrovím. Tloušťka obvodových stěn činí 350 mm.
Stavba je napojena na elektrickou energii, zdrojem vody jsou kontejnery, do kterých je jímána dešťová voda. U stavby je realizována žumpa.
Konstrukční řešení stavby: Stavba je založena na betonových izolovaných základech, stěny dolního podlaží zděné a betonové, bez izolace proti zemní vlhkosti. Stropy nespalný nad 1. PP., nad 1.NP. je strop dřevěný, trámový s viditelnými trámy. Nadzemní část stavby je zděná, hlavní část objektu je zastřešená dřevěným sedlovým nízko položeným stropem, jižní zděná přístavba má střechu pultovou. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu kompletní, hromosvod chybí, krytina plech. Okna plast opařená mřížemi. Vstupní dveře do objektu dřevěné dobové, vnitřní dveře plné i prosklené dřevěné v kovových zárubních. Podlahy ve sklepě hlazený beton, v ostatních prostorech OSB desky místy pokryty koberci. Koberec je i v podkroví. Vnitřní povrchy stěn omítky, stropy v 1. NP. dřevěný obklad, v podkroví rovněž palubky – jedná se o podbití šikmé konstrukce střechy, fasádní omítka cementová, štíty obložené dřevem, sokl obložen kamínky. Schodiště do podkroví žebříkové, tzv. mlynářské schody, do suterénu vedou schody z terénu a jsou betonové.

Dispoziční řešení stavby: V podzemním podlaží najdeme skladovací prostory, v hlavním podlaží přístupném po venkovním schodišti ze zádveří vedou dveře do prostoru s bio WC, další dveře do hlavní místnosti, ze které je zřízen průchod do kuchyně a vedlejšího prostoru. Rovněž v hlavní místnosti jsou umístěny schody do podkroví, kde je možno i přespat a odkud dveře ve štítu vycházejí na terasu.
Objekt je napojen na elektrickou energii, v kuchyni je umístěn přenosný dvouplotýnkový elektrický vařič, stavba má komín a kamínka na tuhá paliva. Objekt není napojen na plyn ani vodovodní řád, je zde zřízená žumpa ze skruží. Příslušenství stavby tvoří zpevněné plochy malé výměry, přípojka elektrické energie, oplocení s vraty a zděná kůlna o zastavěné ploše do 25 m2. Dřevěná kůlna je v demoličním stavu a je určená k odstranění.

Přehled využitelných kapacit objektu: Celková užitná plocha: 50,00 m2, Zastavěná plocha: 30,00 m2
Obestavěný prostor objektu: (4,0 x 2,8 x 2,2) + (30,0 x 2,9) + (21,2 x 4,5 x 0,5) = 159,34 m3
Objekty technické infrastruktury: Přípojka elektrické energie, žumpa.
Technický stav, vady a nedodělky: Objekt je stavbou, která je určena k rodinné rekreaci a je schopná užívání v souladu s evidencí. Objekt je v dobrém technickém stavu v souladu se stářím a průběžně prováděnou údržbou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spoluvlastnický podíl ideální 1821/44628 na bytovém domě odpovídající 3/4 bytové jednotky 2+1 v obci Blansko, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 16401/15
Město
Blansko
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1821/44628 na pozemku parc. č. St. 1311 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623 Blansko, způsob využití: bytový dům, včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko, obec Blansko, část obce Blansko, okres Blansko, zapsáno na LV 3507. Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, 1 podzemní podlaží a volné půdní prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodišť. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena bleskosvodem a komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Poštovní schránky jsou uvnitř budovy. Stáří domu je cca 60 let, budova je v původním stavu.

Dle sdělení pana Kováře, který je vlastníkem jedné z bytových jednotek v domě, odpovídá podílu povinného užívání jednotky č. 15, která se nachází v budově č.p. 1623 č.o. 6 ve 2. NP. Podíl na společných částech domu je o velikosti 1821/44628. Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky. Dohoda o rozdělení bytových jednotek v domě mezi spoluvlastníky domu uzavřena nebyla. Dispoziční řešení bytu je 2+1. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Bytové jádro je zděné. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou, kobercem nebo parketami. Byt je v zanedbaném stavu, je vhodný ke kompletní modernizaci.

K bytu náleží balkón (2,13 m2) a sklepní kóje. Plocha sklepní kóje a balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 56,06 m2. Užitná plocha bytu byla určena na základě místního šetření.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci, elektřinu a UPC. Vytápění bytu je plynovým kotlem. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. St. 1311 stojí bytový dům č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 460 m2. Pozemek je pravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemky ve vlastnickém právu města Blansko.

Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Ohledání bylo provedeno dne 5.12.2019. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Fotogalerie

 

1/30 pozemků v obci Moravský Písek, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 7065/20
Město
Moravský Písek
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/30 pozemku p.č. 2680 (orná půda), pozemku p.č. 2697 (orná půda), pozemku p.č. 2970 (orná půda), pozemku p.č. 2996 (orná půda), pozemku p.č. 3053 (orná půda), pozemku p.č. 3076 (orná půda), pozemku p.č. 3093 (ostatní plocha), pozemku p.č. 3097/1 (ostatní plocha), pozemku p.č. 3097/2 (vodní plocha), pozemku p.č. 3371/1 (orná půda), pozemku p.č. 3371/2 (orná půda), pozemku p.č. 3371/3 (orná půda) a pozemku p.č. 3540 (ostatní plocha), vše v kat. území Moravský Písek, obec Moravský Písek, okres Hodonín, zapsáno na LV 1186.

Oceňované pozemky vedené na LV č. 1186 jsou umístěné především severně až severovýchodně od obce Moravský Písek. Jedná se především o ornou půdu, ale i o ostatní plocha – zeleň, vodní plocha – vodní nádrž umělá nebo ostatní plocha – silnice.
Konkrétně jsou pozemky umístěné:
1) severně od obce Moravský Písek v souvislém lánu obhospodařované orné půdy, pozemky jsou cca obdélníkových tvarů, konkrétně se jedná o ornou půdu - parcelní č. 2680 (2 899 m2), parcelní č. 2697 (2 001 m2), parcelní č. 2970 (749 m2) parcelní č. 2996 (5 578 m2),
2) severovýchodně od obce Moravský Písek v souvislém lánu obhospodařované orné půdy, pozemky jsou cca obdélníkových tvarů, konkrétně se jedná o ornou půdu parcelní č. 3053 (900 m2), parcelní č. 3076 (1 042 m2),
3) severovýchodně od obce Moravský Písek v těsné blízkosti Polešovického potoka a rybníka Pláňavy, konkrétně se jedná o pozemek – ostatní plocha - zeleň trojúhelníkové tvaru parcelní č. 3093 (223 m2), pozemek – ostatní plocha – zeleň – tvaru nepravidelného čtyřúhelníku parcelní č. 3097/1 (1 481m2), pozemek – vodní plocha – vodní nádrž umělá tvaru nepravidelného čtyřúhelníku je součástí rybníku Pláňavy parcelní č. 3097/2 (1 018m2),
4) severně od obce Moravský Písek umístěné mezi komunikací č. 427 a železniční tratí v souvislém lánu obhospodařované zemědělské půdy, pozemky jsou cca obdélníkových tvarů, konkrétně se jedná o ornou půdu parcelní č. 3371/1 (172 m2), parcelní č. 3371/2 (328 m2), parcelní č. 3371/3 (23 m2),
5) severně od obce Moravský Písek umístěné přímo na komunikaci č. 427, pozemek je obdélníkového tvaru, konkrétně se jedná o ostatní plochu – silnici, parcelní č. 3540 (32 m2).

Dle platného územního plánu obce Moravský Písek z data 12/2014 umístěného na webových stránkách obce Moravský Písek jsou pozemky p. č. 2680, 2697, 2970, 2996, 3053, 3076, 3093, 3097/1 vedeny jako plochy zemědělské, pozemek parcelní č. 3097/2 je v lokalitě vodní toky a vodní plochy, pozemky parcelní č. 3371/1, 3371/2, 3371/3, 3540 vedeny jako plochy dopravní infrastruktury.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 51391/13
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 86 Uhlířské Janovice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a pozemků parc. č. 400 (zahrada), parc. č. 1397/1 (ostatní plocha) a parc. č. 1438/9 (ovocný sad) vše v kat. území Uhlířské Janovice, obec Uhlířské Janovice, část obce Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 10704.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena dvěma komíny. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové, prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 399 stojí stavba pro bydlení č.p. 86. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 358 m2. Pozemek parc. č. 400 navazuje na pozemek parc. č. 399 a tvoří s ním jeden funkční celek téměř obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 188 m2. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich porosty, zpevněné plochy, zděná kolna a stodola, která navazuje z jižní strany na rodinný dům a její součástí je vestavěná garáž s ocelovými vjezdovými vraty. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem s ocelovými vjezdovými vraty a brankou. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 457, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci je oplocení, kolna a stodola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 13.1.2021. Nebylo umožněno vnitří ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Pozemek parc. č. 1397/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o celkové výměře 115 m2. Pozemek parc. č. 1438/9 je v katastru nemovitostí veden jako ovocný sad o celkové výměře 3043 m2. Pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru. Na části pozemku parc. č. 1438/9 se nachází sportovní hřiště. Dle ÚP je celý pozemek parc. č. 1397/1 zařazen v plochách DO - plocha dopravní infrastruktury a přibližně 2/3 pozemku parc. č. 1438/9 je zařazeno v plochách OS - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení a 1/3 pozemku parc. č. 1438/9 v plochách BV - plocha bydlení - městského charakteru. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1397/2, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

Napojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Z inženýrských sítí se v blízkosti nachází elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 pozemku (ostatní plocha) v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 51391/13
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 pozemku parc. č. 1397/5 (ostatní plocha) včetně příslušenství v kat. území Uhlířské Janovice, obec Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 1245.

Pozemek parc. č. 1397/5 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o celkové výměře 576 m2. Pozemek představuje podlouhlý a úzký pruh převážně zpevněné komunikace. Dle ÚP je pozemek parc. č. 1397/5 zařazen v plochách DO - plocha dopravní infrastruktury. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1397/3, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

V dané lokalitě se nachází inženýrské sítě - elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/15 pozemku (ostatní plocha) v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Spisová značka
030 EX 51391/13
Město
Uhlířské Janovice
Okres
Kutná Hora

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 pozemku parc. č. 1406/2 (ostatní plocha) včetně příslušenství v kat. území Uhlířské Janovice, obec Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, zapsáno na LV 10679.

Pozemek parc. č. 1406/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o celkové výměře 319 m2. Pozemek představuje podlouhlý a úzký pruh převážně nezpevněné komunikace. Dle ÚP je pozemek parc. č. 1406/2 zařazen v plochách DO - plocha dopravní infrastruktury. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1407, který je ve vlastnickém právu města Uhlířské Janovice.

Napojení nemovité věci na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Z inženýrských sítí se v blízkosti nachází elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 2+1 v obci Kadaň, okres Chomutov

Spisová značka
030 EX 51391/13
Město
Kadaň
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jednotky č. 1222/6 (byt) v budově Kadaň č.p. 1220,1221,1222 (bytový dům, LV 6536) na pozemcích parc. č. 1906 (LV 6536), parc. č. 1907 (LV 6536) a parc. č. 1908 (LV 6536) včetně podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 1906 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 545/19524 v kat. území Kadaň, obec Kadaň, část obce Kadaň, okres Chomutov, zapsáno na LV 6676.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a jedno podzemní podlaží, kde jsou sklepy a společné prostory. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 34 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové, částečně prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené.

Oceňovaná jednotka č. 1222/6 se nachází v budově č.p. 1222 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z předsíně, koupelny, WC, kuchyně a dvou pokojů. Okna jsou orientována na jihozápadní a severovýchodní světovou stranu.

Užitná plocha jednotky je 54,50 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je dálkové.

Na pozemcích parc. č. 1906, parc. č. 1907 a parc. č. 1908 stojí bytový dům s č.p. 1220, 1221, 1222. Pozemky tvoří jeden funkční celek a v katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1905, který je ve vlastnickém právu města Kadaň.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemku (orná půda) v obci Mrákotín, k.ú. Mrákotín u Skutče, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 29308/13
Město
Mrákotín
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 na pozemku parc. č. 200 (orná půda) vše v kat. území Mrákotín u Skutče, obec Mrákotín, část obce Mrákotín, okres Chrudim, zapsáno na LV 372.

Pozemek parc. č. 200, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 8931 m2. Pozemek je položený mimo zastavenou část obce a je užíván k zemědělské činnosti.

Součástí nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rekreační chaty se zahradou v obci Mrákotín, k.ú. Mrákotín u Skutče, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 29308/13
Město
Mrákotín
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 na pozemku parc. č. St. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 113 Mrákotín, způsob využití: rod. rekr, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 5/1 (zahrada) vše v kat. území Mrákotín u Skutče, obec Mrákotín, část obce Mrákotín, okres Chrudim, zapsáno na LV 228.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chalupu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z části také dřevěná - roubená a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje - studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 86 se nachází stavba č.e. 113. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 226 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 5/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 168 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, mírně svažité, travnaté, udržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1583/4.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha) v obci Řídeč, okres Olomouc

Spisová značka
030 EX 11925/13
Město
Řídeč
Okres
Olomouc

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 634, p.č. 643, p.č. 650, p.č. 759, p.č. 763, p.č. 776, p.č. 804, p.č. 825, p.č. 847, p.č. 849, p.č. 853 a p.č. 963, evidovaných na LV č.3, vše v k.ú. Řídeč, obec Řídeč, Olomoucký kraj.

Předmětem ocenění je soubor dvanácti pozemků nacházejících se v různých částech k.ú. Řídeč, v nezastavěném území obce.

Pozemky p.č. 759 a p.č. 763 se nachází na severozápadním okraji k.ú. Řídeč, v oblasti Pálená. Na pozemku p.č. 763 se nachází orná půda, pozemek je rovinatého charakteru. Na p.č. 759 se nachází trvalý travní porost, pozemek je mírně svažitý.

Pozemky p.č. 776 a p.č. 825 se nachází severně, nedaleko od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti Dubovec, resp. Kluč. Oba pozemky slouží jako orná půda, jsou rovinatého až mírně svažitého charakteru.

Pozemky p.č. 847, p.č. 849 a p.č. 853 se nachází severovýchodně, nedaleko od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti Hradisko. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, p.č. 847 a p.č. 853 jsou užívány jako orná půda, na pozemku p.č. 849 se nachází část remízu.

Pozemek p.č. 804 na severu přímo navazuje na zastavěné území obce Řídeč, v oblasti Zmola. Pozemek je rovinatého charakteru a nachází se na něm vzrostlé listnaté stromy.

Pozemek p.č. 963 se nachází jihovýchodně od zastavěného území obce Řídeč, v oblasti U šachet. Pozemek je svažitého charakteru a nachází se na něm orná půda.

Pozemky p.č. 634, p.č. 643 a p.č. 650 se nachází jižně od zastavěného území obce Řídeč, na křižovatce silnic vedoucích z obcí Řídeč a Komárov. Pozemky jsou mírně svažitého až svažitého charakteru, jsou užívány jako orná půda.

Pozemky jsou užívány společností Paseka, zemědělská a.s. Dle informací ze společnosti zjištěných není k oceňovanému spoluvlastnickému podílu uzavřena žádná nájemní či pachtovní smlouva.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh