Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce n.O., okr. Chomutov

Spisová značka
030 EX 12797/16
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 1811/14 (zastavěná plocha a nádvoří), stavby bez čp/če, (rod. rekr, LV 11000) a pozemku parc. č. 1811/45 (trvalý travní porost) v kat. území Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, zapsáno na LV 2299.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné, plné. K chatě patří oplocaná zahrada.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 800 m severně od okraje zastavěné městské části Miřetice v místní zahrádkářské osadě „Osada 1”. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavená plocha a nádvoří a trvalý travní porost o výměře 327 m2. pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 1811/14 se nachází zděná chatka. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatém pozemku parc. č. 1811/45 se nacházejí porosty, skleník, terasové terénní úpravy. V době oceňování byly pozemky neudržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1811/42, který je ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lesní Klášterec nad Ohří. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha rekreace - zahrádkové osady.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 271/09
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemcích parc. č. 76 (ostatní plocha), parc. č. 171/12 (orná půda), parc. č. 438/1 (ostatní plocha), parc. č. 553/10 (orná půda), parc. č. 553/11 (orná půda), parc. č. 814/17 (trvalý travní porost), parc. č. 848/3 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 934/1 (orná půda), parc. č. 934/4 (orná půda) a parc. č. 1175/2 (ostatní plocha), vše v kat. území Přibenice, obec Lubenec, okres Louny, zapsáno na LV 84.

Pozemky parc. č. 76 a parc. č. 1175/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 76 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 747 m2. Pozemek parc. č. 1175/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 281 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Pozemek parc. č. 171/12 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 10 976 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako zemědělská plocha. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1141/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 438/1, parc. č. 553/11 a parc. č. 553/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 438/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 937 m2. Pozemek parc. č. 553/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 644 m2. Pozemek parc. č. 553/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 24 987 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 553/129 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 814/17, parc. č. 848/3 a parc. č. 848/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 814/17 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 12 773 m2. Pozemek parc. č. 848/3 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 848/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 151 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 814/39 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 934/1 a parc. č. 934/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 934/1 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 19 126 m2. Pozemek parc. č. 934/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 2 303 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1158/1 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje.

S nemovitými věcmi je spojeno pachtovní právo ve prospěch BOTEP Plus, spol. s r.o.

Fotogalerie

 

1/8 pozemků v obci Kondrac, k.ú. Dub u Kondrace, okres Benešov

Spisová značka
030 EX 49463/13
Město
Kondrac
Okres
Benešov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 (jedna osmina) na pozemcích parc. č. 384/5 (orná půda), parc. č. 384/6 (orná půda) a parc. č. 385/16 (lesní pozemek) v kat. území Dub u Kondrace, obec Kondrac, okres Benešov, zapsáno na LV 42.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,8 km severně od okraje zastavěné části obce Dub. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a lesní pozemek o výměře 12 805 m2. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Pozemky jsou svažité k severní straně. Na pozemku parc. č. 385/16 se nachází listnatý lesní porost. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 950, který je ve vlastnictví obce Kondrac.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Lichnov, k.ú. Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 131/06
Město
Lichnov
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1087, jehož součástí je stavba č.p. 336 (rod.dům) a pozemků p.č. 1088 a p.č. 1249, evidovaných na LV č. 118, k.ú. Lichnov u Bruntálu a obec Lichnov, okres Bruntál.

Dům č. p. 336 je zděný, přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou nad hlavní částí, plochou střechou nad vstupní verandou a pultovou střechou nad přístavbou garáže s kotelnou v zadní části. Umístěn je jako samostatně stojící uvnitř zahrady s odstupem cca 20 m od silnice.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku. Dle informací sdělených při místním šetření činí stáří domu cca 100 let. Do současného stavu byl dům uveden téměř kompletní rekonstrukcí provedenou cca před 35 lety. V rámci rekonstrukce byly dle sdělení vyměněny veškeré prvky krátkodobé životnosti, přistavěna byla vstupní veranda a garáž s kotelnou u zadní štítové zdi. Z původního domu zůstaly zachovány základy, nosné zdivo, stropní konstrukce a krov. Stavebně technický stav objektu je celkově poměrně dobrý, odpovídá provedené rekonstrukci a běžné údržbě.

Pozemek p.č. 1087 je rovinatý a má přibližně tvar písmene L. Na části pozemku vlevo vpředu je situován rodinný dům, na části pozemku vlevo vzadu jsou situovány kolny. Nezastavěné části tohoto pozemku pak zaujímá dvůr za domem (převážně zatravněný) a částečně zpevněná plocha před domem odkud je vstup do domu a vjezd do garáže. Pozemek p.č. 1088 je rovněž rovinatý a má nepravidelný tvar. Tento pozemek zaujímá zatravněná zahrada s ovocnými a okrasnými dřevinami. V přední části tohoto pozemku u silnice je umístěn betonový sloup elektrického vedení a v pravém předním rohu pak sakrální památka – kříž. Pozemek p.č. 1249 slouží jako štěrková příjezdová cesta od silnice, a to na základě věcného břemene i pro sousední dům na pozemku p.č. 1083. Vzájemné situování a návaznosti pozemků jsou zřejmé z přiložených mapových podkladů.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Klučov, k.ú. Skramníky, okres Kolín

Spisová značka
030 EX 2802/13
Město
Klučov
Okres
Kolín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 35 (součástí je stavba Skramníky, č.p. 21, rod.dům) v obci Klučov, evidovaných na listu vlastnictví č. 36, v katastrálním území Skramníky, okres Kolín.

Rodinný dům je v uliční části osazený do terénu, přízemní s volným půdním prostorem. Stavba podstandardního vybavení a provedení. Opotřebení uvažuji 85%. Objekt před celkovou modernizací a rekonstrukcí.
Dispozice: INP chodba, kuchyň, 2x pokoj, suché WC.

Oceňovaný pozemek je zastavěný rodinným domem s doprovodnými stavbami, svažitý pozemek - stavba osazena částečně do terénu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Přerov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 735/11
Město
Přerov
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 4293/58, v obci Přerov, zapsané na listu vlastnictví č. 6418, k.ú. Přerov, okres Přerov.

Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 2796 a 2797 (bytový dům), která je evidovaná na LV č. 6361 pro k.ú. Přerov. Jedná se o stavbu panelového bytového domu, kdy oceňovaný pozemek je situován pod východním rohem bytového domu č.or. 38. Charakter pozemku je rovinatý, pozemek je celý zastavěný. Dle ÚP je evidován v plochách Bytového bydlení – BB. Přístup možný z veřejné pozemní komunikace na pozemku p.č. 4293/61 (ostatní plocha, zeleň), který je součástí oceňovaného majetku.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 3074/12
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 stavby Vraclav, č.p. 164 (rod.dům) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Jedná se o podsklepený, zděný rodinný dům s přízemím, zastřešený sedlovou střechou s využitým podkrovím.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dokončen v roce 1972.
Současný stavebně-technický stav domu lze, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, odpovídající uvedenému stáří. Dům je uživatelný, nicméně z hlediska morálního opotřebení interiérových prvků a vybavení již neodpovídá současným standardům bydlení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

10/32 pozemků v obci Kozomín, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30320/13
Město
Kozomín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 10/32 pozemků p.č. 123 a p.č. 351/9 v obci Kozomín, zapsané na listu vlastnictví č. 284 k.ú. Kozomín, okres Mělník.

Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů, které se nachází cca 250 m od zastavěného území obce. Na pozemku p.č. 351/9 se nachází koryto řeky a na pozemku p.č. 123 se nachází náletové keřové porosty. V době ocenění nebyly pozemky využívané a udržované. Jsou mírně svažité a vede k nim nezpevněná cesta ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 RD v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 25130/13
Město
Přibyslav
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 3/4 rodinného domu č.p. 403 na pozemku p.č. St. 278/1 v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod. Vše zapsané na listu vlastnictví č. 913, k.ú. Přibyslav.

Jedná se o zděný volně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, zastřešený sedlovou střechou. Půdorysný tvar domu je písmene "L".  Stavebně-technický stav domu je z pohledu z exteriéru značně zhoršený. Příslušenství tvoří zděné oplocení, jímka a studna.

Pozemek, který je z převážné části zastavěn rodinným domem je rovinatého charakteru. V místě jsou dostupné veškeré IS a je možné jejich napojení.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Lesní pozemek v obci Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

Spisová značka
030 EX 25130/13
Město
Přibyslav
Okres
Havlíčkův Brod

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - lesního pozemku p.č. 1417/2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1133, k.ú. Přibyslav, obec Přibyslav, okres Havlíčkův Brod.

Jedná se o lesní pozemek o celkové výměře 2.523 m2. Na pozemku se nachází trvalé porosty, dřevěná chatka nezapsaná v KN, torzo původního dřevěného krmelce. Pozemek se nachází 2 km jihozápadním směrem od centra Přibyslavi, na okraji lokality se zástavbou objektů k rekreaci.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh