Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9009/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - objektu rodinné rekreace č.e. 1416, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město, LV č. 1055 na pozemku parc.č. 1700 (ve vlastnictví jiného vlastníka – LV č. 10001 – Statutárního města Brna).

Oceňovaný objekt č.p. 1416 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 1699 o výměře 277 m? vedený jako zahrada, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna je objekt nachází v plochách určených pro rekreaci.
Lokalita se nachází v záplavové zóně 3 – v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 rodinného domu s pozemekem v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 33979/16
Město
Ústí nad Orlicí
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/24 na pozemku st.p.č. 350 se stavbou RD čp. 273, pozemku st.p.č. 351/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí, zapsané na LV č. 714, vedené u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Stavba je řadová krajní, nepodsklepená, přízemní se stavebně neupravenou půdou, zastřešená sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek. Stavba RD obsahuje 2 byty o velikosti 2+1 s vlastním příslušenstvím, se společnou chodbou a jedním vchodem. Byt ve východní části (uliční) je užíván, byt v západní (dvorní) části je trvale neobydlen, je v zanedbaném stavu. Po dřevěných schodech je přístupná půda, v její východní části je dřevěnou konstrukcí vymezena místnost, která nesplňuje podmínky obytné místnosti. Stavba je na betonových a kamenných základech, s dodatečně provedenou hydroizolací, svislé konstrukce zděné z cihel, střecha sedlová, klempířské konstrukce jednoduché, vnější omítky vápenné, okna v části plastová izolační a ostatní dřevěná zdvojená. Vnitřní omítky vápenné štukové, podlahy různé - prkenné, PVC a betonové, v části s keramickou dlažbou, stropy s rovnými podhledy. Koupelny jsou vybaveny vanou, WC jsou splachovací. Kuchyně vybaveny jednoduchou linkou. Vytápění ve východním bytě etážové plynové, v západním lokální plynovými topidly, ohřev TUV el. boilerem.
Příslušenstvím je vedlejší stavba zděné kolny s navazujícími dřevěnými kolnami (zastřešené pultovou střechoua dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí NN, VV, VK, plyn a zpevněné plochy ze zámkové dlažby okolo stavby, částečného oplocení.
Stavebně technický stav:
Z dokumentace vyplývá vybudování stavby v r. 1901, v dalších letech došlo k rozdělení stavby na 2 byty, dále byla před cca. 50 lety provedena obnova krytiny, v předním bytě byly provedeny rozvody etážového vytápění a osazení plynového kotle a zřízení koupelny. V posledních 15 letech byla opravena fasáda a v uliční části vyměněna okna za plastová. Celkový technický stav odpovídá stáří a realizovaným úpravám. Negativní okolností je záplavové území (4 zóna). Objekt vyžaduje náklady na modernizaci a revitalizaci, zvláště do západního bytu, který je v posledních letech neužíván a neudržován.

Pozemek st.p.č. 350 je z části zastavěn stavbou RD, zbylá část tvoří nádvoří, pozemek stp.č. 351/2 je nádvořím a pozemek p.č. 135/3 je zahradou, pozemek je oplocen, rovinatý. Území je zainvestováno, napojeno na VV, NN, VK, plyn, obec nemá platnou cenovou mapu pozemků, užívání je v souladu s právním stavem.
Pozemky se stavbou RD tvoří funkční celek, tzn. že pozemky mají shodného vlastníka, funkčně spolu souvisí a jsou určeny ke společnému užívání. Tvoří proto funkční celek ve smyslu §9 zákona č. 151/97 Sb. O oceňování majetku. Budou proto oceněny společně jako funkční celek.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Družstevní byt 2+1 v obci Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, okres Teplice

Spisová značka
030 EX 19073/18
Město
Teplice
Okres
Teplice

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - členského podílu v bytovém družstvu s nímž je spojeno právo užívat bytovou jednotku č. 7  v bytovém domě stojícím na pozemku p.č. 1487/2 v obci Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 6827, k.ú. Teplice - Trnovany, okres Teplice.

Jedná se o ocenění členských práv a povinností člena Bytového družstva Trnovany, Masarykova 285, 415 01 Teplice, IČO: 25036921, s právem užívání družstevního bytu č. 7 v budově č.p. 1448, příslušející k části obce Trnovany, na pozemku p.č. 1487/2, zapsané na listu vlastnictví č. 6827, vše v k.ú. Teplice-Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, který se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Hlávkova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2293 a dále přes pozemky p.č. 1487/5 a p.č. 1487/8, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Pozemek pod objektem p.č. 1487/2 (LV č. 6827) je ve vlastnictví Bytového družstva Trnovany. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1977. Přibližně v roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2012 byl pořízen nový výtah. V letech 2013 a 2018 byla provedena výměna vstupních dveří. V letech 2014 a 2020 byla provedena výmalba a výměna osvětlení společných prostor. V roce 2016 byla provedena oprava podlah společných prostor. V roce 2017 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2018 byla provedena výměna střešní krytiny.
Družstevní byt je dispozičně řešen jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dle sdělení Bytového družstva Trnovany výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 7 ke dni 20.4.2020 činí 0,- Kč.
Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených členských právech a povinnostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (trvalý travní porost) v obci Malenovice, okres Frýdek-Místek

Spisová značka
030 EX 8781/19
Město
Malenovice
Okres
Frýdek-Místek

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1185/2 evidovaného na LV č. 3068 pro k.ú. Malenovice, obec Malenovice, Moravskoslezský kraj.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti potoka Sibudov, na severozápadním okraji obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků v obci Vřesovice, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Vřesovice
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemků p.č. 615 (orná půda), p.č. 616 (orná půda), p.č. 1698 (lesní pozemek), p.č. 1701 (lesní pozemek), p.č. 1759/18 (ostatní plocha), p.č. 1759/20 (ostatní plocha), p.č. 1759/34 (orná půda), p.č. 1759/36 (orná půda).

Pozemky vedené na LV č. 569 v k.ú. Hýsly se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1,5 km severovýchodně od kraje obce, při komunikaci vedoucí z Hýsly do Vřesovic. Pozemky v k.ú. Vřesovice odpovídají stavu uvedeném v operátu KN, na lesních pozemcích, které navazují na ornou půdu, se nacházejí smíšené porosty, na pozemcích vedených jako ostatní plocha se nachází polní cesta.

 

Fotogalerie

 

Garáž v obci Ježov, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Ježov
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc.č. st. 292 jehož součástí je garáž bez č.p./č.e. k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín, LV č. 1251.

Garáž v Ježově je součástí řadových garáží u bytového domu č.p. 75 a přístup k ní je možný pouze průjezdem domu. Pozemek parc.č. st. 292, jehož součástí je garáž, vedený na LV č. 1251 v k.ú. Ježov se nachází poblíž centra obce, ve dvoře u bytového domu č.p. 75. Garáž je řadová vnitřní, zděná jednopodlažní s plochou střechou. Garáž je přístupná průjezdem domem č.p. 75 po pozemku parc.č. st. 121/1, který je ve spoluvlastnictví soukromých subjektů (vlastníků bytů) a obce, která má na pozemku spoluvlastnický podíl ve výši 947/4940.

Fotogalerie

 

1/8 pozemků (vinice) v obci Hýsly, okres Hodonín

Spisová značka
030 EX 12657/18
Město
Hýsly
Okres
Hodonín

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/8 pozemků parc.č. 1169/177, 1169/192, 1169/210 k.ú. Hýsly, obec Hýsly, okres Hodonín, LV č. 569.

Pozemky vedené na LV č. 569 v k.ú. Hýsly se nacházejí mimo souvisle zastavěnou část obce, cca 1,5 km severovýchodně od kraje obce, při komunikaci vedoucí z Hýsly do Vřesovic. Pozemky v k.ú. Hýsly jsou vedeny jako vinice, dle prohlídky při místním šetření se na nich nacházejí jen neudržované křoviny.

Fotogalerie

 

1/2 rekreační chaty se zahradou v obci Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce n.O., okr. Chomutov

Spisová značka
030 EX 12797/16
Město
Klášterec nad Ohří
Okres
Chomutov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 1811/14 (zastavěná plocha a nádvoří), stavby bez čp/če, (rod. rekr, LV 11000) a pozemku parc. č. 1811/45 (trvalý travní porost) v kat. území Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, zapsáno na LV 2299.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné, plné. K chatě patří oplocaná zahrada.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 800 m severně od okraje zastavěné městské části Miřetice v místní zahrádkářské osadě „Osada 1”. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavená plocha a nádvoří a trvalý travní porost o výměře 327 m2. pozemky jsou ohraničené drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku parc. č. 1811/14 se nachází zděná chatka. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatém pozemku parc. č. 1811/45 se nacházejí porosty, skleník, terasové terénní úpravy. V době oceňování byly pozemky neudržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1811/42, který je ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lesní Klášterec nad Ohří. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha rekreace - zahrádkové osady.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 271/09
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemcích parc. č. 76 (ostatní plocha), parc. č. 171/12 (orná půda), parc. č. 438/1 (ostatní plocha), parc. č. 553/10 (orná půda), parc. č. 553/11 (orná půda), parc. č. 814/17 (trvalý travní porost), parc. č. 848/3 (ostatní plocha), parc. č. 848/4 (ostatní plocha), parc. č. 934/1 (orná půda), parc. č. 934/4 (orná půda) a parc. č. 1175/2 (ostatní plocha), vše v kat. území Přibenice, obec Lubenec, okres Louny, zapsáno na LV 84.

Pozemky parc. č. 76 a parc. č. 1175/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 76 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 747 m2. Pozemek parc. č. 1175/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 281 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Pozemek parc. č. 171/12 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 10 976 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako zemědělská plocha. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1141/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 438/1, parc. č. 553/11 a parc. č. 553/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 438/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 937 m2. Pozemek parc. č. 553/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 644 m2. Pozemek parc. č. 553/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 24 987 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 553/129 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 814/17, parc. č. 848/3 a parc. č. 848/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 814/17 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 12 773 m2. Pozemek parc. č. 848/3 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 848/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 151 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 814/39 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 934/1 a parc. č. 934/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 934/1 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 19 126 m2. Pozemek parc. č. 934/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 2 303 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1158/1 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje.

S nemovitými věcmi je spojeno pachtovní právo ve prospěch BOTEP Plus, spol. s r.o.

Fotogalerie

 

1/6 hospodářské budovy s pozemkem v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Spisová značka
030 EX 271/09
Město
Lubenec
Okres
Louny

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/6 na pozemku parc. č. St. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: zem. stavba, včetně příslušenství a parc. č. 1130/4 (ostatní plocha), vše v kat. území Přibenice, obec Lubenec, část obce Přibenice, okres Louny, zapsáno na LV 114.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní hospodářskou budovu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Vrata budovy jsou plechová. K budově patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 18/1 stojí stavba hospodářské budovy bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemek parc. č. 1130/4 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 18/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 542 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

Newsletter

V případě zájmu o naše dražby Vám rádi zašleme pravidelné informace.

Formulář

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh