Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Pozemek (orná půda) v obci Popůvky, k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
030 EX 2906/19
Město
Popůvky
Okres
Brno-venkov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku parc. č. 1625/3 (orná půda) v kat. území Popůvky u Brna, obec Popůvky, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 1362.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 150 m východně od okraje zastavěné části obce Popůvky. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 311 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený keřovými porosty a na jižní straně koryto Troubského potoka. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. 1625/4, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda a z male části jako návrh na zkapacitnění dálnice D1. Část pozemku je zahrnuta v lokálním biokoridoru.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. 1625/1 ve prospěch pozemku parc. č. 1625/3.

Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. 1625/4 ve prospěch pozemku parc. č. 1625/3.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/90 pozemků v obci Hajnice, k.ú. Dolní Žďár, Horní Žďár, okres Trutnov

Spisová značka
030 EX 4788/13
Město
Hajnice
Okres
Trutnov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnických podílů ideální 1/90 na pozemcích p.č. 23 (trvalý travní porost) a 25/1(ostatní plocha) v obci Hajnice, k.ú. Dolní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č.170, na pozemcích parc. č. 735/15 (orná půda) a 735/16 (orná půda) v obci Hanice, k.ú. Horní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č. 138, na pozemcích p.č. 85, p.č. 86, p.č. 87/1, p.č. 89 (orná půda) v obci Hajnice, k.ú. Horní Žďár, okres trutnov, evidovaných na LV č. 245, na pozemcích p.č. 78/19 (trvalý travní porost), p.č. 78/21 (orná půda), p.č. 82/3 (zahrada), p.č. 87/4 (zahrada), p.č. 101 (ostatní plocha, p.č. 102/1 (trvalý travní porost), p.č. 102/4 (ostatní plocha), p.č. 102/6 (lesní pozemek), p.č. 102/7 (trvalý travní porost), p.č. 106/11 (trvalý travní porost), p.č. 136 (trvalý travní porost), p.č. 137 (lesní pozemek, p.č. 139 (ostatní plocha), p.č. 142/1 (trvalý travní porost), p.č. 433 (trvalý travní porost), p.č. 720 (trvalý travní porost), p.č. 735/14 (trvalý travní porost), p.č. 1636/47 (ostatní plocha, p.č. 1636/60 (ostatní plocha), p.č. 1636/81 (ostatní plocha) v obci Hajnice, k.ú. Horní Žďár, okres Trutnov, evidovaných na LV č. 284.

Oceňované pozemky se rozkládají na několika místech katastru západně od Horního Žďáru v jakémsi přerušovaném pruhu směrem na Satranský kopec a Dubový Dvůr. Pozemky jsou převážně zemědělské na zvlněném terénu s menšími sklony. Horní a Dolní Žďár jsou nesrostlé s obcí Hajnice, pod kterou správně patří.

LV 138 - Jedná se o dva zemědělské pozemky orné půdy v blízkosti místní komunikace vedoucí z Výšinky směrem na Dubový Dvůr v západní části katastru. Pozemky jsou na velmi mírně skloněném terénu k severovýchodu. Na pozemcích, které jsou rozděleny polní cestou je trvalý travní porost.

LV 245 - Jedná se o soubor pozemků trvalého travního porostu nedaleko západní části zástavby obce Horní Žďár, konkrétně u objektu čp. 34. Pozemky jsou na zvlněném terénu se sklonem k východu. Na pozemcích jsou trvalé porosty dřevin jednotlivých stromů a keřů menšího rozsahu. Přístup je možný z východu po obecním pozemku po neudržované prašné cestě. Pozemky mohou plnit funkci zahrady k pozemku na p.p.č. 1652.

LV 284 - Jedná se o větší počet pozemků, které jsou rozdělen podle funkce a polohy. První skupina jsou pozemky v blízkosti místní komunikace vedoucí z Výšinky směrem na Dubový Dvůr. Pozemky jsou nevýznamné výměry a jsou součástí většího celku cesty a pomocného pozemku cesty se zpevněným prašným povrchem. Tyto pozemky se nacházejí o pozemků zapsaných na LV 138.
Druhá skupina jsou pozemky trvalého travního porostu na několika místech katastru, kde slouží v souladu se zápisem ke svému účelu jako louka nebo pastvina.
Třetí skupina jsou pozemky vedené v katastru jako zahrada a to na západní straně zástavby Horního Žďáru kde navazují na pozemky zapsané na LV 245 na jejich výhodní straně u objektů čp. 34 a čp 107.
Čtvrtou skupinou jsou pak lesní pozemky s lesním porostem na pozemcích v jednom celku obklopené pastvinami. Lesní porosty jsou oceněny podle lesních hospodářských plánů.
Pátou skupinou jsou pak pruhy pozemků oceněné jako ostatní zemědělské pozemky hospodářsky nevyužitelné mezi jinými kulturami s náletovým porostem.

Porosty LV 245 - Jedná se o porosty v nezastavěném území obce, převážně javor a keře.

Porosty LV 284 - Jedná se o porosty v nezastavěném území obce, na lesních pozemcích obklopenými pastvinami.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (ost.plocha, zahrada, lesní pozemek, vodní plocha) v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 29303/14
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální na pozemcích parc. č. 2431/22 (ostatní plocha), parc. č. 2904/1 (zahrada), parc. č. 2987/19 (lesní pozemek), parc. č. 3043/5 (ostatní plocha), parc. č. 3131/20 (lesní pozemek), parc. č. 3140/27 (vodní plocha), parc. č. 4503/9 (zahrada), parc. č. 4503/12 (zahrada), parc. č. 4504/9 (vodní plocha), parc. č. 4506/20 (zahrada) a parc. č. 4549/7 (zahrada) v kat. území Moravský Krumlov, obec Moravský Krumlov, okres Znojmo, zapsáno na LV 41.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 30 - 700 m severně, východně až jižně od okraje zastavěné městské části Rakšice. Jedná se o soubor nesousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, zahrada, lesní pozemek a vodní plocha o výměře 987 m2. Na pozemcích parc. č. 4506/20 a parc. č. 4549/7 se nacházejí nezpevněné cesty. Na travnatých pozemcích parc. č. 4504/9, parc. č. 4503/9 a parc. č. 4503/1 se nacházejí porosty. Na pozemku parc. č. 3131/20 se nachází akátový lesní porost starý cca 75 let. Na pozemku parc. č. 2431/22 se nachází nezpevněná cesta. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy pro zahrádkové osady, plochy lesní, plochy zemědělské a plocha změn na plochu smíšeně obytnou.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (ostatní plocha, lesní pozemek, vodní plocha) v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 29303/14
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemcích parc. č. 4278/11 (ostatní plocha), parc. č. 4303/83 (lesní pozemek), parc. č. 4310/57 (lesní pozemek), parc. č. 4310/93 (lesní pozemek), parc. č. 4313/4 (ostatní plocha), parc. č. 4313/28 (ostatní plocha), parc. č. 4341/72 (ostatní plocha), parc. č. 4367/39 (lesní pozemek), parc. č. 4367/67 (lesní pozemek), parc. č. 4367/105 (lesní pozemek), parc. č. 4372/84 (vodní plocha), parc. č. 4382/28 (ostatní plocha), parc. č. 4386/57 (ostatní plocha) a parc. č. 4451/51 (lesní pozemek) v kat. území Moravský Krumlov, obec Moravský Krumlov, okres Znojmo, zapsáno na LV 5046.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 250 - 1 700 m východně až jihovýchodně od okraje zastavěné městské části Rakšice. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků tvaru úzkých pásů a drobných pozemků komunikace. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky, ostatní plocha a vodní plocha o výměře 3 762 m2. Na lesních pozemcích se nacházejí různé porosty (olše) staré 80 - 95 let a (akáty) staré 80 a 15 let. Na pozemcích parc. č. 4382/28 a parc. č. 4386/57 se nacházejí nezpevněné cesty. Na travnatém pozemku parc. č. 4278/11 se nacházejí keřové porosty. Na pozemku parc. č. 4372/84 se nachází koryto místního potoka. Na pozemku parc. č. 4341/72 se nachází část zpevněné komunikace. V době oceňování byly pozemky využívané. K některým pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, plochy přírodní, plochy zemědělské, plochy vodní a vodohospodářské a plocha dopravní infrastruktury účelových komunikací.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků (orná půda, ostatní plocha) v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 29303/14
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemcích parc. č. 4275/40 (orná půda), parc. č. 4282/88 (orná půda), parc. č. 4302/22 (orná půda), parc. č. 4307/3 (orná půda), parc. č. 4307/41 (orná půda), parc. č. 4314/9 (orná půda), parc. č. 4360/49 (orná půda), parc. č. 4369/32 (ostatní plocha), parc. č. 4384/93 (orná půda), parc. č. 4391/146 (orná půda), parc. č. 4431/66 (orná půda), parc. č. 4431/119 (orná půda), parc. č. 4439/20 (orná půda) a parc. č. 4436/209 (orná půda) v kat. území Moravský Krumlov, obec Moravský Krumlov, okres Znojmo, zapsáno na LV 4614.

Oceňované pozemky se nacházej cca 150 - 2 000 m jižně až jihovýchodně od okraje zastavěné městské části Rakšice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 13 798 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou nebo porostem a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou převážně rovinné, a nebo svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemku parc. č. 4360/49 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 4341/1, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. K pozemku parc. č. 4307/3 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4358/10, který je ve vlastnictví města Moravský Krumlov.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské.

Pozemky na LV č. 4614 a LV č. 5021 jsou pronajímané společnosti Agrodružstvo - Rakšice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemku (zahrada) v obci Moravský Krumlov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 29303/14
Město
Moravský Krumlov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. 4506/17 (zahrada) v kat. území Moravský Krumlov, obec Moravský Krumlov, okres Znojmo, zapsáno na LV 4204.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 700 m jihozápadně od okraje zastavěné městské části Rakšice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 19 m2. Pozemek je na jižní a na západní straně ohraničený porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4549/7, který je předmětem ocenění.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha pro zahrádkové osady.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 pozemků (trvalý travní porost, ostatní plocha) v obci Osek, k.ú. Osek u Duchcova, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 4529/16
Město
Osek
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemcích parc. č. 550/1 (trvalý travní porost), parc. č. 550/2 (trvalý travní porost) a parc. č. 550/7 (ostatní plocha) v kat. území Osek u Duchcova, obec Osek, okres Teplice, zapsáno na LV 174.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 100 m východně od okraje zastavěné části města Osek. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 4 184 m2. Soubor pozemků je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na větší části souboru travnatých pozemků se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům je přístup po zpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 896/1, který je ve vlastnictví města Osek.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 100 m. Přípojky nebylo možné ověřit. V územním plánu je jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská. Přibližně polovina souboru pozemků vedená jako plocha územní rezervy plochy bydlení a plocha silniční dopravy. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Městský úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/24 pozemku (orná půda) v obci Skalice, k.ú. Skalice u Smiřic, okres Hradec Králové

Spisová značka
030 EX 8408/15
Město
Skalice
Okres
Hradec Králové

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu ideální 1/24 na pozemku parc. č. 1399 (orná půda) v kat. území Skalice u Smiřic, obec Skalice, okres Hradec Králové, zapsáno na LV 305.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 900 m jižně od okraje zastavěné části obce Skalice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 11 601 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený korytem místního potoka a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost FARMA POUR s.r.o. nemá na pozemek uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu v obci Rtyně nad Bílinou, k.ú. Velvěty, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 41861/13
Město
Rtyně nad Bílinou
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 k rodinnému domu č.p. 28 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 89 a č. 917 v kat. území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou, okres Teplice.

Rodinný dům č.p. 28 se nachází na okraji obce Kozlíky. Pozemek se skládá ze dvou parcel. Dům je vnitřní řadový, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Základy domu jsou kamenné, nosné svislé konstrukce zděné, střecha sedlová, krytina pálená tašková. Krov částečně chybí, propadlá stropní konstrukce. Dům je špatném technickém stavu, kdy je možné obývat jen část domu. Objekt je odpojen od všech sítí.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/12 rodinných domů se zahradou v obci Kladno, k.ú. Dubí u Kladna, okres Kladno

Spisová značka
030 EX 1777/09
Město
Kladno
Okres
Kladno

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 na pozemku parc. č. 1887 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 393 Dubí, způsob využití: rodinný dům, na pozemku parc. č. 1888 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 394 Dubí, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 1889 (zahrada) vše v kat. území Dubí u Kladna, obec Kladno, část obce Dubí, okres Kladno, zapsáno na LV 30635.

Jedná se o zděné stavby s jedním nadzemním podlažím. Založení je pravděpodobně na základových pasech. Konstrukce budov je převážně zděná a jejich stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Objekty jsou v havarijním stavu vhodné ke kompletní rekonstrukci nebo demolici. Fasáda není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Objekt je částečně podsklepený. Střecha budov je plochá s krytinou převážně z vlnovek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena komínem. Okna jsou dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. Ke stavbám patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Plynovod a kanalizace se nachází v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální kamny na tuhá paliva.

Na pozemku parc. č. 1887 stojí stavba rodinného domu č.p. 393. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 161 m2. Na pozemku parc. č. 1888 stojí stavba rodinného domu č.p. 394. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 50 m2. Pozemek parc. č. 1889 navazuje na výše uvedené pozemky a tvoří s nimi jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 63 m2. Pozemky jsou neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 40/1 a 877/1, které jsou ve vlastnickém právu statutárního města Kladno.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh