Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 pozemků v obci Předhradí, k.ú. Předhradí u Skutče, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 29363/16
Město
Předhradí
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemcích parc. č. 40/5 (trvalý travní porost), parc. č. 176/22 (orná půda), parc. č. 911/18 (orná půda), parc. č. 911/22 (orná půda), parc. č. 925/9 (orná půda), parc. č. 983/4 (orná půda), parc. č. 1011 (orná půda) a parc. č. 1017 (orná půda) v kat. území Předhradí u Skutče, obec Předhradí, okres Chrudim, zapsáno na LV 52.

Oceňovaný pozemek se nachází do cca 800 m jihovýchodně, do cca 500 m jižně a do cca 450 m severně od okraje zastavěné části obce Předhradí. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 42 112 m2. Na travnatém pozemku parc. č. 40/5 se nacházejí keřové porosty a listnaté. Zemědělské pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 1833/1, který je ve vlastnictví Pardubického kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské a plochy zeleně – soukromá a vyhrazená. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno podle přídělové listiny z 27.5.1938 č.j. 71.602/33 vloženo omezení dle druhé věty III. čl. - č.d. 1300/1938 podle protokolu z 19.11.1881 č. 199 a podle přídělové listiny z 27.5.1938 č.d. 1567 vložena služebnost vodovodu z rybníka čk. 606 s povinností k pozemku parc. č. 40/5 ve prospěch pozemků parc. č. St. 113 a parc. č. St. 114.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo Předhradí nemá na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků (zahrada, ostatní plocha) v obci Šenov, okr. Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město

Spisová značka
030 EX 113/17
Město
Šenov
Okres
Ostrava-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemků parc.č. 5916/3 a 5917 vedeného na LV č. 1944, k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov, okres Ostrava-město.

Oceňované pozemky vedené na listu vlastnictví č. 1944 jsou situovány na jihovýchodním okraji města, při ulici Závodní, která odbočuje z ulice Václavovická, kde se nachází zastávky hromadné autobusové dopravy.
K pozemku vede zpevněná komunikace (ulice Závodní), která u oceňovaných pozemků končí. V ulici Závodní se nacházejí veřejné rozvody vodovodu, plynu a elektro. Rodinné domy v okolí mají kanalizaci svedenou do jímek. Na pozemku se nachází stavba neevidovaná v Katastru nemovitostí, nachází se na hranici pozemků 5916/2 a 5916/3. Tato stavba není do výsledného ocenění zahrnuta, při umístění stavby nejsou dodrženy odstupové vzdálenosti od hranic okolních pozemků, konstrukce stavby je velmi neodborně provedena, není dokončena a dle dostupných informací byla realizována bez povolení.. Pozemek je mírně svažitý, orientovaný k západu.
Pozemky se dle platného územního plánu města Šenova nachází v plochách BI – plochy bydlení individuálního s převahou rodinných domů.
Lokalita s oceňovaným pozemkem se nachází v zóně č. 1 se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradami v obci Mladoňovice, k.ú. Deblov, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8866/12
Město
Mladoňovice
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 7 Mladoňovice, způsob využití: rod. dům a pozemků parc. č. 592/1 (zahrada), parc. č. 592/2 (zahrada), parc. č. 1552 (zahrada), vše v kat. území Deblov, obec Mladoňovice, část obce Mladoňovice, okres Chrudim, zapsáno na LV 31.

Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Dům je určen k modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojka plynovodu je v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 21/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 7. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 877 m2. Pozemky parc. č. St. 21/1, parc. č. 592/1 (zahrada), parc. č. 592/2 (zahrada) a parc. č. 1552 (zahrada) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a hospodářská budova navazující na rodinný dům. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy smíšené obytné - venkovské. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 927/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářská budova. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (lesní pozemky, trvalý travní porost) v obci Mladoňovice, k.ú. Deblov, okres Chrudim

Spisová značka
030 EX 8866/12
Město
Mladoňovice
Okres
Chrudim

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 690 (lesní pozemek), parc. č. 692 (lesní pozemek), parc. č. 693 (lesní pozemek), parc. č. 696/3 (trvalý travní porost) a parc. č. 1654 (trvalý travní porost), vše v kat. území Deblov, obec Mladoňovice, část obce Mladoňovice, okres Chrudim, zapsáno na LV 31.

Pozemky parc. č. 690 (lesní pozemek), parc. č. 692 (lesní pozemek), parc. č. 693 (lesní pozemek) a parc. č. 696/3 (trvalý travní porost) na sebe navazují a tvoří jeden celek. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy lesní a plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Pozemek parc. č. 1654, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 6 064 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 930/1 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice a České republiky a pozemek parc. č. 1776 ve vlastnickém právu obce Mladoňovice.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/20 pozemku (ostatní plocha) v obci Jirny, okres Praha-východ

Spisová značka
030 EX 22092/08
Město
Jirny
Okres
Praha-východ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/20 na pozemku parc. č. 100/30 (ostatní plocha) v kat. území Jirny, obec Jirny, okres Praha-východ, zapsáno na LV 1127.

Oceňovaný pozemek se nachází na západním okraji zastavěné části obce Jirny. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1 319 m2. Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený zdí a na severozápadní straně zděným domem. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta a několik porostů. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1693/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky IS nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná – specifická. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Zálší, okres Tábor

Spisová značka
030 EX 12406/08
Město
Zálší
Okres
Tábor

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: bez čp/če, způsob využití: jiná st. v kat. území Zálší, obec Zálší, okres Tábor, zapsáno na LV 325.

Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Zálší. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavená plocha a nádvoří o výměře 180 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací. Na pozemku se nacházejí pozůstatky obvodového zdiva domu bez čp/če, který se na něm nachází. Budova je bez střechy a je vystavena negativním povětrnostním vlivům. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 305, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Součástí nemovité věci jsou zbytky zdiva. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Spoluvlastnický podíl ideální 1821/44628 na bytovém domě odpovídající 3/4 bytové jednotky 2+1 v obci Blansko, okres Blansko

Spisová značka
030 EX 16401/15
Město
Blansko
Okres
Blansko

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1821/44628 na pozemku parc. č. St. 1311 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623 Blansko, způsob využití: bytový dům, včetně příslušenství, vše v kat. území Blansko, obec Blansko, část obce Blansko, okres Blansko, zapsáno na LV 3507. Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, 1 podzemní podlaží a volné půdní prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodišť. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Střecha je opatřena bleskosvodem a komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Poštovní schránky jsou uvnitř budovy. Stáří domu je cca 60 let, budova je v původním stavu.

Dle sdělení pana Kováře, který je vlastníkem jedné z bytových jednotek v domě, odpovídá podílu povinného užívání jednotky č. 15, která se nachází v budově č.p. 1623 č.o. 6 ve 2. NP. Podíl na společných částech domu je o velikosti 1821/44628. Podílu povinného na bytovém domě o velikosti 1821/44628 odpovídá podíl 3/4 bytové jednotky. Dohoda o rozdělení bytových jednotek v domě mezi spoluvlastníky domu uzavřena nebyla. Dispoziční řešení bytu je 2+1. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Bytové jádro je zděné. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC, keramickou dlažbou, kobercem nebo parketami. Byt je v zanedbaném stavu, je vhodný ke kompletní modernizaci.

K bytu náleží balkón (2,13 m2) a sklepní kóje. Plocha sklepní kóje a balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 56,06 m2. Užitná plocha bytu byla určena na základě místního šetření.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci, elektřinu a UPC. Vytápění bytu je plynovým kotlem. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. St. 1311 stojí bytový dům č.p. 1256, č.p. 1622 a č.p. 1623. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 460 m2. Pozemek je pravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemky ve vlastnickém právu města Blansko.

Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Ohledání bylo provedeno dne 5.12.2019. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Fotogalerie

 

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9009/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - objektu rodinné rekreace č.e. 1416, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město, LV č. 1055 na pozemku parc.č. 1700 (ve vlastnictví jiného vlastníka – LV č. 10001 – Statutárního města Brna).

Oceňovaný objekt č.p. 1416 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 1699 o výměře 277 m? vedený jako zahrada, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna je objekt nachází v plochách určených pro rekreaci.
Lokalita se nachází v záplavové zóně 3 – v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 rodinného domu s pozemekem v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 33979/16
Město
Ústí nad Orlicí
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/24 na pozemku st.p.č. 350 se stavbou RD čp. 273, pozemku st.p.č. 351/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí, zapsané na LV č. 714, vedené u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Stavba je řadová krajní, nepodsklepená, přízemní se stavebně neupravenou půdou, zastřešená sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek. Stavba RD obsahuje 2 byty o velikosti 2+1 s vlastním příslušenstvím, se společnou chodbou a jedním vchodem. Byt ve východní části (uliční) je užíván, byt v západní (dvorní) části je trvale neobydlen, je v zanedbaném stavu. Po dřevěných schodech je přístupná půda, v její východní části je dřevěnou konstrukcí vymezena místnost, která nesplňuje podmínky obytné místnosti. Stavba je na betonových a kamenných základech, s dodatečně provedenou hydroizolací, svislé konstrukce zděné z cihel, střecha sedlová, klempířské konstrukce jednoduché, vnější omítky vápenné, okna v části plastová izolační a ostatní dřevěná zdvojená. Vnitřní omítky vápenné štukové, podlahy různé - prkenné, PVC a betonové, v části s keramickou dlažbou, stropy s rovnými podhledy. Koupelny jsou vybaveny vanou, WC jsou splachovací. Kuchyně vybaveny jednoduchou linkou. Vytápění ve východním bytě etážové plynové, v západním lokální plynovými topidly, ohřev TUV el. boilerem.
Příslušenstvím je vedlejší stavba zděné kolny s navazujícími dřevěnými kolnami (zastřešené pultovou střechoua dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí NN, VV, VK, plyn a zpevněné plochy ze zámkové dlažby okolo stavby, částečného oplocení.
Stavebně technický stav:
Z dokumentace vyplývá vybudování stavby v r. 1901, v dalších letech došlo k rozdělení stavby na 2 byty, dále byla před cca. 50 lety provedena obnova krytiny, v předním bytě byly provedeny rozvody etážového vytápění a osazení plynového kotle a zřízení koupelny. V posledních 15 letech byla opravena fasáda a v uliční části vyměněna okna za plastová. Celkový technický stav odpovídá stáří a realizovaným úpravám. Negativní okolností je záplavové území (4 zóna). Objekt vyžaduje náklady na modernizaci a revitalizaci, zvláště do západního bytu, který je v posledních letech neužíván a neudržován.

Pozemek st.p.č. 350 je z části zastavěn stavbou RD, zbylá část tvoří nádvoří, pozemek stp.č. 351/2 je nádvořím a pozemek p.č. 135/3 je zahradou, pozemek je oplocen, rovinatý. Území je zainvestováno, napojeno na VV, NN, VK, plyn, obec nemá platnou cenovou mapu pozemků, užívání je v souladu s právním stavem.
Pozemky se stavbou RD tvoří funkční celek, tzn. že pozemky mají shodného vlastníka, funkčně spolu souvisí a jsou určeny ke společnému užívání. Tvoří proto funkční celek ve smyslu §9 zákona č. 151/97 Sb. O oceňování majetku. Budou proto oceněny společně jako funkční celek.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Malenovice, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 8781/19
Město
Malenovice
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1185/2 evidovaného na LV č. 3068 pro k.ú. Malenovice, obec Malenovice, Moravskoslezský kraj.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti potoka Sibudov, na severozápadním okraji obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh