Připravované dražby nemovitostí

V této části naleznete informace o připravovaných dražbách nemovitostí. Jakmile bude v rámci exekuce rozhodnuto o konání dražby těchto nemovitostí, objeví se podrobné informace o nařízené dražbě včetně znaleckého posudku a fotografií dražených nemovitostí v části DRAŽBY – NEMOVITOSTI.

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

1/60 rodinného domu v obci Brno, k.ú. Štýřice, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 1121/10
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci  -  spoluvlastnického podílu ideální 1/60 rodinného domu č.p. 687 na pozemku parc.č. 896 (vedeného na LV č. 10001 ve vlastnictví Statutárního města Brna) vedeného na LV č. 5907 v k.ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj.

Oceňovaný rodinný dům č.p. 687 na pozemku parc.č. 896 (vedeném na LV č. 10001) se nachází při ulici Kamenná čtvrť, která navazuje na ulici Červený kopec, která odbočuje z ulice Vinohrady. Jedná se o vedlejší neprůjezdnou ulici. V nejbližším okolí se nacházejí objekty bydlení - rodinné domy, které se nacházejí převážně na pozemcích jiného vlastníka – Statutárního města Brna.
Oceňovaný rodinný dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je jednopodlažní se sedlovou střechou, s jednopodlažní přístavbou s plochou střechou, kde se předpokládá umístění sociálního zařízení a vstupu. Půdorysně je ve tvaru přibližného obdélníka s připojenou obdélníkovou přístavbou s plochou střechou.
Lokalita katastrálního území je kopcovitá, oceňovaný rodinný dům je postaven na mírně svažitém pozemku.
Lokalita s oceňovaným rodinným domem se nachází v 1. záplavové zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

Prohlídka rodinného domu byla provedena pouze zvenčí, v termínu prohlídky nebyl žádný ze spoluvlastníků zastižen a prohlídka interiéru nebyla znalci umožněna. U rodinného domu se předpokládá standardní provedení zhoršeného technického stavu před rekonstrukcí. Vzhledem k zastavěné ploše rodinného domu cca 50 m? se předpokládá v části se sedlovou střechou umístění dvou pokojů a v přístavbě s plochou střechou vstup do domu a sociální zařízení. Základy se předpokládají betonové nebo kamenné pravděpodobně bez izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné. Střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítky vápenocementové, poškozené. Vybavení domu se předpokládá standardní až podstandardní.

Rodinné domy v Kamenné kolonii se stavěly ve 20 – 30. letech minulého století. Je předpoklad, že oceňovaný rodinný dům je starý cca 90 let. Jednopodlažní přístavba s plochou střechou pravděpodobně s koupelnou je mladšího data. Dle vnějšího ohledání lze konstatovat, že technický stav rodinného domu je zhoršený, dům je určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (ostatní plocha) v obci Kolešovice, okres Rakovník

Spisová značka
030 EX 1606/08
Město
Kolešovice
Okres
Rakovník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnickéhho podílu ideální 1/4 na pozemku p.č. 68/14 (ostatní plocha) v obci Kolešovice, k.ú. Kolešovice, okres Rakovník. evidované na LV č. 722.

Oceňovaný pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Kolešovice. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 227 m2. Pozemek je na západní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky a na jižní straně zděným domem. V době oceňování byl rovinný pozemek nevyužívaný. K pozemku je přístup přes sousední pozemek parc. č. St. 75, který je ve vlastnictví pana Jana Efenberga.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 80 m. Přípojky nebylo možné ověřit. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

 

1/12 rekreační chaty v obci Bítov, okres Znojmo

Spisová značka
030 EX 2286/06
Město
Bítov
Okres
Znojmo

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/12 stavby č.e. 975 Bítov, způsob využití: jiná stavba, která stojí na pozemcích parc. č. St. 495/155 (LV 27) a parc. č. 506/88 (LV 14) v kat. území Bítov, obec Bítov, část obce Bítov, okres Znojmo, zapsáno na LV 475.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s obytným podkrovím s č.e. 975. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Okna jsou částečně opatřená dřevěnými okenicemi a mřížemi. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě nepatří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Na pozemcích parc. č. St. 495/155 a parc. č. 506/88 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 975. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky nejsou předmětem ocenění, jsou ve vlastnickém právu České republiky. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 495/47 ve vlastnickém právu České republiky.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/20 pozemků (orná půda, trvalý travní porost) v obci Brno, k.ú. Komín, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 8364/12
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/20 na pozemku parc. č. 5706 (trvalý travní porost) a pozemku parc. č. 5885 (orná půda), v k.ú. Komín, obec Brno, okres Brno-město, LV č. 7294.

Pozemek parcelní č. 5706 o výměře 2 663 m2 je v katastru nemovitostí evidován jako trvalý travní porost. Je situovaný východně od pozemku parcelní č. 5863, východně od veřejného letiště Medlánky. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a k datu ocenění je využíván jako orná půda. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 21000. Jedná se o velmi produkční půdu. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Petr Juránek, U památníku 176/20, Kníničky, 63500 Brno.

Pozemek parcelní č. 5885 o výměře 2 447 m2 se nachází jižně od pozemku parc. č. 5863 a v katastru nemovitostí je evidován jako orná půda. Pozemek je součástí většího zemědělského celku a je svažitý. Část pozemku (o výměře 1 052 m2) je dle vztahu k BPEJ v území s číselným označením 20810, část pozemku (o výměře 14 m2) má označení 20850, část pozemku (o výměře 342 m2) má označení 21000 a část (o výměře 1 039 m2) má označení 21010. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.08.50 legislativně spadá do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 10,09 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 53. Jedná se o málo produkční půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.10.10 legislativně spadá do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 14,64 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 76. Jedná se o produkční půdy. Dle centrálního registru půdy LPIS je pozemek obhospodařován. Uživatelem je Zemědělská společnost Veveří, a.s., č.p. 305, 664 81 Veverské Knínice.

Dle platného územního plánu města Brna jsou všechny oceňované pozemky z převážné části součástí zemědělského půdního fondu jako plocha stabilizovaná nestavební. Pozemek parcelní č. 6111 je na nestavební stabilizované ploše s funkcí krajinné zeleně.

 

Fotogalerie

 

Rekreační chata v obci Brno, k.ú. Bystrc, okres Brno-město

Spisová značka
030 EX 9009/19
Město
Brno
Okres
Brno-město

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - objektu rodinné rekreace č.e. 1416, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město, LV č. 1055 na pozemku parc.č. 1700 (ve vlastnictví jiného vlastníka – LV č. 10001 – Statutárního města Brna).

Oceňovaný objekt č.p. 1416 je veden v operátu KN jako objekt pro rodinnou rekreaci. Pozemek, na kterém se nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna a předpokládá se existence nájemního vztahu – nájemní smlouva však nebyla doložena. Společně s rekreačním objektem je užívaný pozemek parc.č. 1699 o výměře 277 m? vedený jako zahrada, který je oplocen a tvoří celek s oceňovaným rekreačním objektem a který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Dle platného Územního plánu města Brna je objekt nachází v plochách určených pro rekreaci.
Lokalita se nachází v záplavové zóně 3 – v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

2/24 rodinného domu s pozemkem v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 33979/16
Město
Ústí nad Orlicí
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 2/24 na pozemku st.p.č. 350 se stavbou RD čp. 273, pozemku st.p.č. 351/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí, zapsané na LV č. 714, vedené u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Stavba je řadová krajní, nepodsklepená, přízemní se stavebně neupravenou půdou, zastřešená sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek. Stavba RD obsahuje 2 byty o velikosti 2+1 s vlastním příslušenstvím, se společnou chodbou a jedním vchodem. Byt ve východní části (uliční) je užíván, byt v západní (dvorní) části je trvale neobydlen, je v zanedbaném stavu. Po dřevěných schodech je přístupná půda, v její východní části je dřevěnou konstrukcí vymezena místnost, která nesplňuje podmínky obytné místnosti. Stavba je na betonových a kamenných základech, s dodatečně provedenou hydroizolací, svislé konstrukce zděné z cihel, střecha sedlová, klempířské konstrukce jednoduché, vnější omítky vápenné, okna v části plastová izolační a ostatní dřevěná zdvojená. Vnitřní omítky vápenné štukové, podlahy různé - prkenné, PVC a betonové, v části s keramickou dlažbou, stropy s rovnými podhledy. Koupelny jsou vybaveny vanou, WC jsou splachovací. Kuchyně vybaveny jednoduchou linkou. Vytápění ve východním bytě etážové plynové, v západním lokální plynovými topidly, ohřev TUV el. boilerem.
Příslušenstvím je vedlejší stavba zděné kolny s navazujícími dřevěnými kolnami (zastřešené pultovou střechoua dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí NN, VV, VK, plyn a zpevněné plochy ze zámkové dlažby okolo stavby, částečného oplocení.
Stavebně technický stav:
Z dokumentace vyplývá vybudování stavby v r. 1901, v dalších letech došlo k rozdělení stavby na 2 byty, dále byla před cca. 50 lety provedena obnova krytiny, v předním bytě byly provedeny rozvody etážového vytápění a osazení plynového kotle a zřízení koupelny. V posledních 15 letech byla opravena fasáda a v uliční části vyměněna okna za plastová. Celkový technický stav odpovídá stáří a realizovaným úpravám. Negativní okolností je záplavové území (4 zóna). Objekt vyžaduje náklady na modernizaci a revitalizaci, zvláště do západního bytu, který je v posledních letech neužíván a neudržován.

Pozemek st.p.č. 350 je z části zastavěn stavbou RD, zbylá část tvoří nádvoří, pozemek stp.č. 351/2 je nádvořím a pozemek p.č. 135/3 je zahradou, pozemek je oplocen, rovinatý. Území je zainvestováno, napojeno na VV, NN, VK, plyn, obec nemá platnou cenovou mapu pozemků, užívání je v souladu s právním stavem.
Pozemky se stavbou RD tvoří funkční celek, tzn. že pozemky mají shodného vlastníka, funkčně spolu souvisí a jsou určeny ke společnému užívání. Tvoří proto funkční celek ve smyslu §9 zákona č. 151/97 Sb. O oceňování majetku. Budou proto oceněny společně jako funkční celek.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Lichnov, k.ú. Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál

Spisová značka
030 EX 131/06
Město
Lichnov
Okres
Bruntál

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 1087, jehož součástí je stavba č.p. 336 (rod.dům) a pozemků p.č. 1088 a p.č. 1249, evidovaných na LV č. 118, k.ú. Lichnov u Bruntálu a obec Lichnov, okres Bruntál.

Dům č. p. 336 je zděný, přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou nad hlavní částí, plochou střechou nad vstupní verandou a pultovou střechou nad přístavbou garáže s kotelnou v zadní části. Umístěn je jako samostatně stojící uvnitř zahrady s odstupem cca 20 m od silnice.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 7 znaleckého posudku. Dle informací sdělených při místním šetření činí stáří domu cca 100 let. Do současného stavu byl dům uveden téměř kompletní rekonstrukcí provedenou cca před 35 lety. V rámci rekonstrukce byly dle sdělení vyměněny veškeré prvky krátkodobé životnosti, přistavěna byla vstupní veranda a garáž s kotelnou u zadní štítové zdi. Z původního domu zůstaly zachovány základy, nosné zdivo, stropní konstrukce a krov. Stavebně technický stav objektu je celkově poměrně dobrý, odpovídá provedené rekonstrukci a běžné údržbě.

Pozemek p.č. 1087 je rovinatý a má přibližně tvar písmene L. Na části pozemku vlevo vpředu je situován rodinný dům, na části pozemku vlevo vzadu jsou situovány kolny. Nezastavěné části tohoto pozemku pak zaujímá dvůr za domem (převážně zatravněný) a částečně zpevněná plocha před domem odkud je vstup do domu a vjezd do garáže. Pozemek p.č. 1088 je rovněž rovinatý a má nepravidelný tvar. Tento pozemek zaujímá zatravněná zahrada s ovocnými a okrasnými dřevinami. V přední části tohoto pozemku u silnice je umístěn betonový sloup elektrického vedení a v pravém předním rohu pak sakrální památka – kříž. Pozemek p.č. 1249 slouží jako štěrková příjezdová cesta od silnice, a to na základě věcného břemene i pro sousední dům na pozemku p.č. 1083. Vzájemné situování a návaznosti pozemků jsou zřejmé z přiložených mapových podkladů.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku v obci Přerov, okres Přerov

Spisová značka
030 EX 735/11
Město
Přerov
Okres
Přerov

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku p.č. 4293/58, v obci Přerov, zapsané na listu vlastnictví č. 6418, k.ú. Přerov, okres Přerov.

Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 2796 a 2797 (bytový dům), která je evidovaná na LV č. 6361 pro k.ú. Přerov. Jedná se o stavbu panelového bytového domu, kdy oceňovaný pozemek je situován pod východním rohem bytového domu č.or. 38. Charakter pozemku je rovinatý, pozemek je celý zastavěný. Dle ÚP je evidován v plochách Bytového bydlení – BB. Přístup možný z veřejné pozemní komunikace na pozemku p.č. 4293/61 (ostatní plocha, zeleň), který je součástí oceňovaného majetku.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/10 rodinného domu v obci Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Spisová značka
030 EX 3074/12
Město
Vraclav
Okres
Ústí nad Orlicí

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/10 stavby Vraclav, č.p. 164 (rod.dům) v obci Vraclav, evidovaných na listu vlastnictví č. 470, v katastrálním území Vraclav, okres Ústí nad Orlicí.

Jedná se o podsklepený, zděný rodinný dům s přízemím, zastřešený sedlovou střechou s využitým podkrovím.
Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku.
Dle informací sdělených při místním šetření byl dům dokončen v roce 1972.
Současný stavebně-technický stav domu lze, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako průměrný, odpovídající uvedenému stáří. Dům je uživatelný, nicméně z hlediska morálního opotřebení interiérových prvků a vybavení již neodpovídá současným standardům bydlení.
 

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

10/32 pozemků v obci Kozomín, okres Mělník

Spisová značka
030 EX 30320/13
Město
Kozomín
Okres
Mělník

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci - spoluvlastnického podílu id. 10/32 pozemků p.č. 123 a p.č. 351/9 v obci Kozomín, zapsané na listu vlastnictví č. 284 k.ú. Kozomín, okres Mělník.

Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů, které se nachází cca 250 m od zastavěného území obce. Na pozemku p.č. 351/9 se nachází koryto řeky a na pozemku p.č. 123 se nachází náletové keřové porosty. V době ocenění nebyly pozemky využívané a udržované. Jsou mírně svažité a vede k nim nezpevněná cesta ve vlastnictví obce.

V případě zájmu o tyto nemovitosti nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 543 237 149.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh