Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Garáž v obci Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, okres Ústí nad Labem

Spisová značka
030 EX 28331/13
Město
Ústí nad Labem
Okres
Ústí nad Labem

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 2077 (jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž) v obci Ústí nad Labem, evidovaných na listu vlastnictví č. 856, v katastrálním území Střekov, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž bez čp/če. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá podprůměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Vjezdová vrata jsou plechová dvoukřídlá. Fasáda vykazuje známky opotřebení. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Inženýrské sítě nebyly zjištěny. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné ověřit.

Na oceňovaném pozemku parc. č. 2077 stojí stavba garáže. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 19 m2. Pozemek je zastavěný stavbou. Přístup k nemovité věci je přes nezpevněný pozemek, který je ve vlastnictví města.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemků v obci Troubsko, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 8985/12
Město
Troubsko
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/2 na pozemcích p.č. 1449/70, p.č. 1454/8, p.č. 1454/18, p.č. 1454/21, p.č. 1454/22, p.č. 1454/25 a p.č. 1504/16 v obci Troubsko, zapsané na listu vlastnictví č. 424 k.ú. Troubsko, okres Brno-venkov.

Pozemky vedené na listu vlastnictví č. 424 se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jihovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 700 m, je přístupný veřejnou účelovou komunikací odbočující z komunikace vedoucí z Ostopovic do Střelic, v lokalitě Pod skalkou. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku, je rozdělený komunikací, jejíž část se nachází i na pozemku parc.č. 1504/16 vedeného jako ostatní komunikace, který je vedený na LV č. 424 a zároveň předmětem tohoto ocenění. Předpokládá se, že je pozemek využívaný na základě pachtovní smlouvy, žádná však nebyla doložena. Pozemky se dle platného územního plánu obce Troubsko nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.
Oceňované pozemky parc.č. 1449/70, 1454/8, 1454/18, 1454/21, 1454/22 a 1454/25 jsou vedeny jako orná půda a dle platného územního plánu se nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.
Pozemek parc.č. 15024/16 je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace, nachází se na něm veřejná  komunikace a dle ÚP se jedná o dopravní infrastrukturu.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/6 pozemků v obci Holešov, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 17256/17
Město
Holešov
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnický podíl id. 1/6 na pozemcích p.č. 3269, p.č. 3276 a p.č. 3293/12 v obci Holešov, zapsané na listu vlastnictví č. 2464 k.ú. Holešov, okres Kroměříž.

Pozemek p.č. 3269 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3615 nebo p.č. 3617 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3276 - Jedná se o pozemek situovaný cca 800 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, terén v místě je rovinatý. Pozemek je užíván k zemědělské činnosti v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lán) a v současné době je na něm zaseta pšenice. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu je pozemek veden v ploše zemědělské, dále je zahrnut do plochy územních rezerv pro individuální bydlení. Přístup k pozemku je možný z pozemku p.č. 3617 nebo p.č. 3618 (oba orná půda), oba ve vlastnictví města Holešov.

Pozemek p.č. 3293/12 - Jedná se o pozemek situovaný cca 500 m severně od centra obce Holešov, při silnici mezi Holešovem a obcí Bořenovice. Pozemek přibližně obdélníkového tvaru, rovinatý charakter pozemku. Na pozemku se nachází trvalý travní porost a v jihozápadním rohu roste ořešák. Pozemek se nachází v návrhové ploše individuálního bydlení. Přístup k pozemku je možný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3661 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Zlínského kraje (Ředitelství silnic Zlínského kraje).

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Luhačovice, okres Zlín

Spisová značka
030 EX 8404/14
Město
Luhačovice
Okres
Zlín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku p.č. St. 727 (jehož součástí je stavba Luhačovice, č.p. 604, bydlení) v obci Luhačovice, evidovaných na listu vlastnictví č. 272, v katastrálním území Luhačovice, okres Zlín.

Objekt č.p. 604 je řešen jako řadový krajní, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími a částečně obytným podkrovím, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou plechovou krytinou, resp. hliníkovými šablony. V domě se nachází tři bytové jednotky, kde v 1.NP se nachází jednotka o dispozici 3+1, kterou využívá povinný. Ve 2.NP se nachází jednotka rovněž o dispozici 3+1, kterou využívá spoluvlastník nemovitosti a ve 3.NP se nachází dle sdělení jednopokojový byt, který nebyl ovšem při místním šetření zpřístupněný. V 1.PP se nachází garáž, sklepní prostory, kotelna a dílna. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku.

Původní stáří objektu je dle sdělení datováno k roku 1942, přičemž je objekt od tohoto data trvale obýván. Byt v 1.NP je v původním stavu, kde nebyla provedena žádná zásadní rekonstrukce či modernizace. Byt ve 2.NP prošel kompletní rekonstrukcí mezi lety 2005-2006. Na bytovém domě jsou cca ze 2/3 vyměněny nová euro okna, nová střešní krytina a proveden nátěr fasády. Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu s prováděnou údržbou.
 
Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Násedlovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 9707/14
Město
Násedlovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc.č. 758/6 a parc.č. 1834/1 (orná půda) k.ú. Násedlovice, obec Násedlovice, okres Hodonín, LV č. 1836.

Pozemek parc.č. 758/6 vedený jako orná půda se nachází mimo souvisle zastavěnou část obce, jižně od obce ve vzdálenosti cca 1 km.

Pozemek parc.č. 1834/1 vedený jako orná půda se nachází jihozápadně od obce v lokalitě Louky pod vinohrady ve vzdálenosti cca 1,5 km od obce. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.
 
Pozemky parc.č. 758/6 a 1834/1 jsou vedené jako orná půda a k tomuto účelu jsou užívány.
 
V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Násedlovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 9707/14
Město
Násedlovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 2297 (vodní plocha), v obci Násedlovice, zapsaný na listu vlastnictví č. 1837, k.ú. Násedlovice, okres Hodonín.

Pozemek parc.č. 2297 je vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé a navazuje na potok Trkmanka, jako jeho slepé rameno (bez vody), pozemek je v převážné části porostlý náletovým porostem.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Podmolí, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 4089/11
Město
Podmolí
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc.č. 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1096/4 a 1096/5 (pozemky ve zjednodušené evidenci) k.ú. Podmolí, obec Podmolí, okres Znojmo, LV č. 172

Oceňované pozemky v k.ú. Podmolí se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, jižně od obce, v meandru řeky Dyje, při hranici s Rakouskem, jedná se o rozsáhlé chráněné území. Pozemky vedené na LV č. 172 vedené v k.ú. Podmolí jsou využívány jako vinice – jsou součástí velkého celku obhospodařovaného společností Znovín, v lokalitě významné vinařské oblasti zvané Šobes, nacházejí se na nich trvalé porosty – vinná réva, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu – společnosti Znovín.

Fotogalerie

Další soubory

 

Nebytový prostor (kancelář) v obci Znojmo, k.ú. Znojmo-město, okr. Znojmo

Spisová značka
030 EX 4089/11
Město
Znojmo
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - jiného nebytového prostoru č. 1344/67 v bytovém domě č.p. 1344 na pozemku parc.č. 2267/37 včetně spoluvlastnického podílu na budově č.p. 1344 a pozemcích parc.č. 2267/37 a 2267/43 ve výši 110/10000 k.ú. Znojmo-město, obec Znojmo, okres Znojmo, LV č. 11924.

Bytový dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, půdorysně je ve tvaru přibližného obdélníka, postaven je na téměř rovinném pozemku. Oceňovaný nebytový prostor se nachází v 1.NP, je přístupný z chodby, která je součástí společných prostor. Jedná se o prostor využívaný jako kanceláře. Oceňovaný nebytový prostor obsahuje dvě kanceláře, předsíň a WC.

Nosné konstrukce bytového domu jsou zděné, stropy nespalné s rovným podhledem, střecha je plochá s krytinou z PVC, fasáda je zateplená, vnitřní omítky jsou vápenné, v kuchyních, koupelnách a sociálních zařízeních jsou keramické obklady, okna plastová s izolačními dvojskly, podlahy plovoucí, se zátěžovými koberci a s keramickými dlažbami. Vytápění je ústřední z centrálního zdroje stejně jako TUV. Bytový dům byl stavebně dokončen jako novostavba v roce 2008, jeho technický stav a vybavení jsou velmi dobré.

Fotogalerie

Další soubory

 

11/24 rodinného domu v obci Dolní Roveň, okr. Pardubice

Spisová značka
030 EX 30372/14
Město
Dolení Roveň
Okres
Pardubice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 11/24 na pozemcích parc. č. St. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: Dolní Roveň, č.p. 45, (bydlení), parc. č. 258/10 (orná půda) a parc. č. 258/11 (orná půda) v kat. území Dolní Roveň obec Dolní Roveň, okres Pardubice, zapsáno na LV 16.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji ve středu zastavěné části obce Dolní Roveň. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a orná půda o výměře 1 115 m2. Soubor pozemků je ohraničený drátěným oplocením. Na pozemku parc. č. St. 15/1 se nachází půlka zděného domu č.p. 45, která je na zbourání. Dále se na travnatém pozemku nacházejí porosty, studna, dřevěná kolna, fóliovník a kurník. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1295/138, který je ve vlastnictví obce Dolní Roveň. Přípojky IS jsou v dosahu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Horní Planá, k. ú. Pernek, okres Český Krumlov

Spisová značka
030 EX 1535/03
Město
Horní Planá
Okres
Český Krumlov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 127/6, v obci Horní Planá, zapsaného na listu vlastnictví č. 241, k.ú. Pernek, okres Český Krumlov. 

Oceňovaný pozemek se nachází cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Pernek. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 4 311 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků. Pozemek se nachází v CHKO Šumava. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh

Certifikace dle ISO norem

ISO 9001 ISO 27001