Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/10 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Mistřice, k.ú. Mistřice I, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
030 EX 11857/15
Město
Mistřice
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10

 

Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 – 2 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Mistřice. Jedná se o soubor převážně zemědělských pozemků a lesních pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha. Na pozemku parc. č. 2644 se nacházejí lesní porosty. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Pozemky jsou svažité k západní a jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněných cestách nacházejících se na pozemcích parc. č. 4508/1, který je ve vlastnictví obce Mistřice a parc. č. 4514/1, který je ve vlastnictví obce Mistřice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská a plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Pozemky parc. č. 1780, parc. č. 1948, parc. č. 2419/1, parc. č. 2644, parc. č. 2645 a parc. č. 3376/2 jsou pronajímané společnosti AGRI-M, spol. s.r.o. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 pozemků (lesní pozemky, trvalý travní porost) v obci Mistřice, k.ú. Mistřice I, okres Uhreské Hradiště

Spisová značka
030 EX 11857/15
Město
Mistřice
Okres
Uherské Hradiště

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 na pozemcích parc. č. 1783 (lesní pozemek), parc. č. 3377/2 (lesní pozemek) a parc. č. 3378/2 (trvalý travní porost) v kat. území Mistřice I, obec Mistřice, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 664.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 – 2 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Mistřice. Jedná se o soubor převážně zemědělských pozemků a lesních pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a lesní pozemek. Na pozemcích parc. č. 3377/2, parc. č. 1783 se nacházejí lesní porosty. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Pozemky jsou svažité k západní a jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněných cestách nacházejících se na pozemcích parc. č. 4508/1, který je ve vlastnictví obce Mistřice a parc. č. 4514/1, který je ve vlastnictví obce Mistřice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská a plocha lesní. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/80 pozemků (ost.plocha, orná půda) v obci Obora, k.ú. Obora u Loun, okres Louny

Spisová značka
030 EX 27880/13
Město
Obora
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/80 na pozemcích parc. č. 305/41 (ostatní plocha), parc. č. 305/62 (ostatní plocha), parc. č. 305/124 (orná půda) a parc. č. 542/10 (orná půda), vše v kat. území Obora u Loun, obec Obora, okres Louny, zapsáno na LV 531.

Oceňované pozemky parc. č. 305/124 a parc. č. 542/10 se nacházejí jižně od okraje zastavěné části obce Obora. Jedná se o zemědělské pozemky obdélníkových tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 3 215 m2. Mezi zemědělskými pozemky vede železniční trať, na severní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou zemědělsky využívané. Přístup k pozemkům je přes pozemky parc. č. 305/78 a parc. č. 1554, které jsou ve vlastnictví obce Obora. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská/ orná půda.

Oceňované pozemky parc. č. 305/41 a parc. č. 305/62 se nacházejí na jižním okraji místního zemědělského družstva. Jedná se o rovinné pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 386 m2. Na jižní straně jsou pozemky ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 305/41 se nachází zpevněná plocha. Na pozemku parc. č. 305/62 se nachází trvalý travní porost. K pozemkům vede cesta nacházející se na pozemku parc. č. 305/74, který je ve vlastnictví obce Obora. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu.

Přípojky IS jsou v dosahu. Součástí oceňované nemovité věci jsou zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 nebytového prostoru v obci Louny, okres Louny

Spisová značka
030 EX 27880/13
Město
Louny
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 jednotky č. 2267/103 (jiný nebytový prostor) v budově Louny č.p. 2267 (bytový dům, LV 7230) na pozemku parc. č. 4881/151 (LV 7230) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 4881/151 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 153/9945 v kat. území Louny, obec Louny, část obce Louny, okres Louny, zapsáno na LV 7806.

Jedná se o bytový dům panelové konstrukce s jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 24 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 2267/103 se nachází v budově č.p. 2267 ve 4. NP a jedná se o nebytový prostor. Jednotka sestává z nebytového prostoru, předsíně, koupelny a WC.

Užitná plocha jednotky je 15,3 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 4881/151 stojí bytový dům s č.p. 2267. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 236 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 4881/167 a parc. č. 4881/195 ve vlastnickém právu města Louny.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.  Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


 


 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (lesní pozemek) v obci Kladky, okres Prostějov

Spisová značka
030 EX 15193/08
Město
Kladky
Okres
Prostějov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 1377/1 v katastrálním území Kladky, obec Kladky, okres Prostějov, Olomoucký kraj, který je veden v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 265 jako lesní pozemek a na pozemku parc. č. 1377/2 v katastrálním území Kladky, obec Kladky, okres Prostějov Olomoucký kraj, který je veden v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 265 jako lesní pozemek.

Oceňovaná nemovitá věc patří katastrálně pod obec Kladky. Nachází se v blízkosti chatových osad u obce Vysoká.

K pozemkům je možné se dostat po asfaltové silnici 4. třídy z obce Vysoká, dále po nezpevněné cestě vedoucí k chatám. Od chat vede nezpevněná cesta do komplexu lesa. Oceňované parcely se nachází v blízkosti této cesty.

Oceňovaná nemovitá věc, pozemek parc. č. 1377/1 a parc. č. 1377/2 v k. ú. Kladky jsou vedeny jako lesní půda. Tyto pozemky spolu těsně sousedí, v LHO byly také zařizovány společně jako jedna porostní skupina.
Jedná se o protáhlou parcelu v souvislém lesním komplexu, parcela je rovinatá, na začátku mírně svažitá.
Současný stav v lese neodpovídá popisu porostu podle lesní hospodářské osnovy. Dle lesní hospodářské osnovy s platností 1. 1. 2019 - 31. 12. 2028 by se mělo jednat o porost ve věku 124 let, zakmenění 4, zastoupení dřevin - buk 50 %, smrk 30 %, jedle 20 %.
V letech 2020 a 2021 zde byla provedena těžba. Na celém lesním pozemku zůstala zachována pouze část mýtního porostu.

Na lesním pozemku bylo provedeno zalesnění smrkem a borovicí, stáří porostní skupiny je přibližně 2 roky.
Sazenice jsou ošetřeny nátěrem proti okusu.
V současné době se zde nachází porost v poslední fázi obnovy, porostní skupina 13, zakmenění 2 ve složení 75 % buk, 20 % jedle, 5 % bříza včetně vtroušených dřevin – osika, třešeň, javor.
Dále nově vznikla porostní skupina 1 ve věku 2 let se zakmeněním 10, ve složení 60 % smrk, 30 % borovice. 10 % buk je tvořen zbytkem přirozeného zmlazení, u smrku a borovice se jedná o umělou výsadbu.
Porost má charakter dvouetážové porostní skupiny 13/1.
Ocenění lesního porostu bude provedeno podle současného stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (orná půda) v obci Popůvky, k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2906/19
Město
Popůvky
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 1625/3 (orná půda) v kat. území Popůvky u Brna, obec Popůvky, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 1362.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 150 m východně od okraje zastavěné části obce Popůvky. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 311 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený keřovými porosty a na jižní straně koryto Troubského potoka. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 1625/4, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda a z male části jako návrh na zkapacitnění dálnice D1. Část pozemku je zahrnuta v lokálním biokoridoru.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. 1625/1 ve prospěch pozemku parc. č. 1625/3.

Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. 1625/4 ve prospěch pozemku parc. č. 1625/3.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (ostatní plocha) v obci Krupka, k.ú. Nové Modlany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41991/13
Město
Krupka
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 905 (ostatní plocha) v kat. území Nové Modlany, obec Krupka, okres Teplice, zapsáno na LV 2908.

Oceňovaný pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části obce Nové Modlany. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 166 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený zděným oplocením, na jižní straně nezpevněnou cestou a na západní straně zpevněnou komunikací. Na travnatém pozemku se nacházejí keřové a listnaté porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 855/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení v rodinných domech.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 bytu 3+1 v obci Beroun, okres Beroun

Spisová značka
030 EX 16307/18
Město
Beroun
Okres
Beroun

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na jednotce č. 785/26 (byt) v budově Beroun-Závodí č.p. 785 (bytový dům, LV 4738) na pozemku parc. č. St. 3055 (LV 4738) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 3055 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 75/1941 v kat. území Beroun, obec Beroun, část obce Beroun-Závodí, okres Beroun, zapsáno na LV 5773.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 32 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené u domu.

Oceňovaná jednotka č. 785/26 se nachází v budově č.p. 785 v 7. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka má hlavní místností orientované na severovýchodní a jihovýchodní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna bytu jsou plastová. Podlahy jsou kryté PVC. Obklady jsou z keramických dlaždic. Jádro bytu je původní umakartové s vanou a samostatným WC. Byt je v původním, udržovaném stavu. Byt je v současné době vybydlený.

Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 75,97 m2. Užitná plocha jednotky je 66,18 m2 (bez sklepa a balkonu). Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední a zajišťuje ho plynový kotel společný pro celý dům. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 3055 stojí bytový dům s č.p. 785. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 313 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 1898/6 a parc. č. 1898/11, které jsou ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek U Berounky 785 a dále přes pozemek parc. č. 2185/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 rekreační chaty v obci Psáry, k.ú. Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Spisová značka
030 EX 20227/18
Město
Psáry
Okres
Praha-západ

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 na pozemku parc. č. St. 512 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 247 Dolní Jirčany, způsob využití: rod. rekreace a na pozemcích parc. č. 141/20 (ostatní plocha) a parc. č. 141/182 (ostatní plocha), vše v kat. území Dolní Jirčany, obec Psáry, část obce Dolní Jirčany, okres Praha-západ, zapsáno na LV 1127.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreace s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových patkách. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Dveře chaty jsou dřevěné prosklené. K chatě patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 512 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 247. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 30 m2. Pozemky parc. č. St. 512, parc. č. 141/20 (ostatní plocha) a parc. č. 141/182 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, kolna a přístřešek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 689/5 a parc. č. 141/4 ve vlastnickém právu obce Psáry.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a přístřešek. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/90 pozemků v obci Hajnice, k.ú. Dolní Žďár, Horní Žďár, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 4788/13
Město
Hajnice
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnických podílů ideální 1/90 na pozemcích p.č. 23 (trvalý travní porost) a 25/1(ostatní plocha) v obci Hajnice, k.ú. Dolní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č.170, na pozemcích parc. č. 735/15 (orná půda) a 735/16 (orná půda) v obci Hanice, k.ú. Horní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č. 138, na pozemcích p.č. 85, p.č. 86, p.č. 87/1, p.č. 89 (orná půda) v obci Hajnice, k.ú. Horní Žďár, okres trutnov, evidovaných na LV č. 245, na pozemcích p.č. 78/19 (trvalý travní porost), p.č. 78/21 (orná půda), p.č. 82/3 (zahrada), p.č. 87/4 (zahrada), p.č. 101 (ostatní plocha, p.č. 102/1 (trvalý travní porost), p.č. 102/4 (ostatní plocha), p.č. 102/6 (lesní pozemek), p.č. 102/7 (trvalý travní porost), p.č. 106/11 (trvalý travní porost), p.č. 136 (trvalý travní porost), p.č. 137 (lesní pozemek, p.č. 139 (ostatní plocha), p.č. 142/1 (trvalý travní porost), p.č. 433 (trvalý travní porost), p.č. 720 (trvalý travní porost), p.č. 735/14 (trvalý travní porost), p.č. 1636/47 (ostatní plocha, p.č. 1636/60 (ostatní plocha), p.č. 1636/81 (ostatní plocha) v obci Hajnice, k.ú. Horní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č. 284.

Oceňované pozemky se rozkládají na několika místech katastru západně od Horního Žďáru v jakémsi přerušovaném pruhu směrem na Satranský kopec a Dubový Dvůr. Pozemky jsou převážně zemědělské na zvlněném terénu s menšími sklony. Horní a Dolní Žďár jsou nesrostlé s obcí Hajnice, pod kterou správně patří.

LV 138 - Jedná se o dva zemědělské pozemky orné půdy v blízkosti místní komunikace vedoucí z Výšinky směrem na Dubový Dvůr v západní části katastru. Pozemky jsou na velmi mírně skloněném terénu k severovýchodu. Na pozemcích, které jsou rozděleny polní cestou je trvalý travní porost.

LV 245 - Jedná se o soubor pozemků trvalého travního porostu nedaleko západní části zástavby obce Horní Žďár, konkrétně u objektu čp. 34. Pozemky jsou na zvlněném terénu se sklonem k východu. Na pozemcích jsou trvalé porosty dřevin jednotlivých stromů a keřů menšího rozsahu. Přístup je možný z východu po obecním pozemku po neudržované prašné cestě. Pozemky mohou plnit funkci zahrady k pozemku na p.p.č. 1652.

LV 284 - Jedná se o větší počet pozemků, které jsou rozdělen podle funkce a polohy. První skupina jsou pozemky v blízkosti místní komunikace vedoucí z Výšinky směrem na Dubový Dvůr. Pozemky jsou nevýznamné výměry a jsou součástí většího celku cesty a pomocného pozemku cesty se zpevněným prašným povrchem. Tyto pozemky se nacházejí o pozemků zapsaných na LV 138.
Druhá skupina jsou pozemky trvalého travního porostu na několika místech katastru, kde slouží v souladu se zápisem ke svému účelu jako louka nebo pastvina.
Třetí skupina jsou pozemky vedené v katastru jako zahrada a to na západní straně zástavby Horního Žďáru kde navazují na pozemky zapsané na LV 245 na jejich výhodní straně u objektů čp. 34 a čp 107.
Čtvrtou skupinou jsou pak lesní pozemky s lesním porostem na pozemcích v jednom celku obklopené pastvinami. Lesní porosty jsou oceněny podle lesních hospodářských plánů.
Pátou skupinou jsou pak pruhy pozemků oceněné jako ostatní zemědělské pozemky hospodářsky nevyužitelné mezi jinými kulturami s náletovým porostem.

Porosty LV 245 - Jedná se o porosty v nezastavěném území obce, převážně javor a keře.

Porosty LV 284 - Jedná se o porosty v nezastavěném území obce, na lesních pozemcích obklopenými pastvinami.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh