Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/4 pozemku (orná půda) v obci Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 8633/12
Město
Bystřice pod Hostýnem
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4  na pozemku parc. č. 2501 (orná půda) v kat. území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, zapsáno na LV 406.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 900 m severně od okraje zastavěné části města Bystřice pod Hostýnem. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 058 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup přes pozemky cizích vlastníků.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemek je pronajímaný společnosti SALIX Morava s.r.o. na dobu určitou do 31.12.2026.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/74 rodinného domu v obci Kojetín, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 18579/17
Město
Kojetín
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/7 na pozemku parc. č. St. 75/2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: Kojetín I-Město, č.p. 881, (rod. dům) v kat. území Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov, zapsáno na LV 2247.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části města Kojetín. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2. Na pozemku se nachází řadový zděný (pálená a nepálená cihla) rodinný dům č.p. 881. Přízemní dům s půdou má sedlovou střechu s komínem. Dům je nepodsklepený a ve velmi špatném stavu, určený ke zbourání. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 5768, který je ve vlastnictví města Kojetín.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky plynu jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná – v centrech měst. Urbanisticky hodnotné území.

Součástí oceňované nemovité věci je rodinný dům. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Dle Městského úřadu Kojetín, obor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad, oznamuje účastníkům řízení o nařízení odstranění stavby: rodinný dům č.p. 881 v ulici Růžová, na pozemku parc. č. St. 75/2 v k.ú. Kojetín, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí nebo majetek třetích osob.

Věcné břemeno spoluužívání dle kupní smlouvy ze dne 15.12.1919 vkládá se služebnost užívání studny na rozhraní st. p. č. 75/1 a 75/2 pro majitele st. p. č. 75/1 a reálné břemeno udržovaní této studny ve prospěch dočasných vlastníků st. p. 75/2 PK vlož 1538 čd 1792/19 s povinností k pozemku parc. č. 75/1 ve prospěch pozemku parc. č. 75/2.

Fotogalerie

 

Pozemky (orná půda, vodní plocha) v obci Vracov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 16859/14
Město
Vracov
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. 1310/3 (orná půda) a parc. č. 3714/28 (vodní plocha) v kat. území Vracov, obec Vracov, okres Hodonín, zapsáno na LV 3261.

Oceňované pozemky se nacházejí cca na západním okraji zastavěné části města Vracov. Jedná se o sousedící pozemky tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda a vodní plocha o výměře 1 100 m2. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací. Pozemek parc. č. 1310/3 je travnatý. Na pozemku parc. č. 3714/28 se nachází část rybníku Rašelina. V době oceňování byly rovinné pozemky nevyužívané. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 1356/1, který je ve vlastnictví města Vracov.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha vodní a vodohospodářská a částečně jako plocha smíšeného nezastavěného území – zemědělská.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 rodinného domu se zahradou v obci Kladno, k.ú. Dubí u Kladna, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 7171/13
Město
Kladno
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na pozemku parc. č. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 655 Dubí, způsob využití: rod. dům, na pozemku parc. č. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba (bez LV) a na pozemku parc. č. 118 (zahrada), vše v kat. území Dubí u Kladna, obec Kladno, část obce Dubí, okres Kladno, zapsáno na LV 30116.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Dům je určen k rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 116 stojí stavba rodinného domu č.p. 655. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 312 m2. Pozemky parc. č. 116, parc. č. 117 a parc. č. 118 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zahrada a zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny zděným plotem. Na pozemcích se nachází zděná vedlejší stavba, zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 520 ve vlastnickém právu statutárního města Kladno.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a vedlejší stavba. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/20 pozemků (orná půda) v obci Brno, k.ú. Komín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8364/12
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/20 na pozemcích parcelní č. 2732/35, 5214,  5863, 5984, 6111 a 6194 v k.ú. Komín, obec Brno, okres Brno-město, LV č. 1720.

Pozemek parcelní č. 5214 je situován na severním okraji katastrálního území Komín, v přírodním parku Baba. Pozemek o výměře 921 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je jen mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22901. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 9,58 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 59. Jedná se o méně produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek z větší části obhospodařován. Uživatelem je Petr Juránek, U památníku 176/20, Kníničky, 63500 Brno.

Pozemek parcelní č. 5984 je situován v severní části katastrálního území Komín, v blízkosti Letiště Medlánky. Pozemek o výměře 1 626 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Menší část pozemku (o výměře 519 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810 a větší část pozemku (o výměře 1107 m2) má označení 22911. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.10 legislativně spadá do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 11,78 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 63. Jedná se o méně produkční půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.11 legislativně spadá do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 8,18 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 52. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 6111 o výměře 2 246 m2 je situován jihozápadně od pozemku parcelní č. 5984 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a neudržované ovocné stromy a keře a k datu ocenění není zemědělsky obhospodařován. Pozemek je svažitý. Menší část pozemku (o výměře 23 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 22911 a větší část pozemku (o výměře 2 223 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.29.51 legislativně spadá dle do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 6,97 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 40. Jedná se o velmi málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Pozemek parcelní č. 6194 o výměře 2 700 m2 je situován západně od pozemku parcelní č. 6111 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a je svažitý. Část pozemku (o výměře 767 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810, část pozemku (o výměře 641 m2) má označení 20840, část pozemku (o výměře 750 m2) má označení 22911 a část (o výměře 542 m2) má označení 22951. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.40 legislativně spadá do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 9,44 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 51. Jedná se o málo produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Pozemek parcelní č. 5863 o výměře 1 889 m2 je situován východně od pozemku parcelní č. 6111 v těsné blízkosti veřejného Letiště Medlánky (západně od něj). Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a je součástí většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 21000. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.10.00 legislativně spadá do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 15,82 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 85. Jedná se o velmi produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem většiny půdy je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

 

Pozemek parcelní č. 2732/35 o výměře 149 m2 se nachází jihozápadně od pozemku parc. č. 5885 a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Pozemek je svažitý, obtížně využitelný a není součástí zemědělského celku. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20850. Jedná se o málo produkční půdu. Dle centrálního registru půdy LPIS pozemek není obhospodařován.

Dle platného územního plánu města Brna jsou všechny oceňované pozemky z převážné části součástí zemědělského půdního fondu jako plocha stabilizovaná nestavební. Pozemek parcelní č. 6111 je na nestavební stabilizované ploše s funkcí krajinné zeleně.

Bylo zjištěno věcné břemeno, které neomezuje možnost využití pozemku parcelní č. 5984 a nemá proto vliv na cenu obvyklou tohoto pozemku.

Fotogalerie

 

1/18 pozemků (orná půda) v obci Březno, k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
030 EX 6259/15
Město
Březno
Okres
Mladá Boleslav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na pozemcích parc. č. 476/62 a 543/38, vše v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, obci Březno, okres Mladá Boleslav (LV č. 417).

Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Mladá Bolesalv, východě od souvisle zastavěného území městyse Březno, v lánu pole. Na pozemcích se nechazí žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jená s o zemědělské pozemky.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/18 jiné stavby (kolna) v obci Valtice, okres Břeclav

Spisová značka
030 EX 18050/08
Město
Valtice
Okres
Břeclav

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/18 na pozemku parc. č. 1056/6 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití: jiná st. v kat. území Valtice, obec Valtice, část obce Valtice, okres Břeclav, zapsáno na LV 3005.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní stavbu kolny. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1056/6 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 85 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1056/1.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 pozemku (lesní pozemek) v obci Rataje, k.ú. Rataje u Kroměříže, okres Kroměříž

Spisová značka
030 EX 32020/16
Město
Rataje
Okres
Kroměříž

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/16 na pozemku parc. č. 659 (lesní pozemek) v kat. území Rataje u Kroměříže, obec Rataje, okres Kroměříž, zapsáno na LV 488.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,4 km západně od okraje zastavěné části obce rataje. Jedná se o lesní pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 11 043 m2. Pozemek je na severní a jihozápadní straně ohraničený nezpevněnými cestami, na severozápadní straně je pozemek ohraničený mýtinou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází částečně smíšený lesní porost (dub, modřín, borovice, smrk) a částečně smíšený lesní porost (dub, habr, bříza). Jedná se o hospodářský les. Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 787, který je ve vlastnictví obce Rataje.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Česká Třebová, k.ú. Parník, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 12833/16
Město
Česká Třebová
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. St. 173 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 140 Parník, způsob využití: rod. dům a pozemků parc. č. 178/3 (ostatní plocha) a parc. č. 178/5 (zahrada), vše v kat. území Parník, obec Česká Třebová, část obce Parník, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV 4353.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Střecha je ve špatném stavu, část krytiny chybí. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou železné prosklené. K domu patří neoplocená malá zahrada. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 173 stojí stavba rodinného domu č.p. 140. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 242 m2. Pozemky parc. č. 178/3 (ostatní plocha) a parc. č. 178/5 (zahrada) navazují na stavební pozemek parc. č. St. 173 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 756/5 ve vlastnickém právu města Česká Třebová.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemku (ostatní plocha) v obci Dětmarovice, okres Karviná

Spisová značka
030 EX 5475/13
Město
Dětmarovice
Okres
Karviná

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/3 na pozemku p.č. 4925 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, okres Karviná.

Pozemek p.č. 4925 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, okres Karviná, je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh