Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemku (zbořeniště) v obci Mikulovice, okres Jeseník, k.ú. Kolnovice

Spisová značka
030 EX 538/14
Město
Mikulovice
Okres
Jeseník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemku parc. č. 126, evidovaného na LV č.78, k.ú. Kolnovice, obec Mikulovice, Olomoucký kraj.

Předmětem ocenění je pozemek vedený v KN jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, který je v současné době zatravněný s několika dřevinami. Pozemek leží s odstupem přibližně 10 až 20 m od štěrkové cesty, která vede severně od něho a od niž ho dělí obecní pozemek p.č. 657/3 (zahrada). Tvar pozemku p.č. st. 126 připomíná číslici 7 a leží v rovinatém terénu. Východní část pozemku (dle měření plochy v ortofoto snímku na podkladu katastrální mapy o výměře přibližně 115 m2) je připlocena jako součást zahrady (p.č. 657/1) u sousední stavby pro rodinnou rekreaci č.ev. 16 (součást pozemku p.č. st. 214), které vlastní fyzická osoba vlastnící současně spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na oceňovaném pozemku.

Trvalé porosty na pozemku jsou zahrnuty v uvedené hodnotě. Žádné jiné příslušenství pozemku nebylo zjištěno. Oplocení, kterým je část pozemku připlocena k sousední zahradě u chaty není považováno za příslušenství oceňovaného pozemku.

Věcná břemena, výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

4/13 pozemku (zahrada) v obci Nižbor, k.ú. Stradonice u Nižboru, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 11602/16
Město
Nižbor
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 4/13 pozemku parc.č. 90/11, zahrada, v kat. území Stradonice u Nižboru, obec Nižbor, okres Beroun, zapsáno na LV 437.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 100 m východně od okraje zastavěné části obce Stradonice. Jedná se o travnatý pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 353 m2. Pozemek je ohraničený ploty okolních vlastníků. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 612/1, který je ve vlastnictví obce Nižbor.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělské půdy, luk a ostatní krajinné zeleně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (zahrada) v obci Lipno, k.ú. Lipno, okres Louny

Spisová značka
030 EX 520/06
Město
Lipno
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - a to pozemku p.č. 132/4 (zahrada), evidovaného na LV 369, k.ú. Lipno, obec Lipno, okres Louny.

Oceňovaný pozemek se nachází na východním okraji zastavěné části obce Lipno. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 683 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený korytem místního potoka, na jižní straně plotem sousedního vlastníka a na západní straně zděným domem. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes sousední pozemek parc. č. st. 53/1, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zeleně – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad a zároveň se nachází v zastavěném území obce. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.


 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) v obci Budyně nad Ohří, k.ú. Nížebohy, okres Litoměřice

Spisová značka
030 EX 28144/13
Město
Budyně nad Ohří
Okres
Litoměřice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemku parc. č. 258/3 (orná půda) v kat. území Nížebohy, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, zapsáno na LV 483.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m jihovýchodně od okraje zastavění části obce Nížebohy. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 079 m2. Pozemek je na severní, západní a jižní straně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Pozemek je pronajímaný společnosti ASTUR Straškov a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemku (orná půda) v obci Dřínov, k.ú. Dřínov u Zlonic, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 1248/17
Město
Dřínov
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/16 pozemku parc. č. 781 (orná půda), v kat. území Dřínov u Zlonic, obec Dřínov, okres Kladno, zaspáno na LV 200.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,7 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Dřínov. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jao orná půda o výměře 8445 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1005, který je ve vlastnictví obce Dřínov.

Příslušenstvím  nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 rodinného domu v obci Novosedly, k.ú. Novosedly na Moravě, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 37240/07
Město
Novosedly
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 pozemku p.č. st. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 168 (rodinný dům), evidované na LV č. 807, k.ú. Novosedly na Moravě, obec Novosedly, Jihomoravský kraj.

Stavba č.p. 168 (rod. dům), součást pozemku p.č. st. 199
Rodinný dům je postaven jako řadový krajní, s jedním nadzemním podlažím. Dle leteckého snímku je tvořen uliční částí a dvorní částí, která kolmo navazuje na levé straně části uliční. Zastřešené je provedeno sedlovými střechami s krytinou skládanou ze střešních tašek.
Jedná se o dům zděný zřejmě ze smíšeného zdiva. Klempířské konstrukce provedeny z pozinkovaného plechu. Fasáda na uliční stěně vápenocementová s barevným nátěrem. Okna dřevěná, kastlová, vstupní dveře dřevěné z palubek. Provedení dalších konstrukcí, úroveň vybavení a stav interiérových prostor nebylo možno zjistit. Dle sdělení souseda je dům připojen na vodovod a kanalizaci, má vytápění pouze lokálními kamny na tuhá paliva a je bez koupelny.
Stáří a technický stav:
Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí 80 až 100 let. Dům je zřejmě bez významnějších rekonstrukcí z poslední doby. Opravena je pouze uliční fasáda. Dle sdělení souseda je dům uvnitř ve špatném stavu a je užíván pouze občas jako víkendová chalupa.

Zastavěná plocha (m2):
1.NP: 110 m2 (přibližný údaj zjištěný měřením plochy v katastrální mapě)

Příslušenství náležející k pozemku s domem, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří stodola sloužící dle vjezdových vrat i jako garáž, zřejmě venkovní úpravy na dvorku a přípojky na inženýrské sítě (veřejný vodovod, kanalizace, elektro).
Pokud jde o stodolu, jedná se o stavbu zděnou z pálených cihel, která má sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek a dvoukřídlá plechová vrata. Půdorys stavby je mírně lichoběžníkový a její zastavěná plocha činí dle katastrální mapy 53 m2. Její stav je zhoršený – převážně opadaná fasáda, zhoršený stav krytiny.

Pozemek p.č. st. 199 je částečně zastavěn rodinným domem a stodolou, přičemž nezastavěnou část mezi uvedenými stavbami zaujímá dvorek.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Byšice, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 37886/13
Město
Byšice
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 286 (trvalý travní porost) v kat. území Byšice, obec Byšice, okres Mělník, zapsáno na LV 1492.

Oceňovaný pozemek se nachází na jihovýchodním okraji zastavěné části obce Byšice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 2 049 m2. Pozemek je na východní a jižní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí listnaté a ovocné porosty. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 111/1, který je ve vlastnictví obce Byšice.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

2398/233088 pozemku (ostatní plocha) v obci Bohumín, k.ú Skřečoň, okr. Karviná.

Spisová značka
030 EX 2708/04
Město
Bohumín
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 2398/233088 na pozemku parc. č. 1046 (ostatní plocha) v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, okres Karviná, zapsáno na LV 144.

Oceňovaná nemovitost se nachází ve městě Bohumíně, který má ke dni ocenění 20 518 evidovaných obyvatel. Oceňovaná pozemková parcela se nachází v k.ú. Skřečoň, v okrajové lokalitě oce, vedle hranice s obcí Dolní Lutyně. Jedná se o místní zpevněnou komunikaci Úvozní. V územním plánu města Bohumína, platném ke dni ocenění, se oceňovaná pozemková parcela nachází v ploše P - Z - ploše veřejných prostranství.

Na pozemku se nachází zpevněná asfaltová plocha, která dle sdělení zástupce Města Bohumína je ve vlastnictví Města Bohumína a tudíž není předmětem ocenění.

Bylo zjištěno věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízené listinou Usnesení soudu číslo deníku 1222/1908. Jedná se o právo chůze a jízdy pro celkem 37 parcel - viz. LV č. 144 pro k.ú. Skřečoň, respektive pro vlastníky těchto parcel, přes parcelu č. 1046. Věcné břemeno bylo zřízené na dobu neurčitou. Jelikož roční užitek není možné přesně vymezit, protože se jedná o řadu parcel a navíc pozemek parcela 1046, na které věcné břemeno vázne, je veřejnou místní komunikací, bylo toto věcné břemeno oceněno částkou ve výši 10.000 Kč.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9009/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - objektu rodinné rekreace č.e. 1416, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město, LV č. 1055 na pozemku parc.č. 1700 (ve vlastnictví jiného vlastníka – LV č. 10001 – Statutárního města Brna).

Oceňovaný objekt č.p. 1416 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 1699 o výměře 277 m? vedený jako zahrada, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna je objekt nachází v plochách určených pro rekreaci.
Lokalita se nachází v záplavové zóně 3 – v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Zdounky, k.ú. Těšánky, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 4181/04
Město
Zdounky
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 709/11, p.č. 709/29, p.č. 709/30, p.č. 709/31, p.č. 709/34, p.č. 709/42, p.č. 709/59, p.č. 709/80. p.č. 709/84, p.č. 709/85, p.č. 709/86, p.č. 709/87 a p.č. 709/88, evidovaných na LV č. 345, k.ú. Těšánky, obec Zdounky, Zlínský kraj.

Předmětem ocenění je soubor celkem třinácti pozemků, které se nacházejí mimo zastavěnou část Těšánek u jejího severozápadního okraje. Většina pozemků na sebe navazuje, pouze pozemky p.č. 709/34 a p.č. 709/80 jsou odděleny pozemky jiného vlastníka. Pozemky jsou součástí krajinné zeleně mezi zastavěnou částí obce a zemědělskou půdou. Část pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace slouží jako cesta vedoucí po břehu říčky Kotojedka. Na ostatních pozemcích se převážně nachází porost charakteru smíšeného lesního porostu. Pouze na částech pozemků p.č. 709/59 a p.č. 709/11 se nachází travní porost.

Řešené pozemky jsou přístupné po nezpevněných cestách, které leží na pozemcích různých vlastníků. Cesta vedoucí podél břehu říčky Kotojedka se nachází i na některých oceňovaných pozemcích, a to těch, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh